Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Tagasi Schengeni juurde: Komisjon võtab sisepiiridel ajutise kontrolli kaotamiseks uusi meetmeid

Brüssel, 4. mai 2016

Tagasi Schengeni juurde: Komisjon võtab sisepiiridel ajutise kontrolli kaotamiseks uusi meetmeid

Komisjon esitas täna soovituse pikendada teatavatel Schengeni sisepiiridel Saksamaal, Austrias, Rootsis, Taanis ja Norras proportsionaalset piirikontrolli kuni kuue kuu võrra. Nõukogu peab soovituse veel heaks kiitma. Kõnealused riigid on ebaseaduslike rändajate teisesest rändest tulenevate, avalikku korda ja sisejulgeolekut ohustavate probleemide lahendamiseks võtnud juba siseriiklikke meetmeid. Tänases soovituse eelnõus tehakse kooskõlas Schengeni piirieeskirjadega ettepanek nimetatud meetmeid laiendada, kuna vaatamata Kreeka märkimisväärsetele edusammudele, ei ole kõiki tuvastatud tõsiseid puuduseid kolmekuuse tähtaja jooksul asjakohaselt ja kõikehõlmavalt lahendada suudetud.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Kreeka ametiasutused on teinud suuri jõupingutusi ning kohapeal on näha käegakatsutavaid tulemusi. Lisaks sellele on ELi ja Türgi vaheline leping oluliselt vähendanud Kreekasse saabuvate pagulaste arvu. Meie välispiirile avaldub aga siiski märkimisväärne rändesurve ning Kreekas viibib suurel arvul rändajaid. Seetõttu tuleks sisepiiridel kontrollmeetmete võtmist jätkata kuni piirihalduses esinevate tõsiste puuduste kõrvaldamiseni. Meil on selge tegevuskava taastada Schengeni ala tavapärane toimimine selle aasta lõpuks ning me peame selle saavutama korrapärasel viisil. Me säilitame Schengeni ala Schengeni eeskirju järgides."

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: Schengen on üks Euroopa Liidu suurimatest saavutustest ning meie muutumatuks lõppeesmärgiks on taastada Schengeni alal tavapärane olukord. Samal ajal kui meie välispiire ohustavad mitmed probleemid, tuleb meil võtta ajutisi meetmeid, mis võimaldavad sisepiiride kontrolli erandkorras pikendada. Eelkõige Kreekas ning teistes Lääne-Balkani rändetee äärsetes riikides viibib siiani suurel hulgal varjupaigataotlejaid ja ebaseaduslike rändajaid, kellega kaasneb teisese rände oht. Kreeka on teinud märkimisväärseid edusamme ning on õigel teel. Euroopa Komisjon annab Kreeka ametiasutustele jätkuvalt igakülgselt abi.”

Pärast seda kui 2015. aasta novembri Schengeni hindamise käigus tuvastati Kreeka välispiiri haldamises tõsiseid puuduseid, on mitmes küsimuses tehtud märkimisväärseid edusamme, eelkõige on oluliselt tõhustatud ebaseaduslike rändajate registreerimist, seda nii varustuse kui ka inimressursi osas. ELi ja Türgi vahelise lepingu esialgne rakendamine ning NATO ja Frontexi käimasolevad operatsioonid aitasid üle Egeuse mere Kreekasse saabuvate ebaseaduslike rändajate ja varjupaigataotlejate arvu järsult vähendada.

Kreekas 10.–16. aprillini läbi viidud Schengeni kontrollkäigu alusel koostatud komisjoni järeldustest ilmneb, et mõne püsiva puuduse tõttu püsib endiselt märkimisväärse teisese rände oht, millest tulenevalt on mitmed liikmesriigid kehtestanud sisepiiridel ajutise piirikontrolli. Lisaks sellele tuleb jätkuvalt jälgida, kas viimastel nädalatel aset leidnud saabujate arvu järsk vähenemine on püsiv.

Schengeni ala üldine toimimine on seetõttu siiani ohus ning sellest tulenevalt on komisjon tema käsutuses oleva teabe alusel esitanud nõukogule ettepaneku võtta vastu soovitus, mis on suunatud liikmesriikidele, kes on praeguseks kehtestanud sisepiiridel kontrolli, kutsudes neid üles teostama konkreetsetel piiridel kuue kuu jooksul suunatud ja läbimõeldud kontrolle, et leida tuvastatud tõsisele ohule lahendus. Need liikmesriigid peaksid piirikontrolli selle ajavahemiku jooksul korrapäraselt jälgima ning seda vastavalt tuvastatud ohule kohandama.

Täpsemalt teeb komisjon ettepaneku, et nõukogu soovitaks järgmisel viiel riigil jätkata piirikontrolli sisepiiridel veel kuue kuu võrra:

  • Austria Austria-Ungari maismaapiiril ning Austria-Sloveenia maismaapiiril;

  • Saksamaa Saksamaa-Austria maismaapiiril;

  • Taani sadamates, millel on praamiühendus Saksamaaga ning Taani-Saksamaa maismaapiiril;

  • Rootsi lõuna- ja lääne politseipiirkonnas asuvates sadamates ning Öresundi sillal;

  • Norra sadamates, millel on praamiühendus Taani, Saksamaa ja Rootsiga.

Kõnealused Schengeni piirieeskirjadega ette nähtud meetmed toimivad sisepiiride kontrollideta ala üldise toimimise kaitseabinõuna. Komisjoni eesmärk on naasta tavapäraselt toimiva Schengeni ala juurde ning lõpetada piirikontrollid sisepiiridel 2016. aasta lõpuks vastavalt tegevuskavale "Tagasi Schengeni juurde.

Taustteave

Schengeni piirieeskirjades (artikkel 29, endine artikkel 26) sätestatakse erimenetlus erandjuhtudeks, mil Schengeni ala üldise toimimise seavad ohtu suured ja järjepidevad puudused mõnel ELi välispiiril. Kõnealuse menetluse eesmärk ei ole ühtegi liikmesriiki karistada või isoleerida ega Schengeni alast välja arvata.

2013. aasta oktoobris loodud Schengeni hindamismehhanismi raames toimuvad liikmesriikides Schengeni hindamised mitmeaastaste ja iga-aastaste hindamisprogrammide alusel. Kontrollkäikudest võidakse ette teatada või mitte ning neid korraldavad komisjoni juhitavad rühmad, kus osalevad ka teiste liikmesriikide ja Frontexi eksperdid.

Iga kontrollkäigu järel koostatakse aruanne, milles tuuakse esile kitsaskohad ja lisatakse soovitused paranduste tegemiseks ning kehtestatakse tähtaeg, mil need peavad olema rakendatud. Nõukogu võtab soovitused komisjoni ettepaneku alusel vastu. Seejärel peab asjaomane liikmesriik esitama tegevuskava, milles on näidatud, kuidas kavatsetakse kindlakstehtud puudused kõrvaldada.

Kui tõsised puudused välispiiri haldamises on kindlaks tehtud, võib komisjon soovitada hindamise läbinud liikmesriigile täiendavalt teatavaid erimeetmeid, et tagada nõukogu soovituse järgimine.

2015. aasta novembris toimus Kreeka välispiiri haldamise valdkonnas Schengeni eeskirjade kohaldamise hindamine. Komisjon võttis hindamisaruande, mis paljastas Kreekas välispiiri haldamises tõsiseid puudusi, vastu 2. veebruaril 2016. Nõukogu võttis soovitused paranduste tegemiseks vastu 12. veebruaril 2016.

Kuna hindamisaruandes leiti tõsiseid puudusi, võttis komisjon 24. veebruaril 2016 vastu rakendusotsuse, milles antakse soovitused erimeetmete kohta, mida Kreeka peab võtma. Soovituste eesmärk on tagada, et Kreeka kohaldaks kõiki välispiiride haldamisega seotud Schengeni eeskirju.

Kreeka esitas 12. märtsil 2016 tegevuskava hindamisaruandes tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks nõukogu soovituste alusel. Komisjon esitas 12. aprillil 2016 hinnangu tegevuskava piisavuse kohta. Kreeka esitas 29. aprillil 2016 aruande tegevuskava rakendamise kohta.

Schengeni piirieeskirjade kohaselt peab komisjon esitama Kreeka aruande alusel kolm kuu jooksul pärast nõukogu soovitust hinnangu selle kohta, kas tõsised puudused on siiani kõrvaldamata. Täna esitatav soovitus on vastus sellele juriidilisele kohustusele.

Lisateave

Küsimused ja vastused: Ajutist piirikontrolli sisepiiridel käsitlev ELi koordineeritud lähenemisviis

Komisjoni ettepanek nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb piirikontrolle sisepiiridel

Komisjoni hinnang Kreeka tegevuskavale, mis käsitleb piirihalduses puuduste kõrvaldamist

Komisjoni teatis: Välispiiri haldamise valdkonnas Schengeni acquis´ kohaldamise 2015. aasta hindamise käigus tuvastatud tõsiste puuduste kõrvaldamist käsitleva Kreeka tegevuskava hindamine

TEABELEHT: Schengeni eeskirjad lahtiseletatuna

Komisjoni teatis: Tegevuskava „Tagasi Schengeni juurde”

TEABELEHT: Pagulaskriisi haldamine – ELi rahaline abi Kreekale

IP/16/1627

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar