Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

På vej mod et bæredygtigt og retfærdigt fælles europæisk asylsystem

Bruxelles, den 4. maj 2016

På vej mod et bæredygtigt og retfærdigt fælles europæisk asylsystem

Europa-Kommissionen fremsætter i dag forslag til en reform af det fælles europæiske asylsystem. Formålet er at indføre et mere retfærdigt, effektivt og bæredygtigt system for fordelingen af asylansøgninger mellem medlemsstaterne. Det grundlæggende princip vil forblive det samme – asylansøgere skal søge om asyl i det første land, de ankommer til, medmindre de har familie i et andet land – men en ny fairness-mekanisme skal sikre, at ingen medlemsstat står tilbage med et uforholdsmæssigt stort pres på sit asylsystem. Forslagene går også ud på at omdanne det eksisterende europæiske asylstøttekontor til et egentligt europæisk agentur for asyl for at afspejle dets øgede rolle i det nye system og styrke EU's database over fingeraftryk, Eurodac. Det skal bidrage til at forvalte asylsystemet bedre og bekæmpe ulovlig migration.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Vi må sætte ind på flere fronter for at kunne håndtere migrationsudfordringen bedre – vi skal forvalte vores eksterne grænser mere effektivt, samarbejde bedre med andre lande uden for EU, bekæmpe menneskehandel og genbosætte flygtninge direkte i EU. Samtidig ved vi, at folk vil blive ved med at ankomme til vores grænser og anmode om asyl, og vi er nødt til at sørge for, at dem, der har brug for beskyttelse, også får det. Krisen har vist os, hvordan nogle få medlemsstater blev sat under et enormt pres på grund af manglerne ved det nuværende system, som ikke var skabt til at håndtere sådanne situationer. Der er ganske enkelt ingen vej udenom: når en medlemsstat er overbebyrdet, skal der være solidaritet og en retfærdig ansvarsfordeling i EU. Det er det, vores forslag i dag skal sikre."

Kommissær med ansvar for migration og indre anliggender Dimitris Avramopoulos tilføjer: "Den aktuelle flygtningekrise har om noget gjort én ting klar, og det er, at vi ikke bare kan fortsætte med det fælles europæiske asylsystem, som det ser ud nu. Tiden er inde til et nyt og mere retfærdigt system, der bygger på fælles regler og en mere retfærdig fordeling af ansvaret. Med den foreslåede reform af Dublinsystemet, styrkelsen af Eurodac og omdannelsen af Det Europæiske Asylstøttekontor til et egentligt europæisk agentur for asyl tager vi i dag et stort skridt i den rigtige retning ved at etablere de europæiske strukturer og redskaber, der er nødvendige for et samlet og fremtidssikret system. Vi vil nu sætte alt ind på at arbejde side om side med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne. Vi må gøre disse forslag til virkelighed så hurtigt som muligt."

Dagens forslag er en del af en første række lovgivningsforslag, som Kommissionen fremlægger i forbindelse med en omfattende reform af det fælles europæiske asylsystem som skitseret i Kommissionens meddelelse fra den 6. april 2016. Denne reform skal på mellemlang sigt være EU's svar på de kommende udfordringer på migrationsområdet. I mellemtiden skal de eksisterende Dublinregler og de to nødomfordelingsafgørelser fortsat finde anvendelse, og Kommissionen vil håndhæve dem fuldt ud.

Reform af Dublinsystemet

De EU-regler, der afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af den enkelte asylansøgning (kendt som Dublinsystemet), blev ikke udformet med henblik på at sikre en bæredygtig fordeling af ansvaret i hele EU og en rettidig behandling af ansøgninger. Dagens forslag vil gøre Dublinsystemet mere gennemsigtigt og effektivt, samtidig med at der etableres en mekanisme til at håndtere situationer med et uforholdsmæssigt stort pres på medlemsstaternes asylsystemer. Det nye system skal være mere retfærdigt, men også mere solidt og bedre i stand til at modstå pres. Med det nye system vil man hurtigt kunne fastlægge medlemsstaternes ansvar for at behandle en asylansøgning, sikre beskyttelse af dem, der har behov for det, og modvirke sekundære bevægelser ("asylshopping").  

De nye elementer er:

  • Et mere retfærdigt system baseret på solidaritet: med en korrigerende fordelingsmekanisme (en fairness-mekanisme). Det nye system vil automatisk fastslå, hvornår et land behandler et uforholdsmæssigt stort antal asylansøgninger. Det vil det gøre på grundlag af landets størrelse og velstand. Hvis et land modtager uforholdsmæssigt mange asylansøgninger ud over dette referencetal (over 150 %), vil nye ansøgere i det pågældende land blive fordelt inden for EU, indtil antallet af ansøgninger er tilbage under det pågældende niveau. En medlemsstat vil også have mulighed for midlertidigt at stå uden for omfordelingen. Den ville i så fald være nødt til at yde et solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for hver ansøger, som den ellers ville have været ansvarlig for i henhold til fairness-mekanismen, til den medlemsstat, der modtager personen i stedet.
  • En mekanisme, som også tager hensyn til genbosættelsesindsatsen: fairness-mekanismen vil også tage hensyn til den indsats, som medlemsstaten gør for at genbosætte personer, der har brug for international beskyttelse, direkte fra et tredjeland. Dvs. at der vil blive lagt vægt på indsatsen for at sikre lovlige og sikre migrationsveje til Europa.
  • Et mere effektivt system: med kortere frister for fremsendelsen af anmodninger om overførsel, modtagelsen af svar og selve overførslen af asylansøgere mellem medlemsstaterne. Det skal ikke være muligt at flytte ansvaret over på andre.
  • Modvirkning af misbrug og sekundære bevægelser: med klarere retlige forpligtelser for asylansøgere, herunder pligt til at forblive i den medlemsstat, der har ansvaret for at behandle ansøgningen, geografiske begrænsninger for materielle modtagelsesfordele og forholdsmæssige konsekvenser i tilfælde af manglende overholdelse.
  • Sikring af asylansøgeres "bedste interesser": med stærkere garantier for uledsagede mindreårige og en afbalanceret udvidelse af definitionen af familiemedlemmer.

Det Forenede Kongerige og Irland er ikke omfattet af kravene, men bestemmer selv, i hvilket omfang de ønsker at deltage i disse foranstaltninger, i overensstemmelse med de relevante protokoller, der er knyttet til traktaterne. Hvis de ikke ønsker at deltage, vil de stadig være omfattet af de nuværende regler, som de fungerer i dag, i overensstemmelse med traktaterne.

Styrkelse af Eurodacsystemet

For at støtte den praktiske gennemførelse af det reformerede Dublinsystem foreslår Kommissionen også at tilpasse og styrke Eurodacsystemet og udvide dets formål for bedre at kunne foretage tilbagesendelser og håndtere ulovlig migration. Forslaget vil udvide anvendelsesområdet for Eurodacforordningen og gøre det muligt for medlemsstaterne at lagre og søge i data om tredjelandsstatsborgere eller statsløse, der ikke er berettiget til international beskyttelse, men befinder sig ulovligt i EU, så de kan identificeres med henblik på tilbagesendelse og tilbagetagelse. Det vil også give medlemsstaterne mulighed for at opbevare flere personoplysninger i Eurodac, i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, såsom navne, fødselsdatoer, nationalitet, identitetsoplysninger eller rejsedokumenter samt ansigtsbilleder af enkeltpersoner. Ved at øge mængden af data i systemet vil indvandrings- og asylmyndighederne lettere kunne identificere en irregulær tredjelandsstatsborger eller asylansøger uden at skulle anmode om oplysninger fra en anden medlemsstat, som det i øjeblikket er tilfældet.

Oprettelse af et EU-asylagentur

Forslaget vil gøre det eksisterende europæiske asylstøttekontor til et egentligt europæisk agentur for asyl med et styrket mandat og betydeligt flere opgaver for at afhjælpe eventuelle strukturelle svagheder, der opstår i forbindelse med anvendelsen af EU's asylsystem.

En af agenturets vigtigste nye opgaver vil være at implementere referencenøglen for at kunne anvende fairness-mekanismen under det nye Dublinsystem. Agenturet vil også få til opgave at sikre en større konvergens i vurderingen af ansøgninger om international beskyttelse i hele EU, styrke det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og fremme EU's lovgivning og operationelle standarder for asylprocedurer, modtagelsesforhold og behov for beskyttelse.

I lighed med det, som Kommissionen foreslog for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning den 15. december 2015, vil asylagenturet få en større rolle og flere opgaver i forbindelse med den operationelle og tekniske bistand. Dette omfatter muligheden for at udsende asylstøttehold fra en reserve af eksperter bestående af mindst 500 eksperter fra medlemsstaterne og eksperter, der udstationeres af agenturet, samt kapacitet til at yde operationel og teknisk bistand i tilfælde, hvor en medlemsstat er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres, som stiller usædvanligt store og presserende krav til landets asyl- eller modtagelsessystemer.

Baggrund

Den 6. april 2016 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse, der gav startskuddet til en reform af det fælles europæiske asylsystem. Meddelelsen fremsatte forslag om:

  • et retfærdigt og bæredygtigt system for fordeling af asylansøgere mellem medlemsstaterne
  • en yderligere harmonisering af asylprocedurer og ‑standarder for at skabe lige vilkår i hele Europa og dermed fjerne nogle af "pullfaktorerne" og begrænse de irregulære sekundære bevægelser
  • samt en styrkelse af mandatet for Det Europæiske Asylstøttekontor.

Pakken, som præsenteres i dag, er derfor det første skridt i den omfattende reform af det fælles europæiske asylsystem. Den vil blive efterfulgt af en anden pakke med lovgivningsforslag om reform af asylprocedurerne, kvalifikationsdirektivet samt direktivet om modtagelsesforhold for at sikre en fuldstændig reform af alle dele af EU's asylsystem.

Den 13. maj 2015 foreslog Europa-Kommissionen en omfattende strategi inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration for at takle de umiddelbare udfordringer i forbindelse med den aktuelle krise og give EU de værktøjer, der skal til for at kunne forvalte migrationsstrømmene på mellemlang og lang sigt, særligt hvad angår irregulær migration, grænser, asyl og lovlig migration.

Tre gennemførelsespakker af henholdsvis 27. maj 2015, 9. september 2015 og 15. december 2015 er allerede blevet vedtaget som led i dagsordenen.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Reform af det fælles europæiske asylsystem

FAKTABLAD: Reform af Dublinsystemet

Forordningen om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

Forordningen om Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

Annex

Forordningen om oprettelse af Eurodac (omarbejdning)

Meddelelse: En reform af det fælles europæiske asylsystem og fremme af mulighederne for at komme lovligt til Europa

IP/16/1620

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar