Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за сигурност: Подготвяне на условията за Съюз на сигурност

Брюксел, 20 април 2016 r.

Европейска програма за сигурност: Подготвяне на условията за Съюз на сигурност

Днес Комисията подготвя условията за изграждане на ефективен и истински Европейски съюз на сигурност, като доразвива Европейската програма за сигурност, представена на 28 април 2015 г. Въпреки че отговорността за сигурността се носи основно от държавите членки, транснационалните заплахи като тероризма не могат да бъдат преодолени ефективно без общ европейски подход. Необходимите инструменти, инфраструктура и среда се подготвят на европейско равнище, така че националните органи да могат да си сътрудничат ефективно, за да се справят с общите предизвикателства. Цялата добавена стойност от един Съюз на сигурност обаче зависи съществено от това как се използва тази уредба, за да се премахнат пропуските на оперативно ниво и да се компенсира липсата на информация. За целта е необходима радикална промяна на равнището на държавите членки и техните правоприлагащи органи, като се работи в тясно сътрудничество с агенциите на ЕС.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Тероризмът не признава граници. Националните органи са отговорни за вътрешната сигурност, но те трябва да са в състояние да си сътрудничат безпроблемно с цел предотвратяване на тероризма и издирване на извършителите. ЕС може и трябва да предвиди подходяща уредба и инструменти за тази цел, но това, което ще донесе качествена промяна, е как държавите членки ги използват. Правоприлагащите органи във всички държави членки трябва да „мислят на европейско равнище“ и да „действат на европейско равнище“, тъй като вътрешната сигурност е споделена отговорност.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос добави: „Европейският съюз е замислен да осигури пространство на свобода, сигурност и правосъдие, без вътрешни граници за своите граждани. Вътрешната сигурност на една държава членка представлява вътрешната сигурност на всички държави членки. Разпокъсаността ни прави уязвими. Терористите и престъпниците се възползват в пълна степен от нея, както стана ясно от неотдавнашните атентати в няколко държави членки. Трябва да я преодолеем и да превърнем поетите ангажименти в действия, за да постигнем истински Европейски съюз на сигурност.“

В един Съюз на сигурност полицията във всяка държава членка трябва по подразбиране да споделя релевантна информация с колегите си в другите държави членки. В съобщението, прието от Комисията днес, се прави преглед на напредъка, постигнат по отношение на действията в рамките на Европейската програма за сигурност, установяват се пропуски в изпълнението на мерките, предприети за борба срещу тероризма, и се определят действията, които е необходимо да бъдат предприети, за да се преодолеят тези пропуски. В него се предвижда пътна карта с установени приоритетни области в борбата срещу тероризма, в които е необходимо да се приемат и изпълнят мерките, предложени от Комисията, както и някои допълнителни действия. Тези мерки, целящи увеличаване на колективната способност за борба с терористичната заплаха, включват:

  • Преодоляване на заплахата, която представляват завръщащите се чуждестранни бойци терористи: необходимо е националните органи да бъдат напълно информирани за придвижването на чуждестранните бойци терористи — както при излизане, така и при влизане — и да обменят такава информация помежду си и с агенциите на ЕС чрез Шенгенската информационна система и Европейския център за борба с тероризма към Европол;

  • Предотвратяване и борба с радикализацията: трябва да се даде приоритет на предотвратяването на радикализацията и вербуването на европейски граждани от страна на терористични организации. Държавите членки трябва да се постараят вече радикализиралите се лица да бъдат включени в програми по дерадикализиране и да им бъде попречено да разпространяват терористична пропаганда и изказвания, проповядващи омраза, и проактивно да се обменя информация относно лицата, за които има висок риск от радикализация;

  • Санкции за терористите и техните поддръжници: Европейският парламент и Съветът следва бързо да постигнат съгласие по предложението на Комисията за директива относно борбата с тероризма, за да се утвърди инкриминирането на престъпления, свързани с терористични дейности, като например пътуванията с терористична цел и предоставянето на финансиране, място за живеене, транспорт или материална помощ на терористи;

  • Подобряване на обмена на информация: Европейският парламент и Съветът следва бързо да приключат работата си по изменения регламент за Европол и да приемат законодателните предложения, представени от Комисията, с цел подобряване на обмена на информация и оперативната съвместимост на базите данни и на информационните системи, като например разширяването на обхвата на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), така че да включва гражданите на държави извън ЕС;

  • Засилване на функциите на Европейския център за борба с тероризма: функциите на Европейския център за борба с тероризма следва да бъдат засилени, за да се превърне тази структура в разузнавателен център на правоприлагащите органи за анализ на заплахите и да подпомага разработването на оперативни планове за борба с тероризма. Комисията ще представи инициативи за развитието на Центъра в по-силна структура с капацитет за съвместно оперативно планиране, извършване на оценки на заплахите и координация на разузнавателните данни в областта на правоприлагането. Поради спешността на въпроса още отсега следва да започне разработването на съвместни оценки на заплахите от тероризъм и радикализация.

  • Пресичане на достъпа на терористите до огнестрелни оръжия и взривни вещества: Държавите членки следва приоритетно да изпълнят Плана за огнестрелните оръжия и взривните вещества, а Парламентът и Съветът следва да приемат предложението за изменение на Директивата относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, представено от Комисията на 18 ноември 2015 г.;

  • Пресичане на достъпа на терористите до финансиране: Комисията ще приключи работата по Плана за действие относно борбата с финансирането на тероризма, с който да подпомогне държавите членки по-лесно да откриват и предотвратяват движението на средства и други активи, за да се прекъснат източниците на приходи на терористичните организации;

  • Защита на гражданите и на критичните инфраструктури: правоприлагащите и други ключови органи трябва да са по-добре подготвени за рисковете за сигурността, свързани с уязвимостта на критичната инфраструктура, да извършват ефикасен обмен на релевантна информация, да изготвят превантивни мерки по координиран отвъд границите начин и да подкрепят научните изследвания във връзка с бъдещи нужди от технологии и капацитет;

  • Външнополитическото измерение: необходимо е да се осигури по-добра съгласуваност между вътрешнополитическите и външнополитическите действия в областта на сигурността. Въз основа на работата на координатора на ЕС за борбата с тероризма, на Комисията и на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), ЕС следва да установи партньорства за борба с тероризма с държавите в Средиземноморието.

Контекст

На 28 април 2015 г. Европейската комисия прие Европейската програма за сигурност, в която са очертани основните дейности с цел да се осигури ефективна реакция на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз през периода 2015—2020 г. С програмата се изпълнява ангажимент, поет от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в Политическите насоки, и тя е основен градивен елемент на актуализираната Стратегия за вътрешна сигурност, приета от Съвета на 16 юни 2015 г.

От приемането на Програмата досега е постигнат значителен напредък по нейното изпълнение. Ключовите области бяха укрепени съответно с Плана за действие на ЕС за борба с незаконната търговия и използването на огнестрелни оръжия и взривни вещества, приет през декември 2015 г., с Плана за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма, приет през февруари 2016 г., и със Съобщението на Комисията от 6 април 2016 г.: По-здрави и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността.

Неотдавнашните инциденти показват необходимостта да се засилят действията и да се ускори изпълнението на конкретните мерки, предвидени в програмата. След атентатите в Брюксел Европейският парламент, министрите на правосъдието и вътрешните работи от ЕС и Комисията подчертаха решимостта си да продължат изпълнението на предвидените мерки и да задълбочат борбата срещу тероризма. В приетото днес съобщение — една година след представянето на Програмата — се прави преглед на постигнатия напредък в изпълнението ѝ от гледна точка на приноса на ЕС към усилията на национално равнище за борба с тероризма.

За повече информация

Информационна бележка: Изпълнение на Европейската програма за сигурност: Въпроси и отговори

Съобщение: Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност

Приложение

Европейска програма за сигурност

Съобщение за медиите: Европейска програма за сигурност — Комисията предприема действия за борба с тероризма и незаконния трафик на огнестрелни оръжия и взривни вещества

Предложение за директива относно тероризма

План за действие на ЕС относно незаконния трафик и използване на огнестрелни оръжия и взривни вещества

Съобщение за медиите: План за действие на Европейската комисия с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Борба с финансирането на тероризма

Съобщение за медиите: По-стабилни и интелигентни граници в ЕС: Комисията предлага създаването на Система за влизане/излизане

Съобщение за медиите: Комисията започва обсъждане на бъдещата рамка за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи за управлението на външните граници и за засилването на вътрешната сигурност

IP/16/1445

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar