Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Raportti: EU:n rahoitus edistää tieteen huippuosaamista ja kilpailukykyä

Bryssel 25. tammikuuta 2016

EU:n talousarviosta vuosina 2007–2013 tutkimukseen ja innovointiin tehdyt investoinnit ovat parantaneet huomattavasti tieteellistä huippuosaamista Euroopassa.

Myös kilpailukyky on vahvistunut teollisuuden innovointikapasiteetin paranemisen myötä. Muun muassa näin todetaan EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta (PO7) tehdyssä arvioinnissa, jonka Euroopan komissio julkaisi tänään.

EU:n vuodet 2007–2013 kattaneen tutkimusrahoitusohjelman eli tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman jälkiarvioinnin suoritti riippumaton korkean tason asiantuntijaryhmä, joka analysoi ohjelman taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Komissio on tämän perusteella myös laatinut suosituksia, jotka sisällytetään EU:n nykyiseen tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmaan eli Horisontti 2020 -ohjelmaan.

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komission jäsen Carlos Moedas totesi: "Riippumattomat asiantuntijat ovat vahvistaneet, että EU:n tutkimus- ja innovointi-investoinnit tukevat maailmanluokan tiedettä ja parantavat kansalaisten hyvinvointia. Saamiemme kokemusten avulla parannamme EU:n uutta tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmaa edelleen. Tästä Horisontti 2020 -ohjelmasta tehdään nykyistä yksinkertaisempi ja vaikuttavampi, ja siinä keskitytään enemmän etsimään innovatiivisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa ja taloutta."

Seitsemännen puiteohjelman jälkiarviointi osoittaa, että tutkimukseen ja innovointiin EU:ssa seitsemän vuoden aikana investoidut 55 miljardia euroa ovat houkutelleet erittäin paljon osallistujia yksityissektorilta ja ennätyksellisen paljon myös pk-yrityksiä. Tämä on auttanut vahvistamaan eri teollisuudenalojen kilpailukykyä Euroopassa. Ohjelmassa perustettiin lisäksi viisi yhteistä teknologia-aloitetta keskeisillä aloilla, kuten innovatiivisten lääkkeiden sekä vety- ja polttokennoteknologian aloilla.

Osallistujaennätyksen lisäksi uusi ennätys saavutettiin myös rahoitettujen hankkeiden määrässä. Tämä vahvisti myös osaltaan tieteellistä huippuosaamista. Seitsemännen puiteohjelman hankkeiden yhteydessä on laadittu tähän mennessä saatu yli 170 000 julkaisua. Koko ohjelman keston aikana laadituista tieteellisesti vertaisarvioiduista julkaisuista on avoimesti saatavilla 54 prosenttia.

Jälkiarvioinnissa todettiin lisäksi, että ohjelmalla on ollut merkittävä vaikutus kasvun ja työpaikkojen luomiseen Euroopassa. Asiantuntijat ovat ennustaneet, että ohjelma luo välittömien ja välillisten taloudellisten vaikutustensa kautta talouskasvua vuosittain noin 20 miljardin euron edestä 25 vuoden ajan eli yhteensä 500 miljardia euroa. Arvioiden mukaan ohjelmalla luodaan vuosittain 130 000 uutta tutkimusalan työpaikkaa 10 vuoden aikana ja niiden lisäksi vuosittain 160 000 työpaikkaa 25 vuoden aikana.

 

Saadut kokemukset

Ohjelman saavutusten lisäksi raportissa tarkasteltiin alueita, joissa on parantamisen varaa, jotta maksimoitaisiin EU:n tutkimuksen ja innovoinnin alalla tekemien investointien vaikutukset tulevaisuudessa. Useat tällaisista alueista – muun muassa hallinnollisten menettelyjen, rahoituksen joustavuuden ja ohjelman eri osien integroinnin parantaminen sekä synergia muiden tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusjärjestelmien kanssa – on jo otettu huomioon Horisontti 2020 -ohjelmaa laadittaessa, mutta tulevissa tarkistuksissa huomioon otetaan myös lisäsuositukset.

Komissio esittelee seitsemännen puiteohjelman jälkiarvioinnin tulokset ja vastauksensa korkean tason asiantuntijaryhmän suosituksiin jäsenvaltioille kilpailukykyneuvoston epävirallisessa istunnossa 27. tammikuuta Amsterdamissa ja Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle 28. tammikuuta.

Tausta

Euroopan yhteisön seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma oli käynnissä vuosina 2007–2013. Ohjelma koostui neljästä erityisohjelmasta, joilla tuettiin rajat ylittävää tutkimusyhteistyötä, tutkijalähtöistä tutkimusta, yksittäisten tutkijoiden urakehitystä, koulutusta ja liikkuvuutta sekä tutkimusvalmiuksien parantamista Euroopassa.

Ohjelman 55 miljardin euron kokonaisbudjetista

  • jaettiin 82 prosenttia (45 miljardia euroa) avoimien ehdotuspyyntöjen kautta neljässä erityisohjelmassa ("Yhteistyö" 28,7 miljardia euroa, "Ideat" 7,7 miljardia euroa, "Ihmiset" 4,8 miljardia euroa ja "Valmiudet" 3,8 miljardia euroa); ja
  • osoitettiin 18 prosenttia Euratomille, JRC:n suoriin toimiin, ITER:iin ja riskinjakorahoitusvälineeseen ja hallintomenoihin.

Horisontti 2020 -ohjelma, joka seuraa tutkimuksen ja innovoinnin seitsemättä puiteohjelmaa, kattaa vuodet 2014–2020. Seitsemän vuoden aikana ohjelmasta jaetaan rahoitusta 77 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin, mikä on lähes 40 prosenttia enemmän kuin seitsemännen puiteohjelman rahoitus (nykyhintoina).

Lisätietoja:

MEMO/16/146

IP/16/145

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar