Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kartellrätt – EU-kommissionen skickar ett meddelande om invändningar till Google om operativsystemet android och androidappar

Bryssel den 20 april 2016

EU-kommissionen har informerat Google om att den preliminärt anser att företaget bryter mot EU:s antitrustregler och har missbrukat sin dominerande ställning genom att införa begränsningar för tillverkare av androidprodukter och mobilnätsoperatörer

Kommissionen anser preliminärt att Google har genomfört en strategi för mobila enheter i avsikt att behålla och stärka sin dominans när det gäller allmän sökning på internet. För det första innebär metoderna att Google Search förinstalleras som förvald eller enda söktjänst på de flesta androidbaserade enheter som säljs i Europa. För det andra tycks metoderna hindra konkurrerande sökmotorer från att komma in på marknaden via konkurrerande mobila webbläsare och operativsystem. De tycks dessutom vara till skada för konsumenterna genom att hämma konkurrensen och begränsa innovation på hela det mobila området.

Kommissionens betänkligheter beskrivs i ett meddelande om invändningar som riktar sig till Google och moderbolaget Alphabet. Meddelandet om invändningar föregriper inte resultatet av utredningen.

– En konkurrenskraftig sektor för mobilt internet blir allt viktigare för konsumenter och företag i Europa, säger EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Utifrån vår utredning hittills drar vi slutsatsen att Googles agerande leder till att konsumenterna nekas tillgång till ett större utbud av mobilappar och -tjänster och hindrar andra aktörers innovation, vilket strider mot EU:s antitrustregler.Dessa regler gäller alla företag som är verksamma i EU.Google har nu möjlighet att bemöta kommissionens invändningar.

Smarttelefoner och surfplattor står för mer än hälften av den globala internettrafiken och den andelen väntas öka ännu mer i framtiden. Omkring 80 % av alla smarta mobila enheter i Europa och världen över är baserade på mobiloperativsystemet android, som utvecklats av Google. Google utfärdar licenser för sitt mobiloperativsystem android till tredjepartstillverkare.

Kommissionen inledde förfarandet om Googles agerande vad gäller operativsystemet android och androidappar i april 2015. Kommissionen anser i detta skede att Google har en dominerande ställning på marknaderna för allmänna söktjänster på internet, licenspliktiga mobiloperativsystem och appbutiker för mobiloperativsystemet android. Googles marknadsandel uppgår till över 90 % på var och en av dessa marknader i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

I dagens meddelande om invändningar hävdar kommissionen att Google har brutit mot EU:s antitrustregler genom att

  • kräva att tillverkarna förinstallerar Google Search och Googles webbläsare Chrome, och att Google Search ska vara förvald söktjänst på deras produkter för att de ska få licens för vissa av Googles egna appar,

  • hindra tillverkare från att sälja smarta mobila enheter med konkurrerande operativsystem som bygger på androids öppna källkod,

  • ge tillverkare och mobilnätsoperatörer ekonomiska incitament på villkor att de förinstallerar uteslutande Google Search på sina produkter.

Kommissionen anser att dessa affärsmetoder kan leda till att Google Search dominans stärks ännu mer när det gäller allmänna söktjänster på internet. Den befarar också att dessa metoder påverkar möjligheterna för konkurrerande mobila webbläsare att konkurrera med Google Chrome, och att metoderna hindrar utvecklingen av operativsystem som bygger på androids öppna källkod samt de möjligheter dessa operativsystem skulle innebära för utvecklingen av nya appar och tjänster.

Kommissionen anser preliminärt att detta agerande i slutändan är till nackdel för konsumenterna, dels därför att de inte får tillgång till största möjliga produktutbud, dels därför att innovation hämmas.

Kommissionens betänkligheter

Licensgivningen för Googles egna appar

Kommissionens utredning visar att det är ekonomiskt viktigt för tillverkare av enheter som bygger på operativsystemet android att förinstallera Play Store (Googles appbutik för android) på sina produkter. I avtalen med tillverkarna har Google satt som villkor för licensgivningen av Play Store på androidenheter att Google Search förinstalleras som förvald söktjänst. Konkurrerande sökmotorer kan därför inte bli förvald söktjänst på merparten av de produkter som säljs inom EES. Detta har även minskat incitamenten för tillverkarna att förinstallera konkurrerande sökappar och incitamenten för konsumenterna att ladda ner sådana appar.

I avtalen med tillverkarna har Google också krävt att Chrome ska förinstalleras som webbläsare som motprestation för att man ska få licens för Play Store eller Google Search. Därigenom har Google har också sett till att företagets mobila webbläsare är förinstallerad på den stora majoriteten av alla enheter som säljs inom EES. Webbläsaren är en viktig ingång för sökningar på mobila enheter. Genom att minska tillverkarnas incitament att förinstallera konkurrerande webbläsarappar och konsumenternas incitament att ladda ner dessa appar har konkurrensen när det gäller både mobila webbläsare och allmän sökning påverkats negativt.

Antifragmentering

Android är ett system med öppen källkod, vilket innebär att det kan användas fritt och utvecklas av vem som helst för att skapa avknoppningar av mobiloperativsystemet (android forks). Om en tillverkare vill förinstallera Googles egna appar, bl.a. Google Play Store och Google Search, på någon av sina produkter, kräver Google att tillverkaren ska ingå ett antifragmenteringsavtal om att denne inte får sälja enheter som är baserade på androidavknoppningar.

Googles agerande har haft en direkt inverkan på konsumenterna, eftersom de inte får tillgång till innovativa mobila produkter som är baserade på alternativa och potentiellt bättre versioner av operativsystemet android. Kommissionen har till exempel konstaterat att Googles agerande har hindrat tillverkare från att sälja mobila enheter som är baserade på en konkurrerande androidavknoppning som hade kunnat bli ett reellt alternativ till Googles android. Google har därigenom även stängt en viktig väg för konkurrerande företag att introducera appar och tjänster, särskilt allmänna söktjänster, som kan vara förinstallerade på androidavknoppningar.

Exklusivitet

Google har gett betydande ekonomiska incitament till några av de största tillverkarna av smarttelefoner och surfplattor och till mobila nätoperatörer på villkor att de bara förinstallerar Google Search på sina produkter.

Google har därigenom minskat incitamenten för tillverkarna och mobilnätsoperatörerna att förinstallera konkurrerande söktjänster på de produkter som de säljer. Kommissionen har bevis för att villkoret om exklusivitet har haft en inverkan på huruvida vissa tillverkare och mobilnätsoperatörer har förinstallerat konkurrerande söktjänster.

image EN

Bakgrund

För mer information se faktabladet.

Denna utredning är separat och fristående från kommissionens pågående formella utredning enligt EU:s antitrustregler av andra aspekter av Googles agerande inom EES, bl.a. företagets gynnande av sina egna specialiserade söktjänster i de allmänna sökresultaten, och betänkligheterna när det gäller kopiering av konkurrenternas webbinnehåll (s.k. skrapning [scraping]), ensamrätt till reklam och otillbörliga begränsningar för annonsörer.

Ärendets gång

Artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) förbjuder missbruk av en dominerande ställning, i den mån det kan påverka handeln och hindra eller begränsa konkurrensen. Genomförandet av denna bestämmelser fastställs i antitrustförordningen (rådets förordning nr 1/2003) som kan tillämpas av kommissionen och EU-ländernas konkurrensmyndigheter.

Idag antog kommissionen ett beslut om att inleda ett förfarande i utredningen av Google och android även när det gäller Googles moderbolag Alphabet Inc., som har bildats efter det att förfarandet inletts mot Google. Meddelandet om invändningar, som sammanfattas ovan, riktar sig till både Google och Alphabet Inc.

Ett meddelande om invändningar är ett formellt steg i kommissionens utredningar av misstänkta överträdelser av EU:s antitrustregler. Kommissionen ska underrätta de berörda parterna skriftligen om de invändningar som riktas mot dem. Företagen kan gå igenom handlingarna i kommissionens dokumentation, lämna ett skriftligt svar och begära en muntlig förhandling för att lägga fram sina synpunkter inför företrädare för kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna. Ett meddelande om invändningar föregriper inte resultatet av utredningen, eftersom kommissionen fattar ett slutgiltigt beslut först efter det att parterna har utnyttjat sin rätt att försvara sig.

Det finns ingen rättslig tidfrist för när kommissionen ska ha slutfört en antitrustutredning om konkurrensbegränsande beteende. Den tid det tar att slutföra en antitrustutredning beror på en rad faktorer, bl.a. hur komplicerat ärendet är, i vilken utsträckning de berörda företagen samarbetar med kommissionen och hur de utnyttjar sin rätt att försvara sig.

Mer information finns i det offentliga registret över ärenden på kommissionens webbplats för konkurrens, under ärendenummer 40099.

IP/16/1492

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos