Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spravedlivé zdanění: Komise předkládá nová opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Brusel 28. ledna 2016

Cílem dnešních návrhů je koordinovaná reakce celé EU vůči vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob – poté, co OECD loni na podzim v této oblasti vypracovala globální standardy.

Jsou potřeba nová pravidla slaďující daňové právní předpisy ve všech 28 zemích EU, aby bylo možné účinně a efektivně bojovat proti agresivním daňovým praktikám velkých společností.

Evropská komise dnes novými návrhy pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem otevřela novou kapitolu ve své kampani za spravedlivé, efektivní a růst podporující zdanění v EU. Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem vyzývá členské státy, aby zaujaly důraznější a koordinovanější přístup vůči společnostem, které se snaží vyhnout placení spravedlivého dílu daní, a zavedly mezinárodní normy proti erozi základu daně a přesouvání zisků.  

Hlavní prvky nových návrhů zahrnují:

  • právně závazná opatření blokující nejběžnější metody, které společnosti používají, aby se vyhnuly placení daní,
  • doporučení členským státům, jak předcházet zneužívání daňových úmluv,
  • návrh týkající se výměny daňových informací o nadnárodních společnostech působících v EU mezi členskými státy,
  • opatření na podporu řádné daňové správy na mezinárodní úrovni,
  • nový postup EU pro vytváření seznamu třetích zemí, které odmítají hrát férovou hru.

Tato opatření společně zabrání agresivnímu daňovému plánování, zvýší transparentnost mezi členskými státy a zajistí pro všechny podniky na jednotném trhu spravedlivější hospodářskou soutěž.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog, uvedl: „Dnes činíme další krok pro posílení důvěry v celý daňový systém, pro to, aby byl spravedlivější a efektivnější. Lidé musí věřit tomu, že daňová pravidla platí pro všechny jednotlivce i podniky stejně. Společnosti musí zaplatit svůj spravedlivý podíl daní tam, kde probíhá jejich skutečná hospodářská činnost. Evropa se může v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem stát celosvětovým lídrem. To vyžaduje koordinovanou akci na evropské úrovni, abychom se vyhnuli situaci, kdy bude ve 28 členských státech existovat 28 různých přístupů.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici prohlásil: „V daňových únicích se každoročně ztrácejí miliardy eur – to jsou peníze, které by mohly být použity na veřejné služby, jako jsou školy a nemocnice, nebo na podporu pracovních míst a růstu. Evropští občané a podniky, které hrají férově, v důsledku toho nakonec platí vyšší daně. To je nepřijatelné, a proto jednáme, abychom tento problém vyřešili. Dnes děláme velký krok směrem k vytvoření rovných podmínek pro všechny naše podniky, pro spravedlivé a účinné zdanění pro všechny Evropany.“

Klíčová opatření

Balíček je založen na třech hlavních pilířích programu Komise pro spravedlivější zdanění:

Zajištění účinného zdanění v EU

Základní zásadou daně z příjmů právnických osob je, že společnosti by měly platit daně tam, kde vytvářejí své zisky. Balíček předkládá konkrétní návrhy s cílem pomoci členským státům zajistit, aby se tak skutečně dělo. Komise navrhuje směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem obsahující právně závazná opatření, která se mají zabývat některými z nejčastějších systémů vyhýbání se daňovým povinnostem. Její doporučení týkající se daňových úmluv členským státům radí, jak nejlépe chránit své daňové úmluvy proti zneužívání, a to způsobem, který je v souladu s právními předpisy EU.

Zvyšování daňové transparentnosti

Transparentnost má zásadní význam pro identifikování praktik agresivního daňového plánování ze strany velkých společností a pro zajištění spravedlivé soutěže v daňové oblasti. Dnešní balíček usiluje o zvýšení transparentnosti ohledně daní, které společnosti platí, prostřednictvím revize směrnice o správní spolupráci. Na základě navrhovaných pravidel si budou vnitrostátní orgány každé jednotlivé země vyměňovat daňové informace o činnosti nadnárodních společností. Všechny členské státy tak budou mít nezbytné informace, jež jim umožní identifikovat rizika vyhýbání se daňovým povinnostem a lépe zacílit své daňové kontroly. Komise se rovněž aktuálně zabývá samostatným tématem veřejného vykazování podle jednotlivých zemí, pro které právě probíhá posouzení dopadů. Iniciativa bude předložena začátkem jara.

Zajištění rovných podmínek

Vyhýbání se daňovým povinnostem a škodlivá daňová soutěž jsou celosvětové problémy. Opatření, která jim mají zabránit, musí působit i za hranicemi EU. V situaci, kdy členské státy pracují na provádění nových globálních standardů daňové transparentnosti a spravedlivé daňové soutěže, je důležité, aby se připojili také mezinárodní partneři EU. Rovněž rozvojové země by měly být součástí mezinárodní sítě pro řádnou správu daní, aby i ony mohly mít prospěch z celosvětového boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Dnešní balíček obsahuje sdělení o vnější strategii pro účinné zdanění. Jeho cílem je posílit spolupráci s mezinárodními partnery v boji proti daňovým únikům, zdokonalit opatření EU na podporu spravedlivého zdanění v globálním měřítku na základě mezinárodních norem a vytvořit společný přístup k vnějším hrozbám daňových úniků. To napomůže zajištění spravedlivých a rovných podmínek pro všechny podniky a země.

Balíček také obsahuje zastřešující sdělenípracovní dokument útvarů Komise, které vysvětlují politické a hospodářské důvody jednotlivých opatření a širší program opatření Komise zaměřených proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Doprovází jej nová studie o agresivním daňovém plánování, která zkoumá hlavní metody používané společnostmi s cílem vyhnout se daním.

Souvislosti

Dnešní balíček odráží aktuální globální politický a ekonomický přístup ke zdanění příjmů právnických osob. V říjnu minulého roku se země OECD dohodly na opatřeních proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Evropský parlament rovněž vypracoval doporučení ohledně vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob.

Komise rychle plní závazky jejího předsedy Junckera, jenž slíbil uskutečnit komplexní program boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem obchodních společností, zajistit spravedlivější jednotný trh a podporovat v Evropě zaměstnanost, růst a investice.

Hlavní iniciativy předložené Komisí v roce 2015 s cílem posílit transparentnost daníreformovat daň z příjmů právnických osob již přinášejí výsledky: návrh týkající se transparentnosti daňových rozhodnutí členské státy schválily za pouhých sedm měsíců a bylo zahájeno množství dalších podstatných reforem daně z příjmů právnických osob. Prostřednictvím důležitých návrhů, jako je opětovné předložení návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, bude Komise ve své kampani za reformu daně z příjmů právnických osob pokračovat i v roce 2016.

Další kroky

Dva legislativní návrhy, jež jsou součástí balíčku, budou předloženy Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí. Rada a Parlament by rovněž měly schválit doporučení ohledně daňových úmluv a členské státy by se jím měly při revizi svých daňových úmluv řídit. Členské státy by se rovněž měly formálně dohodnout na nové vnější strategii a rozhodnout, jak ji co nejrychleji realizovat, až ji schválí Evropský parlament.  

Podrobnější informace:

Informační přehled k balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Zprávak balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Informační přehled k balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Sděleník balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Návrhopatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Návrh ohledně povinné automatické výměny informací mezi orgány daňové správy

Sdělení o vnější strategii pro účinné zdanění

Studieo strukturách agresivního daňového plánování a ukazatelích

Pracovní dokumentútvarů Komise

Doporučeníohledně opatření proti zneužívání daňových úmluv

Akční plán pro spravedlivé a účinné zdanění příjmů právnických osob v EU

Twitter: #FairTaxation

IP/16/159

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Videos