Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Initiativet för molntjänster ska ge EU en global ledarroll

Bryssel den 19 april 2016

Kommissionen presenterar i dag sin strategi för molnbaserade tjänster och en datastruktur i världsklass för att forskning, näringsliv och offentliga tjänster ska kunna dra fördel av stordatarevolutionen.

EU är världens största producent av forskningsdata i världen, men vår otillräckliga och fragmenterade infrastruktur innebär att ”stordata” inte utnyttjas till sin fulla potential. Genom att främja och sammanlänka nuvarande forskningsinfrastruktur planerar kommissionen att skapa ett nytt europeiskt öppet forskningsmoln, som ska erbjuda Europas 1,7 miljoner forskare och 70 miljoner yrkesverksamma inom naturvetenskap och teknik en virtuell miljö för att lagra, utbyta och återanvända data inom alla forskningsområden och över gränserna. Detta kommer att understödjas av den europeiska datainfrastrukturen med de kraftfulla nätverk, storskaliga lagringsutrymen och den superdatorkapacitet som krävs för att kunna komma åt och behandla de stora datamängder som lagras i molnet. Denna infrastruktur i världsklass kommer att göra att EU kan delta i den globala kapplöpningen om högpresterande datorsystem i linje med sin ekonomiska och kunskapsmässiga potential.

Fokus ligger till en början på forskarvärlden – i Europa och bland globala partner – men användarbasen kommer med tiden att utvidgas till att omfatta den offentliga sektorn och näringslivet. Initiativet är en del av ett åtgärdspaket som ska stärka Europas ställning inom datadriven innovation, förbättra konkurrenskraften och sammanhållningen och stötta skapandet av en digital inre marknad i EU(pressmeddelande).

Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation betonar vikten av dagens beslut.    
–Vårt mål är att skapa ett europeiskt öppet forskningsmoln som effektiviserar vetenskaplig forskning och gör den mer produktiv och låta miljoner forskare dela och analysera forskningsdata i en tillförlitlig miljö som innefattar olika slag av teknik, discipliner och korsar gränser.Vi har lyssnat på forskarvärldens önskan om en infrastruktur för ”öppen forskning” och med dagens plan kan vi sätta igång med arbetet.Fördelarna med öppna data för forskning, ekonomi och samhällena i Europa kommer att bli enorma.

Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, säger:         
–Det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster kommer att frigöra de värden som ligger förborgade i stordata genom att skapa en superdatorkapacitet i världsklass, höghastighetsuppkoppling och ledande data- och mjukvarutjänster för forskning, näringsliv och myndigheter. Vår ambition med initiativet är att senast 2020 finnas bland de tre främsta i världen när det gäller högpresterande datorsystem. Vi kommer också att undersöka kvantteknikens potential som erbjuder möjligheten att lösa beräkningstekniska problem som går utöver vad dagens superdatorer klarar av.

EU:s molntjänstinitiativ kommer att underlätta för forskare och innovatörer att få tillgång till och återanvända data och kommer att minska kostnaderna för datalagring och högpresterande analyser. Genom att tillgängliggöra forskningsdata kan man kraftigt gynna EU:s konkurrenskraft genom att främja uppstartsföretag, små och medelstora företag och datadriven innovation, bl.a. inom medicin och folkhälsa. Det kan även stimulera nya branscher, vilket illustreras av projektet för det mänskliga genomet.

Kommissionen kommer gradvis att genomföra EU:s molntjänstinitiativ genom en rad åtgärder, bl.a. följande:

  • Från och med 2016: Ett europeiskt öppet forskningsmoln skapas för europeiska forskare och deras vetenskapliga partner ute i världen genom att integrera och konsolidera e-infrastrukturplattformar, koppla samman befintlig vetenskapliga moln och forskningsinfrastruktur, och stödja utvecklingen av molnbaserade datortjänster.
  • 2017: Alla forskningsdata som genereras i framtida projekt inom ramen för Horisont 2020-programmet för forskning och innovation med sin budget på 77 miljarder euro görs öppna som standard för att forskarvärlden ska kunna återanvända de enorma datamängder som de genererar.
  • 2018: Lansering av ett flaggskeppsinitiativ för att påskynda den begynnande utvecklingen av kvantteknik, som är grunden för nästa generation av superdatorer.
  • Senast 2020: Utveckling av storskalig datalagring och nätinfrastruktur för ett europeiskt högpresterande datorsystem, bl.a. förvärv av två prototyper till nästa generations superdatorer, varav den ena ska vara en av världens tre kraftfullaste och genom att inrätta ett europeiskt stordatacenter samt uppgradera stamnätet för forskning och innovationer (GEANT– det europeiska multigigabitnätet för forskning).

Förutom för de europeiska forskarna kommer det europeiska öppna forskningsmolnet och den europeiska datainfrastrukturen att finnas tillgängliga och vara till nytta för en mängd andra användare:

  • Företagenkommer att få kostnadseffektiv och enkel tillgång till data och datorinfrastruktur på högsta nivå, och likaså till en mängd vetenskapliga data som möjliggör datadriven innovation. Detta kommer särskilt att gynna små och medelstora företag, som ofta saknar tillgång till sådana resurser.
  • Industrinkommer att gagnas av inrättandet av storskaliga molnbaserade ekosystem som understöder utvecklingen av ny europeisk teknik, exempelvis energieffektiva chip för högpresterande datorsystem.
  • Offentliga tjänsterkommer att gynnas av tillförlitlig tillgång till kraftfulla datorresurser och en plattform där de kan öppna sina data och tjänster, vilket kan leda till billigare, bättre och snabbare sammankopplade offentliga tjänster. Även forskarna kommer att gynnas av tillgången på nätet till den stora datamängd som skapas av offentliga tjänster.

De offentliga och privata investeringar som krävs för att genomföra EU:s molntjänstinitiativ uppskattas till 6,7 miljarder euro. Kommissionen beräknar att sammanlagt 2 miljarder euro kommer att anslås från Horisont 2020-programmet. Ytterligare offentliga och privata investeringar på uppskattningsvis 4,7 miljarder euro kommer att krävas under en period av fem år.

Mer information

- Pressmeddelande: - Kommissionens plan för att digitalisera EU:s industri

- Frågor och svar om arbetet med att digitalisera EU:s industri

Meddelanden som antagits i dag:

- Meddelande om digitaliseringen av den europeiska industrin: Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter

Meddelande om ett europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa

- Meddelande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020. Snabbare digital omvandling av förvaltningar

Meddelande om prioriteringar för informations- och kommunikationsteknisk standardisering på den digitala inre marknaden

På sociala medier

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

 

IP/16/1408

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar