Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Ziņojuma secinājums – ES finansējums pētniecībai veicina zinātnisko izcilību un konkurētspēju

Briselē, 2016. gada 25. janvārī

Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā no ES budžeta laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ir krietni uzlabojuši zinātnisko izcilību Eiropā un stiprinājuši tās konkurētspēju, uzlabojot nozares inovācijas spējas.

Šie ir daži no galvenajiem secinājumiem Eiropas Komisijas šodien publicētajā novērtējumā par ES Septīto pamatprogrammu (7. PP).

ES pētniecības finansējuma programmas 2007. līdz 2013. gadam jeb Septītās pamatprogrammas ex-post novērtējumu veica augsta līmeņa ekspertu neatkarīga grupa, kura analizēja programmas ekonomisko un sociālo ietekmi. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija ir arī atlasījusi ieteikumus, kuri jāintegrē pašreizējā ES pētniecības un inovāciju finansēšanas programmā „Apvārsnis 2020”.

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs norādīja: "Neatkarīgi eksperti ir apliecinājuši, ka mūsu ieguldījumi pētniecībā un inovācijā atbalsta pasaules līmeņa zinātni un uzlabo iedzīvotāju labklājību. Mēs izmantojam gūto pieredzi, lai turpinātu uzlabot jauno ES pētniecības un inovācijas finansēšanas programmu “Apvārsnis 2020” un lai padarītu to vienkāršāku, efektīvāku un vairāk vērstu uz novatorisku risinājumu meklēšanu, kuri sniegtu labumu mūsu sabiedrībai un ekonomikai.”

Septītās pamatprogrammas ex-post novērtējums liecina, ka 7 gadu laikā ES pētniecībā un inovācijā ieguldītie 55 miljardi eiro ir izrādījušies ļoti pievilcīgi privātā sektora dalībniekiem, tostarp rekordlielam skaitam MVU, tādējādi palīdzot stiprināt Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Programmā arī izveidotas piecas kopīgas tehnoloģiju ierosmes tādās svarīgās jomās kā novatoriskas zāles un ūdeņradis un kurināmā elementi.

Programmā piedalījās rekordliels skaits dalībnieku un tika finansēts rekordliels skaits projektu, un tā ievērojami sekmēja zinātnisko izcilību. Septītās pamatprogrammas projektos līdz šim izstrādāts vairāk nekā 170 000 publikāciju, no kurām 54 % ir atklātas pieejas 7. PP zinātniskās recenzētās publikācijas.

Turklāt ex-post novērtējumā arī konstatēts, ka 7. PP ir bijusi būtiska ietekme uz izaugsmi un darbvietu radīšanu Eiropā. Eksperti prognozē, ka tiešas un netiešas ekonomiskās ietekmes rezultātā Septītās pamatprogrammas ieguldījums nākamo 25 gadu laikā varētu radīt ekonomikas izaugsmi aptuveni 20 miljardu eiro apmērā gadā, proti, kopā 500 miljardus eiro. Tāpat ir aprēķināts, ka desmit gados programma radīs 130 000 darbvietu gadā pētniecības jomā un papildus 160 000 darbvietu gadā 25 gadu laikā.

Gūtā pieredze

Ziņojumā aplūkoti ne tikai sasniegumi, bet arī jautājumi, kas jārisina, lai nākotnē palielinātu ieguvumu no ES ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā. Liela daļa šo jomu, tostarp uzlabotas administratīvās procedūras un finansējuma elastīgums, dažādu programmas daļu labāka integrācija un sinerģija ar citām pētniecības un inovācijas finansēšanas shēmām, jau ir novērtētas, veidojot programmu "Apvārsnis 2020", taču turpmākajā pārskatīšanā tiks ņemti vērā arī citi ieteikumi.

Komisija iepazīstinās ar Septītās pamatprogrammas ex-post novērtējuma rezultātiem, vienlaikus sniedzot atbildes uz augsta līmeņa ekspertu grupas ieteikumiem; tā arī atbildēs dalībvalstīm neformālajā Konkurētspējas padomes sanāksmē, kura notiks 27. janvārī Amsterdamā, kā arī ITRE komitejai Eiropas Parlamentā 28. janvārī.

Priekšvēsture

Eiropas Kopienas Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (7. PP) notika no 2007. līdz 2013. gadam. Tās pamatā bija četras konkrētas programmas, ar kuru palīdzību tika atbalstīta starptautiska sadarbība pētniecības jomā, pētnieku ierosinātie pētījumi, atsevišķu pētnieku karjeras attīstība, kā arī apmācība un mobilitāte, un pētniecības spēju uzlabošana Eiropā.

Kopējais budžets 55 miljardi eiro tika sadalīts šādi:

  • 82 % (45 miljardi eiro) tika piešķirti atklātiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus četrās konkrētajās programmās (28,7 miljardi eiro sadarbībai, 7,7 miljardi eiro idejām, 4,8 miljardi eiro cilvēkresursiem, 3,8 miljardi eiro pētniecības spējām);
  • 18 % tika piešķirti Euratom, JRC tiešajām darbībām, ITER, riska dalīšanas finanšu mehānismam un administratīvajiem izdevumiem.

Septītās pamatprogrammas pēctecis – pētniecības un inovācijas finansēšanas programma "Apvārsnis 2020" – norisinās no 2014. līdz 2020. gadam. Septiņu gadu laikā programma darīs pieejamus 77 miljardus eiro pētniecības un inovācijas finansēšanai, kas ir gandrīz par 40 % vairāk nekā 7. PP finansējums faktiskajās cenās.

Sīkāka informācija:

MEMO/16/146

IP/16/145

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar