Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka

Bryssel 27. huhtikuuta 2016

Korkea edustaja ja Euroopan komissio esittävät yhdennettyä vastausta arktisen alueen haasteisiin.

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio ovat tänään hyväksyneet ehdotuksen EU:n politiikaksi, jolla ohjataan Euroopan unionin toimia arktisella alueella. Euroopan unioni tehostaa alueella jo käynnissä olevia toimiaan ja sitoumuksiaan 39 toimella, joissa keskitytään ilmastonmuutokseen, ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kaikilla painopistealoilla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimukseen, tieteeseen ja innovointiin.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini totesi arktisen alueen turvallisuuden, kestävän kehityksen ja vaurauden hyödyttävän kyseisen alueen neljää miljoonaa asukasta, Euroopan unionia ja koko maailmaa.”Alueella on valtavaa ympäristöön liittyvää, sosiaalista ja taloudellista merkitystä meille kaikille. Nyt esitettävät toimet tuovat hyvin esiin EU:n sitoumuksen arktiseen alueeseen sekä sen valtioihin ja kansoihin. Lisäksi toimilla varmistetaan, että alue säilyy esimerkkinä rakentavasta kansainvälisestä yhteistyöstä. Arktinen alue on myös keskeinen alueellisen ja maailman turvallisuuden kannalta sekä strateginen osa ulkopolitiikkaamme,”Mogherini totesi.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi seuraavaa: "Me vaikutamme arktiseen alueeseen ja arktinen alue vaikuttaa meihin. Arktinen alue vaikuttaa maailmanlaajuisiin sääoloihin, meriin, ekosysteemeihin ja paikalliseen biodiversiteettiin. Vaikka ihmisten toiminta alueella lisääntyy väistämättä, on meidän asiamme huolehtia siitä, että se tapahtuu kestävällä tavalla. Meidän on varmistettava arktisella alueella asuvien toimeentulo ja suojeltava alueen arvokkainta resurssia: ympäristöä."

Yhteisessä tiedonannossa otetaan huomioon voimassa oleva EU:n lainsäädäntö, myös sitoumus vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, sekä käynnissä olevat ja tulevat EU:n toimet ja hankkeet. Tiedonanto perustuu EU:n jäsenvaltioiden arktista aluetta koskevaan politiikkaan ja täydentää sitä[1]. Ehdotuksesta keskustellaan seuraavaksi EU:n jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa sekä Euroopan parlamentin kanssa.  

Tausta

Neuvosto ja Euroopan parlamentti pyysivät vuonna 2014 komissiota ja korkeaa edustajaa laatimaan yhtenäisemmän kehyksen arktista aluetta koskeville EU:n toimille ja rahoitusohjelmille. Pyynnön seurauksena laadittiin uusi arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka, jolla on tarkoitus edelleen kohottaa EU:n profiilia arktisella alueella. Politiikka perustuu useisiin olemassa oleviin, kyseiseen alueeseen vaikuttaviin EU:n toimiin ja päätöksiin, joita on toteutettu vuonna 2008 annetun tiedonannon ja sen vuonna 2012 tehdyn päivityksen ja toimien tarkastelun perusteella.

Arktinen alue kattaa Pohjoisen jäämeren keskiosat, sen aluemeret, kuten Barentsinmeren, Karanmeren ja Tšuktšimeren, sekä Amerikan yhdysvaltojen, Islannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan kuningaskunnan ja Venäjän federaation alueita. Kyseisistä maista kolme on EU:n jäsenvaltioita, ja Islanti ja Norja ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä.

Viime vuosina arktisen alueen rooli ilmastonmuutoksessa on korostunut huomattavasti. Tällä on kauaskantoisia seurauksia, koska arktinen alue toimii merkittävänä ilmaston ja myös Euroopan sääolojen sääntelijänä. Lämpötilan nousu arktisella alueella on viime vuosikymmeninä ollut lähes kaksinkertainen kansainväliseen keskiarvoon verrattuna. Tutkijat ovat tuoneet esiin, että arktinen alue myös osaltaan voimistaa ilmastonmuutosta, koska alueen ilmaston lämmetessä vapautuu metaanikaasua. Lisäksi arktisen alueen ilmaston muutokset vaikuttavat alueen taloudellisen toiminnan lisääntymiseen. On perustettu useita kansainvälisiä instituutioita ja foorumeita, joilla helpotetaan arktisen alueen yhteiseen hallinnointiin liittyvää yhteistyötä.

Lisätietoja

Yhteinen tiedonanto

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

Taustatiedote: Arktista aluetta koskeva yhdennetty EU:n politiikka – Usein kysyttyä

Linkki videoon

 

[1] Italialla, Puolalla, Ruotsilla, Saksalla, Suomella, Tanskan kuningaskunnalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on asiaa koskeva kansallinen toimintakehys. Alankomaat, Espanja ja Ranska laativat vuoden 2016 aikana toimintapoliittisen asiakirjan arktisesta alueesta / napa-alueesta.

IP/16/1539

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar