Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európsky program v oblasti bezpečnosti: príprava pôdy pre bezpečnostnú úniu

Brusel 20. apríl 2016

Európsky program v oblasti bezpečnosti: príprava pôdy pre bezpečnostnú úniu

Komisia dnes v nadväznosti na Európsky program v oblasti bezpečnosti predložený 28. apríla 2015 načrtla ďalší postup v súvislosti s vytvorením účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie EÚ. Aj keď za bezpečnosť nesú zodpovednosť v prvom rade členské štáty, nadnárodné hrozby, ako je terorizmus, nemožno účinne riešiť bez spoločného európskeho prístupu. Na európskej úrovni sa vytvárajú potrebné nástroje, infraštruktúra a prostredie, aby vnútroštátne orgány mohli účinne spolupracovať pri riešení tejto spoločnej výzvy. Avšak využitie celej pridanej hodnoty bezpečnostnej únie závisí primárne od toho, ako sa bude tento rámec využívať na vyriešenie operačných nedostatkov a odstránenie informačných medzier. Vyžaduje si to zásadnú zmenu na úrovni členských štátov a ich orgánov presadzovania práva, ktoré budú musieť úzko spolupracovať s agentúrami EÚ.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: ,Terorizmus nepozná hranice. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za vnútornú bezpečnosť. Ale aby zabránili terorizmu a vypátrali páchateľov, musia byť schopné bezproblémovej spolupráce. EÚ na to môže a musí poskytnúť vhodný rámec a nástroje, ale rozhodujúce bude to, ako ich členské štáty použijú. Orgány presadzovania práva vo všetkých našich členských štátoch by mali „myslieť európsky“ aj „konať európsky“, keďže vnútorná bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou.‘

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos dodal: „Európska únia má byť pre svojich občanov priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, bez vnútorných hraníc. Vnútorná bezpečnosť jedného členského štátu je vnútornou bezpečnosťou všetkých členských štátov. Fragmentácia je príčinou našej zraniteľnosti. V plnej miere ju zneužívajú teroristi a zločinci, ako ukázali nedávne útoky v niekoľkých členských štátoch. Musíme ju prekonať a premeniť naše záväzky na skutky, aby sme vytvorili skutočnú bezpečnostnú úniu EÚ.“

V bezpečnostnej únii by malo byť pre policajné sily samozrejmosťou automaticky zdieľať relevantné informácie s kolegami z iných členských štátov. Oznámenie, ktoré dnes Komisia prijala, bilancuje pokrok dosiahnutý v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, identifikuje medzery vo vykonávaní v boji proti terorizmu a určuje opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa tieto medzery preklenuli. V oznámení sa uvádza plán, ktorý pomenúva niekoľko prioritných oblastí súvisiacich s bojom proti terorizmu, v ktorých treba prijať a vykonať Komisiou navrhnuté opatrenia a podniknúť ďalšie kroky. K týmto opatreniam, ktorých cieľom je posilnenie kolektívnej kapacity riešiť teroristické hrozby, patrí:

  • Riešenie hrozby, ktorú predstavujú vracajúci sa zahraniční teroristickí bojovníci: vnútroštátne orgány musia byť v plnej miere informované o pohybe odchádzajúcich aj prichádzajúcich zahraničných teroristických bojovníkov a tieto informácie musia zdieľať medzi sebou navzájom a s agentúrami EÚ prostredníctvom Schengenského informačného systému a Európskeho centra pre boj proti terorizmu v rámci Europolu.

  • Predchádzanie radikalizácii a boj proti nej: prioritou musí byť predchádzanie radikalizácii a náboru európskych občanov teroristickými organizáciami. Členské štáty musia zabezpečiť, aby tí, ktorí sa už radikalizovali, nastúpili do deradikalizačných programov a nemohli šíriť teroristickú propagandu a nenávisť. Taktiež musia zabezpečiť, aby sa proaktívne vymieňali informácie o ľuďoch, pri ktorých hrozí vysoké riziko radikalizácie.

  • Sankcie voči teroristom a ich podporovateľom: Európsky parlament a Rada by mali rýchlo dosiahnuť dohodu na návrhu smernice o boji proti terorizmu, ktorý predložila Komisia s cieľom posilniť kriminalizáciu trestných činov súvisiacich s terorizmom, ako je cestovanie teroristov, poskytovanie finančných prostriedkov, ubytovania, dopravy alebo hmotnej podpory teroristom.

  • Zlepšenie výmeny informácií: Európsky parlament a Rada by mali rýchlo finalizovať revidované nariadenie o Europole a prijať legislatívne návrhy, ktoré predložila Komisia, na zlepšenie výmeny informácií a interoperability databáz a informačných systémov, ako napríklad rozšírenie Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) aj na osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ.

  • Posilnenie Európskeho centra pre boj proti terorizmu: Európske centrum pre boj proti terorizmu by sa malo posilniť, aby sa z neho stal spravodajský uzol v oblasti presadzovania práva, a to na účely analýzy hrozieb a podpory vypracúvania protiterorisitckých operačných plánov. Komisia predloží iniciatívy ako z centra vytvoriť silnejšiu štruktúru s kapacitou pre spoločné operačné plánovanie, posudzovanie hrozieb a koordináciu spravodajstva v oblasti presadzovania práva. Malo by sa okamžite začať pracovať na spoločnom posudzovaní hrozieb terorizmu a radikalizácie.

  • Odstrihnutie teroristov od prístupu k strelným zbraniam a výbušninám: členské štáty by mali prioritne vykonať akčný plán týkajúci sa strelných zbraní a výbušnín a Parlament a Rada by mali prijať návrh na revíziu smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorý Komisia predložila 18. novembra 2015.

  • Odstrihnutie teroristov od prístupu k finančným prostriedkom: Komisia dokončí akčný plán týkajúci sa boja proti financovaniu terorizmu, aby členským štátom pomohla posilniť odhaľovanie a prevenciu presunov finančných prostriedkov a ďalších aktív a narušiť zdroje príjmov teroristických organizácií.

  • Ochrana občanov a kritických infraštruktúr: orgány presadzovania práva a iné kľúčové orgány musia byť lepšie pripravené na bezpečnostné riziká súvisiace so zraniteľnosťou kritickej infraštruktúry, efektívne si vymieňať relevantné informácie, koordinovaným spôsobom zaviesť preventívne cezhraničné opatrenia a podporovať výskum v oblasti budúcich technologických a kapacitných potrieb.

  • Vonkajší rozmer: musí sa zabezpečiť vyššia miera súdržnosti medzi vnútornými a vonkajšími opatreniami v oblasti bezpečnosti. Európska únia by v nadväznosti na prácu koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu, Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť mala iniciovať protiteroristické partnerstvá s krajinami v oblasti Stredozemného mora.

Súvislosti

Európska komisia 28. apríla 2015 prijala Európsky program v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii v rokoch 2015 – 2020. Program spĺňa záväzok vyjadrený v politických usmerneniach predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a predstavuje významný stavebný prvok obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorú prijala Rada 16. júna 2015.

Od prijatia programu sa v jeho vykonávaní dosiahol značný pokrok. Kľúčové oblasti pozornosti boli posilnené akčnými plánmi, ktoré boli prijaté v decembri 2015 v oblasti strelných zbraní a výbušnín, vo februári 2016 v oblasti posilnenia boja proti financovaniu terorizmu, ako aj v oznámení zo 6. apríla 2016 o Silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť.

Nedávne incidenty poukázali na nutnosť zintenzívniť činnosť a zrýchliť vykonávanie konkrétnych opatrení, ktoré sú stanovené v programe. Európsky parlament, ministri spravodlivosti a vnútorných vecí krajín EÚ a Komisia po útokoch v Bruseli podčiarkli svoje odhodlanie dôrazne napredovať v plánovaných opatreniach a posilniť boj proti terorizmu. Toto oznámenie, ktoré bolo dnes prijaté, hodnotí rok po predložení programu pokrok, ktorý sa dosiahol pri jeho vykonávaní, pokiaľ ide o príspevok EÚ vo vnútroštátnom protiteroristickom úsilí.

Ďalšie informácie

OZNAM: Vykonávanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti: Otázky a odpovede

Oznámenie: Napĺňanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu

Príloha

Európsky program v oblasti bezpečnosti

Tlačová správa: Európsky program v oblasti bezpečnosti – Komisia prijíma opatrenia v boji proti terorizmu a ilegálnemu obchodu so strelnými zbraňami a výbušninami

Návrh smernice o terorizme

Akčný plán EÚ na boj proti nelegálnemu pašovaniu a používaniu strelných zbraní a výbušnín

Tlačová správa: Komisia predstavuje akčný plán na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu

PREHĽAD: Boj proti financovaniu terorizmu

Tlačová správa: Silnejšie a inteligentnejšie hranice EÚ: Komisia navrhuje zriadiť systém vstup/výstup

Tlačová správa: Komisia otvára diskusiu o budúcom rámci pre silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti

IP/16/1445

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar