Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Jätkusuutliku ja õiglase Euroopa ühise varjupaigasüsteemi suunas

Brüssel, 4. mai 2016

Jätkusuutliku ja õiglase Euroopa ühise varjupaigasüsteemi suunas

Täna esitab Euroopa Komisjon ettepanekud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformiks. Selle eesmärk on luua õiglasem, tõhusam ja jätkusuutlikum süsteem varjupaigataotluste jaotamiseks liikmesriikide vahel. Põhimõte jääb samaks — varjupaigataotlejad peaksid taotlema varjupaika esimeses riigis, kuhu nad sisenevad (välja arvatud juhul, kui nende pere asub mujal), kuid uue õiglase mehhanismiga tagatakse, et ükski liikmesriiki ei pea taluma ebaproportsionaalset survet oma varjupaigasüsteemile. Tänaste ettepanekutega nähakse ette ka olemasoleva Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ümberkujundamine tõeliseks Euroopa Liidu varjupaigaametiks. See kajastab ameti suuremat rolli uues süsteemis ja ELi sõrmejälgede andmebaasi Eurodac aktiivsemat kasutamist varjupaigasüsteemi paremal haldamisel ja ebaseadusliku rände probleemi lahendamisel.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Rände paremaks juhtimiseks tuleb tegutseda mitmel rindel – tõhusamalt hallata meie välispiire, teha tihedamat koostööd kolmandate riikidega, teha lõpp inimsmugeldamisele ja asustada pagulased ümber otse ELi. Teame, et ka edaspidi saabub meie piiridele varjupaika taotlevaid inimesi, ja peame tagama kaitse neile, kes seda vajavad. Samas nägime, kuidas kriisi ajal sattusid praeguse süsteemi puuduste tõttu surve alla vaid mõned liikmesriigid. See on tingitud sellest, et praegune süsteem ei olnud mõeldud selliste olukordade lahendamiseks. Teisiti lihtsalt ei saa: kui liikmesriik on ülekoormatud, peab üles näitama solidaarsust ja vastutuse õiglast jagamist kogu ELis. See on meie tänase ettepaneku eesmärk.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: Kui praegune pagulaskriis on üldse midagi näidanud, siis seda, et olemasolevat Euroopa ühist varjupaigasüsteemi tuleb muuta. On aeg luua reformitud ja võrdsem süsteem, mis põhineb ühistel eeskirjadel ja õiglasemal vastutuse jagamisel. Dublini süsteemi kavandatud reformiga, Eurodaci tugevdamisega ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ümberkujundamisega tõeliseks Euroopa varjupaigaametiks, astume täna suure sammu õiges suunas ning paneme paika Euroopa tasandi struktuurid ja vahendid, mida on vaja tulevikukindla tervikliku süsteemi loomiseks. Nüüd suuname kõik jõupingutused koostööks Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega. Peame need ettepanekud võimalikult kiiresti ellu viima.“

Tänased ettepanekud on osa esimesest õigusaktide ettepanekute paketist, mille komisjon esitab Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ulatusliku reformi raames, nagu on kirjeldatud komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatises. See reform peaks tagama keskpikas perspektiivis lahenduse tulevastele rändeprobleemidele. Seni kohaldatakse kehtivaid Dublini eeskirju ja kahte hädaolukorra ümberpaigutamisotsust, mida komisjon kavatseb täielikult jõustada.

Dublini süsteemi reform

ELi õigusnorme, millega määratakse kindlaks, milline liikmesriik vastutab varjupaigataotluse käsitlemise eest (nn Dublini süsteem) ei töötatud välja selleks, et tagada jätkusuutlik vastutuse jagamine kogu ELis ja taotluste õigeaegne töötlemine. Tänase ettepanekuga muudetakse Dublini süsteemi läbipaistvamaks ja suurendatakse selle tulemuslikkust, nähes ette mehhanismi tegelemaks olukordadega, kus surve liikmesriikide varjupaigasüsteemidele on ebaproportsionaalselt suur. Uus süsteem peaks olema nii õiglasem kui ka tugevam ja seisma paremini vastu survele. Uus süsteem võimaldab kiiresti kindlaks määrata liikmesriikide kohustused seoses varjupaigataotluse läbivaatamise, kaitse vajajate kaitsmise ja soodsaima varjupaigariigi valimise eesmärgil edasiliikumise piiramisega.

Süsteemi uued elemendid on järgmised:

  • Solidaarsusel põhinev õiglasem süsteem: korrigeeriv jaotusmehhanism (õiglane mehhanism). Uus süsteem võimaldab automaatselt kindlaks teha olukorra, kus riik seisab silmitsi ebaproportsionaalselt suure hulga varjupaigataotlustega. Võrdlusaluseks on riigi suurus ja jõukus. Kui ühes riigis ületab varjupaigataotluste arv võrdlusalust ebaproportsionaalselt palju (üle 150 % võrdlusalusest), paigutatakse kõik uued kõnealuses riigis varjupaika taotlevad isikud (olenemata nende kodakondsusest) pärast nende taotluse kontrolli ümber teistesse liikmesriikidesse seni, kuni taotluste arv on taas allapoole seda taset. Samuti on liikmesriigil võimalik ajutiselt ümberjaotamises mitte osaleda. Sel juhul peaks ta tasuma solidaarsusmaksu 250 000 eurot iga taotleja kohta liikmesriigile, kuhu paigutatakse ümber taotleja, kelle eest ta oleks vastasel korral õiglase mehhanismi raames vastutanud.
  • Mehhanism, mis võtab arvesse ka ümberasustamisalaseid jõupingutusi: õiglase mehhanismi raames võetakse arvesse ka jõupingutusi, mida liikmesriik on teinud, et asustada ümber rahvusvahelist kaitset vajavad isikud otse kolmandast riigist. See kinnitab, kui olulised on jõupingutused rakendamaks seaduslikku ja turvalist teed Euroopasse.
  • Tõhusam süsteem: lühemad tähtajad üleandmistaotluste saatmiseks, vastuste saamiseks ja varjupaigataotlejate üleandmiseks liikmesriikide vahel ning vastutuse äraveeretamise kõrvaldamine.
  • Kuritarvituste ärahoidmine ja edasiliikumise piiramine: selgemad varjupaigataotlejate juriidilised kohustused, sealhulgas kohustus jääda liikmesriiki, kes vastutab tema taotluse eest, materiaalsete vastuvõtuhüvede võimaldamise geograafilised piirid ja proportsionaalsed tagajärjed nõuete mittetäitmise korral.
  • Varjupaigataotlejate parimate huvide kaitse: kindlamad tagatised saatjata alaealistele ja pereliikmete määratluse tasakaalustatud laiendamine.

Ühendkuningriik ja Iirimaa ei pea neid meetmeid rakendama, vaid võivad ise otsustada, mil määral nad soovivad seda teha kooskõlas aluslepingutele lisatud asjakohaste protokollidega. Kui nad ei soovi osaleda, jätkatakse kehtivate eeskirjade kohaldamist nende suhtes kooskõlas aluslepingutega.

Eurodac-süsteemi tugevdamine

Uuendatud Dublini süsteemi rakendamise toetuseks teeb komisjon samuti ettepaneku kohandada ja tugevdada Eurodac-süsteemi ning laiendada selle eesmärki. See hõlbustaks tagasisaatmist ja võitlust ebaseadusliku sisserändega. Ettepanekuga laiendatakse Eurodaci määruse reguleerimisala, nähes liikmesriikidele ette võimaluse salvestada ja otsida andmeid, mis kuuluvad kolmandate riikide kodanikele või kodakondsuseta isikutele, kes ei ole rahvusvahelise kaitse taotlejad ja viibivad ELis ebaseaduslikult, nii et neid oleks võimalik tuvastada tagasisaatmiseks ja tagasivõtuks. Samuti aitab see liikmesriikidel säilitada täielikus kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega Eurodacis rohkem isikuandmeid, nagu nimed, sünnikuupäevad, kodakondsus, isikut tõendavad ja reisidokumendid ning üksikisikute näokujutised. Teabe suurendamine süsteemis aitab sisserände- ja varjupaigaasutustel hõlpsasti tuvastada ebaseaduslikku kolmanda riigi kodanikku või varjupaigataotlejat, ilma et oleks vaja taotleda teiselt liikmesriigilt teavet eraldi, nagu praegu.

Euroopa Liidu varjupaigaameti loomine

Ettepaneku kohaselt kujundatakse olemasolev Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet ümber tõeliseks Euroopa Liidu varjupaigaametiks, millel on märkimisväärselt laiendatud volitused ja ülesanded, et kõrvaldada ELi varjupaigasüsteemi rakendamise struktuursed puudused.

Üks ameti peamisi uusi ülesandeid on rakendada võrdlusalust, et kohaldada õiglast mehhanismi uue Dublini süsteemi raames. Samuti on ameti ülesanne tagada suurem ühtlus rahvusvahelise kaitse taotluste hindamisel kogu liidus, tugevdades praktilist koostööd ja teabevahetust liikmesriikide vahel ning edendades liidu õigust ja tegevusstandardeid seoses varjupaigamenetluste, vastuvõtutingimuste ja kaitse vajadusega.

Sarnaselt komisjoni poolt 15. detsembril 2015 ette pandud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti rollile ja ülesannetele laiendatakse ka varjupaigaameti rolli ja ülesandeid seoses operatiiv- ja tehnilise abiga. See hõlmab võimalust kasutada varjupaigatugirühmi, mis koostatakse ekspertide reservnimekirja alusel, kuhu kuulub vähemalt 500 liikmesriikide eksperti ja ameti lähetatud eksperti, samuti suutlikkust pakkuda operatiiv- ja tehnilist abi juhtudel, kui liikmesriik on ebaproportsionaalse surve all ning tema varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemid on suure hulga kiireloomuliste varjupaigataotluste tõttu ülekoormatud.

Taust

6. aprillil 2016 avaldas Euroopa Komisjon teatise, millega käivitati Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform. Teatises käsitleti järgmist:

  • valikuvõimalused varjupaigataotlejate liikmesriikide vahel jaotamise õiglase ja jätkusuutliku süsteemi kehtestamiseks;
  • varjupaigamenetluste ja -nõuete täiendav ühtlustamine, et tagada kõikjal liidus võrdsed tingimused ja vähendada stiimuleid varjupaigataotlejate ebaseaduslikuks edasiliikumiseks teise liikmesriiki;
  • Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) volituste suurendamine.

Seepärast on tänane pakett esimene oluline samm Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ulatusliku reformi läbiviimisel. Teises etapis esitatakse ettepanekud varjupaigamenetluste direktiivi, miinimumnõuete direktiivi ja vastuvõtutingimuste direktiivi läbivaatamiseks, et tagada kogu ELi varjupaigasüsteemi täielik reform.

13. mail 2015 esitas Euroopa Komisjon Euroopa rände tegevuskava raames ulatusliku strateegia, et lühemas perspektiivis lahendada jätkuvast kriisist tingitud probleemid ning keskmises ja pikemas perspektiivis võimaldada ELil edukamalt hallata rännet ebaseadusliku sisserände, piiride, varjupaiga ja seadusliku sisserände küsimuses.

Tegevuskava kolm rakenduspaketti võeti juba vastu 27. mail, 9. septembrilja 15. detsembril 2015.

Lisateave

Küsimused ja vastused Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT: Dublini süsteemi reform

Määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud)

Määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 439/2010

Annex

Määrus, millega luuakse Eurodac-süsteem (uuesti sõnastatud)

Teatis: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi ja seaduslike sisenemisvõimaluste avardamise suunas

IP/16/1620

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar