Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Vastu võeti ELi uus terviklik Arktika-poliitika

Brüssel, 27. aprill 2016

Kõrge esindaja ja Euroopa Komisjon esitasid tervikliku lähenemisviisi Arktikaga seotud probleemidele

Välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjon võtsid täna vastu poliitikaettepaneku, mis on suuniseks Euroopa Liidu tegevusele Arktika piirkonnas. Euroopa Liit tõhustab oma praeguseid meetmeid ja tegevust kõnealuses piirkonnas 39 meetmega, mis on suunatud kliimamuutustele, keskkonnakaitsele, säästvale arengule ja rahvusvahelisele koostööle. Nendes prioriteetsetes valdkondades võetakse arvesse uuringute, teaduse ja innovatsiooni erilist tähtsust.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini lausus: „Turvalist, jätkusuutlikku ja jõukat Arktikat vajavad nii need neli miljonit inimest, kes seal elavad, Euroopa Liit kui ka ülejäänud maailm. Selle piirkonna keskkonnaalane, sotsiaalne ja majanduslik tähtsus meie kõigi jaoks on tohutu. Praegu astutud sammud näitavad selgelt meie pühendumust piirkonnale, sealsetele riikidele ja rahvastele ning selle tagamisele, et piirkond oleks jätkuvalt näide konstruktiivsest rahvusvahelisest koostööst. Arktika on ju oluline ka piirkondliku ja ülemaailmse julgeoleku seisukohast ning meie välispoliitika strateegiline osa.”

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnas: „Meie mõjutame Arktikat ja Arktika mõjutab meid. Ülemaailmsed ilmastikumustrid, ookeanid, ökosüsteemid ja kohalik elurikkus – Arktika mõjutab neid kõiki. Kuigi inimarengu edendamine on vältimatu, on meie ülesanne teha seda jätkusuutlikul viisil. Seejuures tuleb täielikult arvestada kõnealuse piirkonna elanike elatusvahenditega ja kaitsta selle kõige väärtuslikumat ressurssi: keskkonda.”

Ühisteatises võetakse arvesse kehtivaid ELi õigusakte, sealhulgas kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ning praegusi ja tulevasi ELi tegevusi ja projekte. Samuti tugineb teatis ELi liikmesriikide Arktika-poliitikale[1] ja täiendab seda. Kavandatud meetmeid hakatakse arutama ELi liikmesriikidega nõukogus ja Euroopa Parlamendis.                                                   

Taustteave

2014. aastal palusid nõukogu ja Euroopa Parlament komisjonil ja kõrgel esindajal töötada välja ühtsem raamistik ELi tegevusele ja rahastamisprogrammidele Arktikas. ELi uus terviklik Arktika-poliitika tuleneb sellest palvest ja selle eesmärk on veelgi tugevdada ELi positsiooni Arktika piirkonnas, lähtudes praegusest ELi tegevusest ja otsustest, mis juba mõjutavad piirkonda pärast seda, kui 2008. aastal võeti vastu teatis ning 2012. aastal ajakohastati tegevust ja anti sellest ülevaade.

Arktika hõlmab Põhja-Jäämere keskosa, selle piirkondlikke meresid, nagu Barentsi meri, Kara meri ja Tšuktši meri, samuti Kanada, Taani Kuningriigi, Soome, Islandi, Norra, Venemaa Föderatsiooni, Rootsi ja Ameerika Ühendriikide territooriumi. Seega on Arktika riigid ka kolm ELi liikmesriiki, Island ja Norra aga Euroopa Majanduspiirkonna liikmed.

Viimastel aastatel on Arktika roll kliimamuutustes muutunud palju olulisemaks ning sellel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed, kuna piirkond on Maa kliima, sealhulgas Euroopa ilmastikumustrite reguleerija. Viimastel aastakümnetel on Arktika soojenenud maailma keskmisest määrast peaaegu kaks korda kiiremini. Teadlased on juhtinud tähelepanu sellele, et Arktika aitab samuti kliimamuutustele kaasa, kuna piirkonna soojenedes vabaneb järjest rohkem metaani. Kliimamuutused Arktikas toovad omakorda kaasa suureneva majandustegevuse piirkonnas. Loodud on mitu rahvusvahelist institutsiooni ja foorumit, et soodustada rahvusvahelist koostööd Arktika piirkonna ühise majandamise valdkonnas.

Lisateave

Ühisteatis

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

TEABEKIRI: ELi terviklik Arktika-poliitika – korduma kippuvad küsimused

Link to video

 

[1] Riiklik poliitikaraamistik on Taani Kuningriigil, Soomel, Saksamaal, Itaalial, Poolal, Rootsil ja Ühendkuningriigil. Prantsusmaa, Madalmaad ja Hispaania avaldavad Arktikat või polaarala käsitlevad poliitikadokumendid 2016. aastal.

IP/16/1539

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar