Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Aruanne: ELi teadusuuringute rahastamisega edendatakse tipptasemel teadust ja konkurentsivõimet

Brüssel, 25. jaanuar 2016

Aastatel 2007–2013 ELi eelarvest tehtud investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni on oluliselt edendanud tipptasemel teadust ja tänu ettevõtjate innovatsioonisuutlikkuse suurendamisele tugevdanud ka teaduse konkurentsivõimet. Need on mõned peamised ELi seitsmenda raamprogrammi hindamise tul

Seitsmenda raamprogrammi (ELi teadusuuringute rahastamise programm aastateks 2007–2013) järelhindamise tegi sõltumatu kõrgetasemeline eksperdirühm, kes analüüsis programmi majanduslikku ja sotsiaalset mõju. Selle põhjal on komisjon koostanud ka soovitused, mida võetakse arvesse praeguses ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmis „Horisont 2020”.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ütles järgmist: „Sõltumatud eksperdid on kinnitanud, et ELi investeeringud teadusesse ja innovatsiooni toetavad maailma tasemel teadust ja parandavad meie inimeste heaolu. Nüüd on meil olemas kogemused, mille põhjal ELi uut teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi „Horisont 2020” veelgi paremaks, lihtsamaks ja tõhusamaks muuta ning suunata see ühiskonna ja majanduse hüvanguks vajalike uuenduslike lahenduste leidmisele.”

Seitsmenda raamprogrammi järelhindamine näitab, et ELis seitsme aasta jooksul teadusesse ja innovatsiooni investeeritud 55 miljardit eurot on pakkunud eelkõige huvi erasektorile, sealhulgas varasemast suuremal arvul VKEdele. See on aidanud tugevdada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Programmiga loodi ka viis ühist tehnoloogiaalgatust sellistes olulistes valdkondades nagu innovaatiline meditsiin ning vesiniku- ja kütuseelemendid.

 

Programmi vahenditest rahastati rekordarv osalejaid ja projekte ning sellega aidati märkimisväärselt kaasa teaduse tipptaseme tugevdamisele. Seitsmenda raamprogrammi projektide raames on avaldatud enam kui 170 000 väljaannet. Kogu programmi jooksul eelretsenseeritud väljaannetest on kõigile kättesaadaval 54%.

Lisaks leiti järelhindamise käigus, et seitsmendal raamprogrammil on olnud märkimisväärne mõju töökohtade loomisele ja majanduskasvule Euroopas. Eksperdid prognoosivad, et otsese ja kaudse majandusliku mõju kaudu on seitsmenda raamprogrammi abil võimalik 25 aasta jooksul hoogustada majanduskasvu ligikaudu 20 miljardi euro võrra aastas, st kokku 500 miljardit eurot. Lisaks ollakse seisukohal, et teadusvaldkonnas luuakse tänu programmile kümne aasta jooksul 130 000 töökohta ning 25 aasta jooksul igal aastal veel 160 000 uut töökohta.

 

Saadud kogemused

Lisaks saavutustele käsitletakse aruandes ka valdkondi, mida tuleks parandada, et maksimeerida teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavate ELi investeeringute mõju. Kuigi enamikku neist valdkondadest, sealhulgas halduskorra parandamist ja rahastamise paindlikumaks muutmist, programmi eri osade paremat integreerimist ja sünergia loomist teadusuuringute ja innovatsiooni muude rahastamise programmidega, on juba käsitletud raamprogrammi „Horisont 2020” koostamisel, võetakse järgmiste läbivaatamiste käigus arvesse edasisi soovitusi.

Komisjon tutvustab liikmesriikidele seitsmenda raamprogrammi järelhindamise tulemusi ning oma vastust kõrgetasemelise eksperdirühma soovitustele konkurentsivõime nõukogu mitteametlikul istungil 27. jaanuaril Amsterdamis ning Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis 28. jaanuaril.

Taust

Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi rakendati aastatel 2007–2013. Programmi põhiosa moodustas neli eriprogrammi, mille raames toetati riikidevahelist teaduskoostööd, teadlaste algatatud uuringuid, teadlaste karjääri edendamist, samuti teadlaste koolitust ja liikuvust ning teadusvõimekuse suurendamist Euroopas.

Programmi kogueelarve oli 55 miljardit eurot, millest:

  • 82% (45 miljardit eurot) eraldati avalike konkursside kaudu neljale eriprogrammile „Koostöö”, „Ideed”, „Inimesed” ja „Võimekus” (vastavalt 28,7 miljardit, 7,7 miljardit, 4,8 miljardit ja 3,8 miljardit eurot);
  • 18% eraldati Euratomile, Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmetele, ITERile, riskijagamisrahastule ja halduskuludeks.

Seitsmendale raamprogrammile järgneb teadusuuringute ja innovatsiooni programm „Horisont 2020”, mida rakendatakse aastatel 2014–2020. Seitsme aasta jooksul eraldatakse teadusuuringute ja innovatsiooni edendamiseks 77 miljardit eurot, mis on jooksevhindades võrreldes seitsmenda raamprogrammiga peaaegu 40% rohkem.

Lisateave:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar