Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Erasmus+: παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για τη στήριξη των μελλοντικών γενιών της Ευρώπης

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2016

Το πρώτο έτος εφαρμογής του, το Erasmus+, το μεγαλύτερο και καταλληλότερο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ανταποκρίνεται ήδη στις προσδοκίες.

Με προϋπολογισμό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του, το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ήδη προσφέρει σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 18.000 χρηματοδοτούμενα σχέδια. Επίσης, πιο ευέλικτες ευκαιρίες για συνεργασία σε όλους τους τομείς της Ευρώπης βοηθούν τα συστήματα της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό να δοκιμάσουν καινοτόμες πρακτικές και να συμβάλουν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό.

Ο κ. Tibor Navracsics, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε: «Το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+ στέφθηκε με πραγματική επιτυχία. Ο εντυπωσιακός αριθμός συμμετεχόντων αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων, βοηθώντας τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες και στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Θα εξακολουθήσουμε να ανταποκρινόμαστε στην απήχηση αυτή, ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερα άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική κοινωνική προέλευση.»

Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα καταδεικνύουν ότι το 2014 το πρόγραμμα Erasmus+ βοήθησε περισσότερα άτομα μέσω ενός ευρύτερου φάσματος δυνατοτήτων. Το πρώτο έτος εφαρμογής του το πρόγραμμα στήριξε 650.000 υποτροφίες κινητικότητας για σπουδαστές, ασκούμενους, εκπαιδευτικούς, εθελοντές και άλλους νέους και άνοιξε τον δρόμο για τα πρώτα σπουδαστικά δάνεια για πλήρεις σπουδές επιπέδου μάστερ στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα χρηματοδότησε επίσης σχέδια για την υποστήριξη πολιτικής, στα οποία συμμετέχουν δημόσιες αρχές και διεθνείς οργανισμοί, και, επίσης, χρηματοδότησε σχέδια στον τομέα του αθλητισμού.

Το ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει επίσης μεγαλύτερη στήριξη στους δικαιούχους του. Αυτό φαίνεται στην καλύτερη αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό όταν οι σπουδαστές επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Επιπλέον, η κινητικότητα εκπαιδευτικών και προσωπικού ενσωματώνεται καλύτερα στις στρατηγικές επαγγελματικής εξέλιξης που εφαρμόζουν τα ιδρύματα της χώρας καταγωγής τους.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ είναι επίσης πιο ανοικτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της ανεκτικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, χορηγήθηκε μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη από ποτέ στους συμμετέχοντες με λιγότερα οικονομικά μέσα ή ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, το 2016 θα διατεθούν 13 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση σχεδίων για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και των μεταναστών και λοιπών μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα ενίσχυσε επίσης πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Έτσι, σημειώθηκε αύξηση των ευκαιριών πρακτικής άσκησης και μαθητείας στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία εξακολουθούν να είναι οι κυριότεροι προορισμοί για τους σπουδαστές

Σε χωριστή έκθεση η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης σήμερα τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014) του προηγούμενου προγράμματος Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αποτελούσε μέρος του γενικού προγράμματος διά βίου μάθησης. Τα στοιχεία καταδεικνύουν συμμετοχή αριθμού-ρεκόρ σπουδαστών (272.000) και προσωπικού (57.000) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία εξακολούθησαν να αποτελούν τους τρεις δημοφιλέστερους προορισμούς επιλογής των σπουδαστών του Erasmus για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό στο διάστημα 2013-2014.

Επιπλέον, μια νέα περιφερειακή μελέτη αντικτύπου για το Erasmus επιβεβαιώνει ότι, ενώ μια ανταλλαγή σπουδαστών στο πλαίσιο του Erasmus βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες των νέων να εξασφαλίσουν διοικητικές θέσεις υψηλής ποιότητας, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σπουδαστές που προέρχονται από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Ιστορικό

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη στήριξη του εκσυγχρονισμού των συστημάτων της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη βελτίωση των δεξιοτήτων των σπουδαστών, των προοπτικών απασχόλησής τους και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Το επταετές πρόγραμμα (2014-2020) έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ — σημειώνοντας αύξηση κατά 40% σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα δαπανών, πράγμα που αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ να επενδύσει στους οικείους τομείς. Το Erasmus+ θα προσφέρει σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους ευκαιρίες σπουδών, κατάρτισης, απόκτησης επαγγελματικής πείρας και συμμετοχής σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα προσφέρει επίσης ειδική χρηματοδότηση για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού, έτσι ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης και στην αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών, όπως οι προσυνεννοημένοι αγώνες και το ντόπινγκ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη της διδασκαλίας και της έρευνας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω των δράσεων Jean Monnet.

Η κύρια έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα ένα έτος μετά την έναρξη του προγράμματος Erasmus+. Συγκεντρώνει τα στοιχεία που συνέλεξε η Επιτροπή, καθώς και οι εθνικοί φορείς και συναφείς εκτελεστικοί οργανισμοί επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του προγράμματος.

Επιπλέον, οι δύο άλλες εκθέσεις που δημοσιεύονται σήμερα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τελευταίο έτος του προγράμματος Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προσφέρουν επίσης μια περιφερειακή προοπτική για τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο Erasmus+

MEMO/16/143

Ενημερωτικά δελτία χωρών

Εκθέσεις

Δικτυακός τόπος του Erasmus+

IP/16/141

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar