Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas drošības programma — ceļā uz drošības savienību

Briselē, 2016. gada 20. aprīlī

Eiropas drošības programma — ceļā uz drošības savienību

Komisija šodien izklāsta turpmākos pasākumus ceļā uz efektīvu un patiesu ES drošības savienību, balstoties uz Eiropas Drošības programmu, ar kuru tā iepazīstināja 2015. gada 28. aprīlī. Lai gan galvenā atbildība par drošību gulstas pirmkārt uz dalībvalstīm, pret tādiem transnacionāliem apdraudējumiem kā, piemēram, pret terorismu nav iespējams efektīvi vērsties bez vienotas Eiropas pieejas. Vajadzīgie instrumenti, infrastruktūra un vide tiek veidoti Eiropas līmenī, lai valstu iestādes efektīvi sadarbotos kopīgo problēmu risināšanā. Tomēr drošības savienības faktiskā pievienotā vērtība ir ārkārtīgi lielā mērā atkarīga no tā, kā šo regulējumu izmantos, lai novērstu organizatoriskās nepilnības un informācijas trūkumu. Tāpēc ir nepieciešams veikt būtiskas pārmaiņas dalībvalstu un tiesībaizsardzības iestāžu līmenī, cieši sadarbojoties ar ES aģentūrām.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: "Terorismam robežas nepastāv. Valstu iestādes ir atbildīgas par iekšējo drošību, bet tām ir jāspēj netraucēti sadarboties, lai novērstu terorismu un izsekotu vainīgos. ES var nodrošināt un tai arī ir jānodrošina šim nolūkam nepieciešamais regulējums un instrumenti, bet svarīgi ir tas, kā dalībvalstis tos izmantos. Tiesībaizsardzības iestādēm visās dalībvalstīs būtu "jādomā un jārīkojas Eiropas līmenī”, jo iekšējā drošība nozīmē kopīgu atbildību".

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls piebilda: "Eiropas Savienība ir izveidota, lai saviem pilsoņiem sniegtu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām. Vienas dalībvalsts iekšējā drošība ir visu dalībvalstu iekšējā drošība. Sadrumstalotība padara mūs neaizsargātus. To izmanto teroristi un noziedznieki, kā to pierādījuši nesenie uzbrukumi vairākās mūsu dalībvalstīs. Mums ir jāpārvar šī problēma un mūsu solījumi jāpārvērš darbībā, lai izveidotu patiesu ES drošības savienību."

Drošības savienībā vienas dalībvalsts policijas spēkiem vajadzētu būt gataviem automātiski dalīties būtiskā informācijā ar saviem kolēģiem citās dalībvalstīs. Šodien pieņemtajā Komisijas paziņojumā ir izvērtēts saskaņā ar Eiropas Drošības programmu veiktajos pasākumos sasniegtais progress, apzināti īstenošanas trūkumi cīņā pret terorismu un izklāstītas darbības, kas jāveic šo trūkumu novēršanai. Tajā norādītas vairākas prioritārās jomas cīņā pret terorismu, kurās nepieciešams pieņemt un īstenot Komisijas ierosinātus pasākumus un veikt vēl dažas citas turpmākas darbības. Šie pasākumi, kuru mērķis ir palielināt kolektīvo spēju apkarot terorisma draudus, citstarp ir šādi:

  • Ārvalstu kaujinieku teroristu, kuri atgriežas, radītā apdraudējuma novēršana — valstu iestādēm ir jābūt pilnībā informētām par ārvalstu kaujinieku teroristu pārvietošanos — tiem gan ieceļojot, gan izceļojot,— un jādalās šādā informācijā gan savā starpā, gan ar ES aģentūrām, izmantojot Šengenas Informācijas sistēmu un ar Eiropola Eiropas Terorisma apkarošanas centra starpniecību;

  • Radikalizēšanās novēršana un apkarošana — prioritāte ir piešķirama tam, lai netiktu pieļauta Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un lai teroristu organizācijas nevarētu veikt vervēšanu. Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai personas, kas jau ir radikalizējušās, tiktu iesaistītas deradikalizācijas programmās, lai nepieļautu, ka tās izplata terorisma propagandu un naida runu, un lai notiktu proaktīva apmaiņa ar informāciju par personām, kuras rada augstu radikalizēšanās risku;

  • Sankcijas pret teroristiem un to atbalstītājiem — Eiropas Parlamentam un Padomei būtu nekavējoties jāpanāk vienošanās par Komisijas priekšlikumu Direktīvai par terorisma apkarošanu, lai stiprinātu kriminālatbildības noteikšanu par nodarījumiem, kas saistīti ar terorismu, piemēram, par ceļošanu terorisma nolūkā un par finansējuma, mājokļa, transporta vai materiālā atbalsta nodrošināšanu teroristiem;

  • Informācijas apmaiņas uzlabošana — Eiropas Parlamentam un Padomei būtu steidzami jāpabeidz pārskatītā Eiropola regula un jāpieņem Komisijas iesniegtie tiesību aktu priekšlikumi, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un datubāzu un informācijas sistēmu sadarbspēju, — kā piemērs minama Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) paplašināšana, iekļaujot tajā ne tikai ES iedzīvotājus;

  • Eiropas Terorisma apkarošanas centra stiprināšana – Būtu jāstiprina Eiropas terorisma apkarošanas centrs, lai tas kļūtu par tiesībaizsardzības izlūkinformācijas centrālo punktu apdraudējuma analīzes veikšanai un atbalstītu terorisma apkarošanas operatīvo plānu izstrādi. Komisija ierosinās iniciatīvas, lai centru izveidotu par spēcīgāku struktūru ar kapacitāti kopīgai operatīvajai plānošanai, apdraudējumu novērtēšanai un tiesībaizsardzības izlūkinformācijas koordinācijai. Kopīgus terorisma un radikalizācijas draudu novērtējumus vajadzētu sākt izstrādāt jau tagad steidzamības kārtā.

  • Teroristu piekļuves slēgšana šaujamieročiem un sprāgstvielām – Dalībvalstīm prioritārā kārtā būtu jāīsteno Rīcības plāns šaujamieroču un sprāgstvielu jomā, un Parlamentam un Padomei būtu jāpieņem priekšlikums pārskatīt Direktīvu par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli, kuru Komisija iesniedza 2015. gada 18. novembrī;

  • Teroristu piekļuves finansējumam slēgšana – Komisija īstenos Rīcības plānu cīņas pret teroristu finansēšanu jomā, lai palīdzētu dalībvalstīm labāk atklāt un novērst naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvietošanu un bloķēt teroristu organizāciju izmantotos ieņēmumu avotus;

  • Iedzīvotāju un kritisko infrastruktūru aizsardzība – tiesībaizsardzības iestādēm un citām galvenajām iestādēm ir jābūt labāk sagatavotām pret tādiem drošību apdraudošiem riskiem, kas saistīti ar kritiskās infrastruktūras aizsardzību, tām ir jānodrošina efektīva apmaiņa ar būtisko informāciju, koordinētā veidā jāizstrādā preventīvi pārrobežu pasākumi un jāatbalsta izpēte par nākotnes vajadzībām tehnoloģiju un spēju ziņā;

  • Ārējā dimensija — ir jānodrošina labāka saskaņotība starp iekšējām un ārējām darbībām drošības jomā. Balstoties uz ES terorisma apkarošanas koordinatora, Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta darbu, ES būtu jāierosina terorisma apkarošanas partnerības ar Vidusjūras reģiona valstīm.

Priekšvēsture

Eiropas Komisija 2015. gada 28. aprīlī pieņēma Eiropas Drošības programmu, nosakot galvenās darbības, kas veicamas, lai 2015.-2020. gada laikposmā nodrošinātu efektīvu ES reakciju uz terorismu un drošības apdraudējumiem Eiropas Savienībā. Programma atbilda Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera politiskajās pamatnostādnēs sniegtajam solījumam un ir nozīmīgs elements atjaunotajā Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģijā, kuru Padome pieņēma 2015. gada 16. jūnijā.

Kopš programmas pieņemšanas ir panākta nozīmīga virzība tās īstenošanā. Galvenās jomas, kurām jāpievērš uzmanība, ir tikušas stiprinātas 2015. gada decembrī pieņemtajā rīcības plānā šaujamieroču un sprāgstvielu jomā, 2016. gada februārī pieņemtajā rīcības plānā par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu, kā arī 2016. gada 6. aprīļa Paziņojumā par spēcīgākām un viedākām robežu un drošības informācijas sistēmām.

Nesenie incidenti ir pierādījuši nepieciešamību pastiprināt darbību un paātrināt konkrēto programmā izklāstīto pasākumu īstenošanu. Pēc Briselē notikušajiem uzbrukumiem Eiropas Parlaments, ES tieslietu un iekšlietu ministri un Komisija uzsvēra savu apņēmību turpināt centienus paredzēto pasākumu īstenošanā un pastiprināt cīņu pret terorismu. Šodien, gadu pēc iepazīstināšanas ar programmu, Komisija izvērtē programmas īstenošanā sasniegto progresu attiecībā uz ES ieguldījumu atsevišķu valstu terorisma apkarošanas centienos.

Plašāka informācija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS: Eiropas drošības programmas īstenošana; Jautājumi un atbildes

Paziņojums: Eiropas Drošības programmas īstenošana cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Pielikums

Eiropas Drošības programma

Paziņojums presei: Eiropas Drošības programma: Komisija veic pasākumus cīņai pret terorismu, kā arī pret šaujamieroču un sprāgstvielu nelikumīgu tirdzniecību

Priekšlikums Direktīvai par terorismu

ES Rīcības plāns pret šaujamieroču un sprāgstvielu nelikumīgu tirdzniecību un izmantošanu

Paziņojums presei: Eiropas Komisijas Rīcības plāns par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu

FAKTU LAPA: Cīņa pret teroristu finansēšanu

Paziņojums presei: Spēcīgākas un viedākas robežas Eiropas Savienībā — Komisija ierosina izveidot ieceļošanas/izceļošanas sistēmu

Paziņojums presei: Komisija uzsāk diskusiju par turpmāko regulējumu spēcīgākām un viedākām informācijas sistēmām robežu pārvaldībai un iekšējai drošībai

IP/16/1445

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar