Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos saugumo darbotvarkė. Saugumo sąjungos kūrimas

Briuselis, 2016 m. balandžio 20 d.

Europos saugumo darbotvarkė. Saugumo sąjungos kūrimas

Šiandien Komisija paskelbė, kaip numatoma siekti efektyvios ir realios ES saugumo sąjungos laikantis 2015 m. balandžio 28 d. paskelbtos Europos saugumo darbotvarkės. Pagrindinė atsakomybė už saugumą tenka pirmiausia valstybėms narėms, tačiau nesuformavus bendro europinio požiūrio kova su tarptautine grėsme, pvz., terorizmu, nebus vaisinga. Kad valstybių narių institucijos galėtų efektyviai bendradarbiauti ir spręsti bendras problemas, Europos lygmeniu kuriamos būtinos priemonės, infrastruktūra ir aplinka. Tačiau apskritai saugumo sąjunga bus naudinga tiek, kiek ši sistema bus panaudota operatyvinės veiklos trūkumams ir informacijos spragoms pašalinti. Todėl reikia esminių permainų valstybėse narėse ir jų teisėsaugos institucijose, glaudžiai bendradarbiaujančiose su ES agentūromis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Teroristai nepaiso sienų. Nacionalinės institucijos atsakingos už vidaus saugumą. Tačiau jos turi būti pajėgios sklandžiai bendradarbiauti, kad užkirstų kelią terorizmui ir aptiktų vykdytojus. ES gali ir turi sukurti tam tikslui tinkamą sistemą ir priemones, tačiau svarbiausia tai, kaip valstybės narės jomis pasinaudos. Mūsų valstybių narių teisėsaugos institucijos turėtų ir mąstyti, ir veikti, atsižvelgdamos į Europą, nes atsakomybe už vidaus saugumą dalijamės visi.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos pridūrė: „Europos Sąjunga sukurta tam, kad atsirastų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, kurioje jos piliečių nevaržo vidaus sienos. Vienos valstybės narės vidaus saugumas yra visų valstybių narių vidaus saugumas. Susiskaidymas daro mus pažeidžiamus. Juo naudojasi teroristai ir nusikaltėliai, kaip parodė pastarojo meto išpuoliai keliose valstybėse narėse. Turime įveikti susiskaidymą ir įsipareigojimus išreikšti veiksmais, kuriais sukurtume tikrą ES saugumo sąjungą.“

Saugumo sąjungoje vienos šalies policijos pareigūnai turėtų būti nusiteikę dalytis svarbia informacija su kolegomis kitose valstybėse narėse. Šiandien Komisijos priimtame komunikate apibendrinta Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimo pažanga, nustatytos kovos su terorizmu spragos ir nurodyti veiksmai, kuriais tas spragas reikia šalinti. Dokumente nurodomos prioritetinės kovos su terorizmu sritys, kuriose reikia priimti bei įgyvendinti Komisijos siūlomas priemones ir imtis tam tikrų kitų veiksmų. Didinti kolektyvinį kovos su terorizmo grėsme pajėgumą padės šios priemonės:

  • Kova su grįžtančių užsienio teroristų kovotojų keliama grėsme. Nacionalinėms institucijoms reikia gauti visą informaciją apie užsienio teroristų kovotojų judėjimą iš šalies ir į šalį ir informacija apie juos dalytis tarpusavyje ir su ES agentūromis per Šengeno informacijos sistemą ir Europolo Europos kovos su terorizmu centrą;

  • Radikalėjimo prevencija ir kova su juo. Reikia sutelkti dėmesį radikalėjimo prevencijai ir Europos piliečių verbavimo į teroristines organizacijas užkardymui. Valstybės narės turi užtikrinti, kad suradikalėję asmenys įsitrauktų į deradikalizavimo programas ir kad jiems būtų užkirstas kelias skleisti terorizmo propagandą ir neapykantą kurstančias kalbas. Be to, jos turi iniciatyviai keistis informacija apie didelę radikalėjimo riziką keliančius asmenis;

  • Teroristų ir jų rėmėjų baudimas. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų skubiai susitarti dėl Komisijos siūlomos Kovos su terorizmu direktyvos, kad būtų sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė už su terorizmu susijusius nusikaltimus, tokius kaip būsto, transporto ar materialinės pagalbos teikimas teroristams ir teroristų kelionės;

  • Informacijos mainų gerinimas. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų skubiai susitarti dėl persvarstyto Europolo reglamento ir priimti Komisijos pasiūlytus teisės aktus, kad pagerėtų informacijos mainai ir duomenų bazių bei informacinių sistemų sąveika, pavyzdžiui, Europos nuosprendžių registrų informacinės sistema ECRIS turėtų būti pradėta taikyti trečiųjų šalių piliečiams;

  • Europos kovos su terorizmu centro stiprinimas. Europos kovos su terorizmu centras turėtų būti sustiprintas: tapti grėsmės analizei skirtu teisėsaugos žvalgybinės informacinės centru ir prisidėti prie kovos su terorizmu operatyvinių planų rengimo. Komisija imsis iniciatyvų, kuriomis būtų sustiprinta Centro struktūra, kad jis įgytų bendro operatyvinio planavimo, grėsmės vertinimo ir teisėsaugos žvalgybinės informacijos koordinavimo pajėgumų. Jau dabar reikėtų kuo skubiau pradėti bendrą terorizmo ir radikalėjimo grėsmės vertinimą;

  • Teroristų galimybių įsigyti šaunamųjų ginklų ir sprogmenų užkardymas. Valstybės narės turėtų kaip prioritetą įgyvendinti Šaunamųjų ginklų ir sprogmenų srities veiksmų planą. Parlamentas ir Taryba turėtų priimti 2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos pateiktą pasiūlymą persvarstyti Direktyvą dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės;

  • Teroristų finansavimo prevencija. Komisija įgyvendins Kovos su teroristų finansavimu veiklos planą, kad padėtų valstybėms narėms geriau aptikti ir užkardyti lėšų ir kito turto judėjimą ir naikinti teroristų organizacijų pajamų šaltinius;

  • Piliečių ir svarbiausių infrastruktūros objektų apsauga. Teisėsaugos ir kitos pagrindinės institucijos turi būti geriau pasirengusios reaguoti į saugumo riziką, susijusią su svarbiausių infrastruktūros objektų pažeidžiamumu, veiksmingiau keistis svarbia informacija, koordinuotai tarpvalstybiniu mastu rengti prevencines priemones ir remti ateities technologinių ir pajėgumų poreikių tyrimus;

  • Išorinis matmuo. Reikia užtikrinti geresnį vidaus ir išorės veiklos saugumo srityje derėjimą. Remiantis ES kovos su terorizmu koordinatoriaus, Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos veikla, Europos Sąjungai reikėtų inicijuoti kovos su terorizmu partnerystę su Viduržemio jūros pakrantės šalimis.

Pagrindiniai faktai

2015 m. balandžio 28 d. Europos Komisija priėmė Europos saugumo darbotvarkę, kurioje nurodė pagrindinius 2015–2020 m. reagavimo į terorizmą ir ES saugumo grėsmes veiksmus. Parengti darbotvarkę Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris buvo įsipareigojęs savo politinėse gairėse. Tai yra viena svarbiausių atnaujintos Vidaus saugumo strategijos, kurią 2015 m. birželio 16 d. priėmė Taryba, dalių.

Priėmus darbotvarkę, nuveikta nemažai. Ypač svarbus 2015 m. gruodžio mėn. priimtas Kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis veiksmų planas, 2016 m. vasario mėn. Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas ir 2016 m. balandžio 6 d. Komunikatas dėl tvirtesnių ir pažangesnių sienų valdymo ir vidaus saugumo informacinių sistemų.

Pastarojo meto incidentai parodė, kad reikia veikti aktyviau ir sparčiau įgyvendinti konkrečias darbotvarkėje nurodytas priemones. Po išpuolių Briuselyje Europos Parlamentas, ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrai ir Komisija pabrėžė savo ryžtą aktyviau įgyvendinti numatytas priemones ir intensyviau kovoti su terorizmu. Šiandien, praėjus metams po darbotvarkės paskelbimo, priimtame komunikate parodoma kaip ją įgyvendindama ES prisideda prie nacionalinių kovos su terorizmu priemonių.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA. Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas. Klausimai ir atsakymai

Komunikatas. Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas siekiant kovoti su terorizmu ir kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą

Priedas

Europos saugumo darbotvarkė

Pranešimas spaudai: Europos saugumo darbotvarkė. Komisija imasi kovos su terorizmu ir neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis veiksmų

Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl kovos su terorizmu

ES veiksmų planas. Kova su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis ir jų naudojimu

Pranešimas spaudai: Europos Komisijos kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Kova su teroristų finansavimu

Pranešimas spaudai: Griežtesnis ir pažangesnis ES sienų valdymas. Komisija siūlo sukurti atvykimo ir išvykimo sistemą

Pranešimas spaudai: Komisija pradeda diskusijas apie tvirtesnes ir pažangesnes sienų valdymo ir vidaus saugumo informacines sistemas

IP/16/1445

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar