Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Prema održivom i poštenom zajedničkom europskom sustavu azila

Bruxelles, 4. svibnja 2016.

Prema održivom i poštenom zajedničkom europskom sustavu azila

Europska komisija danas predstavlja prijedlog reforme zajedničkog europskog sustava azila. Taj se prijedlog temelji na stvaranju poštenijeg, učinkovitijeg i održivijeg sustava raspodjele podnositelja zahtjeva za azil među državama članicama. Temeljno načelo ostaje isto: tražitelji azila trebali bi podnijeti zahtjev za azil u prvoj državi u koju uđu, osim ako im se obitelj nalazi u drugoj državi. Međutim, novim mehanizmom za pravednu raspodjelu osigurat će se da se sustav azila nijedne države članice nerazmjerno ne optereti. Današnji prijedlozi uključuju i pretvaranje postojećeg Europskog potpornog ureda za azil (EASO) u punopravnu agenciju Europske unije za azil kao odraz njegove pojačane uloge u novom sustavu te jačanje Eurodaca, baze podataka EU-a s otiscima prstiju, radi boljeg upravljanja sustavom azila i rješavanja pitanja nezakonite migracije.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Za bolje upravljanje migracijama nužno je djelovati u više područja, djelotvornije upravljati vanjskim granicama, bolje surađivati s trećim zemljama, zaustaviti krijumčarenje ljudi i preseliti izbjeglice izravno u EU. Znamo i da će ljudi nastaviti pristizati na naše granice i tražiti azil. Morat ćemo osigurati zaštitu svima onima kojima je potrebna. Istodobno, tijekom ove krize vidjeli smo kako je zbog nedostataka u postojećem sustavu, koji nije predviđen za ovakve situacije, nastalo nevjerojatno veliko opterećenje za manji broj država članica. To je nešto što ne možemo ignorirati: kad se jedna država članica nađe pod prevelikim opterećenjem, moramo solidarno i pošteno podijeliti odgovornost unutar EU-a. Današnjim prijedlogom namjeravamo to osigurati.

Povjerenik za migracije i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je: Ako smo nešto naučili iz aktualne izbjegličke krize, to je da status quo našeg zajedničkog europskog sustava azila nije rješenje. Došlo je vrijeme za reformiran i pravedniji sustav, koji će se temeljiti na zajedničkim pravilima i pravednijoj podjeli odgovornosti. Uz predloženu reformu dublinskog sustava, jačanje Eurodaca i pretvorbu EASO-a u pravu europsku agenciju za azil, danas poduzimamo važan korak u pravom smjeru te uspostavljamo strukture i alate na europskoj razini potrebne za sveobuhvatan sustav otporan na buduće promjene. Sve napore usmjerit ćemo na suradnju s Europskim parlamentom i državama članicama. Te prijedloge moramo ostvariti što je prije moguće.

Današnji prijedlozi dio su prvog skupa zakonodavnih prijedloga Komisije u kontekstu velike reforme zajedničkog europskog sustava azila, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije od 6. travnja 2016. Cilj je te reforme osmisliti srednjoročni odgovor na buduće migracijske izazove. Postojeća dublinska pravila i dvije odluke o hitnom premještanju u međuvremenu se i dalje primjenjuju, a Komisija će ih primjenjivati u najvećoj mogućoj mjeri.

Reforma dublinskog sustava

Pravila EU-a za utvrđivanje koja je država članica odgovorna za rješavanje svakog pojedinog zahtjeva za azil (tzv. dublinski sustav) nisu osmišljena za osiguravanje održive podjele odgovornosti diljem EU-a i pravodobne obrade zahtjeva. Današnjim će se prijedlogom dublinski sustav učiniti transparentnijim i povećat će se njegova djelotvornost, a osigurat će se i mehanizam za rješavanje nastanka nerazmjernog opterećenja za sustave azila država članica. Novi je sustav osmišljen kao pošteniji, ali i snažniji sustav otporniji na pritiske. Novim sustavom osigurat će se brzo utvrđivanje odgovornosti država članica za razmatranje zahtjeva za azil, osiguravanje zaštite onima kojima je potrebna i obeshrabrivanje sekundarnih kretanja (radi podnošenja zahtjeva za azil u više država članica).  

Novi elementi uključuju:

  • Pošteniji sustav temeljen na solidarnosti: s korektivnim mehanizmom za pravednu raspodjelu. Novim će se sustavom automatski utvrditi koja država rješava nerazmjeran broj zahtjeva za azil na temelju njezine veličine i bogatstva. Ako jedna država primi nerazmjeran broj u odnosu na taj referentni udjel (više od 150 % utvrđenog referentnog broja), svi budući tražitelji azila koji uđu u tu državu premjestit će se unutar EU-a nakon provjere prihvatljivosti njihovih zahtjeva (neovisno o njihovu državljanstvu), sve dok se broj zahtjeva ne smanji ispod te razine. Država članica imat će mogućnost privremeno se isključiti iz preraspodjele. U tom će slučaju morati za svakog tražitelja azila za kojeg bi u suprotnom bila odgovorna u okviru mehanizma za pravednu raspodjelu pridonijeti solidarnim iznosom od 250 000 EUR državi članici kojoj se dodijeli taj tražitelj azila.
  • Mehanizam kojim se uzimaju u obzir i napori u pogledu preseljenja: mehanizmom za pravednu raspodjelu uzet će se u obzir i napori države članice u pogledu preseljenja onih kojima je potrebna međunarodna zaštita izravno iz treće zemlje. Time će se uzeti u obzir važnost nastojanja da se uvedu zakoniti i sigurni putovi u Europu.
  • Učinkovitiji sustav: s kraćim rokovima za slanje zahtjeva za premještanje, primanje odgovora i provedbu premještanja tražitelja azila iz jedne u drugu državu članicu te s ukidanjem prebacivanja odgovornosti.
  • Obeshrabrivanje zloupotreba i sekundarnih kretanja: s jasnijim pravnim obvezama za tražitelje azila, uključujući obvezu ostanka u državi članici odgovornoj za razmatranje njihovih zahtjeva, geografskim ograničenjima za materijalne koristi od prihvata i razmjerne posljedice u slučaju nepoštovanja obveza.
  • Zaštita najboljih interesa tražitelja azila: s boljim jamstvom za maloljetnike bez pratnje i uravnoteženim proširenjem definicije članova obitelji.

UK i Irska nisu obvezne sudjelovati, nego same utvrđuju razinu u kojoj žele sudjelovati u tim mjerama u skladu s relevantnim protokolima koji su priloženi Ugovorima. Ako ne odluče sudjelovati, na njih se nastavljaju primjenjivati pravila koja se trenutačno primjenjuju u skladu s Ugovorima.

Pojačavanje Eurodaca

Kako bi podržala praktičnu primjenu reformiranog dublinskog sustava, Komisija predlaže i prilagodbu i jačanje sustava Eurodac te proširenje njegove namjene radi pojednostavnjenja povrata i učinkovitijeg rješavanja pitanja nezakonite migracije. Tim prijedlogom proširit će se područje primjene Uredbe o Eurodacu i uključiti mogućnost da države članice pohranjuju i pretražuju podatke o državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva koji nisu podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu i za koje je utvrđeno da nezakonito borave u EU-u, kako bi se te osobe mogle identificirati za potrebe vraćanja i ponovnog prihvata. Uz potpunu sukladnost s pravilima o zaštiti podataka, prijedlogom će se državama članicama omogućiti i da u Eurodac pohranjuju veći broj osobnih podataka kao što su imena, datumi rođenja, državljanstva, identifikacijski podaci ili putne isprave te prikazi lica pojedinaca. Povećanjem broja informacija u tom sustavu tijelima nadležnima za imigracije i azil omogućit će se jednostavna identifikacija nezakonitih državljana trećih zemalja ili tražitelja azila te ta tijela više neće morati zasebno zatražiti informacije od druge države članice, što trenutačno moraju činiti.

Uspostava agencije Europske unije za azil

Na temelju prijedloga postojeći Europski potporni ured za azil (EASO) pretvorit će se u punopravnu agenciju Europske unije za azil, čiji će mandat i zadaci biti prošireni kako bi se riješili svi strukturni nedostaci koji se pojave u primjeni sustava azila EU-a.

Jedan od glavnih novih zadataka te agencije bit će upravljanje referentnim brojevima radi primjene mehanizma za pravednu raspodjelu u okviru novog dublinskog sustava. Agencija će biti zadužena i za osiguranje veće usklađenosti u ocjenjivanju zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije, jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama te promicanje zakonodavstva Unije i operativnih standarda u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i potreba za zaštitom.

Kao što je Komisija predložila 15. prosinca 2015. u kontekstu Europske agencije za graničnu i obalnu stražu, proširit će se uloga i funkcije agencije za azil u pogledu operativne i tehničke pomoći. To će uključivati mogućnost raspoređivanja timova za potporu u pitanjima azila iz pričuve stručnog osoblja, koja će se sastojati od najmanje 500 stručnjaka iz država članica i stručnjaka koje imenuje agencija. Osim toga, stvorit će se kapacitet za pružanje operativne i tehničke pomoći u slučajevima nerazmjernog pritiska na određenu državu članicu zbog kojeg se sustavi azila i prihvata te države članice nalaze pod iznimno velikim opterećenjem koje je potrebno hitno riješiti.

Kontekst

Europska komisija 6. travnja 2016.objavila je komunikaciju kojom je pokrenut postupak reforme zajedničkog europskog sustava azila. U toj su komunikaciji predstavljeni:

  • mogućnosti za pravedan i održiv sustav raspodjele podnositelja zahtjeva za azil među državama članicama,
  • daljnje usklađivanje postupaka i normi u području azila kako bi se ujednačili uvjeti u cijeloj Europi i tako smanjio utjecaj čimbenika koji privlače podnositelje zahtjeva u cilju smanjenja sekundarnih kretanja
  • te jačanje mandata Europskog potpornog ureda za azil (EASO).

Današnji je paket stoga prvi važan korak sveobuhvatne reforme zajedničkog europskog sustava azila. Kako bi se osigurala cjelovita reforma svih dijelova sustava azila EU-a, uslijedit će druga faza zakonodavnih prijedloga za reformu Direktive o postupcima azila, Direktive o kvalifikaciji i Direktive o uvjetima prihvata.

Europska komisija 13. svibnja 2015. predložila je dalekosežnu strategiju u obliku Europskog migracijskog programa za odgovor na neposredne izazove trenutačne krize te za stvaranje instrumenata EU-a za uspješnije srednjoročno i dugoročno upravljanje migracijama u područjima nezakonitih migracija, granica, azila i zakonitih migracija.

Već su donesena tri provedbena paketa u okviru tog Programa: 27. svibnja, 9. rujna te 15. prosinca 2015.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Reforma zajedničkog europskog sustava azila

INFORMATIVNI ČLANAK: Reforma dublinskog sustava

Uredba o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

Uredba o agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010

Annex

Uredba o uspostavi sustava „Eurodac” (preinaka)

Komunikacija: Prema reformi zajedničkog europskog sustava azila i proširivanju zakonitih mogućnosti za dolazak u Europu

IP/16/1620

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar