Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen öppnar dörren för ett beslut i juni om viseringsfria resor för turkiska medborgare

Bryssel den 4 maj 2016

EU-kommissionen öppnar dörren för ett beslut i juni om viseringsfria resor för turkiska medborgare

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett förslag till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att upphäva viseringskraven för medborgare i Turkiet, under förutsättning att de turkiska myndigheterna uppfyller, skyndsamt, och i enlighet med sina åtaganden enligt den 18 mars 2016, de kvarstående riktmärkena i färdplanen för viseringsliberalisering. Förslaget överlämnas tillsammans med rapporten om de framsteg som Turkiet gjort för att uppfylla kraven i färdplanen.

– Turkiet har, särskilt under de senaste veckorna, gjort imponerande framsteg för att uppfylla riktmärkena i färdplanen för viseringsliberalisering, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Många brådskande åtgärder måste ännu vidtas, men om Turkiet upprätthåller de framsteg som gjorts, kan landet uppnå de återstående riktmärkena.Det är därför vi lägger fram ett förslag som banar väg för att Europaparlamentet och medlemsstaterna ska kunna besluta att häva viseringskraven, så snart som riktmärkena har uppfyllts.

De turkiska myndigheterna har gjort avsevärda framsteg sedan toppmötet mellan EU och Turkiet den 18 mars, och vi litar på att Turkiet kommer att uppfylla kraven på alla områden, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Under förutsättning att alla riktmärken skyndsamt uppfylls, har kommissionen beslutat att lägga fram ett förslag till överföring av Turkiet till förteckningen över viseringsländer. Kommissionen kommer naturligtvis att fortsätta att övervaka att dessa kriterier också fortsättningsvis fortlöpande uppfylls.  

Viseringsliberaliseringen för Turkiet är ett nyckelinslag i uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars, enligt vilket uppfyllandet av bestämmelserna i färdplanen för viseringsliberalisering kommer att påskyndas med sikte på att viseringskraven avskaffas för turkiska medborgare senast i slutet av juni 2016, under förutsättning att alla riktmärken har uppfyllts. För att medlagstiftarna ska hinna anta förslaget inom tidsfristen i juni, måste kommissionens förslag att överföra Turkiet till förteckningen över viseringsbefriade länder läggas fram i början av maj, så att en tidsfrist på åtta veckor kan iakttas mellan den dag då ett utkast görs tillgängligt för de nationella parlamenten och dagen för antagande.

I lägesrapporten som antogs i dag görs en bedömning av de framsteg som hittills gjorts av Turkiet i genomförandet av riktmärkena, identifieras de kvarstående riktmärkena och fastställs de konkreta åtgärder som Turkiet måste vidta för att slutföra de återstående kraven på områden såsom korruptionsbekämpning, dataskydd, rättsligt samarbete med alla medlemsstater, ett förstärkt samarbete med Europol och en översyn av lagstiftning och praxis när det gäller terrorism.

I flera undantagsfall har påskyndandet av genomförandet av färdplanen gjort det omöjligt att uppfylla vissa riktmärken, såsom ett fullständigt införande av biometriska pass och en översyn av genomförandet av återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet (fullt tillämpligt först från och med den 1 juni). I andra fall är kommissionen medveten om de goda framsteg som gjorts av de turkiska myndigheterna hittills och uppmanar dem att utan dröjsmål intensifiera sina ansträngningar för att uppfylla alla bestämmelser som krävs för en liberalisering av viseringsbestämmelserna i slutet av juni.

Viseringsfria resor kommer att tillämpas med avseende på alla EU:s medlemsländer, med undantag av Irland och Förenade kungariket, samt på de fyra länder som deltar i Schengensamarbetet (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). Undantaget gäller endast kortare vistelser på högst 90 dagar (under en 180-dagarsperiod) för bl.a. affärsresor, turistresor eller släktbesök. Befrielsen från visumkravet ger inte rätt att arbeta i EU. Alla andra villkor för inresa till Schengenområdet kommer också fortsättningsvis att vara tillämpliga, bl.a. kravet på att kunna styrka resans syfte och att det finns tillräckliga medel för uppehället.

Alla länder i bilaga II i viseringsförordningen vars medborgare kan resa till EU utan visum omfattas av den skyddsklausul som infördes i början av 2014. Den ska också gälla medborgare i Turkiet. Med beaktande av den senaste tidens diskussioner med medlemsstaterna om EU:s viseringspolitik i dess helhet, har kommissionen i dag föreslagit att stärka denna upphävandemekanism för att göra det lättare för medlemsstaterna att anmäla omständigheter som kan leda till ett eventuellt upphävande och ge kommissionen möjlighet att utlösa mekanismen på eget initiativ.

Bakgrund

Den 16 december 2013 inledde Europeiska unionen en dialog om viseringsliberalisering med Turkiet, parallellt med undertecknandet av återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet. Dialogen om viseringsliberalisering utgår från färdplanen mot en viseringsfri ordning med Turkiet, ett dokument som redogör för de krav som Turkiet måste uppfylla för att kommissionen till Europaparlamentet och rådet ska föreslå en ändring av förordning (EG) nr 539/2001 som skulle göra det möjligt för turkiska medborgare att resa i Schengenområdet utan visum för korta vistelser på upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod för affärsresor, turistresor eller släktbesök.

De 72 kriterier som ingår i färdplanen är uppdelade i fem tematiska grupper: dokumentsäkerhet, migrationshantering, allmän ordning och säkerhet, grundläggande rättigheter och återtagande av irreguljära migranter.

Den 20 oktober 2014 antog kommissionen Första rapporten om de framsteg som Turkiet gjort för att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering. I den första rapporten bedöms huruvida kraven är uppfyllda. Den innehåller också rekommendationer för ytterligare framsteg i fråga om samtliga kriterier.

Vid toppmötet den 29 november 2015, då EU:s och Turkiets gemensamma handlingsplan började tillämpas, välkomnade EU Turkiets engagemang för att påskynda uppnåendet av viseringsfärdplanens riktmärken visavi samtliga deltagande medlemsstater. Turkiet har åtagit sig att påskynda uppfyllandet av bestämmelserna enligt färdplanen, bland annat genom att tidigarelägga tillämpningen av alla bestämmelser i återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet.

Den 4 mars 2016 antog kommissionen första rapporten om Turkiets framsteg med uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering. I rapporten välkomnas de turkiska myndigheternas nya engagemang och beslutsamhet.

Vid toppmötet mellan EU och Turkiet den 18 mars åtog sig Turkiet att påskynda uppfyllandet av färdplanen i ännu högre utsträckning. I det gemensamma uttalandet efter mötet åtog sig EU:s 28 stats- och regeringschefer att avskaffa viseringskraven för turkiska medborgare senast i slutet av juni 2016, under förutsättning att alla 72 riktmärken i färdplanen uppfyllts.

Mer information

Frågor och svar Tredje rapporten om Turkiets framsteg med uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering

Faktablad: Turkiets framsteg avseende färdplanen för viseringsliberalisering

Frågor och svar Genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet

Förslag till överföring av Turkiets medborgare till förteckningen över viseringsfria kortare vistelser i de flesta av EU:s medlemsländer.

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Den tredje rapporten om Turkiets framsteg med uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering

Arbetsdokument för kommissionens avdelningar som åtföljer den tredje rapporten om Turkiets framsteg med uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering.

Andra rapporten om Turkiets framsteg med uppfyllandet av kraven i färdplanen för viseringsliberalisering

Första rapporten om de framsteg som Turkiet gjort för att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering

Uttalande från EU och Turkiet av den 18 mars

EU:s och Turkiets handlingsplan av den 15 oktober, som började gälla den 29 november

IP/16/1622

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar