Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai biztonsági stratégia: a biztonsági unió előkészítése

Brüsszel, 2016. április 20.

Európai biztonsági stratégia: a biztonsági unió előkészítése

A Bizottság a mai napon – a 2015. április 28-án bemutatott európai biztonsági stratégia alapján – meghatározza a tagállamok alkotta, hatékony és valódi biztonsági unió létrehozása felé vezető utat. Bár a biztonság elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartozik, közös uniós szintű koncepció nélkül nem lehet hatékonyan kezelni az olyan transznacionális fenyegetéseket, mint például a terrorizmus. A szükséges eszközöket, az infrastruktúrát és a környezetet európai szinten kell létrehozni ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok hatékony együttműködést folytathassanak a közös kihívások leküzdése érdekében. A biztonsági unió tényleges hozzáadott értéke azonban döntően attól függ, hogy miként lehet ezt a keretet olyan módon alkalmazni, amely kezeli a működési hiányosságait és pótolja a hiányzó információkat. Ehhez jelentős lépésekre van szükség a tagállamok és bűnüldöző hatóságaik részéről is, melyeknek szorosan együtt kell működniük az uniós ügynökségekkel.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A terrorizmus nem ismer határokat. A tagállamok biztonságáért saját hatóságaik felelnek, azonban fontos, hogy a nemzeti hatóságok gördülékenyen tudjanak együttműködni a terrorizmus megakadályozása és a tettesek azonosítása során. Az Unió lehetősége és feladata a megfelelő keretelvek és eszközök biztosítása, ugyanakkor az már a tagállamokon múlik, hogyan alkalmazzák ezeket. A tagállami bűnüldöző hatóságoknak hozzáállásukban és tetteikben is az európai megközelítést kell érvényesíteniük, mivel a belső biztonságért közösen felelünk.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos hozzátette: „Az Európai Unió célja, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, belső határok nélküli térséget biztosítson polgárai számára. Valamely tagállam belső biztonsága egyet jelent valamennyi tagállam belső biztonságával. A széttagoltság sérülékennyé teszi Európát, amit a terroristák és a bűnözők teljes mértékben kihasználnak, ahogyan azt a néhány tagállamot ért közelmúltbeli támadások is bizonyították. Ezért meg kell szüntetnünk ezt az állapotot, és tettekre kell váltanunk közös elkötelezettségünket, hogy létrehozhassuk a tagállamok alkotta valódi biztonsági uniót.”

A biztonsági unióban a tagállamok rendőrségei a lényeges információkat automatikusan megosztják a többi tagállam rendőri szerveivel is. A Bizottság által a mai napon elfogadott közlemény áttekinti az európai biztonsági stratégia intézkedései terén elért haladást, azonosítja a terrorizmus elleni küzdelem végrehajtásának hiányosságait és meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket végre kell hajtani e hiányok orvosolásához. Ütemtervet határoz meg, és azonosít számos, a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából kiemelt területet, ahol a Bizottság által javasolt intézkedések elfogadására és végrehajtására, valamint további lépésekre van szükség. Az intézkedések célja a terrorista fenyegetettség elleni közös küzdelemre irányuló kapacitás erősítése többek között a következők által:

  • A visszatérő külföldi terrorista harcosok jelentette fenyegetettség kezelése: a nemzeti hatóságoknak teljes körű információval kell rendelkezniük a külföldi terrorista harcosok befelé és kifelé irányuló utazásait illetően, és ezeket az információkat egymással és az uniós ügynökségekkel is meg kell osztaniuk a schengeni információs rendszeren, valamint az Europol égisze alatt működő, a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központján keresztül;

  • A radikalizálódás megelőzése és az ellene folytatott küzdelem: kiemelten fontos, hogy megelőzzük az európai polgárok radikalizálódását és a terrorista szervezetek általi beszervezését. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a már radikalizálódott személyek részt vehessenek a deradikalizálódást célzó programokban, és megakadályozható legyen a terrorista propaganda és a gyűlöletbeszéd terjesztése, valamint hogy proaktív információcsere valósuljon meg a radikalizálódás tekintetében komoly veszélyt jelentő személyek tekintetében;

  • A terroristák és támogatóik szankcionálása: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minél hamarabb megállapodásra kell jutniuk a Bizottság terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvjavaslatát illetően, melynek révén fokozottan büntethetővé válnának a terrorizmushoz kapcsolódó bűncselekmények, mint például a terroristák utaztatása, valamint a lakhatás, az anyagiak, a szállítás és az eszközök terén számukra nyújtott támogatás;

  • Az információcsere javítása: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak mielőbb véglegesíteniük kell az átdolgozott Europol-rendeletet és el kell fogadniuk a Bizottságnak az információcsere, valamint az adatbázisok és az információs rendszerek interoperabilitásának javítására irányuló jogalkotási javaslatait, így például az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) harmadik országbeli állampolgárokra való kiterjesztését;

  • A Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központjának megerősítése: Meg kell erősíteni a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központját, hogy létrejöjjön egy bűnüldözési hírszerzési adatbázis, amely igénybe vehető a fenyegetések elemzése és a terrorizmus elleni operatív tervek kidolgozása során. A Bizottság további kezdeményezéseket tesz a központ szerkezetének megerősítésére, hogy az képes legyen a közös műveleti tervezésre, a fenyegetettség értékelésére és a bűnüldözési hírszerzési információk koordinálására. A terrorizmus és a radikalizálódás jelentette fenyegetettség közös értékeléséhez lehetőleg azonnal hozzá kell látni.

  • A terroristák tűzfegyverekhez és robbanóanyagokhoz való hozzáférésének megszüntetése: a tagállamok minél hamarabb hajtsák végre a tűzfegyverekre és robbanóanyagokra vonatkozó cselekvési tervet, a Parlament és a Tanács pedig fogadja el a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló, a Bizottság által 2015. november 18-án benyújtott javaslatot;

  • A terroristák pénzeszközökhöz való hozzáférésének megszüntetése: a Bizottság megvalósítja a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervet, hogy ezáltal segítse a pénzforrások és más eszközök mozgásának felderítését és megakadályozását szolgáló tagállami intézkedések megerősítését, valamint a terrorista szervezetek bevételi forrásainak elzárását;

  • A polgárok és a kritikus infrastruktúrák védelme: a bűnüldöző hatóságoknak és egyéb kulcsfontosságú hatóságoknak jobban fel kell készülniük a kritikus infrastruktúrák sérülékenységével összefüggő biztonsági kockázatokra, biztosítaniuk kell a lényeges információk hatékony cseréjét, összehangolt, határon átnyúló megelőző intézkedéseket kell kialakítaniuk, és támogatniuk kell a jövőbeni technológiai szükségletekre és képességekre irányuló kutatást;

  • Külpolitikai vonatkozások: a biztonság terén nagyobb koherenciát kell biztosítani a belső és külső fellépések között. A terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora, a Bizottság és az EKSZ által végzett munka alapján az Uniónak terrorizmusellenes partnerségeket kell kezdeményeznie a Földközi-tenger körüli országokban.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2015. április 28-án elfogadta az európai biztonsági stratégiát, amely fontos intézkedéseket határoz meg annak biztosítására, hogy az Unió a 2015–2020 közötti időszakban hatékony választ adhasson az Európai Uniót érintő terrorista és biztonsági fenyegetésekre. A stratégia eleget tesz a Jean-Claude Juncker bizottsági elnök politikai iránymutatásában meghatározott elkötelezettségnek és fontos sarokköve a megújított belső biztonsági stratégiának, amelyet a Tanács 2015. június 16-án fogadott el.

A stratégia elfogadása óta jelentős előrelépés történt annak végrehajtásában. A legfontosabb szempontok megerősítést nyertek a tűzfegyverekről és robbanószerekről szóló, 2015 decemberében elfogadott, és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítésére irányuló, 2016 februárjában elfogadott cselekvési terv, valamint a határvédelem és biztonság erősebb és intelligensebb információs rendszereiről szóló, 2016. április 6-i közlemény által.

A közelmúlt eseményei rávilágítottak annak szükségességére, hogy fokozni kell az intézkedéseket, és fel kell gyorsítani a stratégiában meghatározott konkrét intézkedések végrehajtását. A brüsszeli merényleteket követően az Európai Parlament, a tagállamok bel- és igazságügyi miniszterei és a Bizottság megerősítették a tervezett intézkedések végrehajtására és a terrorizmus elleni küzdelem elmélyítésére irányuló szándékukat. Az egy évvel a stratégia ismertetését követően elfogadott, mai közlemény számba veszi a stratégia végrehajtása terén elért eredményeket, valamint az Unió hozzájárulását a terrorizmus elleni küzdelem terén tett tagállami erőfeszítésekhez.

További információk

FELJEGYZÉS: Az európai biztonsági stratégia végrehajtása: Kérdések és válaszok

Közlemény: Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében

Melléklet

Európai biztonsági stratégia

Sajtóközlemény: Európai biztonsági stratégia – Bizottsági intézkedések a terrorizmus és az illegális lőfegyver-kereskedelem megfékezésére

A terrorizmusról szóló irányelvjavaslat

Uniós cselekvési terv a tűzfegyverek és a robbanóanyagok illegális kereskedelme és használata ellen

Sajtóközlemény: Az Európai Bizottság cselekvési terve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítése céljából

TÁJÉKOZTATÓ: A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Sajtóközlemény: Megerősített és intelligens uniós határellenőrzés: a Bizottság határregisztrációs rendszer létrehozását javasolja

Sajtóközlemény: A Bizottság vitát indít a határigazgatást és a belső biztonságot előmozdító megerősített és intelligens információs rendszerek jövőbeli keretéről

IP/16/1445

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar