Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Za bolj trajnosten in pravičen skupni evropski azilni sistem

Bruselj, 4. maja 2016

Za bolj trajnosten in pravičen skupni evropski azilni sistem

Evropska komisija danes predstavlja predloga za reformo skupnega evropskega azilnega sistema. Sistem za dodeljevanje prošenj za azil državam članicam naj bi postal pravičnejši, učinkovitejši in bolj trajnosten. Temeljno načelo ostaja enako: prosilci za azil morajo za azil zaprositi v državi prvega vstopa, razen če imajo družino drugje. Toda novi mehanizem pravičnosti bo zagotavljal takšno porazdelitev bremena, tako da nobena država članica ne bo izpostavljena nesorazmernemu pritisku na azilni sistem. Današnja predloga, namenjena boljšemu upravljanju azilnega sistema in učinkovitejšemu obravnavanju nedovoljenih migracij, predvidevata tudi preoblikovanje obstoječega Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) v Agencijo Evropske unije za azil, ki bo imela v novem sistemu pomembnejšo vlogo, in nadgradnjo podatkovne zbirke evropskega avtomatskega sistema za identifikacijo prstnih odtisov (Eurodac).

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je dejal: „Da bi izboljšali upravljanje migracij, moramo ukrepati na več področjih, bolj učinkovito upravljati zunanje meje, bolje sodelovati s tretjimi državami, zatreti tihotapljenje in begunce preseljevati neposredno v EU. Vemo tudi, da nam bodo ljudje še naprej trkali na vrata ter pri nas prosili za azil, in poskrbeti moramo za to, da bodo zaščito dobili vsi, ki jo potrebujejo. A v sedanji krizi se je izkazalo, da je bila zaradi pomanjkljivosti obstoječega sistema, ki ni bil zasnovan za take razmere, neverjetnemu pritisku izpostavljena le peščica držav članic. Drugače namreč ne gre: če je kaka država članica preobremenjena, mora EU stopiti skupaj ter si solidarno in pošteno razdeliti odgovornost. To naj bi zagotovil naš današnji predlog.“

Evropski komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopulos je dejal: „V tej begunski krizi je postalo razvidno, da obstoječi skupni evropski azilni sistem razmeram ni kos. Čas je za prenovljen, bolj nepristranski sistem, ki bo temeljil na skupnih pravilih in pravičnejši porazdelitvi odgovornosti. Ko danes predlagamo reformo dublinskega sistema, nadgradnjo sistema Eurodac in preoblikovanje Evropskega azilnega podpornega urada v pravo Evropsko agencijo za azil, stopamo v pravo smer ter na evropski ravni vzpostavljamo strukture in orodja, ki so potrebni za celovit in trajnosten sistem. V svojih prizadevanjih se bomo zdaj osredotočili na partnersko sodelovanje z Evropskim parlamentom in državami članicami. Omenjena predloga moramo uresničiti kar najhitreje.“

Današnja predloga sodita v prvi sklop zakonodajnih predlogov, ki jih Komisija predstavlja v okviru obsežnejše reforme skupnega evropskega azilnega sistema, kar je zapisano že v sporočilu Komisije z dne 6. aprila 2016. Namen te reforme je zastaviti srednjeročni odziv na prihodnje izzive na področju migracij. Še naprej veljajo obstoječa dublinska pravila ter sklepa o nujnih premestitvah in Komisija jih bo uveljavljala v celoti.

Reforma dublinskega sistema

Pravila EU za določanje, katera država članica je odgovorna za obravnavanje posamezne prošnje za azil (tako imenovani dublinski sistem), niso bila zasnovana, da bi zagotavljala trajnostno delitev odgovornosti med državami članicami EU in pravočasno obravnavo prošenj. Današnji predlog bo omogočil večjo preglednost in učinkovitost dublinskega sistema, hkrati pa bo zagotovil mehanizem za obravnavanje razmer nesorazmernega pritiska na azilne sisteme posameznih držav članic. Novi sistem naj bi bil pravičnejši, a tudi zanesljivejši in vzdržljivejši. Zagotavljal bo hitro določanje odgovornosti držav članic za obravnavanje prošenj za azil, zaščito oseb, ki zaščito potrebujejo, in odvračanje od sekundarnega gibanja (ko si migranti skušajo izbrati državo azila).  

Novosti pobude:

  • Pravičnejši sistem, ki temelji na solidarnosti: s korektivnim mehanizmom za dodeljevanje (mehanizem pravičnosti). Novi sistem bo na podlagi velikosti in bogastva države samodejno zaznal, kdaj se država sooča z nesorazmernim številom prošenj za azil. Če bo število prošenj v državi preseglo sorazmerno vrednost (tj. več kot 150 % referenčnega števila), bodo nadaljnje osebe, ki bodo za azil zaprosile v tej državi, po preveritvi dopustnosti vloge (ne glede na državljanstvo) premeščene v druge države članice EU, dokler se število vlog ne bo ponovno spustilo pod referenčno raven. Poleg tega bodo imele države članice možnost, da začasno ne sodelujejo pri premeščanju. Država članica, ki bi v takem primeru morala biti v okviru mehanizma pravičnosti odgovorna za prosilca za azil, bi morala državi članici, ki bi takega prosilca sprejela, nameniti solidarnostni prispevek v višini 250 000 evrov.
  • Mehanizem, ki upošteva tudi prizadevanja za preselitev: mehanizem pravičnosti bo upošteval tudi prizadevanja držav članic za preselitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, neposredno iz tretje države. Na ta način se bo priznal pomen prizadevanj za izvajanje zakonitih in varnih poti v Evropo.
  • Učinkovitejši sistem: roki za pošiljanje zahtev za predajo, prejemanje odgovorov in izvajanje predaje prosilcev za azil med državami članicami bodo krajši, prelaganje odgovornosti pa odpravljeno.
  • Odvračanje od zlorab in sekundarnega gibanja: pravne obveznosti prosilcev za azil bodo jasnejše. Med temi so obveznost ostati v državi članici, ki je odgovorna za obravnavo prošnje za azil, geografske omejitve za zagotavljanje materialnih koristi pri sprejemu in sorazmerne posledice v primeru neupoštevanja obveznosti.
  • Varovanje koristi prosilcev za azil: jamstva za mladoletnike brez spremstva bodo odločnejša, opredelitev družinskih članov pa uravnoteženo razširjena.

Združenega kraljestva in Irske nova ureditev v skladu z ustreznimi protokoli k Pogodbama ne bo zavezovala, pač pa bosta sama določila, v kolikšni meri želita sodelovati v ukrepih. Če se ne odločita za sodelovanje, se bodo za njiju še naprej uporabljala veljavna pravila v skladu s Pogodbama.

Nadgradnja sistema Eurodac

Komisija v podporo praktičnemu izvajanju prenovljenega dublinskega sistema predlaga tudi, naj se prilagodi in nadgradi sistem Eurodac ter naj se njegova namembnost razširi, kar bi olajšalo vračanje in obravnavanje nedovoljenih migracij. Predlog bo razširil obseg uredbe Eurodac, tako da bo državam članicam omogočala shranjevanje in iskanje podatkov o državljanih tretjih držav ali osebah brez državljanstva, ki niso prosilci za mednarodno zaščito in ki nezakonito prebivajo v EU, da jih bo mogoče identificirati za namene vračanja in ponovnega sprejema. V skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov bodo države članice v sistemu Eurodac lahko shranile več osebnih podatkov, na primer imena, rojstne datume, državljanstvo, podrobnosti o identiteti ali potnih listinah in podobe obrazov posameznikov. Ker bo v sistemu shranjenih več informacij, bodo organi za priseljevanje in azil lažje prepoznavali državljane tretjih držav brez urejenega statusa ali prosilce za azil, ne da bi jim bilo treba – kot zdaj – informacije posebej zahtevati od druge države članice.

Ustanovitev Agencije Evropske unije za azil

Predlog bo preoblikoval obstoječi Evropski azilni podporni urad v Agencijo Evropske unije za azil s širšimi pristojnostmi in znatno razširjenimi nalogami za odpravljanje strukturnih pomanjkljivosti pri uporabi evropskega azilnega sistema.

Ena glavnih novih nalog agencije bo skrbeti za referenčni ključ, na katerem bo temeljil mehanizem pravičnosti v novem dublinskem sistemu. Agencija bo skrbela tudi za enotnejšo presojo vlog za mednarodno zaščito po Uniji, krepitev praktičnega sodelovanja in izmenjavo informacij med državami članicami ter promoviranje zakonodaje Unije in operativnih standardov o azilnih postopkih, sprejemnih pogojih in potrebi po zaščiti.

Podobno kot v predlogu Komisije z dne 115. decembra 2015 za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo se bodo razširile vloga in funkcije Agencije za azil glede operacijske in tehnične podpore. K temu sodi možnost za napotitev podpornih skupin za azil iz rezerve strokovnjakov, sestavljene iz najmanj 500 strokovnjakov iz držav članic in strokovnjakov, ki jih bo napotila agencija, ter zmogljivosti za zagotavljanje operativne in tehnične pomoči v primerih, ko je država članica pod nesorazmernim pritiskom, kar pomeni izjemno težko in nujno obremenitev za njena sistema za azil ali sprejem.

Ozadje

Evropska komisija je 6. aprila 2016 objavila sporočilo, s katerim se je začel postopek za reformo skupnega evropskega azilnega sistema. Sporočilo je predstavilo:

  • možnosti za pravičen in vzdržen sistem za določanje držav članic, odgovornih za prosilce za azil,
  • dodatno uskladitev azilnih postopkov in standardov za vzpostavitev enakih pogojev po vsej Evropi, kar bi zmanjšalo dejavnike privlačevanja za nedovoljena sekundarna gibanja, in
  • razširitev pristojnosti Evropskega azilnega podpornega urada (EASO).

Današnji paket je torej prvi večji korak k celoviti reformi skupnega evropskega azilnega sistema. Sledila bo druga faza zakonodajnih predlogov za reformo azilnih postopkov, direktive o zahtevanih pogojih in direktive o pogojih za sprejem, to pa naj bi zagotovilo celovito reformo vseh delov azilnega sistema EU.

Evropska komisija je 13. maja 2015 v okviru evropske agende o migracijah predlagala daljnosežno strategijo za reševanje perečih izzivov v trenutni krizi ter zagotovitev orodij EU za boljše srednjeročno in dolgoročno upravljanje migracij na področju zakonitih in nezakonitih migracij, meja ter azila.

V letu 2015 so bili sprejeti kar trije svežnji izvedbenih ukrepov v okviru agende in sicer 27. maja 2015, 9. septembra 2015 in 15. decembra.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: Reforma skupnega evropskega azilnega sistema

INFORMATIVNI PREGLED: reforma dublinskega sistema

Uredba o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)

Uredba o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

Annex

Uredba o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ (prenovitev)

Sporočilo: K reformi skupnega evropskega azilnega sistema in krepitvi zakonitih poti v Evropo

IP/16/1620

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar