Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õiglane maksustamine. Komisjon tutvustab uusi meetmeid äriühingu tulumaksu vältimise vastu

Brüssel, 28. jaanuar 2016

Tänase ettepaneku eesmärk on koordineerida ELi reageerimist äriühingu tulumaksu vältimisele, järgides üleilmseid standardeid, mille OECD töötas välja möödunud sügisel.

On vaja uusi eeskirju, et kooskõlastada kõigi 28 ELi liikmesriigi maksuseadused, võitlemaks tõhusalt ja tulemuslikult suurettevõtete agressiivsete maksustamisvõtete vastu.

Euroopa Komisjon algatas täna uue peatüki oma kampaanias õiglase, tõhusa ja kasvusõbraliku maksustamise eest ELis, esitades uued ettepanekud äriühingu tulumaksu vältimisega võitlemiseks. Maksude vältimise vastase paketiga kutsutakse liikmesriike üles võtma tugevam ja paremini kooskõlastatud seisukoht ettevõtete suhtes, kes üritavad vältida õiglase maksukoormuse kandmist, ning rakendada rahvusvahelisi standardeid maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.

Uute ettepanekute põhielemendid on järgmised:

  • õiguslikult siduvad meetmed, et tõkestada levinuimaid meetodeid, mida ettevõtted kasutavad maksudest kõrvalehoidumiseks;
  • soovitus liikmesriikidele, kuidas ära hoida maksulepingute kuritarvitamist;
  • ettepanek liikmesriikidele maksualase teabe jagamiseks ELis tegutsevate rahvusvaheliste kontsernide kohta;
  • meetmed, millega edendatakse head maksuhaldustava rahvusvahelisel tasandil;
  • uus ELi protsess nõuetekohaselt mittekäituvate kolmandate riikide nimekirjadesse kandmiseks.

Ühiselt takistaksid kõnealused meetmed agressiivset maksuplaneerimist, suurendaksid läbipaistvust liikmesriikide vahel ja tagaksid ühtsel turul õiglasemad konkurentsitingimused kõigile ettevõtetele.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Täna astume olulise sammu selles suunas, et suurendada kogu maksusüsteemi usaldusväärsust, tehes selle õiglasemaks ja tõhusamaks. Inimesed peavad uskuma, et maksustamiseeskirjad kehtivad võrdselt kõigile üksikisikutele ja ettevõtetele. Äriühingutel tuleb maksta õiglane osa maksukoormast seal, kus nende tegelik majandustegevus toimub. Euroopa peaks olema maailmas juhtpositsioonil maksustamise vältimise vastases võitluses. See nõuab koordineeritud tegevust, et vältida 28 erinevat lähenemisviisi 28 liikmesriigis.”

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis omalt poolt järgmist: „Igal aastal kaotatakse miljardeid eurosid maksustamise vältimise tõttu. Seda raha saaks kasutada avalike teenuste jaoks, nagu koolid ja haiglad, või majanduskasvu ja töökohtade loomiseks. Eurooplased ja ettevõtted, kes mängivad ausat mängu, peavad selle tulemusena maksma kõrgemaid makse. See on vastuvõetamatu ja me kavatseme selle vastu võidelda. Täna astume olulise sammu selles suunas, et luua võrdsed võimalused kõigi ettevõtete jaoks ning tagada õiglane ja tõhus maksustamine kõigile eurooplastele.”

Peamised meetmed

Pakett põhineb komisjoni õiglasema maksustamise tegevuskava kolmel sambal:

Tõhusa maksustamise tagamine ELis

Ettevõtete maksustamise peamine põhimõte on, et äriühingud peaksid maksma makse seal, kus nad kasumit teenivad. Paketis esitatakse konkreetsed ettepanekud, et aidata liikmesriikidel tagada, et see ka nii on. Komisjon teeb ettepaneku maksude vältimise vastaseks direktiiviks, mis sisaldab õiguslikult siduvaid meetmeid, et takistada levinuimate maksude vältimise skeemide kasutamist. Soovituses maksulepingute kohta antakse liikmesriikidele nõu, kuidas kõige paremini kaitsta oma maksulepinguid kuritarvitamise eest viisil, mis on kooskõlas ELi õigusega.

Maksualase läbipaistvuse suurendamine

Läbipaistvus on väga oluline, et avastada suurettevõtete agressiivset maksuplaneerimist ja tagada õiglane maksukonkurents. Täna avaldatud paketi eesmärk on suurendada äriühingute makstava tulumaksu läbipaistvust, vaadates läbi halduskoostöö direktiivi. Kavandatavate eeskirjade kohaselt hakkavad riikide ametiasutused vahetama maksualast teavet rahvusvaheliste äriühingute tegevuse kohta riikide lõikes. Seega on kõikidel liikmesriikidel oluline teave maksustamise vältimise riskide kindlakstegemiseks ja oma auditite paremaks suunamiseks. Komisjon uurib praegu riikide lõikes tehtava avaliku aruandluse küsimust ning selle mõju hindamine on hetkel käimas, eesmärgiga esitada algatus varakevadel.

Võrdsete tingimuste tagamine

Maksude vältimine ja kahjuliku maksukonkurents on üleilmsed probleemid. Meetmed nende vastu võitlemiseks peavad ulatuma väljapoole ELi piire. Kuna liikmesriigid teevad tööd, et rakendada uusi maksude läbipaistvust ja õiglast maksukonkurentsi käsitlevaid üleilmseid standardeid, on oluline, et ELi rahvusvahelised partnerid järgiksid seda eeskuju. Arengumaad tuleks samuti kaasata rahvusvahelise hea maksuhaldustava võrgustikku, et nad saaksid kasu üleilmsest võitlusest maksustamise vältimise vastu. Täna esitatud pakett sisaldab teatist tõhusa maksustamise ühise välismajandusliku strateegia kohta. Selle eesmärk on tugevdada rahvusvahelist koostööd maksustamise vältimise vastases võitluses, tõhustada ELi meetmeid õiglase maksustamise edendamiseks kogu maailmas, tuginedes rahvusvahelistele standarditele, ja luua ühine lähenemisviis maksustamise vältimise väliste ohtude jaoks. Sellega tagatakse õiglased ja võrdsed tingimused kõigile ettevõtetele ja riikidele.

Pakett sisaldab ka üldteatist ja komisjoni talituste töödokumenti, milles selgitatakse iga meetme poliitilist ja majanduslikku põhjendust ning komisjoni laiemat tegevuskava maksustamise vältimise vastu. Lisatud on uus uuring agressiivse maksuplaneerimise kohta, milles käsitletakse peamisi kanaleid, mida ettevõtjad kasutavad maksustamise vältimiseks.

Taust

Tänane pakett kajastab praegust üleilmset poliitilist ja majanduslikku lähenemisviisi ettevõtete maksustamisele. Eelmise aasta oktoobris leppisid OECD riigid kokku meetmetes, millega piiratakse maksubaasi kahanemist ja kasumi ümberpaigutamist (BEPS). Euroopa Parlament on samuti koostanud soovitused äriühingu tulumaksustamise vältimise kohta.

Komisjon püüab kiiresti täita president Junckeri lubadust koostada laiahaardeline tegevuskava, et võidelda äriühingu tulumaksu vältimisega, tagada õiglasem ühtne turg ning edendada töökohtade loomist, majanduskasvu ja investeeringuid Euroopas.

Peamised algatused, mille komisjon esitas 2015. aastal maksualase läbipaistvuse suurendamiseks ja äriühingute maksustamise reformimiseks, on juba andmas tulemust: ettepanekus maksuotsuste läbipaistvuse kohta leppisid liikmesriigid kokku ainult seitsme kuu jooksul ning algatatud on ka mitmeid muid olulisi äriühingute maksustamise reforme. Komisjon jätkab äriühingute maksustamise reforme 2016. aasta jooksul, tehes olulisi ettepanekuid nagu äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) taaskäivitamine.

Järgmised sammud

Paketti kuuluvad kaks seadusandlikku ettepanekut esitatakse Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks. Nõukogu ja Euroopa Parlament peaksid samuti toetama maksulepingute soovitust ning liikmesriigid peaksid seda järgima oma maksulepingute läbivaatamisel. Samuti peaksid liikmesriigid ametlikult leppima kokku uues välispoliitika strateegias ja otsustama, kuidas sellega võimalikult kiiresti edasi minna, kui Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud.

Lisateave:

Teave maksude vältimise vastase paketi kohta

MEMO maksude vältimise vastase paketi kohta

Teabeleht maksude vältimise vastase paketi kohta

Teatis maksude vältimise vastase paketi kohta

Ettepanek maksude vältimise vastaste meetmete kohta

Ettepanek kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta maksuametite vahel

Teatis tõhusa maksustamise ühise välismajandusliku strateegia kohta

Uuring agressiivse maksuplaneerimise struktuuride ja näitajate kohta

Talituste töödokument

Soovitus maksulepingute kuritarvitamise ärahoidmiseks

Äriühingute õiglase ja tõhusa maksustamise tegevuskava ELis

Twitteri teemaviited: #FairTaxation

IP/16/159

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Videos