Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja wytycza drogę do cyfryzacji europejskiego przemysłu

Bruksela, 19 kwietnia 2016 r.

W ramach swojej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła dziś propozycję, która pomoże europejskim przedsiębiorcom, MŚP, naukowcom i administracji publicznej jak najlepiej wykorzystać nowe technologie.

Komisja Europejska przedstawiła dziś zestaw środków wspierających i łączących krajowe inicjatywy w zakresie cyfryzacji wszystkich sektorów przemysłu i powiązanych usług oraz pobudzających inwestycje za pośrednictwem strategicznych partnerstw i sieci. Komisja proponuje także konkretne środki przyspieszające prace nad wspólnymi normami w dziedzinach o priorytetowym znaczeniu, takich jak sieci łączności 5G lub bezpieczeństwo cybernetyczne, oraz unowocześnienie usług publicznych. Częścią tych planów jest utworzenie przez Komisję europejskiej chmury, której głównym celem będzie zapewnienie 1,7 mln europejskich naukowców i 70 mln specjalistów ds. nauki i techniki wirtualnego środowiska przechowywania, udostępniania i wykorzystywania dużych ilości danych naukowych (komunikat prasowy).

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: „Rewolucja przemysłowa naszych czasów ma charakter cyfrowy.Aby wykorzystać pełny potencjał takich technologii, jak przetwarzanie w chmurze, nauka oparta na danych czy internet rzeczy, musimy rozwinąć je na odpowiednio dużą skalę. Przedsiębiorstwa chcą rozwijać działalność na całym jednolitym rynku,elektroniczne usługi publiczne powinny więc nadążać za dzisiejszymi potrzebami: muszą być z założenia cyfrowe, otwarte i transgraniczne. Unia Europejska zapewnia nam skalę odpowiednią do wymogów epoki cyfrowej”.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedział: „Europa ma bardzo konkurencyjną bazę przemysłową i jest światowym liderem w ważnych sektorach. Będziemy jednak w stanie utrzymać tę pozycję tylko pod warunkiem szybkiej cyfryzacji naszego przemysłu. Proponujemy działania, które pozwolą pomyślnie przeprowadzić ten proces.Musimy w całej Europie wspólnie dążyć do przyciągnięcia inwestycji, których potrzebujemy do pobudzenia wzrostu gospodarki cyfrowej”.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Gospodarka cyfrowa stapia się z gospodarką realną. Potrzebujemy zdecydowanego przywództwa i inwestycji w technologie cyfrowe w takich obszarach, jak: zaawansowane systemy produkcji, inteligentna energia, zautomatyzowane prowadzenie pojazdów czy e-zdrowie”.

Cyfryzacja przemysłu

Co prawda w niektórych branżach bardzo szybko wdrożono technologie i procesy cyfrowe, jednak europejski przemysł, jeżeli chce być konkurencyjny w skali globalnej, musi w pełni wykorzystywać te możliwości – w każdym sektorze i w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości. Transformacja cyfrowa opóźnia się szczególnie w tradycyjnych sektorach (takich jak budownictwo, metalurgia, przemysł rolno-spożywczy, włókienniczy czy stalowy) i w MŚP. Z najnowszych badań wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat cyfryzacja produktów i usług może przynieść przemysłowi w Europie ponad 110 mld euro dodatkowych przychodów rocznie.

Kilka państw członkowskich już wdrożyło strategie wspierające cyfryzację przemysłu. Potrzebne jest jednak kompleksowe podejście do tego tematu na szczeblu europejskim, aby uniknąć podziału rynków i osiągnąć korzyści z rozwoju technologii cyfrowych takich jak internet rzeczy.

W ramach tego podejścia Komisja:

 • będzie pomagać w koordynacji krajowych i regionalnych inicjatyw dotyczących cyfryzacji przemysłu oraz utrzymywać stały ogólnounijny dialog z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Wspólnie z państwami członkowskimi i przemysłem Komisja stworzy strukturę zarządzania procesem cyfryzacji.
 • skieruje inwestycje do unijnych partnerstw publiczno-prywatnych i będzie usilnie zachęcać do wykorzystywania możliwości oferowanych przez plan inwestycyjny dla Europy i europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.
 • przeznaczy 500 mln euro na ogólnounijną sieć centrów innowacji cyfrowych (centrów doskonałości technologicznej), w których przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z doradztwa i testować innowacje cyfrowe.
 • przeprowadzi projekty pilotażowe na dużą skalę w celu rozwoju zaawansowanych systemów produkcji, internetu rzeczyitechnologii w inteligentnych miastach i domach, samochodach podłączonych do internetu oraz w aplikacjach mobilnego zdrowia.
 • przyjmie zachowujące aktualność przepisy, które będą wspierać swobodny przepływ danych i doprecyzują kwestię własności danych generowanych przez czujniki i inteligentne urządzenia. Komisja przeprowadzi także przegląd przepisów dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności w kontekście systemów autonomicznych.
 • przedstawi program UE na rzecz umiejętności, który pomoże ludziom w zdobyciu kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy w epoce cyfrowej.

W skład tego pakietu wchodzi także Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (komunikat prasowy). Dzięki niej Europa będzie mogła aspirować do miana lidera gospodarki opartej na danych.

Przedstawione dziś plany powinny doprowadzić do zainwestowania w cyfryzację przemysłu środków publicznych i prywatnych o łącznej wartości ponad 50 mld euro.

Normy o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju cyfrowych innowacji

Na jednolitym rynku cyfrowym miliardy urządzeń podłączonych do internetu – w tym telefonów, komputerów i czujników – muszą komunikować się ze sobą bezpiecznie i bez zakłóceń, bez względu na producenta, dane techniczne czy państwo pochodzenia. Potrzebują do tego wspólnego języka, jakim są normy.

Komisja proponuje konkretne środki przyspieszające prace normalizacyjne:

 • prosząc przemysł i organy normalizacyjne o opracowanie norm, Komisja będzie koncentrować się na pięciu priorytetowych obszarach: 5G, przetwarzanie w chmurze, internet rzeczy, technologie danych i bezpieczeństwo cybernetyczne;
 • współfinansowanie przez UE testów i doświadczeń dotyczących technologii, aby przyspieszyć prace normalizacyjne, m.in. w ramach odpowiednich partnerstw publiczno-prywatnych. Dzięki temu normy będą powstawały na czas, co będzie pobudzać innowacje i rozwój przedsiębiorstw.

Lepsze ukierunkowanie i przyspieszenie prac pozwoli także na szybszy rozwój i wdrażanie takich technologii jak: inteligentne sieci energetyczne, usługi mobilnego zdrowia, samochody podłączone do internetu i inne. UE planuje zwiększyć udział europejskich ekspertów w międzynarodowych pracach normalizacyjnych, aby koncepcje z Europy miały wkład w globalne rozwiązania.

Cyfrowe usługi publiczne

Obywatele i przedsiębiorstwa wciąż jeszcze nie korzystają w pełni z cyfrowych usług publicznych, które powinny być bezproblemowo dostępne w całej UE. Przedstawiony dziś plan działania w zakresie europejskiej administracji elektronicznej unowocześni cyfrowe usługi publiczne i sprawi, że w Europie będzie łatwiej żyć, pracować i inwestować.

Komisja zaproponowała 20 środków, które mają być wdrożone do końca 2017 r. Będą one polegać na:

 • stworzeniu jednolitego portalu cyfrowego, który umożliwi użytkownikom uzyskanie wszystkiego, co jest potrzebne do efektywnego działania ponad granicami ‒ informacji, pomocy i usług przy rozwiązywaniu problemów;
 • połączeniu wszystkich rejestrów handlowych i rejestrów dłużników niewypłacalnych oraz podłączenie ich do portalu „e-Sprawiedliwość”, który stanie się punktem kompleksowej obsługi;
 • przeprowadzeniu w administracji publicznej projektu pilotażowego, który wprowadzi zasadę jednorazowej rejestracji danych przez przedsiębiorstwa w całej UE. Dzięki temu firmy będą musiały składać dokumenty w urzędach tylko jednego kraju UE, nawet jeśli działają w innych państwach członkowskich;
 • udzieleniu wsparcia państwom członkowskim w rozwoju transgranicznych usług e-zdrowia, takich jak e-recepty i kartoteki pacjentów;
 • przyspieszeniu wdrożenia elektronicznych zamówień publicznych i podpisów elektronicznych oraz wprowadzenia zasady jednorazowej rejestracji danych w zamówieniach publicznych.

Kontekst

Przedstawiony dziś zestaw inicjatyw to pierwszy pakiet dotyczący przemysłu w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego.Przewodniczący Juncker zapowiedział go w Paryżu w październiku 2015 r.(przemówienie).

Poprzedziły go pierwszy zestaw propozycji przyjęty w grudniu 2015 r. w dziedzinie praw autorskich (komunikat prasowy) i umów cyfrowych (komunikat prasowy) oraz projekt decyzji w sprawie koordynacji widma z lutego 2016 r. (komunikat prasowy). Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje 16 inicjatyw, które zostaną przedstawione do końca bieżącego roku.

Komisja nieustannie pracuje nad ambitnymi działaniami wspierającymi przemysł, m.in. w ramach strategii jednolitego rynku, planu inwestycyjnego, unii energetycznej, unii rynków kapitałowych iprzepisów o gospodarce o obiegu zamkniętym.

Dodatkowe informacje

- Pytania i odpowiedzi dotyczące szeregu środków na rzecz cyfryzacji przemysłu europejskiego

- Komunikat prasowy: Dzięki europejskiej inicjatywie dotyczącej przetwarzania w chmurze Europa stanie się światowym liderem w gospodarce opartej na danych

Komunikaty przyjęte w dniu dzisiejszym:

-- Communication on Digitising European Industry: Reaping the full benefits of a Digital Single Market

- komunikat „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze. Budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy”

- komunikat „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji”

- komunikat „Priorytety w normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym”

Media społecznościowe

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

 

 

IP/16/1407

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar