Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mot ett hållbart och rättvist gemensamt europeiskt asylsystem

Bryssel den 4 maj 2016

Mot ett hållbart och rättvist gemensamt europeiskt asylsystem

EU-kommissionen lägger i dag fram förslag om hur man ska reformera det gemensamma europeiska asylsystemet. Man vill skapa ett rättvisare, effektivare och hållbarare system för att fördela asylansökningar mellan EU-länderna. Grundprincipen kommer att vara oförändrad – om de inte har familj någon annanstans ska asylsökande ansöka om asyl i det första inreselandet – men en ny rättvisemekanism kommer att garantera att inget medlemsland lämnas med ett oproportionerligt tryck på asylsystemet. Dagens förslag innebär också att Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) omvandlas till en fullvärdig EU-byrå för asyl, i linje med dess utökade roll i det nya systemet. Samtidigt ska Eurodac, EU:s databas för finteravtryck, stärka så att man bättre kan förvalta asylsystemet och hantera irreguljär migration.

– För att hantera migrationen bättre måste vi vidta åtgärder på flera fronter samtidigt, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi måste förvalta våra yttre gränser effektivare, samarbeta bättre med tredjeländer, stoppa smugglingen och ordna direkt vidarebosättning för flyktingar till EU. Vi vet också att människor kommer att fortsätta att anlända till våra gränser och be om skydd, och vi måste se till att de skyddsbehövande också får det. Under krisen har vi kunnat se att ett fåtal EU-länder utsatts för ett enormt tryck på grund av bristerna i det nuvarande systemet, som inte utformats för att klara den här typen av situationer. Det finns inget annat sätt: Så fort ett EU-land sätts under för hårt tryck måste det finnas solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning inom EU. Det är det som dagens förslag ska säkerställa.

– Om den nuvarande flyktingkrisen har visat oss en sak, så är det att vi inte kan låta vårt gemensamma europeiska asylsystem kvarstå oförändrat, säger EU-kommissionären för migrationsfrågor Dimitris Avramopoulos. Det är dags för ett reformerat och mer jämbördigt system, baserat på gemensamma bestämmelser och en rättvisare ansvarsfördelning. Med den föreslagna reformen av Dublinsystemet, förstärkningen av Eurodac och omvandlingen av Easo till en fullvärdig europeisk byrå för asyl, tar vi i dag stora steg i rätt riktning. Vi inför sådana strukturer och verktyg på europeisk nivå som krävs för ett framtidssäkrat heltäckande system. Vi vill nu inrikta alla våra ansträngningar på att arbeta sida vid sida med Europaparlamentet och EU-länderna. Vi måste se till att förslagen genomförs så snabbt som möjligt.

Dagens förslag ingår i den första omgången lagstiftningsförslag som EU-kommissionen lägger fram i samband med en genomgripande ändring av det gemensamma europeiska asylsystemet, i enlighet med EU-kommissionens meddelande av den 6 april 2016. Den här reformen ska på medellång sikt ligga till grund för våra reaktioner på framtida migrationsvågor. Under tiden fortsätter de nuvarande Dublinbestämmelserna och de två krisbesluten om omplacering att gälla, och EU-kommissionen kommer att se till att de tillämpas fullt ut.

Reformering av Dublinsystemet

EU:s bestämmelser för att fastställa vilket medlemsland som har ansvaret för att hantera varje enskild asylansökan (dvs. Dublinsystemet) är inte utformat för att säkra ett hållbart delat ansvar som omfattar hela EU och garantera en snabb behandling av asylansökningar. Dagens förslag kommer att göra Dublinsystemet tydligare och effektivare, samtidigt som det omfattar en mekanism för hantering av situationer med oproportionerligt tryck på ett enskilt EU-lands asylsystem. Det nya systemet har utformats för att vara rättvisare men även robustare och för att klara påfrestningar bättre. Genom det nya systemet kommer man snabbt kunna fastställa medlemsländernas ansvar för granskning av en asylansökan, skydda personer med skyddsbehov och motverka sekundära förflyttningar (s.k. asylshopping)  

Följande nya aspekter ingår:

  • Ett rättvisare system byggt på solidaritet: En korrigerande fördelningsmekanism (rättvisemekanismen). Det nya systemet kommer automatiskt att fastställa när ett land hanterar ett oproportionerligt stort antal asylansökningar. Det sker genom att man tar hänsyn till landets storlek och välstånd. Om ett land tar emot ett oproportionerligt stort antal ansökningar, som överstiger det referenstalet (över 150 % av referenstalet) kommer nya asylsökande i det landet (oavsett nationalitet), sedan det kontrollerats om deras ansökan uppfyller kraven, att omplaceras till andra EU-länder tills antalet asylansökningar är tillbaka på en nivå som ligger under referenstalet. EU-länder kommer också att ha möjlighet att tillfälligt inte delta i omfördelningen. I sådana fall måste det berörda landet lämna ett solidaritetsbidrag på 250 000 euro för varje asylsökande som det annars skulle ha ansvaret för enligt rättvisemekanismen till det medlemsland som i stället tilldelas den personen.
  • En mekanism som också tar hänsyn till insatserna för vidarebosättning: Rättvisemekanismen kommer också att beakta de insatser som ett medlemsland gör för att ge vidarebosättning åt personer med behov av internationellt skydd som kommer direkt från ett tredjeland. Det här är ett erkännande av vikten av att upprätta lagliga och säkra vägar till Europa.
  • Ett effektivare system: Kortare tidsfrister för att begära överföringar, ta emot svar och verkställa överföringar av asylsökande mellan EU-länder. Samtidigt ska bestämmelserna om ansvarets upphörande tas bort.
  • Motverkande av missbruk och sekundära förflyttningar: Tydligare rättsliga skyldigheter för asylsökande (inklusive skyldigheten att stanna i det EU-land som har ansvaret för deras ansökan), geografiska gränser för tillhandahållande av materiella mottagningsförmåner och proportionerliga konsekvenser vid överträdelser.
  • Skydd av de asylsökandes intressen: Starkare garantier för ensamkommande minderåriga och en väl avvägd definition av familjemedlemmar.

Storbritannien och Irland omfattas inte av kraven. I stället avgör dessa länder själva i vilken utsträckning som de vill delta i åtgärderna, i enlighet med tillämpliga protokoll till fördragen. Om de väljer att inte tillämpa bestämmelserna kommer de nuvarande bestämmelserna att fortsätta gälla för dem, i linje med fördragen.

Förstärkning av Eurodacsystemet

För att främja det praktiska genomförandet av det reformerade Dublinsystemet föreslår EU-kommissionen att man ska anpassa och förstärka Eurodacsystemet samt utvidga dess syfte till att underlätta återvändande och bidra till att motverka irreguljär migration. Förslaget innebär att Eurodacförordningens tillämpningsområde utvidgas till att ge EU-länderna möjlighet att lagra och söka data som avser tredjelandsmedborgare eller statslösa som inte ansöker om internationellt skydd och som vistas irreguljärt i EU, så att de kan identifieras för återvändande och återtagande. I full överensstämmelse med bestämmelserna om uppgiftsskydd kommer den också att tillåta EU-länderna att lagra fler personuppgifter i Eurodac, t.ex. namn, födelsedatum, nationalitet, identitetsuppgifter eller resehandlingar och ansiktsbilder på individer. Mer information i systemet kommer att göra det lätt för immigrations- och asylmyndigheter att identifiera en irreguljär tredjelandsmedborgare eller asylsökande utan att behöva begära ut uppgifterna separat från ett annat EU-land, såsom är fallet i dag.

Inrättande av en EU-byrå för asylfrågor

Förslaget kommer att omvandla Europeiska stödkontoret för asylfrågor till en fullfjädrad EU-byrå för asylfrågor. Byrån kommer att få ett utvidgat mandat och betydligt fler uppgifter för att åtgärda alla strukturella brister i tillämpningen av EU:s asylsystem.

En av byråns viktigaste nya uppgifter kommer att vara att tillämpa referensnyckeln, så att rättvisemekanismen kan börja användas enligt det nya Dublinsystemet. Byrån kommer också att få i uppdrag att säkra en enhetligare bedömning av ansökningar om internationellt skydd i EU, stärka det praktiska samarbetet och informationsutbytet mellan EU-länder och främja unionslagstiftningen och operativa standarder avseende asylförfaranden, mottagningsvillkor och skyddsbehov.

I likhet med det som EU-kommissionen den 15 december föreslog för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer asylbyråns roll och uppgifter att utvidgas när det gäller operativt och tekniskt stöd. Det här omfattar möjligheten att använda asylexpertgrupper från en reserv bestående av minst 500 experter från EU-länderna samt utsända experter från byrån, liksom en kapacitet att tillhandahålla operativt och tekniskt bistånd i de fall där ett EU-land utsätts för ett oproportionerligt tryck som innebär exceptionellt tunga och akuta påfrestningar på dess asyl- och mottagningssystem.

Bakgrund

Den 6 april 2016 offentliggjorde EU-kommissionen ett meddelande som inledde processen för att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet. Meddelandet omfattade följande:

  • Alternativ för ett rättvist och hållbart system för fördelning av asylsökande mellan EU-länderna.
  • En fortsatt harmonisering av asylförfaranden och standarer för att skapa lika förutsättningar i hela Europa och därigenom minska ”pullfaktorerna” och främja åtgärder för att minska antalet irreguljära sekundärflyttningar.
  • Förstärkt mandat för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo).

Dagens paket är därför det första viktiga steget i en övergripande reformering av det gemensamma europeiska asylsystemet. En andra omgång lagstiftningsförslag kommer att följa, med förslag om reformering av asylförfarandena, skyddsdirektivet och direktivet om mottagningsvillkor. Det här kommer att säkerställa att alla delar av EU:s asylsystem reformeras i grunden.

Den 13 maj 2015 föreslog EU-kommissionen genom den europeiska migrationsagendan en omfattande strategi för att hantera de omedelbara utmaningarna i samband med den pågående flyktingkrisen. Agendan omfattar också de verktyg som behövs för att hantera migrationen bättre på medellång och lång sikt, när det gäller irreguljär migration, gränser, asyl och laglig migration.

Tre paket har redan antagits inom ramen för agendan, den 27 maj 2015, den 9 september2015 och den 15 december 2015.

Mer information

Frågor och svar: Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD: Reform av Dublinsystemet

Förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)

Förordning om Europeiska unionens byrå för asylfrågor och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

Annex

Förordning om inrättande av Eurodac (omarbetning)

Meddelande: En reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa

IP/16/1620

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar