Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kuriame tvarią ir teisingą bendrą Europos prieglobsčio sistemą

Briuselis, 2016 m. gegužės 4 d.

Kuriame tvarią ir teisingą bendrą Europos prieglobsčio sistemą

Šiandien Europos Komisija pristato pasiūlymus, kuriais siekiama reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir sukurti teisingesnę, veiksmingesnę ir tvaresnę prieglobsčio prašymų paskirstymo valstybėms narėms sistemą. Pagrindinis principas išlieka toks pats – prieglobsčio prašytojai turėtų, išskyrus atvejus, kai jie turi šeimą kur nors kitur, prašyti prieglobsčio pirmoje valstybėje, į kurią patenka, tačiau nauju teisingo paskirstymo mechanizmu bus užtikrinta, kad nė viena valstybė narė neliktų viena kilus neproporcingam spaudimui jos prieglobsčio sistemai. Šiandienos pasiūlymuose taip pat numatomas esamo Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) pertvarkymas į visavertę Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą, atitinkančią jos svarbesnį vaidmenį naujoje sistemoje, ir ES pirštų atspaudų duomenų bazės EURODAC stiprinimą, siekiant geriau valdyti prieglobsčio sistemą ir kovoti su neteisėta migracija.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Norint geriau valdyti migraciją reikia imtis veiksmų keliuose frontuose, efektyviau saugoti mūsų išorines sienas, geriau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, užbaigti neteisėtą žmonių gabenimą ir perkelti pabėgėlius tiesiai į ES. Mes taip pat žinome, kad žmonės ir toliau vyks prie mūsų sienų ir prašys prieglobsčio, todėl turime užtikrinti, kad asmenys, kuriems reikia apsaugos, ją gautų. Tačiau per šią krizę pamatėme, kad dėl dabartinės sistemos trūkumų, kuri nėra skirta spręsti tokio pobūdžio problemas, didžiulę įtampą teko patirti tik kelioms valstybėms narėms. Nėra kito kelio įveikti šią krizę – jei valstybė narė jau išnaudojo savo galimybes, ES turi būti solidari ir teisingai dalytis atsakomybe. Tai mūsų šiandienos pasiūlymu ir siekiama užtikrinti.“

Už migraciją ir vidaus reikalus atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos pridūrė: „Dabartinė pabėgėlių krizė parodė, kad dabartinės bendros Europos prieglobsčių sistemos palikimas status quo nėra tinkama alternatyva. Atėjo laikas reformuoti sistemą ir ją padaryti teisingesnę, grindžiamą bendromis taisyklėmis ir sąžiningesniu atsakomybės pasidalijimu. Siūlydami Dublino sistemos reformą, stiprindami EURODAC ir pertvarkydami EASO į tikrą Europos prieglobsčio agentūrą, šiandien žengiame didelį žingsnį teisinga kryptimi ir steigiame Europos lygmens struktūras bei pradedame taikyti priemones, reikalingas būsimai visapusiškai realiai veiksiančiai sistemai. Dabar visas pastangas nukreipsime bendram darbui su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis. Turime siekti, kad šie pasiūlymai kuo greičiau taptų realybe.“

Šiandienos pasiūlymai yra pirmieji teisės aktų pasiūlymai, kuriuos Komisija pateikė vykdant didelio masto bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą, kaip nurodyta 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate. Šiomis reformomis siekiama vidutinės trukmės laikotarpiu spręsti būsimas su migracija susijusias problemas. Kol tai bus padaryta, šiuo metu galiojančios Dublino taisyklės ir abu sprendimai dėl skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje bus taikomi toliau, o jų vykdymą Komisija užtikrins visa apimtimi.

Dublino sistemos reforma

ES taisyklės, kuriomis remiantis nustatoma, kuri valstybė narė yra atsakinga už kiekvieno prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (vadinamoji Dublino sistema), nebuvo skirtos užtikrinti subalansuotą atsakomybės pasidalijimą visoje ES ir prašymų išnagrinėjimą laiku. Šiandienos pasiūlymu Dublino sistema bus padaryta skaidresnė ir veiksmingesnė, kartu numatant mechanizmą spręsti neproporcingo spaudimo valstybių narių prieglobsčio sistemoms problemas. Nauja sistema bus ne tik teisingesnė, bet ir patvaresnė, geriau atlaikanti spaudimą. Pagal naująją sistemą bus užtikrinama galimybė greitai nustatyti valstybių narių atsakomybę už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, suteikti apsaugą tiems, kuriems jos reikia, ir atgrasyti nuo tolesnio judėjimo („ieškojimo, kur geriau gauti prieglobstį“).  

Nauji elementai:

  • Teisingesnė solidarumu grindžiama sistema su taisomuoju paskirstymo mechanizmu (teisingo paskirstymo mechanizmu). Naujoji sistema automatiškai nustatys atvejus, kai šalis turi tvarkytis su neproporcingai dideliu prieglobsčio prašymų skaičiumi. Tai bus atlikta atsižvelgiant į šalies dydį ir gerbūvį. Jei į vieną šalį atvyksta neproporcingai daugiau prieglobsčio prašytojų nei numatyta pagal minėtą referencinį skaičių (t. y. daugiau kaip 150 proc. referencinio prieglobsčio prašytojų skaičiaus), visi nauji prieglobsčio prašytojai (neatsižvelgiant į jų tautybę) iš tos šalies bus perkeliami į kitas ES šalis (atlikus jų prašymo priimtinumo patikrą), kol prašytojų skaičius taps mažesnis nei minėta riba. Valstybės narės taip pat turės galimybę laikinai nedalyvauti perskirstyme. Tokiu atveju ji asmenį priėmusiai valstybei narei turės sumokėti solidarumo įmoką – 250 000 eurų už kiekvieną prieglobsčio prašytoją, už kurį priešingu atveju ji būtų laikoma atsakinga valstybe nare pagal teisingo paskirstymo mechanizmą.
  • Mechanizmas, kurį taikant taip pat atsižvelgiama į perkėlimo į ES pastangas. Taikant teisingo paskirstymo mechanizmą bus atsižvelgiama ir į pastangas, kurių valstybė narė ėmėsi perkeldama pabėgėlius, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, tiesiai iš trečiosios šalies. Tai patvirtins, kaip svarbu stengtis užtikrinti teisėtus ir saugius kelius į Europą.
  • Veiksmingesnė sistema su trumpesniais terminais kreiptis dėl prieglobsčio prašytojų perdavimo, atsakymams gauti ir prieglobsčio prašytojams perduoti iš vienos valstybės narės kitai valstybei narei, nepermetant atsakomybės viena kitai.
  • Atgrasymas nuo pažeidimų ir antrinio judėjimo su aiškesniais teisinėmis prieglobsčio prašytojų prievolėmis, įskaitant pareigą likti valstybės narės, atsakingos už jų prašymą, teritorijoje, geografinius prašymų dėl materialinės pašalpos teikimo apribojimus ir proporcingas pasekmes tuo atveju, kai nesilaikoma reikalavimų.
  • Prieglobsčio prašytojų interesų apsauga su tvirtesnėmis garantijomis nelydimiems nepilnamečiams ir išplėsta šeimos narių apibrėžtimi.

Jungtinė Karalystė ir Airija neprivalo, tačiau turi teisę pačios nuspręsti, kokiu mastu jos nori dalyvauti įgyvendinant šiuos veiksmus, vadovaujantis atitinkamais prie Sutarčių pridėtais protokolais. Jei jos pasirinks nedalyvauti, šiuo metu galiojančios taisyklės joms ir toliau bus taikomos, laikantis Sutarčių.

Sistemos EURODAC stiprinimas

Siekdama paskatinti praktiškai taikyti reformuotą Dublino sistemą, Komisija taip pat siūlo pritaikyti ir sustiprinti sistemą EURODAC ir plėsti jos paskirtį, kad būtų galima palengvinti grįžimą ir padėti spręsti neteisėtos migracijos problemą. Pasiūlymu bus išplėsta EURODAC reglamento taikymo sritis siekiant įtraukti galimybę valstybėms narėms saugoti trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie nėra tarptautinės apsaugos prašytojai ir aptinkami kaip nuolat nelegaliai pasiliekantys ES, duomenis ir atlikti tų duomenų paiešką, kad tuos asmenis būtų galima identifikuoti grąžinimo ir readmisijos tikslais. Visiškai atitinkanti duomenų apsaugos taisykles tokia sistema leis valstybėms narėms išsaugoti EURODAC daugiau asmens duomenų, pavyzdžiui, vardus ir pavardes, gimimo datas, pilietybę, asmens tapatybės ar kelionės dokumentų informaciją ir asmenų nuotraukas. Turėdamos daugiau informacijos sistemoje imigracijos ir prieglobsčio institucijoms galės lengvai nustatyti neteisėtai atvykusį trečiosios šalies pilietį arba prieglobsčio prašytoją atskirai neprašant informacijos iš kitos valstybės narės, kaip yra šiuo metu.

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros įsteigimas

Priėmus pasiūlymą dabartinis Europos prieglobsčio paramos biuras bus pertvarkytas į visavertę Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrą, turinčią daugiau įgaliojimų ir vykdančią gerokai platesnes užduotis, kad būtų pašalinti ES prieglobsčio sistemos taikymo struktūriniai trūkumai.

Viena iš pagrindinių naujos agentūros užduočių bus pradėti taikyti referencinių skaičių priemonę, kad galėtų pradėti veikti teisingo paskirstymo mechanizmas pagal naują Dublino sistemą. Agentūrai taip pat bus pavesta visoje Sąjungoje užtikrinti didesnę konvergenciją vertinant prašymus suteikti tarptautinę apsaugą, stiprinti praktinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp valstybių narių ir propaguoti Sąjungos teisę ir veiklos standartus, susijusius su prieglobsčio procedūromis, priėmimo sąlygomis ir apsaugos poreikiais.

Panašiai, kaip Komisija pasiūlė 2015 m. gruodžio 15 d. dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, Prieglobsčio agentūros vaidmuo ir funkcijos veiklos ir techninės pagalbos srityje bus išplėsti. Bus suteikta galimybė siųsti prieglobsčio paramos grupes iš ekspertų rezervo, sudaryto iš ne mažiau kaip 500 valstybių narių ekspertų ir agentūros deleguotų ekspertų, taip pat bus užtikrintas pajėgumas teikti operatyvinę ir techninę pagalbą tais atvejais, kai valstybė narė patiria neproporcingai didelį spaudimą, kai jų prieglobsčio ir priėmimo sistemos gauna išskirtinai didelį skubiai spręstinų prašymų skaičių.

Pagrindiniai faktai

2016 m. balandžio 6 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo pradėtas bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos procesas. Komunikate numatyta:

  • galimybės sukurti teisingą ir tvarią sistemą siekiant paskirstyti prieglobsčio prašytojus tarp valstybių narių;
  • tolesnis prieglobsčio procedūrų ir standartų derinimas, siekiant sukurti vienodas sąlygas visoje Europoje ir taip mažinti traukos veiksnius nustatant priemones, kuriomis siekiama mažinti neteisėtą antrinę migraciją;
  • ir Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) įgaliojimų stiprinimas.

Šiandienos dokumentų rinkinys yra pirmasis svarbus žingsnis vykdant visapusišką bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą. Antrojo etapo teisės aktų pasiūlymai, kuriais bus keičiama Prieglobsčio procedūrų direktyva, Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyva ir Priėmimo sąlygų direktyva, bus pateikti vėliau, siekiant užtikrinti visapusišką visos ES prieglobsčio sistemos dalių reformą.

2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo strategiją, grindžiamą Europos migracijos darbotvarke. Strategijos tikslas – spręsti su dabartine krize susijusias neatidėliotinas problemas ir užtikrinti, kad ES galėtų geriau valdyti migraciją vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu neteisėtos migracijos, sienų, prieglobsčio ir teisėtos migracijos srityse.

Jau priimti trys darbotvarkės įgyvendinimo priemonių rinkiniai: 2015 m. gegužės 27 d. , 2015 m. rugsėjo 9 d. ir 2015 m. gruodžio 15 d.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Dublino sistemos reforma

Reglamentas, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

Reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, panaikinantis Reglamentą (ES) Nr. 439/2010

Annex

Reglamentas dėl EURODAC sistemos sukūrimo (nauja redakcija)

Komunikatas. Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformavimas ir teisėtų kelių į Europą tiesimas

IP/16/1620

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar