Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Според публикуван днес доклад финансирането на научни изследвания от ЕС насърчава високите научни постижения и конкурентоспособността

Брюксел, 25 януари 2016 r.

Инвестициите в научни изследвания и иновации от бюджета на ЕС между 2007 и 2013 г. са подобрили значително научните постижения в Европа и са укрепили конкурентоспособността на континента чрез подобряване на капацитета за нововъведения на промишления сектор.

Това са някои от основните констатации в оценката на ЕС на 7-та рамкова програма (РП 7), публикувана днес от Европейската комисия.

Последващата оценка на РП 7, програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания за периода 2007—2013 г., бе проведена от независима група от експерти на високо равнище, която анализира икономическото и социалното въздействие на програмата. Въз основа на това Комисията изготви също препоръки, които да бъдат включени в „Хоризонт 2020“, текущата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Независимите експерти потвърдиха, че инвестициите ни в научни изследвания и иновации поддържат наука на световно равнище и подобряват благосъстоянието на гражданите ни. Днес ние използваме извлечените поуки, за да подобрим допълнително „Хоризонт 2020“, новата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации, и да я направим по-опростена, по-ефективна и насочена в по-голяма степен към намиране на новаторски решения в полза на икономиката и обществото ни.“

Последващата оценка на 7-та рамкова програма показва, че сумата от 55 милиарда евро, инвестирани за период от 7 години в научните изследвания и иновациите в ЕС, се оказа много привлекателна за участниците от частния сектор, включително за рекорден брой МСП, което спомогна за укрепване на конкурентоспособността на европейската промишленост. Програмата също така създаде пет съвместни технологични инициативи в ключови области като инициативите за иновации в медицината и за водород и горивни клетки.

Програмата също допринесе в голяма степен за засилване на високите научни постижения с рекордния си брой участници и финансирани проекти. Проектите по РП 7 досега са генерирали над 170 000 публикации с ниво на свободен достъп от 54 % за всички научни рецензирани публикации, създадени по време на жизнения цикъл на Седмата рамкова програма (РП 7).

Освен това в последващата оценка също така се констатира, че РП 7 е имала значително въздействие върху създаването на растеж и работни места в Европа. Експертите прогнозират, че инвестициите по РП 7 могат да породят икономически растеж от около 20 милиарда евро годишно за период от 25 години, или общо 500 милиарда евро, чрез преки и непреки икономически последици. Също така се счита, че програмата създава 130 000 работни места на година в областта на научните изследвания за период от десет години, както и 160 000 допълнителни работни места на година за период от 25 години.

 

Извлечени поуки

Освен постигнатото, в доклада също така се разглеждаха въпросите, чието решаване трябва да бъде подобрено, за да се постигне максимален ефект от инвестициите на ЕС в научни изследвания и иновации в бъдеще. Въпреки че повечето от тези проблеми, включително подобряването на административните процедури и гъвкавостта при финансирането, по-добрата интеграция на различните части на програмата и синергиите с други програми за финансиране на научни изследвания и иновации, вече бяха разгледани при изготвянето на „Хоризонт 2020“, допълнителните препоръки ще бъдат взети предвид в последващите прегледи.

Комисията ще представи на държавите членки резултатите от последващата оценка на РП 7, заедно със своя отговор на препоръките на експертната група на високо равнище, на неофициалното заседание на Съвета по конкурентоспособност на 27 януари в Амстердам, както и на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент на 28 януари.

Контекст

Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (РП 7) бе осъществена от 2007 до 2013 г. Тя бе структурирана около четири специфични програми в подкрепа на транснационални съвместни научни изследвания, научноизследователски проекти по инициатива на изследователите, професионално развитие на отделни изследователи, обучение и мобилност, както и засилване на капацитета за научни изследвания в Европа.

От общия бюджет от 55 милиарда евро:

  • 82 % (45 милиарда евро) бяха разпределени в открити покани за представяне на предложения в четири специфични програми (28,7 милиарда евро за „Сътрудничество“, 7,7 милиарда евро за „Идеи“, 4,8 милиарда евро за „Хора“, 3,8 милиарда евро за „Капацитет“).
  • 18 % от средствата бяха отпуснати за Евратом, преки дейности на JRC (Съвместен изследователски център), ITER, механизма за финансиране с поделяне на риска и административни разходи.

„Хоризонт 2020“, следващата програма за научни изследвания и иновации след РП 7, обхваща периода от 2014 г. до 2020 г. През седемте години програмата ще предостави финансиране в размер на 77 милиарда евро за научни изследвания и иновации, което в сравнение с РП 7 представлява почти 40 % увеличение по текущи цени.

За повече информация:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar