Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Konkurrence: Kommissionen sender klagepunktsmeddelelser til Google om Android styresystem og applikationer

Bruxelles, den 20. april 2016

Kommissionen har underrettet Google om, at den foreløbig er af den opfattelse, at selskabet, i strid med EU's konkurrenceregler, har misbrugt sin dominerende stilling ved at indføre restriktioner for producenter af Android-enheder og mobilnetoperatører.

Det er Kommissionens foreløbige synspunkt, at Google har iværksat en strategi angående mobile enheder, som sigter efter at bevare og styrke virksomhedens dominerende stilling inden for almindelige internetsøgninger. For det første har denne praksis ført til, at Google Search er forudinstalleret og gjort til den foretrukne eller eneste søgetjeneste på et stort flertal af de Android-enheder, der sælges i Europa. For det andet lader denne praksis til at udelukke muligheder, der giver konkurrerende søgemaskiner adgang til markedet via konkurrerende mobile browsere og styresystemer. Denne praksis synes også at skade forbrugerne ved at kvæle konkurrencen og begrænse innovationen inden for store dele af området for mobile enheder.

Kommissionens bekymringer er skitseret i en klagepunktsmeddelelse rettet til Google og moderselskabet, Alphabet. Fremsendelsen af en klagepunktsmeddelelse har ikke indflydelse på undersøgelsens slutresultat.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager siger: "En konkurrencedygtig sektor for mobilt internet bliver stadig vigtigere for forbrugere og virksomheder i Europa. På baggrund af vores undersøgelse er det foreløbig vores opfattelse, at Googles adfærdfratager forbrugerne et bredere udvalg af mobilapplikationer og -tjenester og hindrer andre aktører i at innovere. Det er i strid med EU's konkurrenceregler. Disse regler gælder alle virksomheder, som er aktive i Europa. Google har nu mulighed for at svare på Kommissionens bekymringer."

Smartphones og tablets tegner sig for mere end halvdelen af den samlede internettrafik på verdensplan, og det tal forventes at blive endnu større. Både på europæisk og globalt plan anvender omkring 80 % af alle smartphones Android, som er det mobile styresystem, der er udviklet af Google. Google licenserer sit styresystem Android til tredjepartsproducenter af smartphones og tablets.

I april 2015 indledte Kommissionen en undersøgelse af Googles adfærd inden for Android-styresystemet og applikationer. På nuværende tidspunkt mener Kommissionen, at Google har en dominerende stilling på markedet for internetsøgetjenester, intelligente mobile styresystemer med licens og applikationsbutikker til mobilstyresystemet Android. Google har på hvert af disse markedsområder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) generelt markedsandele på over 90 %.

I dagens klagepunktsmeddelelse hævder Kommissionen, at Google har overtrådt EU's konkurrenceregler ved:

  • at kræve, at producenter forudinstallerer Google Search og Googles browser Chrome, og pålægger dem at gøre Google Search til standardsøgetjeneste på deres enheder som betingelse for at give licens til visse af Googles patentbeskyttede applikationer.

  • at forhindre producenter i at sælge smartphones og tablets, der anvender konkurrerende styresystemer, som er baseret på Androids åbne kildekode

  • at give finansielle incitamenter til producenter og mobilnetoperatører på betingelse af, at de udelukkende forudinstallerer Google Search på deres enheder.

Kommissionen mener, at denne forretningspraksis kan føre til en yderligere konsolidering af den dominerende stilling, som Google Search har inden for internetsøgetjenester. Den er også bekymret for, at denne praksis påvirker konkurrerende mobile browseres evne til at konkurrere med Google Chrome, og at den hindrer udviklingen af styresystemer baseret på Androids åbne kildekode og de muligheder, som disse ville medføre med hensyn til udvikling af nye applikationer og tjenester.

Denne adfærd skader ifølge Kommissionens foreløbige holdning i sidste ende forbrugerne, fordi den begrænser udvalget og kvæler innovationen.

 

Kommissionens bekymringer

Licensering af Googles patentbeskyttede applikationer

Kommissionens undersøgelse viser, at det er kommercielt vigtigt for producenter af enheder, der anvender Android-styresystemet, at forudinstallere Play Store, som er Googles applikationsbutik til Android. I sine kontrakter med producenterne har Google gjort licensering af Play Store på Android-enheder betinget af, at Google Search er forudinstalleret og gjort til standardsøgetjeneste. Som følge heraf er det på størstedelen af de enheder, der sælges i EØS, ikke muligt for konkurrerende søgemaskiner at blive den foretrukne søgetjeneste. Dette har også reduceret producenternes incitament til at forudinstallere konkurrerende søgeapplikationer samt forbrugernes incitament til at downloade disse applikationer.

På lignende vis kræver Google i sine kontrakter med producenterne også forudinstallation af sin mobile browser Chrome til gengæld for licensering af Play Store eller Google Search. Google har derved sikret sig, at virksomhedens mobile browser er forudinstalleret på langt størstedelen af de enheder, der sælges i EØS. Browsere udgør en vigtig indgang til søgninger på mobile enheder. Således er konkurrencen inden for såvel mobile browsere som generelle søgninger blevet påvirket negativt af en begrænsning af producenternes incitament til at forudinstallere konkurrerende browserapplikationer og forbrugernes incitament til at downloade disse applikationer.

Antifragmentering

Android er et open source-system, hvilket betyder, at det kan anvendes og udvikles frit af alle med henblik på at skabe et modificeret mobilt styresystem (en såkaldt "Android fork"). Hvis en producent ønsker at forudinstallere Googles patentbeskyttede applikationer, herunder Google Play Store og Google Search, på nogle af sine enheder, så kræver Google, at producenten indgår en "antifragmenteringsaftale", der forpligter producenten til at afstå fra at sælge enheder, der kører på Android forks.

Googles adfærd påvirker forbrugerne direkte, idet de nægtes adgang til smartphones og tablets baseret på alternative og potentielt bedre versioner af Android-styresystemet. Kommissionen har f.eks. fundet dokumentation for, at Googles adfærd har hindret producenter i at sælge mobile enheder, som var baseret på en konkurrerende Android fork, der havde potentiale til at blive et troværdigt alternativ til Googles Android-styresystem. Med denne adfærd har Google også blokeret en vigtig kanal, igennem hvilken virksomhedens konkurrenter kunne lancere applikationer og tjenester, især generelle søgetjenester, som kunne forudinstalleres på Android forks.

Eneret

Google har ydet betydelige finansielle incitamenter til nogle af de største producenter af smartphones og tablets samt mobilnetoperatører på betingelse af, at de udelukkende forudinstallerer Google Search på deres enheder.

Google har derved reduceret producenternes og mobilnetoperatørernes incitamenter til at forudinstallere konkurrerende søgetjenester på de enheder, de sælger. Kommissionen har dokumentation for, at eksklusivitetsbetingelsen har haft indflydelse på, hvorvidt visse producenter og mobilnetoperatører har forudinstalleret konkurrerende søgetjenester.

image EN

Baggrund

For nærmere oplysninger henvises til faktaark.

Denne undersøgelse er uafhængig af Kommissionens igangværende formelle undersøgelse i henhold til EU's konkurrenceregler af andre aspekter af Googles adfærd i EØS, herunder af Googles gunstige behandling af sine andre specialiserede søgetjenester i sine generelle søgeresultater, bekymringer med hensyn til kopiering af konkurrenters webindhold (kendt som "scraping"), eneret til markedsføring og uretmæssige begrænsninger af annoncører.

Proceduremæssig baggrund

Artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forbyder misbrug af en dominerende stilling, der kan påvirke samhandelen og forhindre eller begrænse konkurrencen. Gennemførelsen af denne bestemmelse er defineret i konkurrencereglerne (Rådets forordning nr. 1/2003), som kan anvendes af Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder i EU's medlemsstater.

Kommissionen har i dag truffet afgørelse om også at indlede en procedure i undersøgelsen af Google Android mod Alphabet Inc, Googles moderselskab, som blev oprettet efter at overtrædelsesproceduren mod Google var blevet indledt. Meddelelsen af klagepunkter, der er sammenfattet ovenfor, er både rettet til Google og Alphabet Inc.

En klagepunktsmeddelelse er et formelt skridt i Kommissionens undersøgelser af formodede overtrædelser af EU's konkurrenceregler. Kommissionen meddeler skriftligt de berørte parter de klagepunkter, der er fremført mod dem. Adressaterne kan gennemgå dokumenterne i Kommissionens sagsakter, svare skriftligt og anmode om en mundtlig høring for at fremsætte deres bemærkninger til sagen for repræsentanter for Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder. Fremsendelse af en klagepunktsmeddelelse foregriber ikke udfaldet af undersøgelsen, idet Kommissionen først træffer en endelig beslutning, efter at parterne har udøvet deres ret til forsvar.

Der er ingen lovfæstet tidsfrist for, hvornår Kommissionen skal være færdig med undersøgelser af konkurrencebegrænsende adfærd. Varigheden af en undersøgelse af, om der er sket overtrædelse af konkurrencereglerne, afhænger af en række faktorer, herunder hvor kompliceret sagen er, i hvilken grad den pågældende virksomhed samarbejder med Kommissionen og udøvelse af retten til forsvar.

Der findes yderligere oplysninger i det offentlige sagsregister under sagsnummer 40099 på Kommissionens websted for konkurrence.

IP/16/1492

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos