Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens plan för att digitalisera europeisk industri

Bryssel den 19 april 2016

Som en del av strategin att skapa en digital inre marknad presenterade kommissionen i dag sina planer på att hjälpa industrin, små och medelstora företag, forskare och myndigheter i EU att till fullo dra nytta av ny teknik.

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram en rad åtgärder som ska stödja och koppla samman nationella initiativ för digitaliseringen av industrin och relaterade tjänster inom alla sektorer och främja investeringar genom strategiska partnerskap och nätverk. Kommissionen föreslår också konkreta åtgärder för att påskynda utvecklingen av gemensamma standarder inom prioriterade områden, t.ex. 5G-kommunikationsnät eller it-säkerhet, och för att modernisera offentliga tjänster. Som en del av dagens planer kommer kommissionen att skapa ett europeiskt moln vars första mål är att ge unionens 1,7 miljoner forskare och 70 miljoner vetenskaps- och teknikverksamma en virtuell miljö för att lagra, hantera, analysera och återanvända en stor mängd forskningsdata (pressmeddelande).

Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, har följande kommentar:  
–Vår tids industrirevolution är digital. Vi behöver rätt storskalighet för tekniken, exempelvis datormoln, datadriven forskning och sakernas internet, för att den ska kunna nå sin fulla potential. Eftersom företag strävar efter att utöka sin verksamhet på hela den inre marknaden bör de offentliga e-tjänsterna också tillgodose de behov som finns idag av att vara digital, öppen och gränsöverskridande. EU kan erbjuda den storskalighet som digitalåldern kräver

Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, fortsätter:    
–EU har en mycket konkurrenskraftig industriell bas och är global ledare inom viktiga sektorer. Men EU kommer bara att kunna behålla sin ledande roll om den snabbt lyckas digitalisera industrin. Syftet med våra förslag är att se till att så sker. Det krävs en gemensam EU-omfattande insats som lockar de investeringar som behövs för att den digitala ekonomin ska växa

Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, har följande att säga:       
–Den digitala ekonomin smälter samman med den reala ekonomin. Vi behöver ledarskap och investeringar i digital teknik på områden som exempelvis avancerad tillverkning, smart energi, automatiserad körning eller e-hälsa.

Digitalisering av industrin

Även om många delar av ekonomin snabbt har börjat utnyttja digital teknik och digitala processer måste EU:s industrier inom alla sektorer och oavsett företagens storlek till fullo använda de digitala möjligheterna om de ska klara konkurrensen på global nivå. Traditionella sektorer (t.ex. bygg-, livsmedels-, textil- eller stålsektorerna) och särskilt små och medelstora företag har hamnat på efterkälken i den digitala omvandlingen. Färska studier tyder på att digitaliseringen av produkter och tjänster kommer att öka den europeiska industrins intäkter med mer än 110 miljarder euro per år under de närmaste fem åren.

Flera av EU:s medlemsstater har redan strategier för att stödja digitaliseringen av industrin. Men en övergripande strategi på EU-nivå behövs för att undvika fragmentiserade marknader och för att dra nytta av den digitala utvecklingen, t.ex. sakernas internet.

Som ett led i detta arbete kommer kommissionen att göra följande:

 • Bistå vid samordningen av nationella och regionala initiativ för digitaliseringen av industrin genom en fortgående dialog med alla berörda aktörer. En styrningsram ska inrättas tillsammans med medlemsstaterna och industrin.
 • Fokusera på investeringar i EU:s offentlig-privata partnerskap och kraftfullt uppmuntra användningen av de möjligheter som står till buds i EU:s investeringsplanoch de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
 • Investera 500 miljoner euro i ett EU-omfattande nätverk av digitala innovationsknutpunkter (”centres of excellence”), där företag kan få råd och testa digitala innovationer.
 • Starta storskaliga pilotprojekt för att förbättra tekniken för sakernas interneti smarta städer och bostäder, uppkopplade bilar eller mobila hälsovårdstjänster.
 • Anta framtidssäkrad lagstiftningsom underlättar det fria flödet av data och förtydligar äganderätten till data som genereras av sensorer och smart utrustning. Kommissionen kommer också att se över bestämmelserna om säkerhet och skadeståndsansvar vad gäller autonoma system.
 • Lägga fram enomfattande kompetensagendasom ska hjälpa människor att få den kompetens som krävs för arbeten i digitalåldern.

EU:s molntjänstinitiativ (pressmeddelande) ingår också i detta paket och kommer att bistå Europa att gå i bräschen för den datadrivna ekonomin.

Totalt sett bör dagens planer mobilisera över 50 miljarder euro i offentliga och privata investeringar till stöd för digitaliseringen av industrin.

Prioriterade standarder för att främja digital innovation

På den digitala inre marknaden måste miljarder uppkopplade apparater – bl.a. telefoner, datorer och sensorer – kunna kommunicera säkert och sömlöst, oberoende av tillverkare, tekniska specifikationer eller ursprungsland. För detta behövs gemensamma standarder.

Kommissionen föreslår konkreta åtgärder för att påskynda standardiseringen genom att

 • fokusera på fem prioriterade områden, när den uppmanar industrin och standardiseringsorganen att ta fram standarder. Följande områden omfattas: 5G, molntjänster, sakernas internet, datateknik och it-säkerhet.
 • samfinansiera tester och experiment avseende teknik för att påskynda fastställandet av standarder, däribland relevanta offentlig-privata partnerskap. Detta kommer att se till att standarder är på plats i god för att främja innovation och ekonomisk tillväxt.

Detta snabbare, mer fokuserade agerande kommer också att påskynda utvecklingen och spridningen av teknik, som exempelvis smarta nät, mobila hälsovårdstjänster, uppkopplade fordon och andra sektorer. EU planerar att stödja europeiska experter som deltar i beslut om internationell standardisering, så att europeiska idéer bidrar till globala lösningar.

Digitala offentliga tjänster

Människor och företag utnyttjar fortfarande inte till fullo digitala offentliga tjänster som sömlöst borde finns tillgängliga överallt i EU. Dagens handlingsplan för e-förvaltning kommer att modernisera de digitala offentliga tjänsterna och göra EU till en bättre plats att leva, arbeta och investera i.

Kommissionen lägger fram 20 åtgärder som ska vidtas före utgången av 2017. Kommissionen kommer bl.a. att göra följande:

 • Inrätta en gemensam digital ingång som gör att användarna får den information, assistans och hjälp med problemlösning som krävs för att de ska kunna fungera effektivt över gränserna.
 • Koppla samman alla företagsregister, konkursregister och koppla dem till e-juridikportalen, som ska fungera som en enda kontaktpunkt.
 • Starta ett pilotprojekt med förvaltningar som ska tillämpa principen ”endast en gång”för företag över gränserna. Det innebär att företagen bara kommer att behöva lämna handlingar till myndigheterna i en EU-medlemsstat, även om de är verksamma i andra medlemsstater.
 • Hjälpa medlemsstaterna att utveckla gränsöverskridande e-hälsovårdstjänster, t.ex. e-recept och patientsammanfattningar.
 • Påskynda övergången till e-upphandling och e-signaturer och genomförandet av principen ”endast en gång” vid offentlig upphandling.

Bakgrund

Dagens initiativ är det första industrirelaterade paketet inom ramen för den digitala inre marknaden, som aviserades av ordförande Jean-Claude Juncker i Paris i oktober 2015 (tal).

Det har föregåtts av förslag i december 2015 om upphovsrätt (pressmeddelande) och avtal vid onlinehandel (pressmeddelande) samt ett beslutsutkast om samordningen av spektrumet i februari 2016 (pressmeddelande). I strategin för den digitala inre marknaden ingår 16 initiativ som ska läggas fram i slutet av året.

Kommissionen fortsätter sitt ambitiösa arbete med att stödja industrin med projekt som exempelvis strategin för den inre marknaden, investeringsplanen, energiunionen, kapitalmarknadsunionen ochcirkulär ekonomi.

Mer information

- Frågor och svar om arbetet med att digitalisera europeisk industri

- Pressmeddelande: Initiativet för molntjänster ska ge EU en global ledarroll

Meddelanden som antagits i dag:

- Meddelande om digitaliseringen av den europeiska industrin: Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter

- Meddelande om ett europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa

- Meddelande om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020. Snabbare digital omvandling av förvaltningar

Meddelande om prioriteringar för informations- och kommunikationsteknisk standardisering på den digitala inre marknaden

På sociala medier

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

 

 

IP/16/1407

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar