Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska säkerhetsagendan banar väg för en säkerhetsunion

Bryssel den 20 april 2016

Den europeiska säkerhetsagendan banar väg för en säkerhetsunion

Kommissionen stakar i dag ut vägen mot en effektiv och verklig säkerhetsunion utifrån den europeiska säkerhetsagendan som presenterades den 28 april 2015. Även om huvudansvaret för säkerheten främst ligger hos EU-länderna, kan gränsöverskridande hot som t.ex. terrorism inte hanteras effektivt utan en gemensam EU-strategi. De nödvändiga verktygen, infrastrukturen och omgivningen byggs på EU-nivå för att ge de nationella myndigheterna möjlighet att samarbeta effektivt och möta den gemensamma utmaningen. Mervärdet från en effektiv säkerhetsunion beror dock helt på hur de här verktygen och strukturerna utnyttjas för att hantera brister i den operativa verksamheten och försluta informationsluckor. Det kräver stegvisa förändringar hos EU-länderna och deras brottsbekämpande myndigheter, i nära samarbete med EU:s organ.

– Terrorismen låter sig inte stoppas av gränser. De nationella myndigheterna ansvarar för den inre säkerheten, men de måste kunna samarbeta utan problem för att förhindra terrorism och leta reda på gärningsmännen, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. EU kan, och måste, tillhandahålla rätt regelverk och verktyg för detta, men vad som kommer att vara avgörande är ändå hur EU-länderna använder sig av dem. De brottsbekämpande myndigheterna i alla EU-länderna måste både tänka och handla utifrån EU, eftersom EU:s inre säkerhet är ett gemensamt ansvar.

– Syftet med EU är att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, utan inre gränser för EU-medborgarna, sade Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Den inre säkerheten i ett EU-land är lika med den inre säkerheten i samtliga EU-länder. Splittringar gör oss sårbara. Det utnyttjas till fullo av terrorister och brottslingar, vilket den senaste tidens attacker i flera av EU-länderna har visat. Vi måste ta oss förbi detta och omvandla våra åtaganden till handling för att faktiskt skapa en säkerhetsunion inom EU.

Inom säkerhetsunionen bör en polis i ett EU-land reflexmässigt utbyta relevant information med kollegor i andra EU-länder. Kommissionen har i dag antagit ett meddelande där man tittar på de framsteg som åtgärderna inom ramen för den europeiska säkerhetsagendan har åstadkommit, ringar in brister i genomförandet av kampen mot terrorism och även ger konkreta lösningar för att åtgärda de här bristerna. Meddelandet innehåller dessutom en färdplan med ett antal prioriterade områden i kampen mot terrorism, och inom dessa områden måste de åtgärder som kommissionen föreslår, liksom ytterligare åtgärder, genomföras. Syftet med de här åtgärderna är att öka den kollektiva kapaciteten att hantera terroristhotet, bland annat genom att:

  • Ta itu med det hot som utgörs av återvändande utländska terroriststridande. Nationella myndigheter måste vara uppdaterade på var utländska terroriststridande befinner sig, oavsett om de befinner sig inom landet eller utanför. Informationen måste delas med andra länder och EU-organ genom Schengens informationssystem och Europols europeiska centrum mot terrorism.

  • Förhindra och bekämpa radikalisering. EU-länderna måste prioritera arbetet med att förhindra radikalisering och rekryteringen av EU-medborgare till terroristorganisationer. De måste säkerställa att sådana personer som redan har radikaliserats deltar i avradikaliseringsprogram och förhindras att sprida terroristpropaganda eller hatpropaganda. Information om individer som riskerar att radikaliseras måste utbytas på ett proaktivt sätt.

  • Utfärda sanktioner mot terrorister och dem som stödjer terrorister. Europaparlamentet och rådet bör snabbt nå en överenskommelse om kommissionens förslag till direktiv om bekämpande av terrorism, så att terroristrelaterade överträdelser betraktas som allvarliga brott – t.ex terrorismresor och tillhandahållande av finansiering, husrum, transport eller materiellt stöd till terrorister.

  • Förbättra informationsutbytet. Europaparlamentet och rådet bör snabbt färdigställa den omarbetade Europolförordningen och anta kommissionens lagstiftningsförslag för att förbättra informationsutbytet och driftskompatibiliteten hos databaser och informationssystem, t.ex. utvidgningen av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) till att även gälla medborgare från länder utanför EU.

  • Förstärka det europeiska centrumet mot terrorism. Det europeiska centrumet mot terrorism bör förstärkas ytterligare, så att det kan fungera som ett nav för kriminalunderrättelser med hotbildsanalysering och som stöd till utvecklingen av operativa planer för terrorismbekämpning. Kommissionen ska lägga fram initiativ för att utveckla centrumet till en större struktur som har kapacitet för gemensam operativ planering, hotbildsbedömningar och samordning av underrättelsetjänster om brottslig verksamhet. Gemensamma hotbildsbedömningar med avseende på terrorism och radikalisering bör inledas snarast möjligt.

  • Skära av terroristers tillgång till skjutvapen och sprängämnen. EU-länderna bör prioritera genomförandet av handlingsplanen om skjutvapen och sprängämnen och parlamentet och rådet bör anta kommissionens förslag om en omarbetning av direktivet om kontroll av förvärv och innehav av vapen som lades fram av kommissionen den 18 november 2015.

  • Strypa terroristernas tillgång till finansiering. Kommissionen kommer att arbeta på handlingsplanen för att bekämpa finansieringen av terrorismen för att hjälpa EU-länderna att snabbare upptäcka och förhindra överföringen av kapital och andra tillgångar, och störa terroristorganisationernas inkomstkällor.

  • Skydda medborgare och viktig infrastruktur. Brottsbekämpande myndigheter och andra viktiga myndigheter måste bli bättre förberedda för de säkerhetsrisker som sårbarheten hos viktig infrastruktur innebär. De måste även se till att relevant information utbyts effektivt, samordnat ta fram förebyggande åtgärder över gränserna och stödja forskningen om de framtida tekniska behoven och kapacitetsbehoven.

  • Titta på utrikespolitiska möjligheter. Det behövs en bättre samstämmighet mellan interna och externa åtgärder inom säkerhetsarbetet. Med grund i det arbete som utförts av EU:s samordnare för kampen mot terrorism, EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten borde EU inleda samarbeten med länderna kring Medelhavet för att bekämpa terrorismen.

Bakgrund

EU-kommissionen antog den europeiska säkerhetsagendan den 28 april 2015. I agendan ingår de viktigaste åtgärderna för att garantera att EU effektivt kan svara på terrorism och säkerhetshot inom unionen åren 2015–2020. Agendan uppfyller ett av de åtaganden som ingick i de politiska riktlinjer som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker fastställt. Den är även en viktig del av EU:s omarbetade strategi för inre säkerhet, som antogs av rådet den 16 juni 2015.

Efter att agendan antogs har man gjort stora framsteg i dess tillämpning. Centrala insatsområden har förstärkts ytterligare genom två handlingsplaner – om skjutvapen och sprängämnen som antogs i december 2015 och om förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism som antogs i februari 2016 – samt genom meddelandet av den 6 april 2016 om kraftfullare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet.

Den senare tidens händelser har visat att insatserna måste bli fler och genomförandet av de konkreta åtgärderna som ingår i agendan måste ske snabbare. Efter attentaten i Bryssel underströk Europaparlamentet, EU:s ministrar för rättsliga och inrikes frågor och EU-kommissionen sin fasta beslutsamhet att gå vidare med de åtgärder som planeras och fördjupa kampen mot terrorism. I det meddelande som antas i dag, ett år efter att säkerhetsagendan lades fram, görs en bedömning av framstegen i genomförandet av agendan i fråga om EU:s bidrag till den nationella kampen mot terrorism.

Läs mer

Memo om Genomförande av den europeiska säkerhetsagendan: Frågor och svar

Meddelande: Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion

Bilaga

Den europeiska säkerhetsagendan

Pressmeddelande: Europeisk säkerhetsagenda: Kommissionen agerar mot terrorism och olaglig handel med skjutvapen och sprängämnen

Förslag till direktiv om terrorism

EU:s handlingsplan mot olaglig handel och användning av skjutvapen och sprängämnen

Pressmeddelande: Ny åtgärdsplan mot finansiering av terrorism

Faktablad: Bekämpa finansieringen av terrorismen

Pressmeddelande: Starkare och smartare gränser i EU: kommissionen föreslår ett system för in- och utresa

Pressmeddelande: Förslag från EU-kommissionen: starkare och smartare informationssystem för gränsförvaltning och inre säkerhet

IP/16/1445

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar