Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos debesijos iniciatyva padės Europai pirmauti duomenimis grindžiamos ekonomikos srityje

Briuselis, 2016 m. balandžio 19 d.

Šiandien Komisija pateikė planą, kuriame numatyta, teikiant debesijos paslaugas ir sukuriant pasaulinio lygio duomenų infrastruktūrą, mokslo, verslo ir viešųjų paslaugų sektorių atstovams padėti geriau išnaudoti didžiųjų duomenų teikiamas galimybes

Europoje sukuriama daugiausia mokslinių duomenų, tačiau nepakankama ir išskaidyta infrastruktūra neleidžia išnaudoti viso didžiųjų duomenų potencialo. Komisija planuoja sustiprinti ir sujungti esamą mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir taip sukurti naują Europos atvirojo mokslo debesiją – virtualią aplinką, kurioje 1,7 mln. Europos tyrėjų ir 70 mln. mokslo bei technologijų specialistų, dirbančių įvairiose disciplinose ir šalyse, galės saugoti duomenis, jais dalytis ir pakartotinai naudotis. Ji bus grindžiama Europos duomenų infrastruktūra – didelio pralaidumo tinklais, didelėmis duomenų saugyklomis ir superkompiuteriais, būtinais, kad būtų galima veiksmingai naudoti ir apdoroti debesijoje saugomus didelius duomenų rinkinius. Tokia pasaulinio lygio infrastruktūra leis Europai, turinčiai didelį ekonominį ir žinių potencialą, neatsilikti nuo kitų pasaulio itin našaus skaičiavimo lyderių.

Iš pradžių ši iniciatyva bus orientuota į Europos ir kitų pasaulio šalių ES partnerių mokslininkų bendruomenę, tačiau vėliau ją numatoma plėsti į viešąjį sektorių ir pramonę. Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti Europos poziciją duomenimis grindžiamų inovacijų srityje, padidinti konkurencingumą ir sanglaudą bei padėti kurti Europos bendrąją skaitmeninę rinką (pranešimas spaudai).

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas sakė: „Mūsų tikslas – sukurti Europos atvirojo mokslo debesiją, kad mokslas taptų našesnis ir produktyvesnis ir kad milijonai tyrėjų patikimoje aplinkoje galėtų dalytis įvairių technologijų, disciplinų ir šalių mokslinių tyrimų duomenimis bei juos analizuoti. Mes įsiklausėme į mokslininkų bendruomenės prašymą sukurti atvirojo mokslo infrastruktūrą ir, turėdami šį išsamų planą, jau galime imtis praktinių veiksmų. Atviros duomenų erdvės nauda Europos mokslui, ekonomikai ir visuomenei bus didžiulė.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė:„Europos debesijos iniciatyva padės mokslo, pramonės ir viešajam sektoriui geriau išnaudoti didžiųjų duomenų teikiamas galimybes – bus sukurti pasaulinio lygio itin spartaus skaičiavimo pajėgumai, sparčiosios jungtys ir pažangiausios duomenų bei programinės įrangos paslaugos. Įgyvendindami šią iniciatyvą tikimės iki 2020 m. išsikovoti vietą pasaulio trejetuke itin našaus skaičiavimo srityje. Taip pat nagrinėsime, kaip būtų galima išnaudoti kvantines technologijas tokiems skaičiavimo uždaviniams, kurių negali įveikti dabartiniai superkompiuteriai, spręsti.

Europos debesijos iniciatyva užtikrins, kad tyrėjai ir novatoriai galėtų lengviau gauti ir pakartotinai naudoti duomenis ir sumažins duomenų saugojimo ir itin sparčios jų analizės išlaidas. Laisva mokslinių tyrimų duomenų prieiga gali paskatinti ir Europos konkurencingumą, nes ja naudosis veiklą pradedančios įmonės ir VMĮ, be to, ji bus naudinga kuriant duomenimis grindžiamas inovacijas, pavyzdžiui, medicinos ir visuomenės sveikatos. Ji gali paskatinti net naujų pramonės šakų atsiradimą, kaip atsitiko su Žmogaus genomo projektu.

Komisija numato laipsniškai įgyvendinti Europos debesijos iniciatyvą imdamasi įvairių veiksmų, kaip antai:

  • nuo 2016 m. Europos tyrėjams ir jų mokslo srities bendradarbiams iš kitų šalių sukurti Europos atvirojo mokslo debesiją: integruoti ir konsoliduoti e. infrastruktūros platformas, sujungti esamus mokslo debesijos išteklius ir mokslinių tyrimų infrastruktūras ir remti debesijos paslaugų plėtrą;
  • 2017 m. visus mokslinius duomenis, gautus įgyvendinant būsimus projektus pagal 77 mlrd. eurų biudžetą turinčią mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, padaryti įprastu atveju laisvai prieinamus – taip siekiama užtikrinti, kad mokslininkų bendruomenė galėtų pakartotinai naudotis didžiuliu savo sukauptų duomenų kiekiu;
  • 2018 m. pradėti pavyzdinę iniciatyvą, kurios tikslas – paskatinti plėtoti dar tik pradedamą kurti kvantinę technologiją, kuria bus grindžiami naujos kartos superkompiuteriai;
  • iki 2020 m. sukurti ir įdiegti didelio masto Europos itin našaus skaičiavimo, duomenų saugojimo ir tinklų infrastruktūrą, be kita ko, įsigyti du naujos kartos superkompiuterių prototipus – vienas jų bus vienas iš trijų geriausių pasaulyje, sukurti Europos didžiųjų duomenų centrą ir atnaujinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindinį tinklą (GEANT).

Europos atvirojo mokslo debesija ir Europos duomenų infrastruktūra bus prieinamos ir naudingos ne tik Europos tyrėjų bendruomenei, bet ir kitiems naudotojams:

  • įmonės turės lengvą ir nebrangią prieigą prie aukščiausio lygio duomenų ir skaičiavimo infrastruktūros ir daugybės mokslinių duomenų, kurie užtikrins galimybę kurti duomenimis grindžiamas inovacijas. Tai ypač bus naudinga MVĮ, kurioms paprastai trūksta prieigos prie tokių išteklių;
  • pramonei bus naudinga didelio masto debesijos ekosistema, kuri padės kurti naujas europines technologijas, kaip antai mažai galios vartojančias itin našių kompiuterių mikroschemas;
  • viešųjų paslaugų teikėjams bus naudinga patikima prieiga prie galingų skaičiavimo išteklių, be to, jiems bus sukurta atvira duomenų ir paslaugų platforma, todėl viešosios paslaugos gali tapti pigesnės, geresnės ir būti sparčiau tarpusavyje sujungtos. Tyrėjams savo ruožtu bus naudinga internetinė prieiga prie daugybės viešųjų paslaugų teikėjų sukurtų duomenų.

Apskaičiuota, kad Europos debesijos iniciatyvai įgyvendinti reikės 6,7 mlrd. eurų viešojo ir privačiojo sektorių investicijų. Komisijos skaičiavimu, iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto Europos debesijos iniciatyvai bus skirta iš viso 2 mlrd. eurų. Taigi, pradiniais skaičiavimais, per penkerius metus jai reikės 4,7 mlrd. eurų papildomų viešojo ir privačiojo sektorių investicijų.

Daugiau informacijos

- Pranešimas spaudai „Komisija tiesia kelią Europos pramonės skaitmeninimui

- Klausimai apie Europos pramonės skaitmeninimo priemonių rinkinį ir atsakymai į juos

Šiandien priimti komunikatai:

– Komunikatas „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“

– Komunikatas „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“

– Komunikatas „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“

- Komunikatas „IRT standartizavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje prioritetai

Socialiniai tinklai

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

IP/16/1408

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar