Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска инициатива за компютърни услуги в облак ще осигури на Европа водеща роля в световен мащаб в основаната на данни икономика

Брюксел, 19 април 2016 r.

Днес Комисията представи своя проект за услуги в облак и инфраструктура за данни на световно равнище, за да гарантира, че науката, бизнесът и публичните служби извличат ползи от революцията на големите информационни масиви.

Европа е най-големият производител на научни данни в света, но поради недостатъчната и раздробена инфраструктура не се използва пълният потенциал на тези големи информационни масиви. Чрез укрепване и свързване на съществуващата научноизследователска инфраструктура, Комисията планира да създаде нов европейски облак за отворена наука, чрез който на 1,7 милиона изследователи и на 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите да се предостави виртуална среда, в която да съхраняват, обменят и използват повторно своите данни от различни дисциплини и държави. Това ще бъде подкрепено от Европейската инфраструктура за данни, чрез разгръщане на високоскоростните широколентови мрежи, съоръженията за съхранение на големи информационни масиви и капацитета на суперкомпютрите, необходими за ефективния достъп и обработката на големите масиви от данни, съхранявани в облака. Тази инфраструктура на световно равнище ще гарантира, че Европа участва в глобалната надпревара за високопроизводителните изчислителни технологии в съответствие със своя икономически и научен потенциал.

Първоначално действията ще бъдат насочени към научната общност — в Европа и сред нейните световни партньори, след което постепенно кръгът на потребителите ще бъде разширен, за да се включат и публичният сектор и промишлеността. Тази инициатива е част от пакет от мерки за укрепване на позицията на Европа в областта на основаните на данни иновации, за подобряване на конкурентоспособността и сближаването и в помощ на създаването на цифров единен пазар в Европа (съобщение за медиите).

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Целта ни е да създадем европейски облак за отворена наука, за да стане науката по-ефективна и продуктивна и за да позволим на милионите изследователи да обменят и анализират научноизследователски данни в рамките на защитена среда, обединяваща всички технологии и дисциплини и преминаваща отвъд границите. Вслушахме се в призива на научната общност за инфраструктура за отворена наука и с помощта на този всеобхватен план можем да се заловим за работа. Ползите от свободно достъпните данни за европейската наука, икономика и общество ще бъдат огромни.“

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Европейската инициатива за компютърните услуги в облак ще отключи потенциала на големите информационни масиви, като осигури първокласен капацитет за високопроизводителни изчисления, високоскоростна свързаност и водещи услуги за данни и софтуер за науката, промишлеността и публичния сектор. С тази инициатива имаме амбицията до 2020 г. да бъдем в челната тройка в областта на високопроизводителните изчислителни технологии в световен мащаб. Също така ще проучваме възможностите на квантовите технологии, които се очаква да разрешат изчислителните проблеми, които надхвърлят капацитета на настоящите суперкомпютри.“

Благодарение на европейската инициатива за компютърните услуги в облак ще се улесни достъпът и повторното използване на данни от изследователите и новаторите и ще се намалят разходите за съхранение и високоефективен анализ на данните. Осигуряването на свободен достъп до научноизследователски данни може да помогне за укрепване на конкурентоспособността на Европа, като донесе ползи за стартиращите предприятия, МСП и основаните на данни иновации, включително в областта на медицината и общественото здраве. То може дори да доведе до възникването нови отрасли, както бе демонстрирано от проекта за човешкия геном.

Комисията ще въведе постепенно европейската инициатива за компютърните услуги в облак чрез поредица от действия, включително:

  • От 2016 г.: създаване на европейски облак за отворена наука за европейските изследователи и техните научни сътрудници в световен план чрез интегриране и консолидиране на електронни инфраструктурни платформи, обединяващи съществуващите облаци с научни данни и научноизследователски инфраструктури, както и чрез подпомагане на развитието на услугите в облака.
  • 2017 г.: осигуряване на автоматичен свободен достъп до всички научни данни, генерирани в рамките на бъдещи проекти по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на стойност 77 милиарда евро, за да се гарантира, че научноизследователската общност може да използва повторно огромното количество натрупани данни.
  • 2018 г.: стартиране на водеща инициатива за ускоряване на зараждащото се развитие на квантовата технология, която е основа за следващото поколение суперкомпютри.
  • До 2020 г.: развитие и разгръщане на широкомащабна европейска инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии, съхранение на данни и мрежи, включително чрез придобиване на два прототипа на следващото поколение суперкомпютри, единият от които ще се нареди сред трите най-добри в света, чрез създаване на Европейски център за големи информационни масиви и модернизиране на опорната мрежа за научни изследвания и иновации (GEANT).

Освен за европейската научноизследователска общност европейският облак за отворена наука и европейската инфраструктура за данни ще бъдат достъпни и от полза за множество други потребители:

  • Предприятията ще разполагат с евтин и лесен достъп до данни и компютърна инфраструктура на най-високо ниво, както и до изобилие от научни данни, позволяващи развитието на основани на данни иновации. Това ще бъде от особена полза за МСП, които обикновено не разполагат с достъп до такива ресурси.
  • Промишлеността ще се възползва от създаването на мащабна екосистема в облак, чрез която ще се подпомогне разработването на нови европейски технологии, като например маломощни чипове за високопроизводителни изчислителни технологии.
  • Публичните служби ще имат полза от надежден достъп до мощни компютърни ресурси и от създаването на платформа за предоставяне на свободен достъп до техните данни и услуги, което може да доведе до по-евтини, по-добри и по-бързи взаимосвързани публични услуги. Научните работници също ще получат онлайн достъп до богат набор от данни, създадени от публичните служби.

Размерът на публичните и частните инвестиции, необходими за изпълнението на европейската инициатива за компютърни услуги в облак се изчислява на 6,7 милиарда евро. По изчисления на Комисията общо 2 милиарда евро финансиране по „Хоризонт 2020“ ще бъдат отделени за европейската инициатива за компютърни услуги в облак. Необходимите допълнителни публични и частни инвестиции се изчисляват на 4,7 милиарда евро за период от 5 години.

За повече информация

— Съобщение за медиите: Комисията очертава пътя за цифровизиране на европейската промишленост

— Въпроси и отговори за набора от мерки за цифровизиране на европейската промишленост

Съобщения, приети днес:

— Съобщение относно цифровизиране на европейската промишленост: оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар

— Съобщение относно европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания

— Съобщение относно план за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 — 2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението

— Съобщение относно приоритетите за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар

В социалните медии

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

IP/16/1408

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar