Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon saadab ettevõtjale Google vastuväited Android-opsüsteemi ja -rakenduste kohta

Brüssel, 20. aprill 2016

Euroopa Komisjon on teatanud Google'ile oma esialgse seisukoha, et ettevõtja on ELi konkurentsieeskirju rikkudes ära kasutanud oma valitsevat seisundit turul, kehtestades piirangud Android-seadmete tootjatele ja mobiilsideoperaatoritele.

Euroopa Komisjoni esialgne seisukoht on, et Google on rakendanud mobiilseadmete suhtes strateegiat säilitada ja tugevdada oma valitsevat seisundit üldiste internetiotsingute valdkonnas. Esiteks on tulemuseks see, et Euroopas müüdavatest Android-seadmetest enamikku on eelpaigaldatud ja vaiketeenusena või ainsaks otsingumootoriks seadistatud Google'i oma. Teiseks ilmneb, et sellise äritegevuse tõttu ei pääse muud otsingumootorid turule konkureerivate mobiilibrauserite ja opsüsteemide kaudu. Lisaks tundub, et see kahjustab tarbijaid, takistades konkurentsi ja piirates innovatsiooni mobiilsideturul laiemalt.

Komisjoni mured on esitatud ettevõtjale Google ja tema emaettevõtjale Alphabet saadetavates vastuväidetes. Vastuväidete saatmine ei mõjuta uurimistulemusi.

Konkurentsipoliitika eest vastutava voliniku Margrethe Vestageri sõnul muutub konkurentsivõimeline mobiilse interneti turg Euroopa tarbijate ja ettevõtluse jaoks iga päevaga üha olulisemaks. „Senistele uurimistele tuginedes võib väita, et Google' tegevus ei võimalda tarbijatel kasutada laialdasemat valikut mobiilirakendusi ja -teenuseid, takistab teiste osaliste innovatsioonitegevust ja rikub ELi konkurentsieeskirju. Need eeskirjad kehtivad kõikide Euroopas aktiivselt tegutsevate äriühingute suhtes. Nüüd on Google'il võimalus reageerida komisjoni muredele."

Nutitelefonide ja tahvelarvutite osakaal kogu maailma internetiühenduses on üle poole ja tulevikus peaks see eelduste kohaselt veelgi suurenema. Euroopas ja kogu maailmas kasutusel olevatest mobiilsetest nutiseadmetest ligikaudu 80% kasutab Google'is mobiiltelefonide jaoks väljatöötatud opsüsteemi Android. Google litsentsib oma mobiiltelefoni opsüsteemi Android kolmandatest osapooltest mobiilseadmetootjatele.

Aprillis 2015 algatas Euroopa Komisjon Google'i suhtes menetluse seoses tema tegevusega Android-süsteemi ja -rakenduste kasutamisel. Praegusel etapil leiab komisjon, et Google'il on valitsev seisund üldiste internetiotsingu teenuste turul, luba vajavate nutitelefonide opsüsteemide turul ja mobiiltelefoni opsüsteemi Android äpipoodide turul. Kõikidel nimetatud turgudel Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) on Google'i osakaal üle 90%.

Täna esitatud vastuväidetes väidab komisjon, et Google on rikkunud ELi konkurentsieeskirju järgmiselt:

  • ta nõuab tootjatelt seadmesse Google'i otsingumootori ja Chrome-brauseri eelpaigaldamist ja Google'i otsingumootori seadistamist vaiketeenusena, selleks et saada luba kasutada teatavaid Google'i rakendusi;

  • ta takistab tootjaid müümast nutiseadmeid, milles kasutatakse Androidi avatud lähtekoodil põhinevaid konkureerivaid opsüsteeme;

  • ta stimuleerib rahaliselt tootjaid ja mobiilsideoperaatoreid, kui nad eelpaigaldavad oma seadmetesse üksnes Google'i otsingumootori.

Komisjoni arvates võib sellise äritegevuse tõttu tugevneda Google'i otsingumootori valitsev seisund üldiste internetiotsingu teenuste turul. Komisjonile teeb muret ka asjaolu, et selline äritegevus halvendab teiste mobiilibrauserite võimalusi konkureerida Google Chrome'iga ja takistab Androidi avatud lähtekoodil põhinevate opsüsteemide arendamist ning vähendab selliste süsteemide pakutavaid võimalusi uute rakenduste ja teenuste väljatöötamisel.

Komisjoni esialgse arvamuse kohaselt on selline tegevus kahjulik tarbijate jaoks, sest neile pakutav tootevalik ei ole võimalikult suur, samuti pärsib see innovatsiooni.

Komisjoni mured

Google'i rakendustele kasutusloa saamine

Komisjoni uurimisest selgus, et Android-opsüsteemil põhinevate seadmete tootjate äritegevuse seisukohast on oluline eelpaigaldada neisse seadmetesse Google'i Android-äpipood Play Store. Tootjatega sõlmitud lepingutes on Google seadnud Android-seadmetes kasutatavale Play Store'ile loa saamise eeltingimuseks selle, et Google'i otsingumootor peab olema eelpaigaldatud vaiketeenusena. Seetõttu ei ole võimalik enamikku EMPs müüdavatesse seadmetesse vaiketeenusena seadistada konkureerivaid otsingumootoreid. Samuti on selle tulemusena vähenenud tootjate huvi eelpaigaldada konkureerivaid otsingurakendusi ja tarbijate huvi neid alla laadida.

Tootjatega sõlmitud lepingutes on Google nõudnud Play Store'ile või Google'i otsingumootorile kasutusloa andmise eest mobiilibrauseri Chrome eelpaigaldamist. Niimoodi on Google taganud selle, et enamikku EMPs müüdavatesse seadmetesse on vaiketeenusena eelpaigaldatud tema mobiilibrauser. Brauseritel on tähtis roll mobiilipäringute tegemisel. Seetõttu ei ole tootjad huvitatud teiste konkureerivate brauserirakenduste eelpaigaldamisest ja tarbijatel puudub huvi neid rakendusi alla laadida, mistõttu on konkurents mobiilibrauserite ja üldiste otsingumootorite turul tugevasti häiritud.

Killustatuse vältimine

Android on avatud lähtekoodiga süsteem, s.t et igaüks võib seda vabalt kasutada ja arendada seda edasi mõne uue mobiiltelefonide opsüsteemi (nn Android-fork) loomiseks. Kui aga tootja soovib mõnda oma tootesse eelpaigaldada Google'i rakendusi, nt Play Store'i ja Google'i otsingumootori, peab ta Google'i nõudel sõlmima nn killustatuse vältimise lepingu (Anti-Fragmentation Agreement), mille kohaselt ei tohi ta müüa seadmeid, mis kasutavad mõnda sellist uut Android-süsteemil põhinevat (Android-fork) süsteemi.

Google'i tegevus mõjutab otseselt tarbijaid, kuna neil puudub võimalus kasutada selliseid uuenduslikke nutiseadmeid, mis põhinevad mõnel teistsugusel, võib-olla veelgi täiustatumal Android-opsüsteemi versioonil. Näiteks on komisjoni käsutuses tõendusmaterjal selle kohta, et Google'i tegevuse tõttu ei müü tootjad nutiseadmeid, mis põhinevad mõnel konkureerival Android-süsteemi alusel edasi arendatud opsüsteemil, millest võiks saada Google'i Android-süsteemile tõsiselt võetav konkurent. Sellega on Google välistanud ka võimaluse, et konkurendid töötavad välja rakendusi ja teenuseid, eelkõige üldisi otsinguteenuseid, mida saaks eelpaigaldada Android-süsteemil põhinevasse opsüsteemi.

Ainuõigus

Google on suures mahus rahaliselt stimuleerinud mõnda suurimat nutitelefoni- ja tahvelarvutitootjat ning mobiilsideoperaatorit, tingimusel et nad eelpaigaldavad oma seadmetesse üksnes Google'i otsingumootori.

Sedasi on ta vähendanud tootjate ja operaatorite huvi eelpaigalada turustatavatesse seadmetesse muid konkureerivaid otsinguteenuseid. Komisjonil on tõendusmaterjali selle kohta, et selline ainuvarustustingimus on mõjutanud seda, kas teatavad seadmetootjad ja mobiilsideoperaatorid on konkureerivaid otsingusüsteeme eelpaigaldanud või mitte.

image EN

Taustteave

Lisateavet saab teabelehelt.

Kõnealune uurimine on eraldiseisev ja lahus komisjonis pooleli olevast ametlikust uurimismenetlusest, mida teostatakse ELi konkurentsieeskirjade alusel ning mis on seotud muude aspektidega Google’i tegevuses Euroopa Majanduspiirkonnas, sealhulgas Google’i-poolse sooduskohtlemisega seoses muude spetsiaalsete otsinguteenustega üldotsingu lehekülgedel, samuti uuritakse konkurentide veebisisu kopeerimist (scraping), eksklusiivsust propageerivat reklaami ja reklaamiettevõtjatele kehtestatud põhjendamatuid piiranguid.

Menetluse taust

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 kohaselt ei tohi turgu valitsevat seisundit ära kasutada, kuna sellega võidakse kahjustada kauplemist ja takistada või piirata konkurentsi. Selle sätte rakendamine on määratletud konkurentsimääruses (nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003), mida võivad kohaldada komisjon ja ELi liikmesriikide konkurentsiasutused.

Täna võttis komisjon vastu otsuse algatada menetlus Google'i Android-teemalises uurimises ka Google'i emaettevõtja Alphabet Inc. suhtes, mis loodi pärast menetluse algatamist Google'i suhtes. Eespool kokkuvõtlikult esitatud vastuväited on adresseeritud nii Google'ile kui ka tema emaettevõtjale Alphabet Inc.

Vastuväidete esitamine on ametlik samm komisjoni uurimismenetluses võimalike konkurentsieeskirjade rikkumise kohta. Komisjon teavitab asjaosalisi kirjalikult nende kohta esitatud vastuväidetest. Adressaatidel on võimalik tutvuda komisjoni uurimistoimikus sisalduvate dokumentidega, vastata kirjalikult ja taotleda suulist ärakuulamist, et esitada komisjonile ja liikmesriikide konkurentsiasutuste esindajatele juhtumi kohta oma märkused. Vastuväidete saatmine ei mõjuta uurimistulemusi, kuna komisjon teeb lõpliku otsuse alles pärast seda, kui asjaosalised on kasutanud oma kaitseõigusi.

Komisjonil puudub õiguslik tähtaeg, mille jooksul viia lõpule konkurentsieeskirjade rikkumise uurimine seoses konkurentsivastase tegevusega. Konkurentsieeskirjade rikkumise uurimise kestus sõltub mitmest tegurist, sealhulgas juhtumi keerukusest, sellest, kuivõrd teeb asjaomane ettevõtja komisjoniga koostööd, ning kaitseõiguste rakendamisest.

Lisateave juhtumi kohta on saadaval komisjoni konkurentsipoliitika veebisaidil avalikus registris numbri 40099 all.

IP/16/1492

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos