Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda europeană privind securitatea: Să pregătim calea spre o Uniune a securității

Bruxelles, 20 aprilie 2016

Agenda europeană privind securitatea: Să pregătim calea spre o Uniune a securității

Astăzi,Comisia Europeană trasează calea de urmat în direcția realizării unei uniuni eficace și reale în materie de securitate a Uniunii Europene, având drept fundament Agenda europeană privind securitatea, prezentată la 28 aprilie 2015. Chiar dacă responsabilitatea în materie de securitate revine, în primul rând, statelor membre, amenințările transnaționale, cum ar fi terorismul, nu pot fi combătute în mod eficace fără o abordare comună la nivel european. La nivelul Uniunii se construiesc în prezent instrumentele, infrastructura și mediul necesare, de natură să permită autorităților naționale să conlucreze în mod eficace pentru a răspunde provocării comune. Cu toate acestea, valoarea adăugată totală a unei Uniuni a securității depinde în mod esențial de utilizarea dată acestui cadru în vederea eliminării deficiențelor operaționale și a lipsei de informații. Acest lucru necesită o schimbare radicală la nivelul statelor membre și al autorităților de asigurare a respectării legii ale acestora, în strânsă colaborare cu agențiile UE.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Terorismul nu cunoaște granițe. Autoritățile naționale sunt responsabile pentru securitatea internă. Acestea trebuie să fie în măsură să coopereze cu ușurință în vederea prevenirii terorismului și a depistării făptuitorilor. UE poate și trebuie să furnizeze cadrul și instrumentele adecvate în acest sens, dar factorul decisiv va fi întrebuințarea pe care le-o vor da statele membre. Având în vedere că securitatea internă este o responsabilitate comună, autoritățile de asigurare a respectării legislației din toate statele membre ar trebui nu numai să «gândească european», ci și «să acționeze european».‟

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a adăugat: ˶Uniunea Europeană este concepută pentru a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne. Securitatea internă a unui stat membru reprezintă securitatea internă a tuturor statelor membre. Fragmentarea ne vulnerabilizează. Aceasta este exploatată pe deplin de teroriști și de infractori, așa cum au arătat atacurile recente care au avut loc în câteva din statele noastre membre. Trebuie să depășim această situație și să transformăm angajamentele pe care ni le-am asumat în acțiuni pentru a realiza o reală uniune în materie de securitate la nivelul Uniunii Europene."

Într-o Uniune a securității, forțele de poliție dintr-un stat membru ar trebui să aibă în mod automat un reflex de a împărtăși informații relevante cu colegii din alte state membre. Comunicarea adoptată astăzi de Comisie ia act de progresele realizate în privința acțiunilor stabilite de Agenda europeană privind securitatea, identifică deficiențele punerii în aplicare în cadrul luptei împotriva terorismului și stabilește măsurile care trebuie luate pentru remedierea acestor deficiențe. Comunicarea oferă o foaie de parcurs care identifică o serie de domenii prioritare de luptă împotriva terorismului pentru care este necesar să se adopte și să se pună în aplicare măsurile propuse de Comisie, precum și o serie de acțiuni suplimentare. Aceste măsuri, care au rolul de a spori capacitatea colectivă de a identifica soluții la amenințarea teroristă, cuprind următoarele:

  • Combaterea amenințării pe care o reprezintă luptătorii teroriști străini care se întorc: autoritățile naționale trebuie să fie pe deplin informate cu privire la deplasările luptătorilor teroriști străini, atât ale celor care ies, cât și ale celor care vin, și să comunice aceste informații între ele, dar și cu agențiile UE, prin intermediul Sistemului de Informații Schengen și al Centrului european de combatere a terorismului din cadrul Europol.

  • Prevenirea și combaterea radicalizării: este necesar să se acorde prioritate măsurilor de prevenire a radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizațiile teroriste. Statele membre trebuie să se asigure că persoanele care s-au radicalizat deja sunt înscrise în programe de de-radicalizare și sunt împiedicate să răspândească propaganda terorismului și să țină discursuri de incitare la ură, și că se face un schimb proactiv de informații cu privire la persoanele care prezintă un risc ridicat de radicalizare.

  • Pedepsirea teroriștilor și a persoanelor care îi sprijină: Parlamentul European și Consiliul ar trebui să ajungă rapid la un acord referitor la propunerea Comisiei de directivă privind combaterea terorismului în vederea incriminării infracțiunilor legate de activități teroriste, cum ar fi deplasarea teroriștilor și asigurarea finanțării, a cazării, a transportului sau a sprijinului material acordat teroriștilor.

  • Îmbunătățirea schimbului de informații: Parlamentul European și Consiliul ar trebui să finalizeze rapid regulamentul revizuit privind Europol și să adopte propunerile legislative prezentate de Comisie pentru îmbunătățirea schimbului de informații și a interoperabilității bazelor de date și a sistemelor de informații, cum ar fi extinderea la cetățenii din afara UE a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).

  • Consolidarea Centrului european de combatere a terorismului: Centrul european de combatere a terorismului ar trebui să fie consolidat pentru a deveni, pentru agențiile de asigurare a respectării legii, centrul principal de informații pentru analiza amenințărilor și pentru a susține dezvoltarea unor planuri operaționale de combatere a terorismului. Comisia va prezenta inițiative în vederea transformării Centrului într-o structură mai puternică și care să aibă capacitatea de a asigura planificarea operațională comună, evaluarea riscurilor și coordonarea serviciilor de informații ale agențiilor de asigurare a respectării legii. Evaluările amenințărilor comune privind terorismul și radicalizarea ar trebui să fie elaborate încă de pe acum în regim de urgență.

  • Suprimarea accesului teroriștilor la arme de foc și explozivi: Statele membre ar trebui să pună în aplicare cu prioritate Planul de acțiune privind armele de foc și explozivii, iar Parlamentul și Consiliul ar trebui să adopte propunerea de revizuire a Directivei privind controlul achiziționării și deținerii de arme, prezentată de Comisie la data de 18 noiembrie 2015.

  • Suprimarea accesului teroriștilor la fonduri: Comisia se va baza pe Planul de acțiune privind combaterea finanțării terorismului pentru a ajuta statele membre să consolideze detectarea și prevenirea transferurilor de fonduri și alte active și să distrugă sursele de venituri ale organizațiilor teroriste.

  • Protejarea cetățenilor și a infrastructurilor esențiale: autoritățile de asigurare a respectării legii și alte autorități-cheie trebuie să fie mai bine pregătite pentru riscurile de securitate cauzate de vulnerabilitatea infrastructurilor esențiale, să asigure schimbul eficient de informații relevante, să conceapă măsuri de prevenție într-un mod coordonat la nivel transfrontalier și să sprijine cercetarea cu privire la necesitățile viitoare în materie de tehnologie și de capabilitate.

  • Dimensiunea externă: este necesar să se asigure o mai mare coerență între acțiunile interne și externe în materie de securitate. Bazându-se pe activitatea coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului, a Comisiei și a SEAE, UE ar trebui să inițieze parteneriate de luptă împotriva terorismului cu țările din jurul Mării Mediterane.

Context

La data de 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat Agenda europeană privind securitatea, în care a stabilit principalele acțiuni care vizează asigurarea unui răspuns eficace al UE împotriva terorismului și a amenințărilor în materie de securitate în Uniunea Europeană în intervalul 2015-2020. Agenda a concretizat un angajament luat în cadrul Orientărilor politice ale președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, fiind un element esențial al Strategiei reînnoite de securitate internă a UE, adoptată de Consiliu la 16 iunie 2015.

De la adoptarea agendei au fost realizate progrese semnificative în ceea ce privește punerea ei în aplicare. Au fost consolidate domenii-cheie care necesită atenție, prin adoptarea planurilor de acțiune privind armele de foc și explozivii în decembrie 2015, consolidarea luptei împotriva finanțării terorismului în februarie 2016, precum și prin Comunicarea privind Sisteme informatice mai solide și mai inteligente pentru securitatea la frontiere, din 6 aprilie 2016.

Incidentele recente au relevat necesitatea de a se intensifica acțiunile, precum și de a se accelera punerea în aplicare a măsurilor concrete stabilite în agendă. În urma atacurilor din Bruxelles, Parlamentul European, miniștrii de justiție și afaceri interne din UE și Comisia au subliniat angajamentul lor de a accelera punerea în aplicare a măsurilor prevăzute și de a intensifica lupta împotriva terorismului. Comunicarea adoptată astăzi, la un an de la prezentarea agendei, ia act de progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea, acestea reprezentând contribuția UE la eforturile naționale de combatere a terorismului.

Informații suplimentare

DOCUMENTE DE INFORMARE: Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea întrebări și răspunsuri

Comunicare: Realizarea Agendei europene privind securitatea pentru combaterea terorismului și pregătirea căii de urmat către o Uniune a securității eficace și reală

Anexă

Agenda europeană privind securitatea

Comunicat de presă: Agenda europeană privind securitatea - Comisia acționează pentru combaterea terorismului și a traficului ilegal de arme de foc și de explozivi

Propunere de directivă privind terorismul

Planul de acțiune al UE pentru combaterea comerțului ilegal și a utilizării armelor de foc și a explozivilor

Comunicat de presă: Planul de acțiune al Comisiei Europene de consolidare a luptei împotriva finanțării terorismului

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Combaterea finanțării terorismului

Comunicat de presă: Frontiere mai puternice și mai inteligente în UE: Comisia propune instituirea unui sistem de intrare/ieșire

Comunicat de presă: Comisia lansează dezbaterea cu privire la un viitor cadru pentru sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în ceea ce privește gestionarea frontierelor și securitatea internă.

IP/16/1445

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar