Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeudenmukainen verotus: komissio esittää uusia toimenpiteitä, joilla torjutaan yhtiöveron kiertämistä

Bryssel 28. tammikuuta 2016

Tänään esitettyjen ehdotusten tavoitteena ovat koordinoidut EU:n laajuiset toimet, joilla torjutaan yhtiöveron kiertämistä OECD:n viime syksynä laatimien kansainvälisten standardien pohjalta.

Uusilla säännöillä yhdenmukaistetaan verolainsäädäntöä kaikissa 28 EU-maassa. Tavoitteena on torjua tehokkaasti ja tuloksellisesti suuryritysten aggressiivisia verokäytäntöjä.

Euroopan komissio esitti tänään uusia ehdotuksia, joilla torjutaan yhtiöveron kiertämistä ja aloitetaan uusi vaihe pyrkimyksissä kohti oikeudenmukaista, tehokasta ja kasvua edistävää verotusta EU:ssa. Veronkierron vastaisessa toimenpidepaketissa jäsenvaltioita kehotetaan suuntaamaan tehokkaampia ja paremmin koordinoituja toimia sellaisia yhtiöitä vastaan, jotka yrittävät välttyä maksamasta niille kuuluvaa osuutta veroista. Jäsenvaltioita kehotetaan myös panemaan täytäntöön kansainväliset standardit, joilla torjutaan veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja.

Uusien ehdotusten tärkeimpiä kohtia ovat seuraavat:

  • oikeudellisesti sitovat toimenpiteet, joilla estetään kaikkein yleisimmät menetelmät, joilla yritykset välttelevät veroja;
  • suositus jäsenvaltioille siitä, miten torjutaan verosopimusten väärinkäyttöä;
  • jäsenvaltioille esitettävä ehdotus, joka koskee EU:n alueella toimivien monikansallisten yritysten verotukseen liittyvien tietojen jakamista;
  • toimet, joilla edistetään kansainvälisesti verotusalan hyvää hallintotapaa;
  • uusi EU:n laajuinen prosessi, jossa laaditaan luettelo kolmansista maista, jotka kieltäytyvät noudattamasta sääntöjä.

Yhdessä nämä toimenpiteet vaikeuttavat aggressiivista verosuunnittelua, lisäävät avoimuutta jäsenvaltioiden välillä ja varmistavat aiempaa tasapuolisemman kilpailun kaikille sisämarkkinoilla toimiville yrityksille.

”Tänään otamme jälleen edistysaskeleen pyrkiessämme lisäämään luottamusta koko verojärjestelmään ja tekemään siitä tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman”, eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoo. ”Ihmisten on voitava luottaa siihen, että verosääntöjä sovelletaan tasapuolisesti kaikkiin henkilöihin ja yrityksiin. Yritysten on maksettava niille kuuluva osuus veroista siellä, missä ne todellisuudessa harjoittavat liiketoimintaa. EU voi olla johtava kansainvälinen toimija veronkierron torjunnassa. Tämä edellyttää EU:n tason koordinoituja toimia, jotta vältetään 28 eri lähestymistavan soveltaminen 28 jäsenvaltiossa ”, hän jatkaa.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komissaari Pierre Moscovicin mukaan veronkierron vuoksi miljardien eurojen verot jäävät joka vuosi saamatta. ”Ne rahat voitaisiin käyttää esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden kaltaisiin julkisiin palveluihin, työpaikkojen luomiseen tai talouskasvun vauhdittamiseen. Sääntöjä noudattavat EU-kansalaiset ja yritykset joutuvat tämän vuoksi maksamaan korkeampia veroja. Tätä ei voida hyväksyä, ja komissio puuttuu toimillaan tilanteeseen. Otamme tänään merkittävän askeleen kohti yritysten tasapuolista kilpailuympäristöä sekä kaikkia eurooppalaisia hyödyttävää oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta”, Moscovici toteaa.

Tärkeimmät toimet

Toimenpidepaketti perustuu oikeudenmukaisempaa verotusta koskevan komission toimintasuunnitelman kolmeen keskeiseen pilariin:

Varmistetaan tehokas verotus EU:ssa

Yhtiöverotuksen perusperiaate on, että yritysten olisi maksettava veroa siellä, missä ne tekevät voittoa. Toimenpidepakettiin sisältyy konkreettisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita varmistamaan, että näin tapahtuu. Komissio ehdottaa veronkierron vastaista direktiiviä, johon sisältyy oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan yleisimmät veronkiertojärjestelmät. Verosopimuksia koskevassa komission suosituksessa jäsenvaltioille neuvotaan parhaita tapoja suojata verosopimuksiaan väärinkäytöltä EU-lainsäädännön kanssa yhteensopivalla tavalla.

Verotuksen avoimuuden lisääminen

Avoimuus on keskeisessä asemassa, kun pyritään tunnistamaan suuryritysten aggressiiviset verokäytännöt ja varmistamaan oikeudenmukainen verokilpailu. Tänään esitetyssä toimenpidepaketissa pyritään lisäämään yritysten veronmaksun avoimuutta tarkistamalla hallinnollista yhteistyötä koskevaa direktiiviä. Ehdotettujen sääntöjen nojalla kansalliset viranomaiset vaihtavat maakohtaisesti monikansallisten yritysten toiminnan verotukseen liittyviä tietoja. Näin kaikilla jäsenvaltioilla on tärkeitä tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa veronkiertoon liittyviä riskejä ja kohdentaa verotarkastukset paremmin. Komissio tarkastelee parhaillaan myös erillisenä kysymyksenä julkista maakohtaista raportointia, johon liittyvä vaikutusten arviointi on käynnissä. Asiaa koskeva aloite on tarkoitus esittää alkukeväästä.

Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen

Veronkierto ja haitallinen verokilpailu ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Toimet niiden torjumiseksi on ulotettava EU:n rajojen ulkopuolelle. Jäsenvaltiot pyrkivät panemaan täytäntöön verotuksen avoimuutta ja oikeudenmukaista verokilpailua koskevia uusia maailmanlaajuisia standardeja, ja on tärkeää, että EU:n kansainväliset kumppanit seuraavat esimerkkiä. Myös kehitysmaat olisi otettava mukaan kansainväliseen verotusalan hyvän hallintotavan verkostoon, jotta ne voivat hyötyä veronkierron maailmanlaajuisesta torjunnasta. Tämänpäiväiseen toimenpidepakettiin kuuluu tiedonanto tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta. Sen tavoitteena on vahvistaa veronkierron torjuntaan liittyvää yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa, tehostaa EU:n pyrkimyksiä edistää oikeudenmukaista verotusta koko maailmassa kansainvälisten standardien pohjalta sekä laatia yhteinen lähestymistapa veronkiertoon liittyvien ulkoisten uhkien torjuntaa varten. Näin autetaan varmistamaan oikeudenmukaiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille ja maille.

Toimenpidepakettiin kuuluu myös johdantotiedonanto ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joissa selitetään yksittäisten toimenpiteiden taustalla olevia poliittisia ja taloudellisia perusteita sekä veronkierron torjuntaa koskevaa komission laajempaa lähestymistapaa. Siihen liittyy myös aggressiivisesta verosuunnittelusta tehty uusi tutkimus, jossa tarkastellaan yritysten veronkierrossa käyttämiä keskeisiä menetelmiä.

Tausta

Tänään esitetty toimenpidepaketti vastaa yritysverotukseen nykyään sovellettavaa globaalia poliittista ja taloudellista lähestymistapaa. OECD-valtiot sopivat viime elokuussa toimenpiteistä, joilla rajoitetaan veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa. Myös Euroopan parlamentti on laatinut yhtiöveron kiertämisen torjuntaa koskevat suositukset.

Komissio on hyvää vauhtia toteuttamassa puheenjohtaja Junckerin lupausta laatia yhtiöveron kiertämisen torjuntaa koskeva kattava toimenpidesuunnitelma, jolla varmistetaan oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja edistetään työpaikkojen syntymistä, talouskasvua ja investointeja Euroopassa.

Komission vuonna 2015 esittämät keskeiset aloitteet, joilla lisätään verotuksen avoimuutta ja uudistetaan yhtiöverotusta, ovat jo tuottamassa tuloksia: jäsenvaltiot hyväksyivät veropäätösten avoimuutta koskevan ehdotuksen vain seitsemässä kuukaudessa, ja useita muitakin merkittäviä yhtiöverouudistuksia on käynnistetty. Komissio jatkaa yhtiöverouudistukseen liittyviä toimia koko vuoden 2016 ajan. Yksi tärkeistä ehdotuksista on yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskevan järjestelmän käynnistäminen uudelleen (CCCTB).

Seuraavat vaiheet

Toimenpidepakettiin sisältyvät kaksi säädösehdotusta toimitetaan Euroopan parlamentille käsiteltäväksi ja neuvostolle hyväksyttäväksi. Neuvoston ja parlamentin pitäisi myös vahvistaa verosopimuksia koskeva suositus, ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava sitä uudistaessaan verosopimuksiaan. Jäsenvaltioiden olisi myös sovittava virallisesti uudesta ulkoisesta strategiasta ja päätettävä, miten sen kanssa edetään mahdollisimman nopeasti Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen.

Lisätietoja:

Tietoja veronkierron torjuntaa koskevasta toimenpidepaketista

Taustatiedote veronkierron torjuntaa koskevasta toimenpidepaketista

Tietosivu veronkierron torjuntaa koskevasta toimenpidepaketista

Tiedonanto veronkierron torjuntaa koskevasta toimenpidepaketista

Ehdotus veronkierron torjuntaa koskevista toimenpiteistä

Ehdotus verohallintojen välisestä pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta

Tiedonanto tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta

Tutkimus aggressiivisen verosuunnittelun rakenteista ja indikaattoreista

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Suositus verosopimusten väärinkäytön vastaisista toimenpiteistä

Toimintasuunnitelma oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa yhtiöverotusta varten EU:ssa

Twitterin aihetunnisteet: #FairTaxation

IP/16/159

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos