Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Teisingas apmokestinimas. Komisija skelbia naujas kovos su mokesčių vengimu priemones

Briuselis, 2016 m. sausio 28 d.

Šiandien Komisija pasiūlė, kaip visoje ES koordinuoti kovą su pelno mokesčio vengimu. Pasiūlymai pagrįsti praėjusį rudenį EBPO patvirtintais standartais.

Naujų priemonių reikia norint visose 28 ES šalyse suderinti apmokestinimo taisykles, kad kova su didelių įmonių taikoma agresyvia mokesčių vengimo praktika būtų veiksminga ir efektyvi.

Siekdama, kad apmokestinimas būtų sąžiningas, veiksmingas ir palankus augimui, šiandien Komisija ėmėsi priemonių dar viename – kovos su pelno mokesčių vengimu – bare. Priimtame dokumentų rinkinyje valstybės narės raginamos griežčiau ir koordinuočiau reaguoti į įmonių mėginimus išvengti teisingos mokesčių dalies. Komisija taip pat ragina įgyvendinti tarptautinius mokesčių bazės eroziją ir pelno perkėlimą stabdančius standartus.  

Tarp naujų pasiūlymų:

  • teisiškai privalomos priemonės, kuriomis įmonėms užkertamas kelias naudotis dažniausiai pasitaikančiais mokesčių vengimo būdais;
  • rekomendacija valstybėms narėms, kaip stabdyti piktnaudžiavimą mokesčių sutartimis;
  • pasiūlymas valstybėms narėms dalytis su mokesčiais susijusia informacija apie ES veikiančias transnacionalines bendroves;
  • gero mokesčių valdymo skatinimo pasaulyje veiksmai;
  • naujas nesąžiningai besielgiančių trečiųjų šalių įtraukimo į ES sąrašus aprašymas.

Visos šios priemonės kartu padės stabdyti agresyvų mokesčių planavimą, didins valstybių narių priemonių skaidrumą ir užtikrins sąžiningesnę visų įmonių konkurenciją bendrojoje rinkoje.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandien dar labiau sustipriname visą mokesčių sistemą. Ji bus sąžiningesnė ir veiksmingesnė. Žmonėms reikia žinoti, kad mokesčių taisyklės vienodai galioja visiems asmenims ir įmonėms. Bendrovės turi mokėti savo teisingą mokesčių dalį ten, kuri realiai vykdo ekonominę veiklą. Europa gali būti kovos su mokesčių vengimu lyderė. Tam reikalingi koordinuoti Europos veiksmai, kad nekiltų sumaištis dėl skirtingų 28 valstybių narių modelių.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: „Kasmet dėl mokesčių vengimo nesurenkami milijardai eurų. Už tas lėšas būtų galima teikti viešąsias paslaugas, pavyzdžiui, finansuoti mokyklas ir ligonines, kurti darbo vietas ir skatinti augimą. Todėl sąžiningiems europiečiams ir įmonėms tenka mokėti didesnius mokesčius. Tai nepriimtina, ir mes su tuo kovosime. Šiandien imamės didelių veiksmų, kad visoms mūsų įmonėms būtų sudarytos vienodos sąlygos ir kad visi europiečiai būtų apmokestinti teisingai ir veiksmingai.“

Pagrindiniai veiksmai

Šis dokumentų rinkinys parengtas orientuojantis į tris pagrindinius Komisijos įgyvendinamos sąžiningesnio apmokestinimo darbotvarkės tikslus:

Veiksmingo apmokestinimo užtikrinimas ES

Pagrindinis pelno apmokestinimo principas – įmonės turėtų mokėti mokestį ten, kur gauna pelną. Į dokumentų rinkinį įtraukti konkretūs pasiūlymai, padėsiantys valstybėms narėms tai įgyvendinti. Komisija siūlo Kovos su mokesčių vengimu direktyvą, kuria nustatomos teisiškai privalomos priemonės kovoti su dažniausiomis mokesčių vengimo schemomis. Rekomendacijoje dėl mokesčių sutarčių Komisija nurodo valstybėms geriausius ir su ES teise suderinamus būdus neleisti piktnaudžiauti mokesčių sutartimis.

Mokesčių skaidrumo didinimas

Norint aptikti agresyvaus mokesčių planavimo atvejus didelėse įmonėse ir užtikrinti sąžiningą mokesčių konkurenciją būtinas skaidrumas. Tai bus daroma persvarstant Administracinio bendradarbiavimo direktyvą: nacionalinės institucijos keisis su mokesčiais susijusia informacija apie transnacionalinių įmonių veiklą kiekvienoje šalyje. Taip valstybės narės įgys svarbią informaciją, padėsiančią nustatyti mokesčių vengimo riziką ir tinkamiau pasirinkti mokesčių audito objektus. Komisija taip pat atskirai svarsto viešo informacijos atskleidimo pagal valstybę klausimą: šiuo metu atliekamas poveikio vertinimas, o paskui bus sprendžiama, ar pateikti iniciatyvą pavasario pradžioje.

Vienodų sąlygų užtikrinimas

Mokesčių vengimas ir žalinga mokesčių konkurencija yra pasaulinio masto problemos. Todėl reikia siekti užkirsti joms kelią ir už ES sienų. ES valstybės narės įgyvendina naujus pasaulinius mokesčių skaidrumo ir sąžiningos mokesčių konkurencijos standartus, todėl svarbu, kad darbo imtųsi ir ES tarptautiniai partneriai. Į tarptautinio gero mokesčių valdymo tinklą reikėtų įtraukti ir besivystančias šalis, kad pasaulinė kova su mokesčių vengimu atneštų naudos ir joms. Į šiandien priimtą dokumentų rinkinį įtrauktas Veiksmingo apmokestinimo išorės strategijos komunikatas. Jo tikslas – sustiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais kovoje su mokesčių vengimu, sustiprinti tarptautiniais standartais pagrįstas ES priemones, kuriomis skatinamas teisingas apmokestinimas visame pasaulyje, ir suformuoti bendrą požiūrį į išorines mokesčių vengimo grėsmes. Tai padės užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas visoms įmonėms ir šalims.

Dokumentų rinkinį taip pat sudaro apibendrinamasis komunikatas ir tarnybų darbinis dokumentas, kuriuose išdėstyti politiniai ir ekonominiai argumentai už atskiras priemones ir platesnio pobūdžio Komisijos kovos su mokesčių vengimu darbotvarkė. Kartu skelbiamas Agresyvaus mokesčių planavimo tyrimas, kuriame aptariami pagrindiniai įmonių naudojami mokesčių vengimo būdai.

Pagrindinė informacija

Šiandienos dokumentų rinkinyje įtvirtintas šiuo metu pasaulyje vyraujantis politinis ir ekonominis požiūris į pelno apmokestinimą. Praėjusio metų spalio mėn. EBPO šalys susitarė dėl priemonių, kuriomis ribojama mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimas (angl. BEPS). Europos Parlamentas taip pat parengė rekomendacijų dėl kovos su pelno mokesčio vengimu.

Komisija sparčiai vykdo Komisijos Pirmininko Junckerio pažadą parengti visapusišką kovos su pelno mokesčio vengimu darbotvarkę, kad bendrojoje rinkoje verslo sąlygos supanašėtų ir būtų skatinamas darbo vietų kūrimas, augimas ir investavimas Europoje.

Didžiosios iniciatyvos, kurias 2015 m. pradėjo Komisija, siekdama padidinti mokesčių skaidrumą ir reformuoti pelno apmokestinimą jau duoda vaisių: sprendimų dėl mokesčių skaidrumo pasiūlymui valstybės narės pritarė vos per septynis mėnesius. Imtasi ir keleto kitų esminių pelno apmokestinimo reformų. 2016 m. Komisija nelėtins pelno mokesčio reformų tempo – iš naujo ims svarstyti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę.

Tolesni žingsniai

Abu teisės akto pasiūlymai bus pateikti Europos Parlamentui konsultuotis ir Tarybai priimti. Taryba ir Parlamentas taip pat turėtų pritarti rekomendacijai dėl mokesčių sutarčių, o valstybės narės turėtų jos laikytis persvarstydamos mokesčių sutartis. Valstybės narės taip pat turėtų oficialiai susitarti dėl naujos išorės strategijos ir nuspręsti, kaip, sulaukus Europos Parlamento pritarimo, ją greičiau įgyvendinti.  

Daugiau informacijos

Informacija apie kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinį

Teminė kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinio apžvalga

Kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinio faktų suvestinė

Kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinio komunikatas

Pasiūlymas dėl kovos su mokesčių vengimu priemonių

Pasiūlymas dėl privalomo mokesčių administratorių automatinio keitimosi informacija

Veiksmingo apmokestinimo išorės strategijos komunikatas

Agresyvaus mokesčių planavimo struktūrų tyrimas ir rodikliai

Tarnybų darbinis dokumentas

Rekomendacija dėl kovos su piktnaudžiavimo mokesčių sutartimis priemonių

Sąžiningesnio ir veiksmingesnio pelno apmokestinimo Europos Sąjungoje veiksmų planas

Tviteris #FairTaxation

IP/16/159

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Videos