Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska agenda za varnost: utiranje poti k varnostni uniji

Bruselj, 20. aprila 2016

Evropska agenda za varnost: utiranje poti k varnostni uniji

Evropska komisija je danes začrtala nadaljnjo pot k vzpostavitvi učinkovite in prave varnostne unije EU na podlagi evropske agende za varnost, predstavljene 28. aprila 2015. Glavno odgovornost za varnost nosijo predvsem države članice, vendar nadnacionalnih groženj, kot je terorizem, ni mogoče učinkovito obravnavati brez skupnega evropskega pristopa. Na evropski ravni se oblikujejo potrebna orodja, infrastruktura in okolje, ki nacionalnim organom omogočajo učinkovito sodelovanje pri soočanju s skupnimi izzivi. Ključnega pomena pri doseganju polne dodane vrednosti varnostne unije pa je ustrezna uporaba tega okvira za odpravo operativnih pomanjkljivosti in zapolnitev informacijskih vrzeli. To zahteva korenito spremembo na ravni držav članic in njihovih organov kazenskega pregona v tesnem sodelovanju z agencijami EU.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je dejal: „Terorizem ne pozna meja. Za notranjo varnost so odgovorni nacionalni organi. Vendar je za preprečevanje terorizma in izsleditev storilcev kaznivih dejanj potrebno nemoteno sodelovanje med njimi. EU lahko zagotovi in mora zagotoviti ustrezen okvir in orodja v ta namen, odločilno pa je, kako jih države članice uporabljajo. Organi kazenskega pregona v vseh državah članicah bi morali ‚misliti evropsko‘ in ‚ravnati evropsko‘, saj je notranja varnost skupna odgovornost.“

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dodal: „Evropska unija svojim državljanom zagotavlja območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja. Notranja varnost ene države članice je notranja varnost vseh držav članic. Zaradi razdrobljenosti smo ranljivi. Teroristi in drugi storilci kaznivih dejanj jo izkoriščajo v celoti, o čemer pričajo nedavni napadi v nekaterih državah članicah. To razdrobljenost moramo odpraviti in udejanjiti svoje zaveze, da bi vzpostavili pravo varnostno unijo EU.“

V varnostni uniji bi morali policijski organi iz ene države članice samodejno izmenjati relevantne informacije s kolegi iz drugih držav članic. Komisija v danes sprejetem sporočilu ocenjuje napredek, dosežen pri ukrepih v okviru evropske agende za varnost, opredeljuje vrzeli pri izvajanju boja proti terorizmu in določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti za njihovo odpravo. Sporočilo vključuje načrt, v katerem so opredeljena nekatera prednostna področja v boju proti terorizmu, na katerih je med drugim treba sprejeti in izvesti ukrepe, ki jih je predlagala Komisija. Ti ukrepi, katerih namen je povečati skupno zmogljivost za boj proti terorističnim grožnjam, vključujejo:

  • obravnavanje grožnje, ki jo predstavlja vračanje tujih terorističnih bojevnikov: nacionalni organi morajo biti v celoti obveščeni o gibanju (vstopu/izstopu) tujih terorističnih bojevnikov ter si morajo te informacije izmenjevati med seboj in z agencijami EU prek schengenskega informacijskega sistema in Evropskega centra za boj proti terorizmu v okviru Europola;

  • preprečevanje radikalizacije in boj proti njej: preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij mora biti prednost. Države članice morajo zagotoviti, da se že radikalizirane osebe udeležijo programov deradikalizacije in da se jim prepreči širjenje teroristične propagande in sovražnega govora ter da se informacije o osebah z velikim tveganjem radikalizacije proaktivno izmenjujejo;

  • kaznovanje teroristov in njihovih podpornikov: Evropski parlament in Svet bi morala hitro doseči dogovor o predlogu Komisije za direktivo o boju proti terorizmu, da bi se okrepila določitev kaznivosti dejanj, povezanih s terorizmom, kot so potovanja za namene terorizma ter zagotavljanje financiranja, nastanitve, prevoza ali materialne podpore teroristom;

  • izboljšanje izmenjave informacij: Evropski parlament in Svet bi morala hitro dokončati revidirano uredbo o Europolu in sprejeti zakonodajne predloge Komisije za izboljšanje izmenjave informacij ter interoperabilnosti podatkovnih zbirk in informacijskih sistemov, kot je razširitev evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na nedržavljane EU;

  • okrepitev Evropskega centra za boj proti terorizmu: Evropski center za boj proti terorizmu bi bilo treba okrepiti, da bi postal vozlišče za obveščevalne dejavnosti na področju kazenskega pregona, namenjene analizi groženj, in da bi lahko podpiral razvoj operativnih načrtov za boj proti terorizmu. Komisija bo predložila pobude za razvoj centra v močnejšo strukturo z zmogljivostjo za skupno operativno načrtovanje, ocene groženj in usklajevanje obveščevalnih dejavnosti na področju kazenskega pregona. Skupne ocene groženj terorizma in radikalizacije bi bilo treba nujno začeti pripravljati že zdaj;

  • onemogočanje dostopa teroristov do strelnega orožja in eksplozivov: države članice bi morale prednostno izvajati akcijski načrt o strelnem orožju in eksplozivih, Evropski parlament in Svet pa bi morala sprejeti predlog za revizijo direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja, ki ga je Komisija predložila 18. novembra 2015;

  • onemogočanje dostopa teroristov do finančnih sredstev: Komisija bo na podlagi akcijskega načrta za boj proti financiranju terorizma državam članicam pomagala okrepiti odkrivanje in preprečevanje pretoka finančnih in drugih sredstev ter onemogočiti vire prihodkov terorističnih organizacij;

  • zaščita državljanov in kritične infrastrukture: organi kazenskega pregona in drugi ključni organi morajo biti bolje pripravljeni na varnostna tveganja v zvezi z ranljivostjo kritične infrastrukture, zagotavljati učinkovito izmenjavo relevantnih informacij, oblikovati preventivne ukrepe na usklajen način, ki seže prek meja, ter podpirati raziskave o prihodnjih tehnoloških potrebah in potrebah po zmogljivostih;

  • zunanja razsežnost: zagotoviti je treba večjo usklajenost med notranjimi in zunanjimi ukrepi na področju varnosti. Na podlagi dela Evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu, Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje bi morala EU skleniti protiteroristična partnerstva s sredozemskimi državami.

Ozadje

Evropska komisija je 28. aprila 2015 sprejela evropsko agendo za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odziva EU na terorizem in varnostne grožnje v Evropski uniji v obdobju 2015–2020. Agenda izpolnjuje zavezo iz političnih usmeritev predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja in je pomemben gradnik prenovljene strategije notranje varnosti, ki jo je Svet sprejel 16. junija 2015.

Od takrat je bil dosežen znaten napredek pri izvajanju agende. Ključna področja, ki jim je namenjena pozornost, so bila okrepljena z akcijskim načrtom o strelnem orožju in eksplozivih, sprejetim decembra 2015, in akcijskim načrtom za okrepitev boja proti financiranju terorizma, sprejetim februarja 2016, ter s sporočilom z dne 6. aprila 2016 o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost.

Nedavni dogodki so pokazali, da je treba okrepiti in pospešiti izvajanje konkretnih ukrepov iz agende. Po napadih v Bruslju so Evropski parlament, ministri za pravosodje in notranje zadeve držav članic EU in Komisija poudarili odločenost, da pospešijo izvajanje načrtovanih ukrepov ter okrepijo boj proti terorizmu. Sporočilo, ki je bilo sprejeto danes, leto dni po predstavitvi agende, ocenjuje napredek, ki je bil dosežen pri njenem izvajanju glede prispevka EU k nacionalnim prizadevanjem za boj proti terorizmu.

Več informacij

MEMO: Izvajanje evropske agende za varnost: vprašanja in odgovori

Sporočilo: Izvajanje evropske agende za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi varnostni uniji

Priloga

Evropska agenda za varnost

Sporočilo za medije: Evropska agenda za varnost: Komisija ukrepa v boju proti terorizmu in nezakoniti trgovini s strelnim orožjem in eksplozivi

Predlog direktive o terorizmu

Akcijski načrt EU za boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem in eksplozivi ter njihovi uporabi

Sporočilo za medije: Akcijski načrt Evropske komisije za okrepitev boja proti financiranju terorizma

INFORMATIVNI PREGLED: Boj proti financiranju terorizma

Sporočilo za medije: Trdnejše in pametnejše meje v EU: Komisija predlagala vzpostavitev sistema vstopa/izstopa

Sporočilo za medije: Komisija začela razpravo o prihodnjem okviru za trdnejše in pametnejše informacijske sisteme za upravljanje meja in notranje varnosti

IP/16/1445

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar