Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan turvallisuusagenda: Kohti turvallisuusunionia

Bryssel 20. huhtikuuta 2016

Euroopan turvallisuusagenda: Kohti turvallisuusunionia

Komissio esittää tänään etenemissuunnitelmansa toimivan ja todellisen EU:n turvallisuusunionin luomiseksi. Se pohjautuu komission 28. huhtikuuta 2015 esittämään Euroopan turvallisuusagendaan. Vaikka turvallisuudesta vastaavat ensisijaisesti jäsenvaltiot, kansainvälisiä uhkia, kuten terrorismia, voidaan torjua tehokkaasti vain yhteisellä eurooppalaisella lähestymistavalla. Euroopan tasolla ollaan parhaillaan perustamassa tarvittavia välineitä, infrastruktuuria ja toimintaympäristöä, jotta kansalliset viranomaiset voivat yhdessä tehokkaasti vastata yhteiseen haasteeseen. Turvallisuusunionin kokonaislisäarvo riippuu kuitenkin keskeisesti siitä, miten näitä puitteita hyödynnetään toiminnassa esiintyvien porsaanreikien ja tietoaukkojen poistamiseen. Tämä edellyttää perusteellista muutosta jäsenvaltioiden ja niiden lainvalvontaviranomaisten tasolla sekä tiivistä yhteistyötä EU:n virastojen kanssa.

”Terrorismi ei tunne rajoja”, toteaa komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. ”Kansalliset viranomaiset ovat vastuussa sisäisestä turvallisuudesta. Viranomaisten on kuitenkin voitava tehdä saumatonta yhteistyötä ehkäistäkseen terrorismia ja jäljittääkseen terroristit. EU voi tarjota ja sen on tarjottava asianmukaiset puitteet ja välineet tätä varten. Ratkaisevaa on kuitenkin se, miten jäsenvaltiot hyödyntävät niitä. Lainvalvontaviranomaisten kaikissa jäsenvaltioissa olisi ajateltava ja toimittava koko Euroopan laajuisesti, sillä sisäinen turvallisuus on yhteinen vastuu.”

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos puolestaan toteaa seuraavaa: ”Euroopan unioniin on tarkoitus luoda vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jonka sisällä unionin kansalaiset voivat liikkua ilman sisärajoja. Yhden jäsenvaltion sisäinen turvallisuus vaikuttaa kaikkien jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen. Hajanaisuus tekee meistä haavoittuvia. Terroristit ja rikolliset hyödyntävät sitä kaikin keinoin, kuten viimeaikaiset hyökkäykset useissa jäsenvaltioissa ovat osoittaneet. Meidän on ratkaistava tämä ongelma ja muutettava sitoumukset käytännön toimiksi luodaksemme EU:hun todellisen turvallisuusunionin.”

Turvallisuusunionissa poliisien olisi jaettava tärkeät tiedot automaattisesti kollegoilleen muissa jäsenvaltioissa. Komission tänään antamassa tiedonannossa kartoitetaan Euroopan turvallisuusagendaan sisältyvien toimien edistymistä, luetellaan terrorismin torjunnassa vielä esiintyvät puutteet ja ehdotetaan toimia, jotka on toteutettava näiden puutteiden poistamiseksi. Tiedonannossa esitetään suunnitelma, joka käsittää useita terrorismin torjunnan kannalta ensisijaisia aloja. Komission kyseisillä aloilla ehdottamat toimenpiteet on tarpeen hyväksyä ja toteuttaa, ja lisäksi tarvitaan joitakin uusia toimia. Toimenpiteisiin, joilla parannetaan yhteisiä valmiuksia torjua terrorismin uhkaa, kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Ulkomailta palaavien taistelijoiden aiheuttaman uhan torjuminen: kansallisten viranomaisten on saatava kaikki mahdollinen tieto terrorismiin osallistuneista vierastaistelijoista, jotka ovat joko lähdössä tai palaamassa, sekä vaihdettava tällaisia tietoja keskenään ja EU:n virastojen kanssa Schengenin tietojärjestelmän ja Europolin alaisen Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen kautta.

  • Radikalisoitumisen ehkäiseminen ja torjuminen: tärkeintä on estää terroristijärjestöjä radikalisoimasta ja värväämästä unionin kansalaisia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jo radikalisoituneet henkilöt ohjataan ohjelmiin, joiden avulla heidät yritetään saada luopumaan radikalismista, ja heitä estetään levittämästä terroristipropagandaa ja vihapuhetta. Lisäksi on vaihdettava ennalta ehkäisevästi tietoa radikalisoitumisvaarassa olevista henkilöistä.

  • Terroristien ja heidän tukijoidensa rankaiseminen: Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi pikaisesti päästävä sopimukseen terrorismin torjuntaa koskevasta komission direktiiviehdotuksesta, jonka tarkoituksena on lujittaa terrorismiin liittyvien rikosten (esim. terrorismitarkoituksessa matkustaminen sekä rahoituksen, asunnon, kuljetuksen tai aineellisen tuen tarjoaminen terroristeille) kriminalisointia.

  • Tietojenvaihdon parantaminen: Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi pikaisesti saatava valmiiksi tarkistettu Europol-asetus ja hyväksyttävä komission säädösehdotukset, joilla pyritään parantamaan tiedonvaihtoa sekä tietokantojen ja -järjestelmien yhteentoimivuutta (esim. eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) laajentaminen koskemaan myös muita kuin unionin kansalaisia).

  • Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen vahvistaminen: Euroopan terrorismintorjuntakeskusta olisi vahvistettava siten, että siitä tulee lainvalvonnan tiedostelukeskus, joka vastaa uhkien analysoinnista ja tukee terrorisminvastaisten toimintasuunnitelmien kehittämistä. Komissio aikoo esittää aloitteita kehittääkseen keskuksesta entistä vahvemman elimen, jolla on valmiudet yhteiseen operatiiviseen suunnitteluun, uhka-arvioihin ja lainvalvontaviranomaisten tiedustelutoimien koordinointiin. Terrorismia ja radikalisoitumista koskevia yhteisiä uhka-arvioita olisi ryhdyttävä kehittämään jo nyt kiireellisenä toimena.

  • Ampuma-aseiden ja räjähteiden terroristien käyttöön päätymisen ehkäiseminen: jäsenvaltioiden olisi kiireesti toteutettava ampuma-aseita ja räjähteitä koskeva toimintasuunnitelma, ja parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä komission 18. marraskuuta 2015 esittämä aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun direktiivin tarkistus.

  • Terroristien rahoituksen saannin katkaiseminen: komissio aikoo panna täytäntöön terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman auttaakseen jäsenvaltioita havaitsemaan ja ehkäisemään rahan ja muun omaisuuden siirtoja ja katkaistakseen terroristijärjestöjen tulonlähteet.

  • Kansalaisten ja kriittisen infrastruktuurin suojeleminen: lainvalvonta- ja muilla viranomaisilla on oltava paremmat valmiudet ehkäistä kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä, varmistaa keskeisten tietojen tehokas vaihtaminen, suunnitella koordinoidusti ennalta ehkäiseviä, rajat ylittäviä toimia ja tukea tutkimustoimintaa, jolla kartoitetaan tulevia teknisiä ja valmiuksiin liittyviä tarpeita.

  • Ulkoinen ulottuvuus: on lisättävä turvallisuustarpeisiin liittyvien sisäisten ja ulkoisten toimien keskinäistä johdonmukaisuutta. EU:n olisi solmittava EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin, komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon työn pohjalta terrorismin torjuntaan keskittyviä kumppanuuksia Välimeren maiden kanssa.

Tausta

Euroopan komissio antoi 28. huhtikuuta 2015 Euroopan turvallisuusagendan, jossa esitetään keskeiset keinot tehokkaan EU:n lähestymistavan kehittämiseksi terrorismin ja turvallisuusuhkien torjuntaan Euroopan unionissa vuosina 2015–2020. Agenda perustui Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyyn sitoumukseen, ja se on keskeinen osa neuvoston 16. kesäkuuta 2015 hyväksymää uudistettua sisäisen turvallisuuden strategiaa.

Turvallisuusagendan täytäntöönpano on edistynyt huomattavasti sen hyväksymisen jälkeen. Keskeisiä aloja on vahvistettu toimintasuunnitelmilla: joulukuussa 2015 hyväksytty ampuma-aseita ja räjähteitä koskeva toimintasuunnitelma, helmikuussa 2016 hyväksytty terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskeva toimintasuunnitelma sekä 6. huhtikuuta 2016 annettu tiedonanto vahvemmista ja älykkäämmistä tietojärjestelmistä rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että on tarpeen tehostaa toimia ja nopeuttaa turvallisuusagendassa esitettyjen käytännön toimenpiteiden toteuttamista. Brysselin iskujen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n oikeus- ja sisäasiainministerit ja komissio korostivat olevansa sitoutuneet edistämään suunniteltuja toimenpiteitä ja syventämään terrorismin torjuntaa. Tänään, vuosi turvallisuusagendan esittämisen jälkeen annetussa tiedonannossa kartoitetaan EU:n panosta kansallisten terrorismin torjuntatoimien täytäntöönpanon edistämiseen.

Lisätietoja

MEMO: Implementation of the European Agenda on Security: Questions & Answers

Tiedonanto: Euroopan turvallisuusagendan valjastaminen terrorismin torjuntaan ja toimivan ja todellisen turvallisuusunionin perustamisen valmisteluun

Liite

Euroopan turvallisuusagenda

Lehdistötiedote: Euroopan turvallisuusagenda – komissio tehostaa terrorismin sekä aseiden ja räjähteiden laittoman kaupan torjuntaa

Ehdotus direktiiviksi terrorismin torjunnasta

EU:n toimintasuunnitelma ampuma-aseiden ja räjähteiden laittoman kaupan ja käytön torjumiseksi

Lehdistötiedote: Komission toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi

TIETOSIVU: Terrorismin rahoituksen torjuminen

Lehdistötiedote: EU tarvitsee vahvemmat ja älykkäämmät rajat: komissio ehdottaa rajanylitystietojärjestelmän perustamista

Lehdistötiedote: Komissio käynnistää keskustelun ulkorajojen ja sisäisen turvallisuuden parantamisesta vahvempien ja älykkäämpien tietojärjestelmien avulla

IP/16/1445

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar