Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa pilvandmetöötluse algatus andmepõhises majanduses Euroopa üleilmse edumaa tagamiseks

Brüssel, 19. aprill 2016

Täna esitas komisjon pilvepõhiste teenuste ja maailmatasemel andmetaristu kavandi, millega tagada, et teadus, ettevõtjad ja avaliku sektori teenused saavad suurandmete revolutsioonist kasu

Euroopa genereerib kõige enam teadusandmeid maailmas, kuid ebapiisava ja killustunud taristu tõttu ei ole saadud suurandmeid võimalik täiel määral ära kasutada. Praegust teadustaristut tugevdades ja põimides kavatseb komisjon luua uue Euroopa avatud teaduspilve, millega antakse Euroopa 1,7 miljoni teadlase ja 70 miljoni teadus- ja tehnoloogiaspetsialisti käsutusse virtuaalne keskkond, kus nad saavad olenemata valdkonnast ja riigipiirist andmeid talletada, jagada ning taaskasutada. Seda toetab Euroopa andmetaristu, mille jaoks on kasutusele võetud andmetöötluspilves talletatud suurtele andmekomplektidele tulemuslikuks juurdepääsuks ja nende töötlemiseks vajalikud lairibavõrgud, hiiglaslikud talletusressursid ja superarvutirakendused. Selline maailmatasemel taristu tagab, et Euroopa kasutab kõrgjõudlusega andmetöötluse üleilmses võidujooksus kogu oma majandus- ja teadmiste potentsiaali.

Alguses keskendub Euroopa koos üleilmsete partneritega teadusringkonnale, kuid aja jooksul laiendatakse kasutajaskonda avalikule sektorile ja tööstusele. Käesolev algatus on osa andmepõhise innovatsiooni vallas Euroopa positsiooni tugevdamise meetmete paketist, millega parandatakse konkurentsivõimet ja sidusust ning aidatakse Euroopas luua digitaalne ühtne turg (pressiteade).

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ütles järgmist: „Meie eesmärk on luua Euroopa avatud teaduspilv, et teadustöö oleks tulemuslikum ja tootlikum ning miljonid teadlased saaksid olenemata tehnoloogiast, valdkonnast ja riigipiirist teadusandmeid usaldusväärses keskkonnas jagada ja analüüsida. Me võtsime kuulda teadusringkonna palvet luua avatud teaduse jaoks taristu ja oleme käesoleva põhjaliku kava alusel valmis suurteks sammudeks. Euroopa teaduse, majanduse ja ühiskonna jaoks on avatud andmete mudel tulevikus kahtlemata erakordselt kasulik”.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas:„Euroopa pilvandmetöötluse algatus teeb suurandmete eelised kättesaadavaks, tagades teadus-, tööstus- ja avaliku sektori jaoks maailmatasemel superarvutirakenduse, kiire ühenduvuse ning tipptasemel andme- ja tarkvarateenused. Käesoleva algatusega oleme seadnud suured sihid ja soovime 2020. aastaks olla maailmas kolme parima kõrgjõudlusega andmetöötleja seas. Samuti uurime, milliseid võimalusi pakub kvanttehnoloogia, mis tõotab andmetöötlusprobleemide lahendamisel praegustest superarvutitest palju suuremat võimsust.

Euroopa pilvandmetöötluse algatus teeb teadlastele ja innovaatoritele lihtsamaks andmetele juurdepääsu ja nende taaskasutamise ning vähendab andmete talletamise ning suuremahulise analüüsi kulusid. Teadusandmete avalikult kättesaadavaks tegemine võib aidata Euroopa konkurentsivõimet parandada, sest on kasulik nii idufirmade, VKEde kui ka andmepõhise innovatsiooni jaoks, seda ka meditsiini ja rahvatervise valdkonnas. See võib isegi viia uute tööstusharude tekkimiseni, nagu inimgenoomi projekti puhul juba näha võis.

Komisjon võtab samm-sammult Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kehtestamiseks mitmeid meetmeid, sealhulgas järgmiseid.

  • 2016. aastast: luuakse Euroopa teadlaste ja nende üleilmsete teaduspartnerite jaoks Euroopa avatud teaduspilv, integreerides ja konsolideerides e-taristu platvormid, koondades juba olemasolevad teadustaristud ja teaduspilved ühtsesse süsteemi ning toetades pilvepõhiste teenuste arendamist;
  • 2017: vaikimisi muudetakse avatuks kõikkokku 77 miljardit eurot maksva teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” raames erinevate projektide tulemusel saadud teadusandmed, tagades, et teadusringkond saab tohutut hulka enda genereeritud andmeid taaskasutada;
  • 2018: käivitatakse suundanäitav algatus, et järgmise põlvkonna superarvuti alustehnoloogia – kvanttehnoloogia – juba hoogu koguval arendamisel kiiremini edasi liikuda.
  • 2020. aastaks: töötatakse välja ja võetakse kasutusele mastaapne Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötlus-, andmetalletus- ja võrgutaristu, sealhulgas hankides kaks järgmise põlvkonna superarvuti prototüüpi (millest üks oleks maailma kolme võimsaima seas), luues Euroopa suurandmete keskuse ning ajakohastades teadusuuringute ja innovatsiooni tuumvõrku (GEANT).

Euroopa avatud teaduspilv ja Euroopa andmetaristu ei jää üksnes Euroopa teadusringkonna käsutusse, vaid tehakse laiemalt kättesaadavaks, et neist saaksid kasu paljud erinevad kasutajad, sealhulgas järgmised.

  • Ettevõtjad saavad kulutõhusa ja hõlpsa juurdepääsu tipptasemel andmetele ning andmetöötlustaristule, samuti rikkalikule teadusandmete kogule, mis võimaldab andmepõhist innovatsiooni. Sellest on eelkõige kasu VKEdel, kes tavaliselt selliste ressurssideni ei pääse.
  • Tööstusele tuleb kasuks mastaapse pilvandmetöötluse ökosüsteemi loomine, mis toetab uue Euroopa tehnoloogia arendamist (nt vähese energiatarbega kiibid kõrgjõudlusega andmetöötluse jaoks).
  • Avaliku sektori teenustele tuleb kasuks usaldusväärne juurdepääs võimsatele andmetöötlusressurssidele ning andmete ja teenuste avamise platvormi loomine, mis võib kaasa tuua odavamad, paremad ja kiiremad omavahel ühendatud avaliku sektori teenused. Teadlaste jaoks on plussiks ka veebipõhine juurdepääs avaliku sektori teenustega genereeritud rikkalikele andmetele.

Euroopa pilvandmetöötluse algatuse rakendamiseks vajatavate avaliku ja erasektori investeeringute ulatus on hinnanguliselt 6,7 miljardit eurot. Komisjoni hindab, et programmi „Horisont 2020” rahalistest vahenditest eraldatakse Euroopa pilvandmetöötluse algatusele kokku 2 miljardit eurot. Viie aasta jooksul vajatakse seega avaliku ja erasektori lisainvesteeringuid hinnanguliselt 4,7 miljardi euro ulatuses.

Lisateave

- Pressiteade: komisjon asub Euroopa tööstust digitaliseerima

- Küsimused ja vastused Euroopa tööstuse digitaliseerimise meetmete kohta

Täna vastu võetud teatised:

Teatis „Euroopa tööstuse digitaliseerimine. Kuidas kasutada ühtse digitaalse turu kõiki võimalusi”

- Teatis „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas”

- Teatis „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine”

- Teatis „IKT standardimise prioriteedid digitaalsel ühtsel turul”

Sotsiaalmeedias

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

IP/16/1408

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar