Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Ceļā uz ilgtspējīgu un taisnīgu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu

Briselē, 2016. gada 4. maijā

Ceļā uz ilgtspējīgu un taisnīgu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar priekšlikumiem reformēt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, izveidojot taisnīgāku, efektīvāku un ilgtspējīgāku sistēmu patvēruma pieteikumu sadalījumam dalībvalstu starpā. Pamatprincips tiks saglabāts — patvēruma meklētājiem, ja vien viņiem nav ģimenes citur, patvērums būs jāpieprasa pirmajā valstī, kurā viņi ieceļo –, bet jauns taisnīguma mehānisms nodrošinās, ka neviena dalībvalsts netiek pamesta nesamērīga spiediena varā uz tās patvēruma sistēmu. Šodien iesniegtie priekšlikumi ietver arī pastāvošā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) pārveidošanu par pilntiesīgu Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru, lai atspoguļotu lielāku tās lomu jaunajā sistēmā, un ES pirkstu nospiedumu datubāzes – Eurodac – nostiprināšanu, lai labāk pārvaldītu patvēruma sistēmu un palīdzētu risināt neatbilstīgās migrācijas problēmu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: "Lai labāk pārvaldītu migrāciju, ir nepieciešama rīcība vairākos virzienos – efektīvāk jāpārvalda mūsu ārējās robežas, labāk jāsadarbojas ar trešām valstīm, jāpārtrauc kontrabanda un jāpārmitina bēgļi tieši uz ES. Mēs zinām arī, ka cilvēki turpinās ierasties pie mūsu robežām un lūgs patvērumu, un mums būs jānodrošina, ka tie, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, to arī saņem. Tomēr šīs krīzes laikā mēs redzējām, kā pašreizējās sistēmas nepilnību dēļ tikai dažas dalībvalstis saskārās ar neiedomājamu spriedzi – jo sistēma nebija veidota šādu situāciju risināšanai. Tam vienkārši nav cita risinājuma: ikreiz, kad kāda dalībvalsts ir pārslogota, Eiropas Savienībā ir jābūt solidaritātei un taisnīgai atbildības sadalei. Mūsu šodienas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt tieši to."

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls piebilda: "Pašreizējā bēgļu krīze ir atklājusi to, ka mūsu kopējās Eiropas patvēruma sistēmas status quo nav risinājums. Ir pienācis laiks ieviest reformētu un taisnīgāku sistēmu, kuras pamatā ir kopīgi noteikumi un taisnīgāka atbildības sadale. Ar ierosināto Dublinas sistēmas reformu, Eurodac nostiprināšanu un EASO pārveidošanu patiesā Eiropas Patvēruma aģentūrā mēs šodien speram būtisku soli pareizajā virzienā un ieviešam Eiropas līmeņa struktūras un instrumentus, kas nepieciešami nākotnes vajadzībām piemērotai vispusīgai sistēmai. Tagad mēs visus centienus ieguldīsim, lai plecu pie pleca strādātu ar Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm. Mums šie priekšlikumi pēc iespējas ātrāk ir jāpārvērš realitātē."

Šodien iesniegtie priekšlikumi ir daļa no pirmā tiesību aktu priekšlikumu kopuma, ar ko Komisija iepazīstina saistībā ar kopējās Eiropas patvēruma sistēmas vērienīgu reformu, kā izklāstīts Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā. Šī reforma ir iecerēta, lai sniegtu vidēja termiņa atbildi uz migrācijas problēmām nākotnē. Tikmēr joprojām tiek piemēroti spēkā esošie Dublinas noteikumi un divi ārkārtas pārcelšanas lēmumi, un Komisija nodrošinās to izpildi pilnā apmērā.

Dublinas sistēmas reformēšana

ES noteikumi, lai noteiktu, kura dalībvalsts ir atbildīga par katru patvēruma pieteikumu (pazīstami kā Dublinas sistēma), nebija veidoti tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbildības sadali visā ES un garantētu savlaicīgu pieteikumu apstrādi. Šodien iesniegtais priekšlikums padarīs Dublinas sistēmu pārredzamāku un uzlabos tās efektivitāti, vienlaikus nodrošinot mehānismu tādu situāciju risināšanai, kad dalībvalstu patvēruma sistēmas saskaras ar nesamērīgu spiedienu. Jaunā sistēma ir izstrādāta, lai tā būtu taisnīgāka, ka arī noturīgāka – tāda, kas labāk spēj pretoties spiedienam. Jaunā sistēma nodrošinās, ka var ātri noteikt dalībvalstu atbildību attiecībā uz patvēruma pieteikuma izskatīšanu, to personu aizsardzību, kurām tā nepieciešama, un sekundārās pārvietošanās ("izdevīgāko patvēruma noteikumu meklēšanas") novēršanu.  

Jaunie elementi ir šādi.

  • Taisnīgāka, uz solidaritāti balstīta sistēma ar korektīvu sadales mehānismu (taisnīguma mehānisms). Tiklīdz dalībvalsts saskarsies ar nesamērīgu patvēruma pieteikumu skaitu, jaunā sistēma to automātiski konstatēs. Tam pamatā būs atsauces skaitlis, kas raksturo valsts lielumu un labklājību. Ja kāda dalībvalsts saņem nesamērīgu pieteikumu skaitu, kas krietni pārsniedz minēto atsauci (virs 150 % no atsauces skaitļa), visi turpmākie jaunie pieteikuma iesniedzēji šajā valstī tiks (neatkarīgi no to valstspiederības) pārcelti uz citām vietām ES pēc tam, kad būs pārbaudīta viņu pieteikuma pieņemamība, tik ilgi, līdz pieteikumu skaits atkal būs zem minētā līmeņa. Dalībvalstij būs iespēja uz laiku nepiedalīties pārdalē. Šādā gadījumā dalībvalstij būs jāveic solidaritātes iemaksa EUR 250 000 apmērā par katru pieteikuma iesniedzēju, par kuru tai būtu jāuzņemas atbildība saskaņā ar taisnīguma mehānismu, tai dalībvalstij, kurai šis pieteikuma iesniedzējs ir iedalīts.
  • Mehānisms, kas ņem vērā arī pārmitināšanas centienus: taisnīguma mehānisms tiks ņemts vērā arī dalībvalsts centienos tieši no trešās valsts pārmitināt tās personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tādējādi tiks atzīts tas, cik svarīgi ir centieni ieviest likumīgus un drošus ceļus uz Eiropu.
  • Efektīvāka sistēma ar īsākiem termiņiem pārsūtīšanas pieprasījumu nosūtīšanai, atbilžu saņemšanai un patvēruma meklētāju pārsūtīšanai starp dalībvalstīm, un atbildības uzvelšanas novēršanai.
  • Ļaunprātīgas izmantošanas un sekundārās pārvietošanās nepieļaušana ar skaidrākiem juridiskajiem pienākumiem patvēruma pieteikuma iesniedzējiem, tostarp pienākumu palikt tajā dalībvalstī, kura ir atbildīga par viņu pieteikumu, ģeogrāfiskiem ierobežojumiem materiālo uzņemšanas pabalstu piešķiršanai un samērīgām sekām noteikumu neievērošanas gadījumā.
  • Patvēruma meklētāju interešu aizsardzība: spēcīgākas garantijas nepilngadīgajiem bez pavadības un ģimenes locekļu definīcijas līdzsvarota paplašināšana;

Apvienotajai Karalistei un Īrijai netiek prasīts, bet tā vietā tās pašas nosaka to, cik lielā mērā tās vēlas piedalīties šo pasākumu īstenošanā saskaņā ar Līgumiem pievienotajiem attiecīgajiem protokoliem. Ja tās izvēlas nepiedalīties, tām turpina piemērot spēkā esošos noteikumus saskaņā ar Līgumiem.

Eurodac sistēmas pastiprināšana

Lai atbalstītu reformētās Dublinas sistēmas praktisko īstenošanu, Komisija arī ierosina pielāgot un nostiprināt Eurodac sistēmu un paplašināt tās mērķi, atvieglojot atgriešanu un palīdzot risināt neatbilstīgās migrācijas problēmu. Ar šo priekšlikumu tiks paplašināta Eurodac regulas darbības joma, iekļaujot tajā iespēju dalībvalstīm glabāt un meklēt datus, kas pieder trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem, kuri nav starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēji un kuri neatbilstīgi uzturas ES, lai šīs personas varētu identificēt atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nolūkā. Pilnībā ievērojot datu aizsardzības noteikumus, tas arī ļaus dalībvalstīm Eurodac glabāt vairāk personas datu, piemēram, personu vārdus, dzimšanas datumus, valstspiederības, identitātes informāciju vai ceļošanas dokumentus un sejas attēlus. Informācijas apjoma palielināšana sistēmā ļaus imigrācijas un patvēruma iestādēm viegli identificēt neatbilstīgu trešās valsts valstspiederīgo vai patvēruma pieteikuma iesniedzēju bez nepieciešamības atsevišķi pieprasīt informāciju no citas dalībvalsts, kā tas notiek patlaban.

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras izveide

Ar priekšlikumu pastāvošais Eiropas Patvēruma atbalsta birojs tiks pārveidots par pilntiesīgu Eiropas Patvēruma aģentūru ar uzlabotām pilnvarām un būtiski paplašinātiem uzdevumiem, lai novērstu jebkādus strukturālos trūkumus, kas rodas, piemērojot ES patvēruma sistēmu.

Viens no galvenajiem jaunajiem aģentūras uzdevumiem būs izmantot atsauces vērtību, lai piemērotu taisnīguma mehānismu saskaņā ar jauno Dublinas sistēmu. Aģentūras uzdevums arī būs nodrošināt lielāku konverģenci starptautiskās aizsardzības pieteikumu izvērtēšanā visā Savienībā, stiprināt praktisko sadarbību un informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā un veicināt Savienības tiesības un darbības standartus attiecībā uz patvēruma procedūrām, uzņemšanas nosacījumiem un aizsardzības vajadzībām.

Līdzīgi tam, ko Komisija 2015. gada 15. decembrī ierosināja attiecībā uz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, tiks paplašināta Patvēruma aģentūras loma un funkcijas attiecībā uz operatīvo un tehnisko palīdzību. Tas ietvers iespēju norīkot patvēruma atbalsta grupas no ekspertu rezervēm, ko veido vismaz 500 eksperti no dalībvalstīm un aģentūras norīkotie eksperti, kā arī spēju sniegt operatīvo un tehnisko palīdzību gadījumos, kad dalībvalsts saskaras ar nesamērīgu spiedienu, kas uzliek ārkārtīgi smagas un steidzamas prasības šīs valsts patvēruma vai uzņemšanas sistēmām.

Pamatinformācija

Eiropas Komisija 2016. gada 6. aprīlī publicēja paziņojumu, ar kuru tika uzsākts kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformēšanas process. Paziņojumā tika izklāstīti:

  • risinājumi attiecībā uz taisnīgu un ilgtspējīgu sistēmu patvēruma meklētāju sadalei dalībvalstu starpā;
  • patvēruma procedūru un standartu turpmāka saskaņošana, lai izveidotu līdzvērtīgus apstākļus visā Eiropā un tādējādi samazinātu pievilcības faktorus un rosinātu pasākumus ar mērķi samazināt neatbilstīgu sekundāro pārvietošanos;
  • un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) pilnvaru stiprināšana.

Tādējādi šodien iesniegtais tiesību aktu kopums ir pirmais lielais solis kopējās Eiropas patvēruma sistēmas vispusīgā reformēšanā. Tiesību aktu priekšlikumu, ar kuriem reformē patvēruma procedūras, Kvalifikācijas direktīvas, kā arī Uzņemšanas nosacījumu direktīvu, otrais posms sekos, lai nodrošinātu ES patvēruma sistēmas visu daļu pilnīgu reformu.

2015. gada 13. maijā Eiropas Komisija Eiropas programmā migrācijas jomā ierosināja tālejošu stratēģiju, kuras mērķis ir novērst neatliekamās problēmas saistībā ar pašreizējo krīzi, kā arī nodrošināt Eiropas Savienību ar instrumentiem, lai vidējā termiņā un ilgtermiņā labāk pārvaldītu migrāciju šādās jomās: neatbilstīga migrācija, robežas, patvērums un likumīga migrācija.

Atbilstīgi minētajai programmai 2015. gada 27. maijā, 9. septembrīun 15. decembrī jau ir pieņemtas trīs īstenošanas paketes.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes. Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma

FAKTU LAPA: Dublinas sistēmas reforma

Regula, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)

Regula par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un Regulas (ES) Nr. 439/2010 atcelšanu

Annex

Regula par EURODAC izveidi (pārstrādāta redakcija)

Paziņojums: Ceļā uz kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu un labākām iespējām likumīgai nokļūšanai Eiropā

IP/16/1620

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar