Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa julgeoleku tegevuskava: tee julgeolekuliidu suunas

Brüssel, 20. aprill 2016

Euroopa julgeoleku tegevuskava: tee julgeolekuliidu suunas

Komisjon võtab täna suuna tulemusliku ja tõelise ELi julgeolekuliidu saavutamisele, tuginedes Euroopa julgeoleku tegevuskavale, mida esitleti 28. aprillil 2015. Ehkki esmavastutus julgeoleku eest lasub peamiselt liikmesriikidel, ei saa nad tulemuslikult kõrvaldada piiriüleseid ohtusid, nagu terrorismioht, ilma Euroopa ühise lähenemisviisita. Euroopa tasandil luuakse vajalikud vahendid, taristu ja keskkond, et riikide ametiasutused saaksid töötada koos ühise probleemi tulemusliku lahendamise nimel. Kuid julgeolekuliidu täielik lisandväärtus sõltub täielikult nimetatud raamistiku kasutamisest menetluslike ja teabepuudujääkide kõrvaldamiseks. Selleks on vaja põhjalikku muutust nii liikmesriikide ja nende õiguskaitseasutuste tasandil, tihedas koostöös ELi asutustega.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Terrorism ei tunnista piire. Riiklikud ametiasutused vastutavad sisejulgeoleku eest. Kuid nad peavad suutma teha sujuvat koostööd terrorismi ärahoidmiseks ja terroristide tabamiseks. EL suudab ja peab pakkuma selleks sobivat raamistikku ja vahendeid, kuid oluline on see, kuidas liikmesriigid neid kasutavad. Kuna julgeolek on jagatud vastutus, peaksid kõigi liikmesriikide õiguskaitseasutused mõtlema ja toimima Euroopa moodi.”

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „Euroopa Liit on loodud selleks, et tagada kodanikele sisepiirideta ala, mis rajaneb vabadusel, turvalisusel ja õigusel. Ühe liikmesriigi sisejulgeolek on kõigi liikmesriikide sisejulgeolek. Killustatus nõrgestab meid. Nagu näitasid hiljutised rünnakud mitmes liikmesriigis, terroristid ja kurjategijad seda kasutavad täiel määral ära. Me peame sellest üle saama ja astuma meie võetud kohustustele tuginedes samme tõelise ELi julgeolekuliidu saavutamiseks.”

Julgeolekuliidus peaks ühe liikmesriigi politseijõudude loomulik toimimisviis hõlmama asjakohase teabe jagamist kolleegidega muudes liikmesriikides. Teatises, mille komisjon täna vastu võttis, antakse ülevaade Euroopa julgeoleku tegevuskava raames võetud meetmete edusammud, nimetatakse puudujäägid terrorismivastases võitluses ning sätestatakse nende kõrvaldamiseks vajalikud meetmed. Selles esitatakse tegevuskava, milles nimetatakse rida prioriteetseid valdkondi võitluses terrorismi kuritegevuse vastu, mille kohaselt on vaja võtta vastu ja rakendada komisjoni ettepaneku kohased meetmed. Nende meetmete hulka, mis on suunatud kollektiivse suutlikkuse suurendamisele võitluses terrorismiohuga, kuuluvad järgmised.

  • Naasvatest terroristidest välisvõitlejatest tuleneva ohu kõrvaldamine: riiklikud ametiasutused peavad olema täiel määral teadlikud terroristist välisvõitlejate nii riiki sisenemisest kui ka sealt väljumisest ning nad peavad seda teavet nii omavahel kui ka ELi asutustega Schengeni infosüsteemi ja Europolile alluva Euroopa terrorismitõrjekeskuse kaudu jagama;

  • Radikaliseerumise ennetamine ja võitlus selle vastu: kõige olulisem on ennetada radikaliseerumist ja Euroopa Liidu kodanike värbamist terroriorganisatsioonide poolt. Liikmesriigid peavad tagama, et juba radikaliseerunud osaleksid deradikaliseerimisprogrammides, nendepoolse terrorismipropaganda levitamise ja vihakõne ärahoidmise ning teabevahetuse suurt radikaliseerimisohtu kujutavate isikute kohta;

  • Terroristide ja nende toetajate karistamine: Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid jõudma kiiresti kokkuleppele komisjoni ettepaneku suhtes võtta vastu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, mille eesmärk on karmistada selliste terrorismiga seotud kuritegude kriminaliseerimist, nagu terrorismi eesmärgil reisimine, terroristidele majutuse, transpordi või materiaalse toetuse pakkumine või avalik terrorikuritegudele õhutamine;

  • Teabevahetuse parandamine: Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid kiiresti viimistlema läbivaadatud Europoli määruse ja võtma vastu komisjoni tehtud seadusandlikud ettepanekud, mille eesmärk on parandada teabevahetust ning andmebaaside ja infosüsteemide koostalitlusvõimet, näiteks Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kohaldamisala laiendamine kolmandate riikide kodanikele;

  • Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse tugevdamine: Euroopa terrorismivastase võitluse keskust tuleks tugevdada nii, et sellest saaks õiguskaitseasutuste jälitusteabe keskus ohtude analüüsimiseks ja terrorismivastase võitluse tegevusplaanide väljatöötamise toetamiseks. Komisjon esitab algatused, et muuta keskuse tugevamaks struktuuriks, mis suudaks kavandada ühisoperatsioone, hinnata ohtusid ja koordineerida õiguskaitseasutuste jälitusteavet. Terrorismi- ja radikaliseerumisohu ühine hindamine peaks algama kiirkorras juba praegu;

  • Tulirelvade ja lõhkeainete muutmine terroristidele kättesaamatuks: liikmesriigid peaksid kiiresti rakendama tulirelvi ja lõhkeaineid käsitleva tegevuskava ning Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid võtma vastu relvade omandamise ja valduse kontrolli direktiivi parandusettepaneku, mille komisjon esitas 18. novembril 2015;

  • Rahastamise muutmine terroristidele kättesaamatuks: komisjon esitab terrorismi rahastamise vastase võitluse tegevuskava, et aidata liikmesriikidel tõhustada rahaliste vahendite ja muude varade liikumise tuvastamist ja vältimist ning tõkestada terroriorganisatsioonide tuluallikaid;

  • Kodanike ja elutähtsate infrastruktuuride kaitsmine: õiguskaitse- ja muud olulised asutused peavad olema paremini ette valmistatud elutähtsate infrastruktuuride haavatavusega seotud julgeolekuriskideks, tagama asjakohase teabe tõhusa vahetamise, kavandama kooskõlastatult piiriüleseid ennetusmeetmeid ning toetama uuringuid, millega kaardistatakse tulevasi tehnoloogia ja suutlikkusega seotud vajadusi;

  • Välismõõde: tagada tuleb sise- ja välistegevuse suurem ühtsus julgeoleku vallas. Tuginedes ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori, komisjoni ja Euroopa välisteenistuse tööle, peaks EL algatama terrorismivastase võitluse partnerluste loomise Vahemere piirkonna riikidega.

Taustteave

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015 vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles sätestatakse peamised meetmed tagamaks ELi tulemuslik vastulöök terrorismile ja julgeolekuohtudele Euroopa Liidus aastail 2015–2020. Selle 16. juunil 2015 vastu võetud tegevuskavaga täideti Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri poliitilistes suunistes võetud kohustus, ja see on sisejulgeoleku strateegia oluline koostisosa.

Alates tegevuskava vastuvõtmisest on saavutatud märkimisväärset edu selle rakendamises. Keskseid valdkondi on tugevdatud 2015. aasta detsembris vastu võetud tulirelvi ja lõhkeaineid käsitleva tegevuskava, 2016. aasta veebruaris vastu võetud terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava ning 6. aprillil 2016 vastu võetud teatisega piirivalve ja julgeoleku tugevamate ja arukamate infosüsteemide kohta.

Hiljutised vahejuhtumid on näidanud vajadust tõhustada ja kiirendada tegevuskavas sätestatud konkreetsete meetmete rakendamist. Pärast Brüsseli rünnakuid rõhutasid Euroopa Parlament, ELi justiits- ja siseministrid ning komisjon oma otsusekindlust ette nähtud meetmete võtmise kiirendamiseks ja terrorismivastase võitluse süvendamiseks. Täna, aasta pärast tegevuskava esitamist vastu võetud teatises antakse ülevaade selle rakendamisel tehtud edusammudest, keskendudes ELi panusele riikide terrorismivastasesse võitlusesse.

Lisateave

TEABEKIRI: Euroopa julgeoleku tegevuskava: Küsimused ja vastused

Teatis: Euroopa julgeoleku tegevuskava täitmine, et võidelda terrorismi vastu ja liikuda tõhusa ja tõelise julgeolekuliidu suunas

Lisa

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Pressiteade: Euroopa julgeoleku tegevuskava – komisjon võtab meetmeid võitlemaks terrorismi ning tulirelvade ja lõhkeainete salakaubanduse vastu

Terrorismivastast võitlust käsitleva direktiivi ettepanek

Tulirelvade ja lõhkeainetega ebaseadusliku kauplemise ning nende kasutamise vastane ELi tegevuskava

Pressiteade: Euroopa Komisjon tegevuskava terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamiseks

TEABELEHT: Terrorismi rahastamise vastane võitlus

Pressiteade: Tugevamad ja arukamad piirid ELis: komisjon teeb ettepaneku luua riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem

Pressiteade: Komisjon käivitab arutelu tulevase piirivalve ja julgeoleku tugevamate ja arukamate infosüsteemide raamistiku üle

IP/16/1445

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar