Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija rada iespēju līdz jūnijam pieņemt lēmumu par bezvīzu režīmu Turcijas pilsoņiem

Briselē, 2016. gada 4. maijā

Eiropas Komisija rada iespēju līdz jūnijam pieņemt lēmumu par bezvīzu režīmu Turcijas pilsoņiem

Eiropas Komisija šodien ierosina Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei atcelt vīzas prasības Turcijas pilsoņiem, pieņemot, ka Turcijas iestādes steidzamības kārtā un saskaņā ar 2016. gada 18. martā pausto apņēmību izpildīs tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža atlikušos kritērijus. Priekšlikums ir iesniegts kopā ar Komisijas ziņojumu par Turcijas panākto progresu ceļveža prasību izpildē.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: "Turcija it sevišķi pēdējo nedēļu laikā ir panākusi iespaidīgu progresu vīzu režīma liberalizācijas ceļveža kritēriju izpildē. Joprojām ir daudz steidzama darāmā, bet, ja Turcija uzturēs panākto progresa tempu, tā var izpildīt atlikušos kritērijus.Tāpēc mēs izvirzām priekšlikumu, kas rada iespēju Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm lemt par vīzas prasību atcelšanu, tiklīdz ir izpildīti kritēriji."

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: "Turcijas iestādes kopš 18. marta ES un Turcijas augstākā līmeņa sanāksmes ir panākušas vērā ņemamu progresu, un mēs ticam, ka Turcija ir apņēmusies pēc iespējas drīzāk sasniegt rezultātus visās jomās. Pieņemot, ka steidzamības kārtā tiks izpildīti visi kritēriji, Komisija ir nolēmusi nākt klajā ar priekšlikumu iekļaut Turciju bezvīzu režīma valstu sarakstā. Protams, Komisija turpinās uzraudzīt šo kritēriju nepārtrauktu izpildi."

Vīzu režīma liberalizācija attiecībā uz Turciju ir būtisks elements ES un Turcijas 2016. gada 18. marta paziņojumā, kurā teikts, ka vīzu režīma liberalizācijas ceļveža izpilde tiks paātrināta nolūkā atcelt vīzas prasības Turcijas pilsoņiem vēlākais līdz 2016. gada jūnija beigām ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi kritēriji. Lai abi likumdevēji varētu pieņemt priekšlikumu jūnijā, Komisijas priekšlikums iekļaut Turciju bezvīzu režīma sarakstā ir jāiesniedz maija sākumā, lai varētu ievērot astoņu nedēļu laikposmu starp brīdi, kad projekts ir darīts pieejams valstu parlamentiem, un tā pieņemšanas brīdi.

Šodien pieņemtajā progresa ziņojumā izvērtēts progress, ko Turcija līdz šim panākusi kritēriju īstenošanā, noteikti neizpildītie kritēriji un izklāstīti konkrēti pasākumi, kas Turcijai jāveic, lai īstenotu atlikušās prasības tādās jomās kā cīņa pret terorismu, datu aizsardzība, tiesu iestāžu sadarbība ar visām dalībvalstīm, uzlabota sadarbība ar Eiropolu un tiesību aktu un prakses pārskatīšana terorisma jomā.

Vairākos ārkārtas gadījumos ceļveža paātrināta īstenošana dažu kritēriju izpildi padarīja līdz šim neiespējamu, piemēram, biometrisko pasu pilnīgu ieviešanu un ES un Turcijas atpakaļuzņemšanas nolīguma (pilnībā piemērojams tikai no 1. jūnija) īstenošanas pārskatīšanu. Citos gadījumos Komisija atzinīgi vērtē labo progresu, ko Turcijas iestādes ir panākušas līdz šim, un rosina tās steidzami pastiprināt šos centienus izpildīt visas prasības, lai varētu līdz jūnija beigām panākt vīzu režīma liberalizāciju.

Bezvīzu ceļošana attieksies uz visām ES dalībvalstīm (izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti) un uz četrām Šengenas asociētajām valstīm (Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici). Šis atbrīvojums attiecas tikai uz īstermiņa uzturēšanos (kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā) darījumu, tūrisma vai ģimenes apmeklējuma nolūkā. Atbrīvojums no vīzas prasības neparedz tiesības strādāt Eiropas Savienībā. Pārējie ieceļošanas nosacījumi attiecībā uz piekļuvi Šengenas zonai tiks piemēroti arī turpmāk, tostarp nepieciešamība spēt pierādīt ceļojuma mērķi un pietiekamu uzturēšanās līdzekļu esība.

Attiecībā uz visām valstīm, kuras uzskaitītas Vīzu regulas II pielikumā un kuru pilsoņi uz Eiropu var ceļot bez vīzas, drošības klauzula, kas tika ieviesta 2014. gada sākumā, attieksies arī uz bezvīzu režīmu Turcijas pilsoņiem. Ņemot vērā nesenās diskusijas ar dalībvalstīm par ES vīzu politiku kopumā, Komisija šodien ierosināja pastiprināt šo atcelšanas mehānismu, lai dalībvalstis varētu vieglāk paziņot par apstākļiem, kas var izraisīt iespējamu atcelšanu, un Komisijai būtu iespēja iedarbināt šo mehānismu pēc savas iniciatīvas.

Vispārīga informācija

Dialogu ar Turciju par vīzu režīma liberalizāciju Eiropas Savienība uzsāka 2013. gada 16. decembrī, vienlaikus parakstot ES un Turcijas atpakaļuzņemšanas nolīgumu. Vīzu režīma liberalizācijas dialogs balstās uz ceļvedi bezvīzu režīmam ar Turciju – dokumentu, kurā izklāstītas prasības, kas Turcijai jāizpilda, lai Komisija varētu ierosināt Eiropas Parlamentam un Padomei grozījumus Regulā (EK) Nr. 539/2001, kas ļautu Turcijas pilsoņiem bez vīzas ceļot Šengenas zonā īstermiņa uzturēšanās nolūkos (90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā) darījumu, tūrisma vai ģimenes apmeklējuma nolūkā.

Ceļvedī uzskaitītās 72 prasības ir sagrupētas piecās tematiskās grupās: dokumentu drošība; migrācijas pārvaldība; sabiedriskā kārtība un drošība; pamattiesības un neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšana.

2014. gada 20. oktobrī Komisija pieņēma pirmo ziņojumu par Turcijas panākto progresu tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē. Pirmajā ziņojumā tika izvērtēta katras prasības izpilde un sniegti ieteikumi, lai panāktu turpmāku progresu attiecībā uz visām prasībām.

ES un Turcijas augstākā līmeņa sanāksmē 2015. gada 29. novembrī, kurā tika iedarbināts ES un Turcijas Kopīgais rīcības plāns, ES pauda gandarījumu par Turcijas apņemšanos paātrināt vīzu režīma liberalizācijas ceļveža kritēriju izpildi attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm. Turcija apņēmās paātrināt ceļveža izpildi, tostarp ātrāk sākt piemērot visus ES un Turcijas Atpakaļuzņemšanas nolīguma noteikumus.

2016. gada 4. martā Komisija pieņēma otro ziņojumu par Turcijas panākto progresu tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē. Ziņojumā atzinīgi novērtēts Turcijas iestāžu jaunais iesaistes un apņēmības līmenis.

ES un Turcijas augstākā līmeņa sanāksmē 18. martā Turcija apņēmās vēl vairāk paātrināt ceļveža īstenošanu. Kopīgajā paziņojumā pēc šīs sanāksmes 28 ES valstu vai valdību vadītāji apņēmās atcelt vīzas prasības Turcijas pilsoņiem vēlākais līdz 2016. gada jūnija beigām ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi ceļveža 72 kritēriji.

Sīkāka informācija

Jautājumi & atbildes: Trešais ziņojums par Turcijas panākto progresu tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē

Faktu lapa: Turcijas progress vīzu režīma liberalizācijas ceļveža īstenošanā

Jautājumi & atbildes: ES un Turcijas nolīguma īstenošana

Priekšlikums iekļaut Turcijas pilsoņus sarakstā par bezvīzu īstermiņa uzturēšanos vairumā ES dalībvalstu

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Trešais ziņojums par Turcijas panākto progresu tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē

Komisijas dienestu darba dokuments, kas papildina Trešo ziņojumu par Turcijas panākto progresu tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē.

Otrais ziņojums par Turcijas panākto progresu tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē

Pirmais ziņojums par Turcijas panākto progresu tās vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē

ES un Turcijas 18. marta paziņojums

ES un Turcijas 15. oktobra rīcības plāns, iedarbināts 29. novembrī

IP/16/1622

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar