Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stippelt koers uit naar een gedigitaliseerde Europese bedrijfswereld

Brussel, 19 april 2016

De Commissie heeft vandaag haar plannen bekendgemaakt om de Europese bedrijfswereld, middelgrote en kleine ondernemingen, onderzoekers en overheidsinstanties optimaal te laten profiteren van nieuwe technologieën. Die plannen maken deel uit van de strategie voor een digitale eengemaakte markt.

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen voorgesteld om nationale initiatieven voor de digitalisering van de bedrijfswereld en aanverwante diensten over alle sectoren heen te steunen en te koppelen. Via strategische partnerschappen en netwerken wil ze de investeringen aanzwengelen. De Commissie stelt ook concrete maatregelen voor om de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen op prioritaire gebieden, zoals 5G-communicatienetwerken of cyberveiligheid, te versnellen en om overheidsdiensten te moderniseren. In het kader van deze plannen zal de Commissie een Europese cloud creëren. Eerste doelstelling daarvan is de 1,7 miljoen onderzoekers en de 70 miljoen werknemers in de sector wetenschap en technologie een virtuele omgeving te bieden voor de opslag, het beheer, de analyse en het hergebruik van een grote hoeveelheid onderzoeksdata (persbericht).

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt: "De huidige industriële revolutie speelt zich af op het digitale vlak. We hebben voldoende schaalgrootte nodig om het potentieel van cloudcomputing, datagestuurde wetenschap en het internet van de dingen ten volle te kunnen benutten. Omdat ondernemingen op de schaal van de eengemaakte markt willen opereren, moeten ook elektronische overheidsdiensten aan de huidige behoeften beantwoorden en digitaal, open en grensoverschrijdend worden ontworpen. De EU biedt de geschikte schaalgrootte voor het digitale tijdperk."

Günther Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Europa beschikt over een zeer competitieve industriële basis en is wereldleider in belangrijke sectoren. Maar het kan alleen een leidende rol blijven spelen als de industrie snel en met succes wordt gedigitaliseerd. Met onze voorstellen willen wij daarvoor zorgen. Heel Europa moet zich inzetten om de nodige investeringen voor groei in de digitale economie aan te trekken."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "De digitale economie gaat op in de reële economie. We moeten koploper worden en investeren in digitale technologieën op gebieden zoals geavanceerde productie, slimme energie, automatisch rijden of e-gezondheid."

Digitalisering van het bedrijfsleven

Hoewel sommige geledingen van de economie snel digitale technologieën en processen hebben opgepikt, moeten alle sectoren van het Europese bedrijfsleven de digitale mogelijkheden ten volle benutten als zij op wereldschaal willen concurreren, ongeacht de grootte van de ondernemingen. Vooral traditionele sectoren (zoals bouw, agro-voedingsmiddelen, textiel of metaal) en middelgrote en kleine ondernemingen raken achterop bij de digitale transformatie. Volgens recente ramingen zal de digitalisering van producten en diensten meer dan 110 miljard euro extra per jaar opleveren aan inkomsten voor de industrie in Europa in de komende vijf jaar.

Verschillende EU-lidstaten hebben al strategieën om de digitalisering van de industrie te ondersteunen. Maar er is ook een overkoepelende Europese aanpak nodig om te voorkomen dat de markt versnipperd raakt en ervoor te zorgen dat de vruchten worden geplukt van de digitale vooruitgang, zoals het internet van de dingen.

In het kader van deze aanpak zal de Commissie:

 • nationale en regionale initiatieven op het gebied van de digitalisering van de industrie helpen coördineren door een permanente dialoog te onderhouden met alle betrokken actoren in de EU. Met de lidstaten en de industrie zal een beheerskader worden opgezet;
 • gericht investeren in de publiek-private partnerschappen van de EU en het gebruik van de mogelijkheden van het EU-investeringsplan en de Europese structuur- en investeringsfondsen sterk aanmoedigen;
 • 500 miljoen euro investeren in een pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs (technologische excellentiecentra) waar bedrijven advies kunnen inwinnen en digitale innovaties kunnen testen;
 • grootschalige proefprojecten opzetten met het oog op de intensievere toepassing van het internet van de dingen, geavanceerde productie en technologie in slimme steden en huizen, communicerende auto's of mobiele gezondheidszorg;
 • toekomstbestendige wetgeving vaststellen om het vrije dataverkeer te steunen en duidelijkheid te scheppen over de eigendom van data die zijn gegenereerd door sensors en slimme apparaten. De Commissie zal ook de veiligheids- en aansprakelijkheidsregels inzake autonome systemen opnieuw bekijken;
 • een EU-agenda voor vaardigheden voorstellen zodat mensen de vaardigheden verwerven die nodig zijn voor een baan in het digitale tijdperk.

Het Europees cloudinitiatief (persbericht) maakt ook deel uit van dit pakket en zal Europa helpen koploper te worden in de datagestuurde economie.

Het is de bedoeling met deze plannen in totaal meer dan 50 miljard euro aan publieke en private investeringen vrij te maken om de digitalisering van de industrie te ondersteunen.

Prioritaire normen om digitale innovatie te stimuleren

In de digitale eengemaakte markt moeten miljarden verbonden apparaten zoals telefoons, computers en sensors veilig en naadloos met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de fabrikant, de technische eigenschappen of het land van oorsprong. Daarvoor hebben zij een gemeenschappelijke taal nodig: normen.

De Commissie stelt concrete maatregelen voor om het normalisatieproces te versnellen door:

 • zich op vijf prioriteiten te concentreren als zij de bedrijfswereld en de normalisatie-instellingen vraagt om normen op te stellen: 5G, cloudcomputing, het internet van de dingen, datatechnologie en cyberveiligheid;
 • technologische tests en experimenten te cofinancieren om het vaststellen van normen te versnellen, onder meer via geschikte publiek-private partnerschappen. Daardoor zullen de normen tijdig klaar zijn om innovatie en de groei van het bedrijfsleven te bevorderen.

Door deze snellere, gerichtere aanpak zullen ook de ontwikkeling en invoering van intelligente netwerken, mobiele gezondheidszorg, communicerende voertuigen en andere technologieën worden versneld. De EU is van plan de inbreng van Europese deskundigen in internationale normalisatiebesluiten te steunen, zodat Europese ideeën kunnen bijdragen tot mondiale oplossingen.

Digitale overheidsdiensten

Mensen en bedrijven genieten nog niet alle voordelen van digitale overheidsdiensten die in de hele EU naadloos beschikbaar moeten zijn. Via het huidige actieplan voor e-overheid zullen digitale overheidsdiensten worden gemoderniseerd, zodat de EU een betere plek wordt om te wonen, te werken en te investeren.

De Commissie stelt 20 maatregelen voor die tegen eind 2017 van start moeten gaan, onder meer:

 • de bouw van één digitale toegangspoort waar gebruikers alle informatie, bijstand en hulp bij problemen kunnen krijgen om efficiënt over de grenzen heen te werken;
 • de onderlinge koppeling van alle ondernemings- en insolventieregisters en de aansluiting ervan op het e-justitieportaal, dat een éénloketdienst wordt;
 • een proefproject voor overheidsdiensten voor de toepassing van het "eenmaligheidsbeginsel" voor grensoverschrijdend zakendoen. Ondernemingen hoeven maar in één EU-land papieren in te dienen bij de overheid, ook als zij in andere EU-lidstaten actief zijn;
 • hulp aan EU-landen bij het ontwikkelen van grensoverschrijdende e-gezondheidszorg zoals elektronische recepten en patiëntgegevens;
 • een snellere overgang naar e-aanbestedingen en e-handtekeningen en de invoering van het "eenmaligheidsbeginsel" voor overheidsopdrachten.

Achtergrond

Deze initiatieven vormen het eerste industriegerelateerde pakket in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. Het pakket werd in oktober 2015 door voorzitter Juncker aangekondigd in Parijs (toespraak).

Het volgt op een eerste reeks voorstellen inzake auteursrecht (persbericht) en digitale overeenkomsten (persbericht) die in december 2015 zijn goedgekeurd en een ontwerpbesluit over spectrumcoördinatie dat in 2016 is aangenomen (persbericht). De strategie voor een digitale eengemaakte markt omvat 16 initiatieven die tegen eind dit jaar zullen worden voorgesteld.

De Commissie werkt voortdurend aan ambitieuze projecten om de industrie te steunen, zoals de strategie voor de eengemaakte markt, het investeringsplan, de energie-unie, de kapitaalmarktenunie en de circulaire economie.

Meer informatie

– Vragen en antwoorden over het pakket maatregelen voor een gedigitaliseerd Europees bedrijfsleven.

– Persbericht: Europees cloudinitiatief moet Europa wereldwijde koppositie bezorgen in data-economie

Vandaag aangenomen mededelingen:

– Mededeling over de digitalisering van het Europese bedrijfsleven: de voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten

– Mededeling over een Europees cloudinitiatief - Bouwen aan een concurrentiële data- en kenniseconomie in Europa

– Mededeling over een EU-actieplan 2016-2020 inzake e-overheid. Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten

– Mededeling over de prioriteiten op het gebied van ICT-normalisatie voor de digitale eengemaakte markt

Sociale media

#DigitiseEU#DigitalSingleMarket#OpenScience

 

IP/16/1407

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar