Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bevizis režimas Turkijos piliečiams: Europos Komisija atveria kelią priimti sprendimą iki birželio

Briuselis, 2016 m. gegužės 4 d.

Bevizis režimas Turkijos piliečiams: Europos Komisija atveria kelią priimti sprendimą iki birželio

Europos Komisija šiandien siūlo Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai panaikinti vizų reikalavimą Turkijos piliečiams, laikydamasi nuomonės, kad Turkijos valdžios institucijos skubiai įgyvendins savo dar likusius vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano kriterijus – jos įsipareigojo tai padaryti 2016 m. kovo 18 d. Pasiūlymas teikiamas kartu su ataskaita dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant veiksmų plano reikalavimus.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Turkija padarė įspūdingą pažangą – ypač per paskutines savaites –įgyvendindama savo vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano kriterijus. Dar reikia atlikti daug skubių užduočių, tačiau jeigu Turkija ir toliau darys nuolatinę pažangą, likusius kriterijus ji gali įvykdyti. Todėl teikiame šį pasiūlymą, kuriuo atveriamas kelias Europos Parlamentui ir valstybėms narėms priimti sprendimą panaikinti reikalavimą turėti vizą, kai tik bus įvykdyti reikalavimai.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: Nuo kovo 18 d. ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimo Turkijos valdžios institucijos padarė didelę pažangą. Tikime, kad Turkija yra įsipareigojusi kuo greičiau pasiekti rezultatų visose srityse. Laikydamasi nuomonės, kad visi kriterijai bus sparčiai įvykdyti, Komisija nusprendė pateikti pasiūlymą perkelti Turkiją į šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, sąrašą. Komisija, žinoma, nesiliaus stebėti, kad tų kriterijų būtų laikomasi ir toliau.“

Turkijai taikytino vizų režimo liberalizavimas – pagrindinis 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimo elementas. Pareiškime teigiama, kad vizų liberalizavimo veiksmų planas bus vykdomas sparčiau, siekiant ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos panaikinti vizų reikalavimus Turkijos piliečiams, su sąlyga, kad bus įgyvendinti visi kriterijai. Tam, kad abu teisės aktų leidėjai spėtų priimti Komisijos pasiūlymą įtraukti Turkiją į šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, sąrašą iki birželio mėnesio termino, pasiūlymas turi būti pateiktas gegužės pradžioje: nuo projekto pateikimo nacionaliniams parlamentams iki jo priėmimo turi praeiti aštuonios savaitės.

Šiandien priimtoje ataskaitoje vertinama Turkijos iki šiol padaryta pažanga įgyvendinant kriterijus, nurodomi dar neįvykdyti kriterijai ir nustatomos konkrečios priemonės, kurių Turkija turi imtis, kad įvykdytų likusius reikalavimus tokiose srityse, kaip kova su korupcija, duomenų apsauga, teisminis bendradarbiavimas su visomis valstybėmis narėmis, sustiprintas bendradarbiavimas su Europolu, teisės aktų peržiūra ir su terorizmu susijusi praktika.

Paspartinus veiksmų plano įgyvendinimą kai kuriais išimtiniais atvejais tapo neįmanoma per nustatytą laiką iki galo įgyvendinti tam tikrų kriterijų, pvz., visapusiškai įdiegti biometrinius pasus ir peržiūrėti ES ir Turkijos readmisijos susitarimą (kuris bus pradėtas visiškai taikyti tik nuo birželio 1 d.). Kitais atvejais Komisija pripažįsta, kad Turkijos valdžios institucijos iki šiol padarė didelę pažangą, ir ragina jas skubiai dėti daugiau pastangų siekiant įvykdyti visus reikalavimus, kad iki birželio pabaigos būtų galima liberalizuoti vizų režimą.

Bevizis režimas bus taikomas visose ES valstybėse narėse, išskyrus Airiją ir Jungtinę Karalystę, taip pat keturiose Šengeno asocijuotosiose valstybėse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje). Išimtis taikoma tik atvykstant trumpam (iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį), be kita ko, verslo, turizmo ar šeimos reikalais. Vizų režimo išimtis nesuteikia teisės dirbti Europos Sąjungoje. Kitos atvykimo į Šengeno erdvę sąlygos, įskaitant reikalavimą galėti įrodyti savo kelionės tikslą ir turėti pakankamai pragyvenimo lėšų, bus taikomos ir toliau.

Kaip ir visoms Vizų reglamento II priede išvardytoms šalims, kurių piliečiai gali atvykti į Europą be vizos, be vizos keliaujantiems Turkijos piliečiams bus taikoma 2014 m. pradžioje nustatyta apsaugos sąlyga. Atsižvelgdama į naujausias diskusijas su valstybėmis narėmis apie bendrą ES vizų politiką, Komisija šiandien pasiūlė sustiprinti šį sustabdymo mechanizmą, kad valstybės narės galėtų lengviau pranešti apie aplinkybes, dėl kurių gali būti sustabdytas vizų reikalavimo netaikymas, ir kad Komisija galėtų pati inicijuoti mechanizmo taikymą.

Pagrindiniai faktai

2013 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjunga ir Turkija pradėjo dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo; tuo pačiu metu pasirašytas ES ir Turkijos readmisijos susitarimas. Dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo pagrįstas Veiksmų planu, kuriuo siekiama bevizio režimo su Turkija – dokumentu, kuriame išdėstyti reikalavimai, kuriuos Turkija turi įgyvendinti, kad Komisija galėtų pasiūlyti Europos Parlamentui ir Tarybai dalinį Reglamento (EB) Nr. 539/2001 pakeitimą, pagal kurį Turkijos piliečiai galėtų be vizų trumpam (t. y. 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį) verslo, turizmo ar šeimos reikalais atvykti į Šengeno erdvę.

Veiksmų plane nurodyti 72 reikalavimai suskirstyti į penkias temines grupes: dokumentų saugumas; migracijos valdymas; viešoji tvarka ir visuomenės saugumas; pagrindinės teisės; neteisėtų migrantų readmisija.

2014 m. spalio 20 d. Komisija priėmė Pirmąją ataskaitą dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus. Pirmojoje ataskaitoje įvertinta, kaip įvykdytas kiekvienas reikalavimas, ir pateiktos rekomendacijos dėl tolesnės pažangos visų reikalavimų atžvilgiu.

2015 m. lapkričio 29 d. ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikime, per kurį buvo pradėtas taikyti ES ir Turkijos bendras veiksmų planas, ES teigiamai įvertino Turkijos įsipareigojimą paspartinti vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano kriterijų įgyvendinimą visų dalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu. Turkija įsipareigojo paspartinti veiksmų plano įgyvendinimą, įskaitant visų ES ir Turkijos readmisijos susitarimo nuostatų taikymą.

2016 m. kovo 4 d. Komisija priėmė Antrąją ataskaitą dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus. Toje ataskaitoje palankiai įvertintas Turkijos valdžios institucijų parodytas didesnis aktyvumas ir ryžtas.

Kovo 18 d. vykusiame ES ir Turkijos aukščiausiojo lygio susitikime Turkija įsipareigojo dar labiau paspartinti veiksmų plano įgyvendinimą. Po šio susitikimo 28 ES valstybių ar vyriausybių vadovai bendrame pareiškime įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos panaikinti vizų reikalavimus Turkijos piliečiams, su sąlyga, kad bus įgyvendinti visi 72 veiksmų plano kriterijai.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai. Trečioji ataskaita dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

Informacijos suvestinė. Turkijos pažanga, padaryta įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

Klausimai ir atsakymai. ES ir Turkijos susitarimo įgyvendinimas.

Pasiūlymas perkelti Turkiją į šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, sąrašą.

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Trečioji ataskaita dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie Trečiosios ataskaitos dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

Antroji ataskaita dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

Pirmoji ataskaita dėl Turkijos pažangos, padarytos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

Kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas.

Spalio 15 d. ES ir Turkijos veiksmų planas, pradėtas taikyti lapkričio 29 d.

IP/16/1622

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar