Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvis beskattning: EU-kommissionen föreslår nya åtgärder mot skatteflykt bland företag

Bryssel den 28 januari 2016

Dagens förslag är ett samordnat ingripande mot skatteflykt som omfattar hela EU och är en uppföljning av de globala standarder som togs fram av OECD i höstas.

För att bekämpa aggressiv skattepraxis från storföretagens sida på ett effektivt och ändamålsenligt sätt behövs nya regler som skapar överensstämmelse mellan skattelagstiftningen i alla 28 EU-länder.

EU-kommissionen inleder idag ett nytt kapitel i sin kampanj för rättvis, effektiv och tillväxtvänlig beskattning i EU, med nya förslag för att bekämpa skatteflykt bland företag. Genom åtgärdspaketet mot skatteflykt uppmanas medlemsstaterna att inta en starkare och mer samordnad hållning gentemot företag som söker undvika att stå för sin del av skattebördan, och de uppmanas att tillämpa de internationella standarderna för att begränsa urholkning av skattebasen och överföring av vinster.  

De viktigaste inslagen i de nya förslagen:

  • Rättsligt bindande åtgärder för att blockera företagens vanligaste metoder för att undvika att betala skatt.
  • En rekommendation till medlemsstaterna om hur de kan förebygga missbruk av skatteavtal.
  • Ett förslag om att medlemsländerna ska dela skatterelaterad information om multinationella företag som är verksamma i EU.
  • Åtgärder för att främja god förvaltning i skattefrågor internationellt
  • En ny EU-process för att lista tredjeländer som inte följer reglerna.

Tillsammans kommer dessa åtgärder att motverka aggressiv skatteplanering, öka öppenheten mellan medlemsstaterna och säkerställa rättvisare konkurrensvillkor för alla företag på den inre marknaden.

Vice-ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och den sociala dialogen, säger: Vi tar idag ännu ett steg mot att stärka förtroendet för hela skattesystemet, göra det rättvisare och mer effektivt. Människor måste kunna lita på att skattereglerna gäller på samma sätt för alla enskilda personer och företag. Företagen måste betala sin andel av skatterna där de faktiskt har sin ekonomiska verksamhet. Europa kan bli en global ledare i kampen mot skatteflykt. Men detta kräver en samordnad insats där man undviker en situation med 28 olika strategier i 28 medlemsländer.

Kommissionär Pierre Moscovici som har ansvaret för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: Varje år görs miljardförluster i euro på grund av skatteflykt – skattepengar som kunde användas för offentliga tjänster som skolor och sjukhus eller för att främja sysselsättning och tillväxt. Resultatet blir att européerna och de företag som följer reglerna får betala högre skatter. Detta är oacceptabelt och vi agerar nu för att komma tillrätta med situationen. I dag tar vi ett stort steg mot att skapa lika villkor för alla våra företag, för en rättvis och effektiv beskattning för alla européer.

Nyckelåtgärder

Paketet bygger på de tre grundläggande pelarna i kommissionens agenda för rättvisare beskattning:

Garantera effektiv beskattning i EU

Den grundläggande principen om bolagsbeskattning är att företagen ska betala skatt där de gör sina vinster. Paketet innehåller specifika förslag som hjälper medlemsländerna att se till att det verkligen blir så. Kommissionen föreslår ett direktiv om skatteflyktsbekämpning med rättsligt bindande åtgärder för att bekämpa vissa av de vanligaste skatteflyktsystemen. I dess rekommendation om skatteavtal får medlemsländerna råd om de bästa sätten att skydda skatteavtalen mot missbruk på ett sätt som är förenligt med EU-lagstiftningen.

Ökad skattetransparens

Transparens är avgörande för att identifiera aggressiv skatteplanering från storföretagens sida och garantera rättvis skattekonkurrens. Dagens paket syftar till att öka transparensen när det gäller de skatter som företagen betalar, genom en översyn av direktivet om administrativt samarbete. Enligt de föreslagna reglerna ska nationella myndigheter utbyta skatterelaterad information om de multinationella företagens verksamhet, land för land. Därmed kommer alla medlemsstater att ha tillgång till avgörande information för att identifiera riskerna för skatteflykt och de kommer att kunna göra sina skatterevisioner mer målinriktade. Kommissionen undersöker för närvarande också den separata frågan om offentlig landspecifik rapportering. En konsekvensbedömning pågår och målet är att ett initiativ ska kunna presenteras tidigt under våren.

Enhetliga spelregler

Skatteflykt och skadlig skattekonkurrens är globala problem. Åtgärderna för att förebygga dem måste sträcka sig utanför EU:s gränser. Då medlemsländerna arbetar med att införa nya globala standarder för skattetransparens och rättvis skattekonkurrens är det viktigt att EU:s internationella partner följer detta exempel. Utvecklingsländerna bör också ingå i det internationella nätverket för god förvaltning i skattefrågor, så att de också kan dra nytta av den globala kampen mot skatteflykt. Dagens paket innehåller ett meddelande om en extern strategi för effektiv beskattning. Syftet med strategin är att stärka samarbetet med internationella partner för att bekämpa skatteflykt, förbättra EU:s åtgärder för att främja rättvis beskattning globalt baserat på internationella standarder och skapa en gemensam strategi för yttre hot om skatteflykt. Detta kommer att bidra till att garantera rättvisa och lika villkor för alla företag och länder.

Paketet innehåller också ett övergripande meddelande och ett arbetsdokument som förklarar de politiska och ekonomiska motiven bakom de enskilda åtgärderna och kommissionens bredare agenda mot skatteflykt. Det åtföljs av en ny studie om aggressiv skatteplanering, som behandlar de huvudsakliga medel som används av företag för att undvika skatt.

Bakgrund

Dagens paket bygger på den nuvarande globala politiska och ekonomiska strategin för bolagsbeskattning. I oktober förra året enades OECD-länderna om åtgärder för att begränsa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS). Europaparlamentet har också tagit fram rekommendationer om skatteflykt bland företag.

Kommissionen är nu i färd med att snabbt infria Jean-Claude Junckers löfte om att ta fram en övergripande agenda för att komma till rätta med företagens skattflykt, säkra en mer rättvis inre marknad och främja sysselsättning, tillväxt och investeringar i Europa.

De viktiga initiativ som kommissionen lade fram under 2015 för att öka skattetransparensen och reformera bolagsbeskattningen har redan börjat ge resultat: förslaget om insyn i fråga om förhandsbesked i skattefrågor godtogs av medlemsstaterna efter bara sju månader och en rad andra väsentliga reformer av beskattningen av bolag har inletts. Kommissionen kommer att fortsätta sin kampanj för bolagsbeskattningsreformer under 2016 med viktiga förslag, bland annat nylanseringen av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen.

Nästa steg

Paketets två lagförslag kommer att föreläggas Europaparlamentet för samråd och rådet för antagande. Rådet och Europaparlamentet bör också godkänna rekommendationen om skatteavtal och medlemsstaterna bör följa rekommendationen när de ser över sina skatteavtal. Medlemsstaterna bör också nå en formell överenskommelse om den nya externa strategin och besluta om hur man kan gå vidare så snabbt som möjligt efter det att den har godkänts av Europaparlamentet.  

Mer information

Information omåtgärdspaketet mot skatteflykt

Memo om åtgärdspaketet mot skatteflykt

Faktablad om åtgärdspaketet mot skatteflykt

Meddelande om åtgärdspaketet mot skatteflykt

Förslag om åtgärder för att bekämpa skatteflykt

Förslag om obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan skatteförvaltningar

Meddelande om en extern strategi för effektiv beskattning

Studie om strukturer för aggressiv skatteplanering och indikatorer

Arbetsdokument

Rekommendation om åtgärder mot missbruk av skatteavtal

Handlingsplan för en rättvis och effektiv företagsbeskattning i EU

Twitter: #FairTaxation

IP/16/159

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Videos