Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Taisnīga nodokļu politika: Komisija prezentē jaunus pasākumus pret uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanu

Briselē, 2016. gada 28. janvārī

Šodienas priekšlikumu mērķis ir saskaņota ES mēroga atbilde uz uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanu, ievērojot starptautiskos standartus, ko ESAO izstrādājusi pagājušā gada rudenī.

Lai efektīvi un iedarbīgi cīnītos pret lielu uzņēmumu agresīvu nodokļu praksi, ir vajadzīgi jauni noteikumi nolūkā saskaņot nodokļu tiesību aktus visās 28 ES valstīs.

Eiropas Komisija šodien sāka jaunu sadaļu kampaņā par taisnīgu, efektīvu un uz izaugsmi vērstu nodokļu politiku Eiropas Savienībā ar jauniem priekšlikumiem, lai cīnītos pret uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanu. Pasākumu kopumā nodokļu apiešanas novēršanai dalībvalstis aicinātas ieņemt stingrāku un saskaņotāku nostāju pret uzņēmumiem, kas cenšas apiet taisnīga apmēra nodokļu maksāšanu, un īstenot starptautiskos standartus pret bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu.  

Jauno priekšlikumu svarīgākās iezīmes ir šādas:

  • juridiski saistoši pasākumi, lai bloķētu izplatītākās metodes, ko uzņēmumi izmanto, lai apietu nodokļu maksāšanu;
  • ieteikums dalībvalstīm par to, kā novērst nodokļu nolīgumu ļaunprātīgu izmantošanu;
  • priekšlikums dalībvalstīm apmainīties ar nodokļu informāciju par starptautiskajiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā;
  • darbības, lai veicinātu nodokļu labu pārvaldību starptautiskā mērogā;
  • jauns ES process tādu trešo valstu saraksta veidošanai, kuras atsakās darboties taisnīgi.

Visi kopā šie pasākumi kavēs agresīvu nodokļu plānošanu, uzlabos pārredzamību starp dalībvalstīm un nodrošinās taisnīgāku konkurenci visiem uzņēmumiem vienotajā tirgū.

Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis teica: "Šodien mēs veicam vēl vienu pasākumu, lai stiprinātu uzticību visai nodokļu sistēmai, palielinot tās taisnīgumu un efektivitāti. Cilvēkiem ir jāpaļaujas uz to, ka nodokļu noteikumi ir vienādi piemērojami visām privātpersonām un uzņēmumiem. Uzņēmumiem ir jāmaksā taisnīga apmēra nodokļi tajā vietā, kur tiek veikta to faktiskā saimnieciskā darbība. Eiropa var būt pasaules līderis cīņā pret nodokļu apiešanu. Tam nepieciešama koordinēta Eiropas rīcība, lai izvairītos no 28 dažādām pieejām 28 dalībvalstīs. "

Komisijas loceklis Pjērs Moskovisī, kas atbild par ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietām, teica: "Nodokļu apiešanas rezultātā katru gadu nodokļos tiek zaudēti miljardiem eiro – nauda, ko varētu izmantot tādiem sabiedriskiem pakalpojumiem kā skolām un slimnīcām vai nodarbinātības un izaugsmes veicināšanai. Eiropieši un uzņēmumi, kas darbojas godīgi, rezultātā maksā lielākus nodokļus. Tas nav pieņemami, un mēs rīkojamies, lai to novērstu. Šodien mēs veicam būtisku pasākumu, kas vērsts uz vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanu visiem uzņēmumiem, taisnīgu un faktisku nodokļu uzlikšanu visiem eiropiešiem.”

Galvenās darbības

Pasākumu kopuma pamatā ir Komisijas programmas taisnīgākai nodokļu politikai trīs pamatpīlāri:

Nodrošināt faktisku nodokļu uzlikšanu Eiropas Savienībā

Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pamatprincips ir tāds, ka uzņēmumiem jāmaksā nodoklis tajā vietā, kur gūta peļņa. Pasākumu kopumā iekļauti konkrēti priekšlikumi, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt, ka tas tiek īstenots. Komisija ierosina Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvu ar juridiski saistošiem pasākumiem, lai cīnītos pret dažām izplatītākajām nodokļu apiešanas shēmām. Tās Ieteikumā par nodokļu nolīgumiem dalībvalstīm norādīti labākie veidi, kā aizsargāt savus nodokļu nolīgumus pret ļaunprātīgu izmantošanu, tādā veidā, kas ir saderīgs ar ES tiesību aktiem.

Pārredzamības uzlabošana nodokļu jomā

Pārredzamība ir būtiska, lai apzinātu lielu uzņēmumu agresīvas nodokļu plānošanas praksi un nodrošinātu godīgu nodokļu konkurenci. Šodienas pasākumu kopuma mērķis ir uzlabot uzņēmumu maksāto nodokļu pārredzamību, pārskatot Administratīvās sadarbības direktīvu. Saskaņā ar ierosinātajiem noteikumiem valsts iestādes apmainīsies ar nodokļu informāciju par starptautisku uzņēmumu darbību pa valstīm. Tādējādi visām dalībvalstīm būs būtiska informācija, lai apzinātu nodokļu apiešanas riskus un labāk plānotu savus nodokļu auditus. Komisija pašlaik pēta arī atsevišķo jautājumu par publisku pārskatu sniegšanu pa valstīm, par ko pašlaik tiek veikts ietekmes novērtējums, lai pavasara sākumā iesniegtu priekšlikumu.

Vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšana

Nodokļu apiešana un kaitīga nodokļu konkurence ir globālas problēmas. Pasākumiem, lai tās nepieļautu, ir jāsniedzas pāri ES robežām. Tā kā dalībvalstis strādā, lai īstenotu jaunus globālus standartus nodokļu pārredzamības un godīgas nodokļu konkurences jomā, ir svarīgi, lai ES starptautiskie partneri sekotu to paraugam. Jaunattīstības valstis arī būtu jāiekļauj starptautiskajā nodokļu labas pārvaldības tīklā, lai tās arī varētu gūt labumu no globālās cīņas pret nodokļu apiešanu. Šodienas pasākumu kopumā iekļauts Paziņojums par faktiskas nodokļu uzlikšanas ārējo stratēģiju. Tā mērķis ir stiprināt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai cīnītos pret nodokļu apiešanu, uzlabotu ES pasākumus taisnīgas nodokļu politikas veicināšanai globālā mērogā, pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem, un izveidotu vienotu pieeju nodokļu apiešanas ārējiem draudiem. Tas palīdzēs nodrošināt godīgus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem un valstīm.

Pasākumu kopumā ir arī Galvenais paziņojums un Dienestu darba dokuments, kuros izskaidrots atsevišķo pasākumu politiskais un ekonomiskais pamatojums un Komisijas plašāka programma pret nodokļu apiešanu. To papildina jauns Pētījums par agresīvu nodokļu plānošanu, kurā aplūkoti galvenie kanāli, ko uzņēmumi izmanto nodokļu apiešanai.

Priekšvēsture

Šodienas pasākumu kopums atspoguļo pašreizējo globālo politisko un ekonomisko pieeju uzņēmumu ienākuma nodokļiem. Pagājušā gada oktobrī ESAO valstis vienojās par pasākumiem, lai ierobežotu nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu (BEPS). Eiropas Parlaments arī ir izstrādājis ieteikumus par uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanas novēršanu.

Komisija nekavējoties pilda priekšsēdētāja Junkera solījumu nodrošināt visaptverošu programmu, lai cīnītos pret uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanu, tādējādi nodrošinot taisnīgāku vienoto tirgu un veicinot nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas Eiropā.

Galvenajām iniciatīvām, ko Komisija ierosināja 2015. gadā, lai veicinātu nodokļu pārredzamību un veiktu uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas, jau ir rezultāti: par priekšlikumu attiecībā uz nodokļu nolēmumu pārredzamību dalībvalstis vienojās septiņu mēnešu laikā, un ir sāktas vairākas citas būtiskas uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas. Komisija turpinās savu kampaņu par uzņēmumu ienākuma nodokļa reformu 2016. gadā ar tādiem nozīmīgiem priekšlikumiem kā kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (CCCTB) priekšlikuma atkārtota iesniegšana.

Turpmākā rīcība

Divi tiesību aktu priekšlikumi no pasākumu kopuma tiks iesniegti apspriešanai Eiropas Parlamentam un pieņemšanai Padomē. Padomei un Parlamentam būtu jāapstiprina arī Ieteikums par nodokļu nolīgumiem, un dalībvalstīm tas būtu jāievēro, pārskatot savus nodokļu nolīgumus. Dalībvalstīm būtu arī oficiāli jāvienojas par jauno ārējo stratēģiju un jāpieņem lēmums par to, kā to pēc iespējas ātrāk īstenot pēc tam, kad to ir apstiprinājis Eiropas Parlaments.

Plašākai informācijai:

Informācija par Pasākumu kopumu nodokļu apiešanas novēršanai

Informatīvs paziņojumspar pasākumu kopumu nodokļu apiešanas novēršanai

Faktu lapa par pasākumu kopumu nodokļu apiešanas novēršanai

Paziņojums par pasākumu kopumu nodokļu apiešanas novēršanai

Priekšlikums par pasākumiem nodokļu apiešanas novēršanai

Priekšlikums par obligātu automātisku informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām

Paziņojums par ārējo stratēģiju efektīvai aplikšanai ar nodokļiem

Pētījums par agresīvas nodokļu plānošanas struktūrām un rādītājiem

Dienestu darba dokuments

Ieteikums par pasākumiem pret nodokļu nolīgumu ļaunprātīgu izmantošanu

Rīcības plāns virzībai uz taisnīgu un efektīvu uzņēmumu ienākuma nodokļu uzlikšanu Eiropas Savienībā

Twitter atsauces tagi: #FairTaxation

IP/16/159

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Videos