Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski program sigurnosti: stvaranje uvjeta za uspostavu sigurnosne unije

Bruxelles, 20. travnja 2016.

Europski program sigurnosti: stvaranje uvjeta za uspostavu sigurnosne unije

Komisija danas predstavlja daljnje mjere za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije EU-a. Mjere se temelje na Europskom programu sigurnosti koji je predstavljen 28. travnja 2015. Sigurnost je prvenstveno u nadležnosti država članica, no transnacionalne prijetnje kao što je terorizam ne mogu se učinkovito riješiti bez zajedničkog europskog pristupa. Na europskoj razini uspostavljaju se potrebni alati, infrastruktura i okruženje kako bi nacionalna nadležna tijela mogla učinkovito surađivati u rješavanju zajedničkog izazova. No cjelokupna dodana vrijednost sigurnosne unije uvelike ovisi o tome kako će se taj okvir iskoristiti za uklanjanje operativnih nedostataka i popunjavanje informacijskih praznina. Za to je potrebna korjenita promjena na razini država članica i njihovih tijela za provedbu zakona, koji bi trebali blisko surađivati s agencijama EU-a.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Terorizam ne poznaje granice. Nacionalna tijela nadležna su za unutarnju sigurnost, no treba im se omogućiti neometana suradnja u sprječavanju terorizma i otkrivanju počinitelja kaznenih djela. U tu svrhu EU može i mora osigurati odgovarajući okvir i alate, ali rezultati će ovisiti prije svega o načinu na koji će ih države članice iskoristiti. Unutarnja sigurnost zajednička je odgovornost te bi tijela za provedbu zakona u svim državama članicama trebala promišljati i djelovati europski.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos dodao je: Europska unija uspostavljena je kako bi se njezinim građanima osiguralo područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica. Unutarnja sigurnost jedne države članice znači unutarnju sigurnost svih država članica. Rascjepkanost nas čini ranjivima. Tu situaciju zlorabe teroristi i kriminalci, o čemu svjedoče nedavni napadi u nekoliko naših država članica. Taj problem moramo ukloniti i svoje obveze pretvoriti u djelovanje kako bismo ostvarili istinsku sigurnosnu uniju EU-a.

U sigurnosnoj uniji policijske snage u jednoj državi članici trebale bi automatski razmjenjivati relevantne informacije s kolegama u drugim državama članicama. U danas donesenoj Komunikaciji Komisija analizira napredak povezan s mjerama u okviru Europskog programa sigurnosti, utvrđuje provedbene nedostatke u suzbijanju terorizma te mjere koje je potrebno poduzeti za njihovo uklanjanje. Njome se predviđa i plan djelovanja u okviru kojeg se utvrđuje niz prioritetnih područja za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala u kojima je potrebno donijeti i provesti mjere koje je predložila Komisija, kao i određene dodatne mjere. Cilj tih mjera jest povećati zajedničke kapacitete za suočavanje s terorističkim prijetnjama i one među ostalim uključuju sljedeće:

  • uklanjanje prijetnji koje proizlaze iz povratka stranih terorističkih boraca: nacionalna tijela moraju raspolagati potpunim informacijama o kretanju (ulasku/izlasku) stranih terorističkih boraca i te informacije dijeliti međusobno i s agencijama EU-a s pomoću schengenskog informacijskog sustava i Europolova Europskog centra za borbu protiv terorizma;

  • sprječavanje i borba protiv radikalizacije: prioritet mora biti sprječavanje radikalizacije i novačenja europskih građana u terorističke organizacije. Države članice moraju se pobrinuti da se već radikalizirane osobe uključe u programe deradikalizacije i da im se onemogući širenje terorističke propagande i govora mržnje te moraju osigurati proaktivnu razmjenu informacija o osobama s kojima je povezan visok rizik od radikalizacije;

  • sankcioniranje terorista i onih koji im pružaju podršku: Europski parlament i Vijeće trebali bi hitno postići dogovor o Komisijinu prijedlogu direktive o borbi protiv terorizma kako bi se pojačao kazneni progon za djela povezana s terorizmom, kao što su putovanja povezana s terorizmom i osiguravanje financiranja, smještaja, prijevoza ili materijalne potpore teroristima;

  • poboljšanje razmjene informacija: Europski parlament i Vijeće trebali bi hitno finalizirati revidiranu uredbu o Europolu i donijeti Komisijine zakonodavne prijedloge o poboljšanju razmjene informacija i interoperabilnosti baza podataka i informacijskih sustava, kao što je proširenje sustava ECRIS (Europski informacijski sustav kaznene evidencije) na državljane trećih zemalja;

  • jačanje Europskog centra za borbu protiv terorizma: potrebno je jačanje Europskog centra za borbu protiv terorizma kako bi postao središte za obavještajne aktivnosti u području provedbe zakona, a za potrebe analize prijetnji i podrške razvoju protuterorističkih operativnih planova. Komisija će predložiti inicijative za jačanje strukture Centra kako bi raspolagao kapacitetom za zajedničko operativno planiranje, procjenu prijetnji i koordinaciju obavještajnih aktivnosti u području provedbe zakona. Već sada je potrebno hitno započeti zajedničku procjenu prijetnji u području terorizma i radikalizacije;

  • onemogućivanje pristupa terorista vatrenom oružju i eksplozivima: kao prioritetnu mjeru države članice trebale bi provesti akcijski plan o vatrenom oružju i eksplozivima dok bi Parlament i Vijeće trebali donijeti prijedlog revidirane direktive o nadzoru nabave i posjedovanja oružja, koji je Komisija predstavila 18. studenog 2015.;

  • onemogućivanje pristupa terorista financijskim sredstvima: Komisija će na temelju akcijskog plana za borbu protiv financiranja terorizma pomoći državama članicama da poboljšaju otkrivanje i sprječavanje protoka financijskih i drugih sredstava te onemoguće izvore prihoda terorističkih organizacija;

  • zaštita građana i ključne infrastrukture: tijela za provedbu zakona i druga ključna tijela trebaju biti bolje pripremljena za sigurnosni rizik povezan s osjetljivošću ključne infrastrukture, osigurati učinkovitu razmjenu relevantnih informacija, na usklađen način razraditi preventivne prekogranične mjere te podržati istraživanja o budućim potrebama u pogledu tehnologije i kapaciteta;

  • vanjska dimenzija: potrebno je osigurati veću dosljednost između unutarnjeg i vanjskog djelovanja u području sigurnosnih potreba. Na temelju rada EU-ova koordinatora za borbu protiv terorizma, Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje, EU bi trebao pokrenuti protuteroristička partnerstva s državama Sredozemlja.

Kontekst

Europska komisija donijela je 28. travnja 2015. Europski program sigurnosti u kojem je utvrdila glavne mjere za osiguravanje djelotvornog odgovora EU-a na terorizam i prijetnje sigurnosti u Europskoj uniji u razdoblju od 2015. do 2020. Tim se programom ispunjuje obveza preuzeta u političkim smjernicama predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera i on čini glavnu sastavnicu obnovljene strategije unutarnje sigurnosti koju je Vijeće donijelo 16. lipnja 2015.

Od donošenja tog programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi. Ključna područja interesa ojačana su akcijskim planom o vatrenom oružju i eksplozivima donesenim u prosincu 2015., o jačanju borbe protiv financiranja terorizma donesenim u veljači 2015. te komunikacijom o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost donesenom 6. travnja 2016.

Nedavni događaju pokazuju da moramo pojačati napore i ubrzati provedbu konkretnih mjera predviđenih programom sigurnosti. Nakon napada u Bruxellesu Europski parlament, ministri pravosuđa i unutarnjih poslova država članica EU-a i Komisija istaknuli su svoju odlučnost u pogledu nastavka provedbe predviđenih mjera i jačanja borbe protiv terorizma. U danas donesenoj Komunikaciji, godinu dana nakon predstavljanja programa sigurnosti, analizira se napredak ostvaren u njegovoj provedbi u pogledu doprinosa EU-a nacionalnom protuterorističkom djelovanju.

Dodatne informacije

MEMO: Provedba europskog programa sigurnosti: pitanja i odgovori

Komunikacija: Provedba Europskog programa sigurnosti za suzbijanje terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije

Prilog

Europski program sigurnosti

Priopćenje za tisak: Europski program sigurnosti – Komisija poduzima mjere za suzbijanje terorizma i nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima

Prijedlog Direktive o terorizmu

Akcijski plan EU-a protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima te njihove uporabe

Priopćenje za tisak: Akcijski plan Europske komisije za jačanje borbe protiv financiranja terorizma

INFORMATIVNI ČLANAK: Borba protiv financiranja terorizma

Priopćenje za tisak: Jače i pametnije granice u EU-u: Komisija predlaže uspostavu sustava ulaska/izlaska

Priopćenje za tisak: Komisija pokreće raspravu o budućem okviru za jače i pametnije informacijske sustave za upravljanje granicama i unutarnju sigurnost

IP/16/1445

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar