Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Položení základů bezpečnostní unie v návaznosti na Evropský program pro bezpečnost

Brusel 20. dubna 2016

Položení základů bezpečnostní unie v návaznosti na Evropský program pro bezpečnost

Komise dnes v návaznosti na Evropský program pro bezpečnost, který byl představen dne 28. dubna 2015, vytyčila cestu k vytvoření skutečné a účinné bezpečnostní unie v EU. Ačkoli za bezpečnost odpovídají především členské státy, mezinárodní hrozby, jako je terorismus, nelze účinně potírat bez společného evropského přístupu. Na evropské úrovni se vytvářejí potřebné nástroje, infrastruktura a prostředí, aby vnitrostátní orgány mohly účinně spolupracovat a čelit společné výzvě. Nicméně k dosažení celé přidané hodnoty bezpečnostní unie je nezbytné tento rámec dobře využít, odstranit skuliny v operačních postupech a zaplnit mezery v oblasti informací. K tomu je nutná zásadní změna na úrovni členských států a jejich donucovacích orgánů v úzké spolupráci s agenturami EU.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Terorismus nezná hranice. Za vnitřní bezpečnost odpovídají vnitrostátní orgány, které však musí být schopny bez překážek spolupracovat, aby mohly předcházet terorismu a vystopovat jeho pachatele. EU k tomu může a musí poskytnout správný rámec a nástroje, ale vše závisí na tom, jak je členské státy budou používat. Donucovací orgány ve všech našich členských státech by měly „myslet evropsky“ a „chovat se evropsky“, protože vnitřní bezpečnost je sdílenou odpovědností.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos doplnil: „Evropská unie má být pro své občany prostorem svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Vnitřní bezpečnost jednoho členského státu je vnitřní bezpečností všech členských států. Naší slabinou je fragmentace. Zločinci a teroristé ji plně využívají, jak ukázaly nedávné útoky v několika členských státech. Musíme tuto slabinu překonat a přeměnit své závazky v činy, abychom v EU vytvořili skutečnou bezpečnostní unii.“

V bezpečnostní unii by pro policejní síly každého členského státu mělo být samozřejmostí sdílení významných informací s protějšky v ostatních členských státech. Sdělení, které dnes Komise přijala, shrnuje pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci Evropského programu pro bezpečnost, identifikuje mezery v boji proti terorismu a určuje kroky, které je třeba učinit, abychom tyto mezery zaplnili. Sdělení vytyčuje plán a stanoví řadu prioritních oblastí souvisejících s bojem proti terorismu, v nichž je třeba přijmout a provést Komisí navržená opatření a učinit některé další kroky. Tato opatření, jejichž cílem je posílení společné kapacity čelit teroristickým hrozbám, zahrnují:

  • Řešení hrozby, kterou představují vracející se zahraniční terorističtí bojovníci: vnitrostátní orgány musí být plně informovány o pohybu odcházejících i přicházejících zahraničních teroristických bojovníků. Tyto informace musí sdílet mezi sebou navzájem a s agenturami EU prostřednictvím Schengenského informačního systému a Evropského centra pro boj proti terorismu v rámci Europolu.

  • Prevence a boj proti radikalizaci: prioritou musí být prevence radikalizace a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi. Členské státy musí zajistit, aby ti, kdo se již radikalizovali, nastoupili do deradikalizačních programů a nemohli šířit teroristickou propagandu a nenávist. Informace o lidech, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku radikalizace, musí být proaktivně sdíleny.

  • Sankce proti teroristům a jejich podporovatelům: Evropský parlament a Rada by měly rychle dosáhnout dohody ohledně návrhu směrnice o boji proti terorismu, který předložila Komise, aby byly důsledněji kriminalizovány činy související s terorismem, jako je cestování za účelem terorismu a poskytování finančních prostředků, ubytování, dopravy nebo materiální podpory teroristům.

  • Lepší výměna informací: Evropský parlament a Rada by měly rychle dokončit práci na revidovaném nařízení o Europolu a přijmout legislativní návrhy, které Komise předložila s cílem zlepšit výměnu informací a interoperabilitu databází a informačních systémů, jako je rozšíření Evropského informačního systému rejstříku trestů (ECRIS) i na občany zemí, které nejsou členy EU.

  • Posílení Evropského centra pro boj proti terorismu: Evropské centrum pro boj proti terorismu by mělo být posíleno, aby mohlo plnit úlohu zpravodajského centra pro prosazování práva, analyzovat hrozby a podporovat tvorbu operačních plánů pro boj proti terorismu. Komise předloží iniciativy, jejichž cílem je přetvořit centrum na silnější strukturu schopnou společného operačního plánování, posuzování hrozeb a koordinace zpravodajství v oblasti prosazování práva. Společné posuzování hrozeb v oblasti terorismu a radikalizace je třeba začít urgentně zavádět už nyní.

  • Zamezení přístupu teroristů ke střelným zbraním a výbušninám: členské státy by měly prioritně provést akční plán proti střelným zbraním a výbušninám a Evropský parlament a Rada by měly přijmout návrh na revizi směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní, který Komise předložila dne 18. listopadu 2015.

  • Odříznutí teroristů od finančních prostředků: Komise uskuteční akční plán pro boj proti financování terorismu, aby členským státům pomohla posílit detekci a prevenci přesunů finančních prostředků a dalších aktiv a narušit zdroje příjmů teroristických organizací.

  • Ochrana občanů a kritických infrastruktur: donucovací orgány a další klíčové orgány musí být lépe připraveny na bezpečnostní rizika související se zranitelností kritické infrastruktury, účinně si vyměňovat významné informace, koordinovaným způsobem zavádět preventivní přeshraniční opatření a podporovat výzkum v oblasti budoucích technických a kapacitních potřeb.

  • Vnější rozměr: je třeba zajistit lepší soudržnost mezi vnitřními a vnějšími opatřeními v oblasti bezpečnosti. Evropská unie by v návaznosti na práci protiteroristického koordinátora EU, Komise a Evropské služby pro vnější činnost měla iniciovat protiteroristická partnerství se zeměmi v oblasti Středozemního moře.

Souvislosti

Evropská komise dne 28. dubna 2015 přijala Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období 2015–2020. Program naplňuje závazek vyjádřený v politických směrech předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a představuje významný stavební prvek obnovené strategie vnitřní bezpečnosti, kterou Rada přijala dne 16. června 2015.

Od přijetí programu bylo dosaženo značného pokroku v jeho naplňování. Klíčové oblasti pozornosti byly posíleny akčními plány, které byly přijaty v prosinci 2015 v oblasti střelných zbraní a výbušnin, v únoru 2016 v oblasti zesílení boje proti financování terorismu a ve sdělení o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro správu hranic a vnitřní bezpečnost ze dne 6. dubna 2016.

Nedávné incidenty poukázaly na nutnost zintenzivnit činnost a zrychlit provádění konkrétních opatření, která program stanoví. Po útocích v Bruselu Evropský parlament, ministři spravedlnosti a vnitra členských států EU a Evropská komise zdůraznili odhodlání urychleně přijmout očekávaná opatření a zintenzivnit boj proti terorismu. Sdělení, které bylo přijato dnes – jeden rok po předložení programu, shrnuje dosažený pokrok v provádění programu, pokud jde o příspěvek EU k úsilí členských států v boji proti terorismu.

Další informace

MEMO: Provádění Evropského programu pro bezpečnost: otázky a odpovědi

Sdělení: Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie

Příloha

Evropský program pro bezpečnost

Tisková zpráva: Komise podniká kroky k potlačení terorismu a nedovoleného obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami v rámci Evropského programu pro bezpečnost

Návrh směrnice o terorismu

Akční plán EU proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami a jejich používání

Tisková zpráva: Akční plán Evropské komise pro posílení boje proti financování terorismu

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Boj proti financování terorismu

Tisková zpráva: Lépe střežené a inteligentnější hranice v EU: Komise navrhuje systém evidující vstup a výstup cestujících

Tisková zpráva: Komise otevírá diskusi o budoucí podobě silnějších a inteligentnějších informačních systémů pro správu hranic a vnitřní bezpečnost

IP/16/1445

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar