Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio osoittaa Googlelle väitetiedoksiannon Android-käyttöjärjestelmästä ja -sovelluksista

Bryssel 20. huhtikuuta 2016

Euroopan komissio on tiedottanut Googlelle alustavasta arviostaan, jonka mukaan yritys on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä ja käyttänyt hyväkseen määräävää markkina-asemansa asettamalla rajoituksia Android-laitteiden valmistajille ja matkaviestinverkko-operaattoreille.

Komissio arvioi alustavasti, että Google on toteuttanut mobiililaitteissaan strategiaa, jolla se on pyrkinyt säilyttämään hallitsevan asemansa yleisissä verkkohauissa ja vahvistamaan sitä entisestään. Tämä tarkoittaa, että Googlen hakukone asennetaan valmiiksi valtaosaan Euroopassa myytävistä Android-laitteista ja asetetaan oletusarvoiseksi tai ainoaksi hakupalveluksi. Vaikuttaa siltä, että näiden liiketapojen vuoksi kilpailevat hakukoneet eivät pääse markkinoille muiden mobiiliselainten ja käyttöjärjestelmien kautta. Tämä myös haittaa kuluttajia, kun kilpailu tukahtuu ja innovointi koko mobiilialalla vähenee.

Komissio esittää näitä kysymyksiä väitetiedoksiannossa, joka on osoitettu Googlelle ja sen emoyritykselle Alphabetille. Väitetiedoksiannon toimittaminen ei kuitenkaan ennakoi tutkinnan lopullista tulosta.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaarin Margarethe Vestagerin mukaan kilpailukykyinen mobiili-internet on yhä tärkeämpi Euroopan kuluttajille ja yrityksille.”Komissio on todennut tähänastisessa tutkimuksessaan, että Googlen toiminta vie kuluttajilta laajan mobiilisovellusten ja -palvelujen valikoiman, haittaa muiden toimijoiden innovointia ja rikkoo siten EU:n kilpailusääntöjä. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin Euroopassa toimiviin yrityksiin. Googlella on nyt mahdollisuus vastata komission esittämiin kysymyksiin”, Vestager sanoo.

Älypuhelinten ja tablettien osuus koko internetliikenteestä on yli puolet, ja osuuden odotetaan kasvavan edelleen. Noin 80 prosentissa Euroopan ja maailman mobiililaitteista on käyttöjärjestelmänä Android, jonka Google on kehittänyt. Google myy Androidin lisenssejä muille mobiililaitteiden valmistajille.

Komissio aloitti huhtikuussa 2015 menettelyn Googlen toiminnasta Android-käyttöjärjestelmän ja -sovellusten suhteen. Komissio katsoo tässä vaiheessa, että Googlella on määräävä markkina-asema yleisten verkkohakupalvelujen, mobiilien älylaitteiden lisensoitavien käyttöjärjestelmien ja Android-käyttöjärjestelmän sovelluskauppojen markkinoilla. Googlella on kaikilla näillä markkinoilla yleisesti yli 90-prosenttinen markkinaosuus Euroopan talousalueella.

Komissio toteaa tämänpäiväisessä väitetiedoksiannossa, että Google on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä

  • edellyttämällä, että valmistajat asentavat Googlen hakukoneen ja Chrome-selaimen laitteisiin ennalta ja asettavat Googlen hakukoneen oletushakupalveluksi, jotta ne saavat lisenssin tiettyihin Googlen sovelluksiin

  • estämällä valmistajia myymästä mobiililaitteita, joissa käytetään Androidin avoimeen lähdekoodiin perustuvia kilpailevia käyttöjärjestelmiä

  • tarjoamalla valmistajille ja matkaviestinverkko-operaattoreille taloudellisia kannustimia sillä edellytyksellä, että ne asentavat ainoastaan Googlen hakukoneen laitteisiinsa.

Komissio uskoo, että nämä liiketavat saattavat johtaa siihen, että Googlen hakukoneen määräävä markkina-asema vahvistuu yleisissä verkkohakupalveluissa. Se epäilee myös, että Google vaikuttaa näillä toimintatavoilla kilpailevien mobiiliselainten kykyyn kilpailla Google Chromen kanssa ja estää siten Androidin avoimeen lähdekoodiin perustuvien käyttöjärjestelmien kehittämistä ja heikentää niiden mahdollisuuksia kehittää uusia sovelluksia ja palveluja.

Komission alustavan arvion mukaan tämä vahingoittaa lopulta kuluttajia, sillä näiden käytettävissä oleva valikoima kaventuu ja innovointi tukahtuu.

Komission epäilyt

Googlen omien sovellusten lisensointi

Komission tutkinta osoitti, että Android-käyttöjärjestelmää käyttävien laitteiden valmistajille on kaupallisesti tärkeää asentaa laitteisiin Play Store, joka on Googlen Android-sovelluskauppa. Google on asettanut Android-laitteiden valmistajien kanssa tekemissään sopimuksissa Play Storen lisensoinnin edellytykseksi sen, että laitteisiin asennetaan ja asetetaan oletushakupalveluksi Googlen hakukone. Tämän vuoksi kilpailevat hakukoneet eivät voi päästä oletussovelluksiksi suurimmassa osassa Euroopan talousalueella myytävistä laitteista. Valmistajilla ei myöskään ole enää yhtä paljon kannustimia asentaa kilpailevia hakukonesovelluksia eikä kuluttajilla ole syytä ladata niitä.

Google on myös edellyttänyt valmistajien kanssa tekemissään sopimuksissa, että laitteisiin asennetaan sen Chrome-mobiiliselain vastineeksi Play Storen tai Googlen hakukoneen lisenssistä. Näin Google on myös varmistanut, että sen mobiiliselain on valmiiksi asennettuna selvästi suurimpaan osaan Euroopan talousalueella myytävistä laitteista. Selaimet ovat tärkeä tulopiste hakukyselyille mobiililaitteissa. Koska kilpailevien selainten asentaminen ja lataaminen ei enää kannata, kilpailuun sekä mobiiliselainten että yleisten hakujen markkinoilla on vaikutettu haitallisesti.

Fragmentoitumisen ehkäiseminen

Android on avoimen lähdekoodin järjestelmä eli kuka tahansa voi käyttää ja kehittää sitä mobiilialustan luomiseksi (nk. Android-haara). Jos valmistaja kuitenkin haluaa asentaa laitteisiinsa Googlen omia sovelluksia, esimerkiksi Play Storen ja Googlen hakukoneen, Google edellyttää siltä fragmentoitumista ehkäisevän sopimuksen tekemistä. Tällaisella sopimuksella valmistaja sitoutuu olemaan myymättä laitteita, joissa käytetään Android-haaroja.

Googlen toiminnalla on suoraa vaikutusta kuluttajiin, sillä se estää näitä käyttämästä innovatiivisia älylaitteita, jotka perustuvat vaihtoehtoisiin ja mahdollisesti aiempaa parempiin Android-käyttöjärjestelmän versioihin. Komissio on esimerkiksi saanut näyttöä siitä, että Googlen toimet ovat estäneet valmistajia myymästä sellaiseen kilpailevaan Android-haaraan perustuvia mobiililaitteita, josta on mahdollista muodostua Googlen Android-käyttöjärjestelmälle uskottava vaihtoehto. Google on näin toimiessaan vienyt myös kilpailijoiltaan mahdollisuuden ottaa käyttöön sovelluksia ja palveluja, erityisesti yleisiä hakupalveluja, jotka voisivat olla asennettuina Android-haaran laitteisiin.

Yksinoikeus

Google on myöntänyt joillekin suurimmille älypuhelinten ja tablettien valmistajille sekä matkaviestinverkko-operaattoreille taloudellisia kannustimia vastineeksi siitä, että ne asentavat ainoastaan Googlen hakukoneen laitteisiinsa.

Google on näin kaventanut valmistajien ja operaattoreiden kannustimia asentaa markkinoimiinsa laitteisiin kilpailevia hakupalveluja. Komissiolla on näyttöä siitä, että yksinomaisuuden edellytys on vaikuttanut laitteiden valmistajiin ja matkaviestinverkko-operaattoreihin sen suhteen, onko laitteisiin asennettu kilpailevia hakupalveluja.

image EN

Tausta

Lisätietoja esitetään tietosivulla.

Tämä tutkinta on erillään komission meneillään olevasta muodollisesta kilpailuoikeudellisesta tutkintamenettelystä, joka koskee muita Googlen toimintaan Euroopan talousalueella liittyviä näkökohtia. Näitä ovat muun muassa muiden erikoistuneiden hakupalveluiden suosiminen Googlen omissa muissa yleisissä hakupalveluissa, kilpailijoiden verkkosisällön kopiointi (”scraping”), yksinoikeuden vaatiminen mainontaan ja mainostajille asetetut perusteettomat rajoitukset.

Menettelyn tausta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklassa kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, joka voi vaikuttaa kauppaan ja estää tai rajoittaa kilpailua. Tämän määräyksen täytäntöönpanosta säädetään kilpailusääntöjen soveltamista koskevassa asetuksessa (neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003), jota voivat soveltaa sekä komissio että EU-maiden kansalliset kilpailuviranomaiset.

Komissio antoi tänään päätöksen aloittaa Googlen Android-tutkinnassa oikeustoimet myös Googlen emoyhtiötä Alphabet Inc:iä vastaan. Alphabet perustettiin vasta sen jälkeen kun toimet Googlea vastaan oli aloitettu. Edellä esitetty väitetiedoksianto on osoitettu sekä Googlelle että Alphabetille.

Väitetiedoksiannon antaminen on virallinen menettelyvaihe EU:n kilpailusääntöjen rikkomisepäilyjen tutkinnassa. Komissio ilmoittaa tutkinnan kohteille kirjallisesti niitä vastaan esitetyistä väitteistä. Yritykset, joille väitetiedoksianto on osoitettu, voivat tutustua komission tutkinta-aineistoon, antaa väitteisiin kirjallisen vastineensa ja pyytää suullista kuulemista esittääkseen huomautuksensa asiasta komission edustajille ja kansallisille kilpailuviranomaisille. Väitetiedoksiannon lähettäminen ei ennakoi tutkinnan lopullista tulosta, sillä komissio tekee lopullisen päätöksensä vasta sen jälkeen, kun yritykset ovat käyttäneet oikeuttaan puolustautua.

Tutkinnan loppuun saattamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Kilpailusääntöjen rikkomista koskevan tutkinnan kesto riippuu monista tekijöistä. Niihin kuuluvat asian monimutkaisuus, missä laajuudessa tutkinnan kohteena oleva yritys on valmis tekemään yhteistyötä komission kanssa ja missä määrin se käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Lisätietoja komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla, julkisessa asiarekisterissä numerolla 40099.

IP/16/1492

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos