Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Завръщане към Шенгенската система: Комисията предприема следващите стъпки за премахване на временния контрол на вътрешните граници

Брюксел, 4 май 2016 r.

Завръщане към Шенгенската система: Комисията предприема следващите стъпки за премахване на временния контрол на вътрешните граници

Комисията предложи днес препоръка, подлежаща на решение на Съвета, за удължаване на граничния контрол на някои вътрешни шенгенски граници, а именно в Германия, Австрия, Швеция, Дания и Норвегия, за максимален период от шест месеца. В тези държави вече бяха въведени национални мерки за преодоляване на заплахата за обществения ред и вътрешната сигурност, произтичаща от вторичните движения на незаконни мигранти. В представения днес проект на препоръка се предлага продължаването на тези мерки в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, тъй като, въпреки отбелязания от Гърция значителен напредък, в рамките на тримесечния срок не всички установени сериозни недостатъци са могли да бъдат напълно отстранени по съответен начин.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Гръцките органи положиха огромни усилия и е налице истински напредък на място. Освен това вследствие на споразумението между ЕС и Турция броят на пристигащите в Гърция намаля драстично. Все още обаче се наблюдават значителен миграционен натиск по външните ни граници и голям брой мигранти, намиращи се в Гърция. Поради това, докато продължават да съществуват сериозни недостатъци в управлението на границите, някои мерки за контрол на вътрешните граници следва да бъдат запазени. Разполагаме с ясна пътна карта до края на годината да бъде възстановено нормалното функциониране на Шенгенската зона и трябва да я следваме методично. Ще съхраним Шенгенското пространство, като прилагаме шенгенските разпоредби".

Комисарят по въпросите на миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос посочи: „Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и нашата неотслабваща приоритетна амбиция е да се възстанови неговото нормално състояние. Междувременно все още се сблъскваме с недостатъци по нашите външни граници и това налага да вземем временни мерки, които да дадат възможност за продължаването на контрола на вътрешните граници по изключение. На територията на Гърция по-специално, както и на държавите по маршрута през Западните Балкани, все още се намират множество на брой търсещи убежище лица и незаконни мигранти, които могат да представляват риск по отношение на вторичните движения. Гърция е на прав път и отбеляза значителен напредък, като Европейската комисия оказва постоянно всеобхватна подкрепа на гръцките органи“.

След като оценката по Шенген през ноември 2015 г. установи сериозни недостатъци в управлението на външните граници на Гърция, бе постигнат значителен напредък в преодоляването на много от проблемите — особено се подобри процесът на регистрация на незаконните мигранти както по отношение на оборудването, така и на човешките ресурси. Първоначалното прилагане на споразумението между ЕС и Турция, а също и текущите операции на НАТО и Frontex доведоха до рязко намаляване на броя на незаконните мигранти и търсещите убежище, които влизат в Гърция след прекосяване на Егейско море.

Понастоящем обаче констатациите на Комисията — въз основа на проверката за оценка по Шенген в Гърция от 10 до 16 април — показват, че поради някои трайни недостатъци в граничния контрол все още съществува риск от значителни вторични движения, които накараха няколко държави членки временно да въведат повторно граничен контрол на вътрешните граници. Освен това все още е необходимо да бъде потвърдено доколко е траен резкият спад в броя на мигрантите, наблюдаван през последните седмици.

Съответно цялостното функциониране на Шенгенското пространство е все още застрашено и следователно, въз основа на информацията, с която разполага, Комисията предложи Съветът да приеме препоръка за онези държави членки, които понастоящем извършват контрол на вътрешните граници, като ги прикани да продължат извършването на целенасочени и пропорционални проверки на конкретни граници за ограничен срок от шест месеца предвид на установената сериозна заплаха. През този период държавите членки следва да подлагат на редовен преглед граничния контрол, като го съобразяват с установеното равнище на заплахата.

По-конкретно Комисията предлага Съветът да препоръча 5 държави да запазят за допълнителни шест месеца граничния контрол на следните вътрешни граници:

  • Австрия: на австрийско-унгарската сухопътна граница и австрийско-словенската сухопътна граница;

  • Германия: на германско-австрийската сухопътна граница;

  • Дания: в датските пристанища с фериботни връзки с Германия и на датско-германската сухопътна граница;

  • Швеция: в шведските пристанища на територията на полицейска дирекция (Юг) и полицейска дирекция (Запад), както и на Йоресундския мост;

  • Норвегия: в норвежките пристанища с фериботни връзки с Дания, Германия и Швеция.

Тези мерки, предвидени съгласно Кодекса на шенгенските граници, действат като гаранция за цялостното функциониране на пространството без граничен контрол на вътрешните граници. Целта на Комисията е да се възстанови нормалното функциониране на Шенгенското пространство, като до края на 2016 г. бъде премахнат контролът на вътрешните граници в съответствие с пътната карта „Завръщане към Шенгенската система“.

Контекст

Кодексът на шенгенските граници (предишен член 26) определя специална процедура при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство поради сериозни и трайни недостатъци, свързани с контрола на външната граница на ЕС. С тази процедура няма стремеж за санкционирането или изолирането на държава членка, нито пък се цели изключването на дадена държава членка от Шенгенското пространство.

Съгласно механизма за оценка по Шенген, създаден през октомври 2013 г., оценките по Шенген се извършват в държавите членки въз основа на многогодишна и годишна програма за оценка. Тези проверки могат да бъдат предварително обявени или внезапни и се провеждат от ръководени от Комисията екипи от експерти от държавите членки и от Frontex.

След всяка проверка се изготвя доклад за установяване на пропуските, придружен от отправяне на препоръки за корективни действия с поставен краен срок за изпълнение. Съветът, по предложение на Комисията, приема препоръките. Като последващи действия въпросната подложена на оценка държава членка трябва да представи план за действие, в който посочва как възнамерява да отстрани установените слабости.

Ако съществуват сериозни недостатъци в управлението на външните граници, Комисията може освен това да препоръча на оценяваната държава членка да предприеме определени специални мерки с оглед да се гарантира спазването на препоръката на Съвета.

През ноември 2015 г. бе извършена оценка на прилагането от Гърция на шенгенските правила в областта на управлението на външните граници. Докладът за оценка, който разкри сериозни недостатъци при извършвания от Гърция контрол на външните граници, беше приет от Комисията на 2 февруари 2016 г. На 12 февруари 2016 г. Съветът прие препоръки за корективни действия.

Тъй като в доклада за оценка бяха установени сериозни недостатъци, на 24 февруари 2016 г. Комисията прие решение за изпълнение относно определянето на препоръки за предприемането на специални мерки от Гърция. Препоръките се стремят да гарантират, че Гърция прилага всички шенгенски правила, свързани с управлението на външните граници.

На 12 март 2016 г. Гърция представи своя план за действие с цел коригиране на установените в доклада за оценка недостатъци при спазване на препоръките на Съвета. На 12 април 2016 г. Комисията представи своята оценка на адекватността на плана за действие. На 29 април 2016 г. Гърция представи своя доклад относно изпълнението на плана за действие.

В съответствие с Кодекса на шенгенските граници, Комисията трябва въз основа на доклада, който Гърция е длъжна да представи в срок от три месеца след препоръката на Съвета, да оцени дали сериозните недостатъци продължават да съществуват. Предложената днес препоръка произтича от това правно задължение.

За повече информация

Въпроси и отговори: координиран подход на ЕС към временния контрол на вътрешните граници

Предложение на Комисията за препоръка на Съвета относно контрола на вътрешните граници

Оценка от Комисията на гръцкия план за действие за преодоляване на недостатъците в управлението на границите

Съобщение на Комисията: Оценка на плана за действие на Гърция за отстраняване на сериозните недостатъци, установени в оценката за 2015 г. на прилагането на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Обяснение на шенгенските правила

Съобщение на Комисията: Завръщане към Шенгенската система — пътна карта

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Управление на кризата с бежанците — финансовата подкрепа на ЕС за Гърция

IP/16/1627

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar