Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-medel till forskning ger skjuts åt spetskompetens och konkurrenskraft

Bryssel den 25 januari 2016

De EU-medel som satsades på forskning och innovation 2007–2013 har stärkt den vetenskapliga spetskompetensen i Europa och höjt konkurrenskraften genom att näringslivet fått bättre innovationsförmåga.

Det här är några av de viktigaste slutsatserna av den utvärdering av EU:s sjunde ramprogram som EU-kommissionen publicerar i dag.

EU:s forskningsprogram 2007–2013 har utvärderats av en oberoende grupp experter som granskat programmets betydelse för ekonomi och samhälle. Utvärderingen har utmynnat i rekommendationer som kommer att beaktas i Horisont 2020, det nya EU-programmet för finansiering av forskning och innovation.

– Oberoende experter har bekräftat att våra satsningar på forskning och innovation bidrar till vetenskap på toppnivå och förbättrar människors välbefinnande i EU. Vi tar nu avstamp i de erfarenheter vi fått för att göra EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 enklare, effektivare och mer inriktat på innovativa lösningar som gynnar både samhället och ekonomin, säger Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation.

Utvärderingen av det sjunde ramprogrammet visar att de 55 miljarder euro som investerades i forskning och innovation i EU under sjuårsperioden har varit mycket attraktiva för aktörer i den privata sektorn, bland dem ett rekordstort antal små och medelstora företag, vilket bidragit till att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft. Inom programmet inrättades också fem gemensamma teknikinitiativ på viktiga områden som innovativa läkemedel samt bränsleceller och vätgasdrift.

 Det rekordstora antalet deltagare och finansierade projekt har också bidragit starkt till att förbättra spetskompetensen. Sjunde ramprogrammet har hittills utmynnat i fler än 170 000 publikationer, och 54 % av alla vetenskapliga fackgranskade publikationer som gavs ut under ramprogrammet är tillgängliga på nätet.

Utvärderingen visade dessutom att ramprogrammet avsevärt bidragit till att skapa tillväxt och jobb i EU. Experter förutspår att de investeringar som gjorts genom ramprogrammet kan generera en ekonomisk tillväxt på omkring 20 miljarder euro per år under 25 år, vilket betyder att de direkta och indirekta ekonomiska effekterna uppgår till totalt 500 miljarder euro. Programmet kommer dessutom att ge upphov till uppskattningsvis 130 000 forskarjobb per år under en tioårsperiod och till 160 000 nya jobb per år under tjugofem år.

Slutsatser

Utvärderingen tar inte bara fasta på framgångarna, utan pekar också på de problem som måste lösas för att de medel EU investerar i forskning och innovation ska få största möjliga genomslagskraft i framtiden. Många av de problem som påtalades har redan lösts inför Horisont 2020, t.ex. mindre byråkrati och mer flexibel finansiering, bättre integrering av de olika delarna i programmet och ökade synergieffekter med annan finansiering av forskning och innovation. Fler rekommendationer kommer att beaktas när programmet ses över.

Kommissionen kommer att presentera resultaten av utvärderingen samt sina åtgärder till följd av expertgruppens rekommendationer vid det informella mötet mellan EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor i Amsterdam den 27 januari samt i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) den 28 januari.

Bakgrund

EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (FP7) löpte 2007–2013. Ramprogrammet var uppbyggt kring fyra särskilda program för stöd till gränsöverskridande forskningssamarbete, forskardriven forskning, forskares karriärutveckling, utbildning och rörlighet samt en bättre forskningsinfrastruktur i EU.

Programmets budget på sammanlagt 55 miljarder euro fördelades enligt följande:

  • 82 % (45 miljarder euro) ut genom öppna ansökningsomgångar inom de fyra särskilda programmen (Samarbete 28,7 miljarder euro, Idéer 7,7 miljarder euro, Människor 4,8 miljarder euro och Kapacitet 3,8 miljarder euro).
  • 18 % av medlen gick till Euratom, Gemensamma forskningscentrumets direkta åtgärder, den internationella termonukleära experimentreaktorn Iter, finansieringsinstrumentet för riskdelning samt till administrativa utgifter.

Uppföljaren till sjunde ramprogrammet är Horisont 2020, som löper från 2014 till 2020. Genom Horisont 2020 kommer 77 miljarder euro att anslås till forskning och innovation. Jämfört med sjunde ramprogrammet är det en ökning med nästan 40 % i löpande priser.

Mer information:

MEMO/16/146

 IP/16/145

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar