Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pretmonopola politika – Komisija nosūta iebildumu paziņojumu uzņēmumam Google par Android operētājsistēmu un lietotnēm

Briselē, 2016. gada 20. aprīlī

Eiropas Komisija ir informējusi uzņēmumu Google par savu sākotnējo viedokli, ka uzņēmums, pārkāpjot ES pretmonopola noteikumus, ir ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli, nosakot ierobežojumus Android ierīču ražotājiem un mobilo tīklu operatoriem.

Komisijas sākotnējais viedoklis ir tāds, ka uzņēmums Google ir īstenojis stratēģiju attiecībā uz mobilajām ierīcēm, lai saglabātu un nostiprinātu savu dominējošo stāvokli vispārējo interneta meklēšanas pakalpojumu jomā. Pirmkārt, šī prakse nozīmē, ka Google Search tiek iepriekš instalēts un iestatīts kā noklusējuma vai vienīgais meklēšanas pakalpojums vairākumā Android ierīču, ko pārdod Eiropā. Otrkārt, šķiet, ka šī prakse traucē konkurējošu meklētājprogrammu piekļuvi tirgum, izmantojot konkurējošas mobilās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas. Turklāt šķiet arī, ka tā nodara kaitējumu patērētājiem, samazinot konkurenci un ierobežojot inovācijas plašākā mobilo sakaru telpā.

Komisijas bažas ir izklāstītas iebildumu paziņojumā, kas adresēts uzņēmumam Google un tā mātesuzņēmumam Alphabet. Iebildumu paziņojuma nosūtīšana neskar izmeklēšanas rezultātu.

Par konkurences politiku atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere sacīja: "Konkurētspējīga mobilā interneta nozare kļūst arvien svarīgāka gan patērētājiem, gan uzņēmumiem Eiropā. Pamatojoties uz mūsu līdz šim veikto izmeklēšanu, mēs uzskatām, ka Google rīcība liedz patērētājiem plašāku mobilo lietotņu un pakalpojumu izvēli un kavē citu tirgus dalībnieku inovācijas, šādi pārkāpjot ES pretmonopola noteikumus. Šie noteikumi attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropā. Uzņēmumam Google tagad ir dota iespēja kliedēt Komisijas bažas."

Viedtālruņi un planšetdatori veido vairāk nekā pusi no globālās interneta datplūsmas, un ir paredzams, ka turpmāk šī proporcija pieaugs vēl vairāk. Aptuveni 80 % mobilo viedierīču Eiropā un pasaulē izmanto Android, kas ir uzņēmuma Google izstrādāta mobilā operētājsistēma. Google licencē savu Android mobilo operētājsistēmu trešām personām – mobilo ierīču ražotājiem.

Komisija 2015. gada aprīlī uzsāka lietas izskatīšanu attiecībā uz Google rīcību saistībā ar Android operētājsistēmu un lietotnēm. Šajā posmā Komisija uzskata, ka uzņēmumam Google ir dominējošs stāvoklis tirgū attiecībā uz vispārējiem meklēšanas pakalpojumiem internetā, licencējamām mobilo viedierīču operētājsistēmām un Android mobilās operētājsistēmas lietotņu veikaliem. Uzņēmumam Google kopumā pieder vairāk nekā 90 % tirgus daļu katrā no šiem tirgiem Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Šodien nosūtītajā iebildumu paziņojumā Komisija apgalvo, ka uzņēmums Google ir pārkāpis ES pretmonopola noteikumus,

  • kā priekšnoteikumu atsevišķu Google patentēto lietotņu licencēšanai pieprasot ražotājiem, lai tie iepriekš instalētu Google Search un Google Chrome pārlūkprogrammu, kā arī izvirzot tiem prasību iestatīt savās ierīcēs Google Search kā noklusējuma meklēšanas pakalpojumu;

  • neļaujot ražotājiem pārdot mobilās viedierīces, kas darbojas ar konkurentu operētājsistēmām, kurās izmantots Android atvērtais pirmkods;

  • piešķirot finansiālus stimulus ražotājiem un mobilo tīklu operatoriem ar nosacījumu, ka tie savās ierīcēs iepriekš instalē tikai Google Search pārlūkprogrammu.

Komisija uzskata, ka šāda darījumdarbības prakse var vēl vairāk nostiprināt Google Search dominējošo stāvokli vispārējo interneta meklēšanas pakalpojumu tirgū. Tā arī bažījas, ka šī prakse ietekmē konkurējošu mobilo pārlūkprogrammu spēju konkurēt ar Google Chrome un kavē uz Android atvērtā pirmkoda balstītu operētājsistēmu izstrādi, kā arī iespējas, ko šādas operētājsistēmas sniegtu jaunu lietotņu un pakalpojumu izstrādē.

Saskaņā ar Komisijas sākotnējo viedokli šāda rīcība rada kaitējumu patērētājiem, jo tiem tiek liegta maksimāli plaša izvēle, kā arī kavē inovācijas.

Komisijas bažas

Google patentēto lietotņu licencēšana

Komisijas izmeklēšanā konstatēts, ka tādu ierīču ražotājiem, kuras izmanto Android operētājsistēmu, ir komerciāli svarīgi minētajās ierīcēs iepriekš instalēt Play Store, kas ir Android operētājsistēmai paredzēts uzņēmuma Google lietotņu veikals. Līgumos ar ražotājiem uzņēmums Google ir noteicis, ka priekšnoteikums Play Store licencēšanai ierīcēs, kuras izmanto Android, ir tas, lai minētajās ierīcēs būtu iepriekš instalēts un kā noklusējuma meklēšanas pakalpojums iestatīts Google Search. Tādējādi lielākajā daļā ierīču, kuras pārdod EEZ, konkurentu meklētājprogrammas nevar kļūt par noklusējuma meklēšanas pakalpojumu. Tas arī mazinājis stimulus ražotājiem iepriekš instalēt konkurējošas meklēšanas lietotnes, kā arī stimulus patērētājiem lejupielādēt šādas lietotnes.

Tāpat savos līgumos ar ražotājiem kā priekšnoteikumu Play Store vai Google Search licencēšanai Google pieprasīja arī iepriekš instalēt Chrome mobilo pārlūkprogrammu. Tādējādi uzņēmums Google ir nodrošinājis, ka tā mobilā pārlūkprogramma ir iepriekš instalēta lielākajā daļā iekārtu, ko pārdod EEZ. Pārlūkprogrammas ir svarīgs sākumpunkts meklēšanas vaicājumiem mobilajās ierīcēs. Tādējādi, samazinot ražotāju stimulus iepriekš instalēt konkurējošu pārlūkprogrammu lietotnes un patērētāju stimulus lejupielādēt šīs lietotnes, tiek nelabvēlīgi ietekmēta konkurence gan pārlūkprogrammu, gan vispārējās meklēšanas jomā.

Fragmentācijas novēršana

Android ir atklāta pirmkoda sistēma, kas nozīmē, ka ikviens to var brīvi izmantot un attīstīt, lai veidotu modificētas mobilās operētājsistēmas (tā sauktie „Android atvasinājumi” ("Android fork")). Tomēr, ja ražotājs jebkurā no savām ierīcēm vēlas iepriekš instalēt Google piederošās lietotnes, tostarp Google Play Store un Google Search, Google pieprasa noslēgt “Fragmentācijas novēršanas līgumu”, kurā ražotājs apņemas nepārdot ierīces, kurās izmantoti Android atvasinājumi.

Google rīcībai ir bijusi tieša ietekme uz patērētājiem, jo tiem ir liegta piekļuve novatoriskām mobilajām viedierīcēm, kurās izmantotas alternatīvas, iespējams, pārākas Android operētājsistēmas versijas. Piemēram, Komisija ir atradusi pierādījumus tam, ka Google rīcība novērsusi to, ka ražotāji pārdod mobilās viedierīces, kurās izmantots konkurējošs Android atvasinājums, kam bija potenciāls kļūt par ticamu alternatīvu Google Android operētājsistēmai. Šādi rīkojoties, Google arī novērsa saviem konkurentiem būtisku iespēju ieviest lietotnes un pakalpojumus, jo īpaši vispārējas meklēšanas pakalpojumus, ko varētu iepriekš instalēt Android atvasinājumos.

Ekskluzivitāte

Uzņēmums Google ir piešķīris ievērojamus finansiālus stimulus dažiem lielākajiem viedtālruņu un planšetdatoru ražotājiem, kā arī mobilo tīklu operatoriem ar nosacījumu, ka tie savās ierīcēs iepriekš instalē tikai Google Search lietotni.

Tādējādi uzņēmums Google ir samazinājis stimulus ražotājiem un mobilo tīklu operatoriem iepriekš instalēt konkurējošus meklēšanas pakalpojumus ierīcēs, ko tie pārdod. Komisijai ir pierādījumi par to, ka ekskluzivitātes nosacījums ietekmēja to, vai daži ierīču ražotāji un mobilo tīklu operatori iepriekš instalēja konkurējošus meklēšanas pakalpojumus.

image EN

Konteksts

Sīkāku informāciju skatīt faktu lapā.

Šī izmeklēšana ir patstāvīga un nošķirta no Komisijas pašreiz saskaņā ar ES pretmonopola noteikumiem veiktās oficiālās izmeklēšanas attiecībā uz citiem uzņēmuma Google rīcības aspektiem EEZ, tostarp attiecībā uz labvēlīgākiem nosacījumiem, ko Google savos vispārējās meklēšanas rezultātos piemēro citiem saviem specializētajiem meklēšanas pakalpojumiem, bažām attiecībā uz konkurentu tīmekļa satura kopēšanu (tā saukto "rasmošanu" ("scraping")), reklāmu ekskluzivitāti un reklāmdevējiem piemērotiem nepamatotiem ierobežojumiem.

Pamatfakti par procedūru

Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102. pantu ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot dominējošu stāvokli, ja tādējādi tiek ietekmēta tirdzniecība vai tiek izskausta vai ierobežota konkurence. Šā noteikuma īstenošana ir definēta Pretmonopola regulā (Padomes Regula Nr. 1/2003), kuru var piemērot Komisija un ES dalībvalstu konkurences iestādes.

Šodien Komisija pieņēma lēmumu uzsākt procedūru Google Android izmeklēšanā arī pret uzņēmumu Alphabet Inc., kas ir uzņēmuma Google mātesuzņēmums un tika izveidots pēc prasības celšanas pret uzņēmumu Google. Iepriekš apkopotais iebildumu paziņojums ir adresēts gan uzņēmumam Google, gan uzņēmumam Alphabet Inc.

Iebildumu paziņojums ir oficiāls posms Komisijas izmeklēšanā par iespējamiem ES pretmonopola noteikumu pārkāpumiem. Komisija rakstiski informē attiecīgās puses par iebildumiem, kas vērsti pret tām. Puses var pārbaudīt Komisijas izmeklēšanas lietas materiālos iekļautos dokumentus, atbildēt rakstveidā un pieprasīt mutvārdu uzklausīšanu nolūkā sniegt savus komentārus par attiecīgo lietu Komisijas un dalībvalstu konkurences iestāžu pārstāvju klātbūtnē. Iebildumu paziņojuma nosūtīšana neskar izmeklēšanas rezultātu, jo Komisija pieņem galīgo lēmumu tikai pēc tam, kad lietas dalībnieki ir izmantojuši savas tiesības uz aizstāvību.

Tiesību aktos nav noteikts termiņš, kurā Komisijai ir jāpabeidz pretmonopola izmeklēšana par rīcību, kas vērsta pret konkurenci. Pretmonopola izmeklēšanas ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp lietas sarežģītības, no tā, kādā apmērā attiecīgais uzņēmums sadarbojas ar Komisiju, un tiesību uz aizstāvību īstenošanas.

Plašāka informācija ir pieejama Komisijas Konkurences ĢD tīmekļa vietnē, publiskajā lietu reģistrā ar lietas numuru 40099.

IP/16/1492

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos